คอมพิวเตอร์เพื่องานออกแบบสื่อสาร

Computer for Communication Design

ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
  ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม  ⬤ มีทัศนคติที่เปิดกว้าง ยอมรับฟังแนวคิดของผู้อื่น   มีจิตอาสา จิตสานึกสาธารณะ  
   ด้านความรู้ 
  รอบรู้ในศาสตร์ทางศิลปกรรม และศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง   มีความสามารถในการค้นคว้าแก้ปัญหา และพัฒนาทางด้านศิลปกรรมศาสตร์ อย่างเป็นระบบ   มีความรู้ในทางศิลปะที่สัมพันธ์กับบริบททางสังคม ภูมิปัญญาและวัฒนธรรม   มีความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานหรือธรรมเนียมปฏิบัติในการประกอบวิชาชีพด้าน ศิลปกรรมศาสตร์ในสาขาวิชาที่ศึกษา  
   ด้านทักษะทางปัญญา 
  สามารถค้นคว้า รวบรวมและประเมินข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายอย่างมี วิจารณญาณ  ⬤ สามารถวิเคราะห์สังเคราะห์และเสนอแนวทางแก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์    สามารถบูรณาการความรู้กับศาสตร์อื่นเพื่อสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการและ วิชาชีพได้    มีความคิดสร้างสรรค์และมีปฏิภาณไหวพริบในการสร้างผลงาน  
   ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  มีภาวะผู้นาเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น และ มนุษยสัมพันธ์ที่ดี  ⬤ มีความรับผิดชอบต่องานของตนเอง และสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี ประสิทธิภาพ    สามารถแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล ตรงไปตรงมา และเคารพในความ คิดเห็นที่แตกต่าง  
   ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  สามารถสื่อสารด้วยการพูด ฟัง อ่าน เขียนในการสื่อสารโดยทั่วไป ตลอดจนใช้ วิธีการสื่อสารทางศิลปกรรม และนาเสนองานได้อย่างมีประสิทธิภาพ    สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลเพื่อการสร้างสรรค์ ผลงานหรือการนาเสนอผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ    มีความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้เชิงตัวเลข หรือเทคโนโลยีที่เหมาะสม สาหรับงานศิลปกรรม  
   ด้านทักษะพิสัย 
⬤ มีทักษะในการทาตามแบบและปฏิบัติงานได้ตามข้อแนะนา  ⬤ มีทักษะในการหาแนวทางปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องด้วยตนเอง   มีทักษะในการปฏิบัติงานสร้างสรรค์ผลงาน  
ในรายวิชา BAACD106 คอมพิวเตอร์เพื่องานออกแบบสื่อสาร  ได้ปรับปรุงมาจากรายวิชาเดิมคือ 40000007 คอมพิวเตอร์กราฟฟิก    โดยในรายวิชาใหม่นี้ได้มุ่งเน้นในเรื่องของการฝึกปฏิบัติมากยิ่งขึ้น โดยมีการปรับปรุงเนื้อหาเพื่อให้ก้าวทันเทคโนโลยีและเทคนิคใหม่ๆที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน โดยมีการปรับโครงสร้างในรายวิชาให้นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติในโปรแกรม Adobe Illustrator และ Photoshop มากขึ้น เพื่อให้นักศึกษาได้มีความเชี่ยวชาญและชำนาญโปรแกรม โดยในเทอมนี้จะมีการเพิ่มโจทย์ให้นักศึกษาได้ทำงานและลงพื้นที่จริงเพื่อเรียนรู้ในเรื่องการออกแบบเพื่อท้องถิ่นมากขึ้น ซึ่งจะมีการออกแบบโจทย์เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของคณะที่มุ่งเน้นในเรื่องของภูมิปัญญาล้านนา โดยนำคำนี้มาสอดแทรกลงไปเพื่อให้นักศึกษาได้ลองคิด วิเคราะห์ และพัฒนาในรูปแบบสื่อสมัยใหม่ โดยผสมผสานเข้ากับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ที่นักศึกษาจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้ เช่น ด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพ โลก และการเป็นพลเมืองที่ดี เป็นต้น
ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรมกราฟิกประเภทเวคเตอร์ บิทแมพ โปรแกรมสำหรับออกแบบสิ่งพิมพ์ เพื่อนำไปใช้ในการออกแบบสื่อ
อาจารย์ประจำรายวิชา แจ้งให้นักศึกษาทราบถึงเวลาให้คำปรึกษาในชั่วโมงแรกของการสอน อาจารย์ประจำรายวิชาให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ (เฉพาะรายที่ต้องการและนัดหมายล่วงหน้า)
  1.1 ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม  ⬤ 1.2 มีทัศนคติที่เปิดกว้าง ยอมรับฟังแนวคิดของผู้อื่น   1.3 มีจิตอาสา จิตสานึกสาธารณะ 
  บรรยาย     มอบหมายงานบุคคล (ตอบคำถาม แบบทดสอบ)      มอบหมายงานบุคคล (ค้นคว้าข้อมูล โครงงาน รายงาน)     มอบหมายงานกลุ่มย่อย (ค้นคว้าข้อมูล วิเคราะห์ สังเคราะห์ อภิปราย รายงาน)     นำเสนอข้อมูล     สาธิต/ดูงาน   ✓ ฝึกปฏิบัติ 1.2 ✓ ฝึกการแสดงออกซึ่งพฤติกรรม 1.2
  ประเมินจากการเข้าเรียนและการมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน     ประเมินจากการส่งงานตามเวลาที่กำหนด     ประเมินจากความซื่อสัตย์ในการทำงานและการอ้างอิง     ประเมินจากผลงานรายบุคคล (เอกสาร / รายงาน / แฟ้มสะสมผลงาน)     ประเมินจากผลงานกลุ่ม (เอกสาร / รายงาน)   ✓ ประเมินจากการนำเสนอ (วาจาและสื่อ / โปสเตอร์) 1.2   ประเมินจากการสอบข้อเขียน     ประเมินจากการสอบปฏิบัติ     ประเมินจากการสอบปากเปล่า   ✓ ประเมินจากการสังเกตการปฏิบัติงานในสถานการณ์จำลอง (โดยผู้สอน/กลุ่ม) 1.2   ประเมินจากการสังเกตการปฏิบัติงานในสถานการณ์จริง (โดยผู้สอน/กลุ่ม)  
  2.1 รอบรู้ในศาสตร์ทางศิลปกรรม และศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง   2.2​ มีความสามารถในการค้นคว้าแก้ปัญหา และพัฒนาทางด้านศิลปกรรมศาสตร์ อย่างเป็นระบบ   2.3 มีความรู้ในทางศิลปะที่สัมพันธ์กับบริบททางสังคม ภูมิปัญญาและวัฒนธรรม   2.4 มีความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานหรือธรรมเนียมปฏิบัติในการประกอบวิชาชีพด้าน ศิลปกรรมศาสตร์ในสาขาวิชาที่ศึกษา 
  บรรยาย     มอบหมายงานบุคคล (ตอบคำถาม แบบทดสอบ)      มอบหมายงานบุคคล (ค้นคว้าข้อมูล โครงงาน รายงาน)     มอบหมายงานกลุ่มย่อย (ค้นคว้าข้อมูล วิเคราะห์ สังเคราะห์ อภิปราย รายงาน)     นำเสนอข้อมูล   ✓ สาธิต/ดูงาน 2.4 ✓ ฝึกปฏิบัติ 2.4 ✓ ฝึกการแสดงออกซึ่งพฤติกรรม 2.4
  ประเมินจากการเข้าเรียนและการมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน     ประเมินจากการส่งงานตามเวลาที่กำหนด   ✓ ประเมินจากความซื่อสัตย์ในการทำงานและการอ้างอิง 2.4   ประเมินจากผลงานรายบุคคล (เอกสาร / รายงาน / แฟ้มสะสมผลงาน)     ประเมินจากผลงานกลุ่ม (เอกสาร / รายงาน)   ✓ ประเมินจากการนำเสนอ (วาจาและสื่อ / โปสเตอร์) 2.4   ประเมินจากการสอบข้อเขียน   ✓ ประเมินจากการสอบปฏิบัติ 2.4   ประเมินจากการสอบปากเปล่า     ประเมินจากการสังเกตการปฏิบัติงานในสถานการณ์จำลอง (โดยผู้สอน/กลุ่ม)     ประเมินจากการสังเกตการปฏิบัติงานในสถานการณ์จริง (โดยผู้สอน/กลุ่ม)  
  3.1 สามารถค้นคว้า รวบรวมและประเมินข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายอย่างมี วิจารณญาณ  ⬤ 3.2 สามารถวิเคราะห์สังเคราะห์และเสนอแนวทางแก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์    3.3 สามารถบูรณาการความรู้กับศาสตร์อื่นเพื่อสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการและ วิชาชีพได้    3.4 มีความคิดสร้างสรรค์และมีปฏิภาณไหวพริบในการสร้างผลงาน 
  บรรยาย     มอบหมายงานบุคคล (ตอบคำถาม แบบทดสอบ)      มอบหมายงานบุคคล (ค้นคว้าข้อมูล โครงงาน รายงาน)     มอบหมายงานกลุ่มย่อย (ค้นคว้าข้อมูล วิเคราะห์ สังเคราะห์ อภิปราย รายงาน)   ✓ นำเสนอข้อมูล 3.2   สาธิต/ดูงาน   ✓ ฝึกปฏิบัติ 3.2 ✓ ฝึกการแสดงออกซึ่งพฤติกรรม 3.2
  ประเมินจากการเข้าเรียนและการมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน     ประเมินจากการส่งงานตามเวลาที่กำหนด     ประเมินจากความซื่อสัตย์ในการทำงานและการอ้างอิง   ✓ ประเมินจากผลงานรายบุคคล (เอกสาร / รายงาน / แฟ้มสะสมผลงาน) 3.2   ประเมินจากผลงานกลุ่ม (เอกสาร / รายงาน)   ✓ ประเมินจากการนำเสนอ (วาจาและสื่อ / โปสเตอร์) 3.2   ประเมินจากการสอบข้อเขียน     ประเมินจากการสอบปฏิบัติ     ประเมินจากการสอบปากเปล่า   ✓ ประเมินจากการสังเกตการปฏิบัติงานในสถานการณ์จำลอง (โดยผู้สอน/กลุ่ม) 3.2 ✓ ประเมินจากการสังเกตการปฏิบัติงานในสถานการณ์จริง (โดยผู้สอน/กลุ่ม) 3.2
  4.1 มีภาวะผู้นาเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น และ มนุษยสัมพันธ์ที่ดี  ⬤ 4.2 มีความรับผิดชอบต่องานของตนเอง และสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี ประสิทธิภาพ    4.3 สามารถแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล ตรงไปตรงมา และเคารพในความ คิดเห็นที่แตกต่าง 
  บรรยาย     มอบหมายงานบุคคล (ตอบคำถาม แบบทดสอบ)      มอบหมายงานบุคคล (ค้นคว้าข้อมูล โครงงาน รายงาน)   ✓ มอบหมายงานกลุ่มย่อย (ค้นคว้าข้อมูล วิเคราะห์ สังเคราะห์ อภิปราย รายงาน) 4.2   นำเสนอข้อมูล     สาธิต/ดูงาน   ✓ ฝึกปฏิบัติ 4.2 ✓ ฝึกการแสดงออกซึ่งพฤติกรรมและความรับผิดชอบ 4.2
✓ ประเมินจากการเข้าเรียนและการมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน 4.2 ✓ ประเมินจากการส่งงานตามเวลาที่กำหนด 4.2   ประเมินจากความซื่อสัตย์ในการทำงานและการอ้างอิง     ประเมินจากผลงานรายบุคคล (เอกสาร / รายงาน / แฟ้มสะสมผลงาน)   ✓ ประเมินจากผลงานกลุ่ม (เอกสาร / รายงาน) 4.2   ประเมินจากการนำเสนอ (วาจาและสื่อ / โปสเตอร์)     ประเมินจากการสอบข้อเขียน     ประเมินจากการสอบปฏิบัติ     ประเมินจากการสอบปากเปล่า   ✓ ประเมินจากการสังเกตการปฏิบัติงานในสถานการณ์จำลอง (โดยผู้สอน/กลุ่ม) 4.2 ✓ ประเมินจากการสังเกตการปฏิบัติงานในสถานการณ์จริง (โดยผู้สอน/กลุ่ม) 4.2
  5.1 สามารถสื่อสารด้วยการพูด ฟัง อ่าน เขียนในการสื่อสารโดยทั่วไป ตลอดจนใช้ วิธีการสื่อสารทางศิลปกรรม และนาเสนองานได้อย่างมีประสิทธิภาพ    5.2 สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลเพื่อการสร้างสรรค์ ผลงานหรือการนาเสนอผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ    5.3 มีความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้เชิงตัวเลข หรือเทคโนโลยีที่เหมาะสม สาหรับงานศิลปกรรม 
บรรยาย     มอบหมายงานบุคคล (ตอบคำถาม แบบทดสอบ)      มอบหมายงานบุคคล (ค้นคว้าข้อมูล โครงงาน รายงาน)     มอบหมายงานกลุ่มย่อย (ค้นคว้าข้อมูล วิเคราะห์ สังเคราะห์ อภิปราย รายงาน)     นำเสนอข้อมูล     สาธิต/ดูงาน     ฝึกปฏิบัติ     ฝึกการแสดงออกซึ่งพฤติกรรม  
  ประเมินจากการเข้าเรียนและการมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน     ประเมินจากการส่งงานตามเวลาที่กำหนด     ประเมินจากความซื่อสัตย์ในการทำงานและการอ้างอิง     ประเมินจากผลงานรายบุคคล (เอกสาร / รายงาน / แฟ้มสะสมผลงาน)     ประเมินจากผลงานกลุ่ม (เอกสาร / รายงาน)     ประเมินจากการนำเสนอ (วาจาและสื่อ / โปสเตอร์)     ประเมินจากการสอบข้อเขียน     ประเมินจากการสอบปฏิบัติ     ประเมินจากการสอบปากเปล่า     ประเมินจากการสังเกตการปฏิบัติงานในสถานการณ์จำลอง (โดยผู้สอน/กลุ่ม)     ประเมินจากการสังเกตการปฏิบัติงานในสถานการณ์จริง (โดยผู้สอน/กลุ่ม)  
⬤ 6.1 มีทักษะในการทำตามแบบและปฏิบัติงานได้ตามข้อแนะนำ ⬤ 6.2 มีทักษะในการหาแนวทางปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องด้วยตนเอง   6.3 มีทักษะในการปฏิบัติงานสร้างสรรค์ผลงาน 
  บรรยาย   ✓ มอบหมายงานบุคคล (ตอบคำถาม แบบทดสอบ)  6.1,6.2,6.3   มอบหมายงานบุคคล (ค้นคว้าข้อมูล โครงงาน รายงาน)     มอบหมายงานกลุ่มย่อย (ค้นคว้าข้อมูล วิเคราะห์ สังเคราะห์ อภิปราย รายงาน)   ✓ นำเสนอข้อมูล 6.1,6.2,6.3   สาธิต/ดูงาน   ✓ ฝึกปฏิบัติ 6.2,6.3   ฝึกการแสดงออกซึ่งพฤติกรรม  
  ประเมินจากการเข้าเรียนและการมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน     ประเมินจากการส่งงานตามเวลาที่กำหนด     ประเมินจากความซื่อสัตย์ในการทำงานและการอ้างอิง     ประเมินจากผลงานรายบุคคล (เอกสาร / รายงาน / แฟ้มสะสมผลงาน)     ประเมินจากผลงานกลุ่ม (เอกสาร / รายงาน)   ✓ ประเมินจากการนำเสนอ (วาจาและสื่อ / โปสเตอร์) 6.2,6.3   ประเมินจากการสอบข้อเขียน   ✓ ประเมินจากการสอบปฏิบัติ 6.2,6.3   ประเมินจากการสอบปากเปล่า   ✓ ประเมินจากการสังเกตการปฏิบัติงานในสถานการณ์จำลอง (โดยผู้สอน/กลุ่ม) 6.1,6.2,6.3 ✓ ประเมินจากการสังเกตการปฏิบัติงานในสถานการณ์จริง (โดยผู้สอน/กลุ่ม) 6.1,6.2,6.3
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล