การปรับปรุงพันธุ์พืช

Plant Breeding

เมื่อนักศึกษาเรียนรายวิชานี้แล้ว นักศึกษามีสมรรถนะที่ต้องการในด้านต่างๆ ดังนี้
1.1 มีความรู้เกี่ยวกับแหล่งกำเนิดของพืช การสืบพันธุ์ของพืช การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม การปรับปรุงพันธุ์พืชพืชผสมตัวเองและพืชผสมข้าม การปรับปรุงพันธุ์ต้านทาน สภาพแวดล้อม โรค และแมลงศัตรูพืช เทคโนโลยีชีวภาพกับการปรับปรุงพันธุ์พืช และการรับรองพันธุ์พืช
1.2 มีทักษะเกี่ยวกับขั้นตอนและวิธีการการปรับปรุงพันธุ์พืชผสมตัวเองและพืชผสมข้าม และการปรับปรุงประชากรพืช
ปรับปรุงหลักสูตรฯ ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมในยุคปัจจุบัน และให้หลักสูตรมีความทันสมัยเหมาะสมกับสภาวะกาลปัจจุบัน
 
ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับ วิธีการสืบพันธุ์ของพืช การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม แหล่งกำเนิดของพืช ขั้นตอนในการปรับปรุงพันธุ์พืช พันธุศาสตร์ที่ใช้ในการปรับปรุงพันธุ์พืชผสมตัวเอง วิธีการปรับปรุงพันธุ์พืชผสมตรง พันธุศาสตร์ที่ใช้ในการปรับปรุงพันธุ์พืชผสมข้าม วิธีการปรับปรุงพันธุ์พืชผสมข้าม การปรับปรุงพันธุ์ต้านทานสภาพแวดล้อม การปรับปรุงพันธุ์ต้านทานโรคและแมลงศัตรูพืช เทคโนโลยีชีวภาพกับการปรับปรุงพันธุ์พืช และการรับรองพันธุ์
วันพุธ เวลา 15.00 - 17.00 น. ณ ห้องพักอาจารย์ สาขาพืชศาสตร์ หรือโทรศัพท์ 081-792-0315
e-mail : k.rujiphot@gmail.com ทุกวัน
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล