การออกแบบภาพประกอบ

Illustration Design

    เพื่อให้นักศึกษามีความรู้เรื่องความหมายและความสำคัญและประเภทของภาพประกอบเรื่อง  รู้จักเลือกวัสดุอุปกรณ์ในการเขียนภาพประกอบเรื่อง เข้าใจการเลือกใช้เทคนิคในการเขียนภาพประกอบเรื่อง  มีทักษะในการสร้างภาพประกอบเพื่อสื่อความหมายในเนื้อหาที่กำหนดได้อย่างเหมาะสม และเห็นคุณค่าของการสร้างภาพประกอบเรื่อง
ปรับปรุงวิธีการสอน  กิจกรรม  งานมอบหมายให้ทันยุคสมัยและเทรนด์การออกแบบในปัจจุบัน  และการประเมินผลให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
          ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการวิเคราะห์เนื้อหาและการพัฒนาเรื่อง เพื่อการออกแบบภาพประกอบ การวางแนวคิดและการจัดทำแบบร่าง      สร้างภาพประกอบด้วยวัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ  รวมทั้งการใช้โปรแกรม   สำเร็จรูปในการสร้างภาพประกอบ และการประยุกต์ใช้ในงานออกแบบสื่อ
 -   นักศึกษาสามารถเข้าพบและขอคำปรึกษาได้นอกเวลาเรียนตามต้องการ   -   อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมง/สัปดาห์(เฉพาะรายที่ต้องการ)
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล