อุปกรณ์ทางกลไฟฟ้า

Electro-mechanical Devices

1.1 เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และความเข้าใจในหลักการของอุปกรณ์ทางกลไฟฟ้า
1.2 เพื่อให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ทั้งในการทำงาน และการเรียนวิชาที่สูงขึ้นไปในอนาคต
1.3 เพื่อให้เกิดการฝึกมุมมองเชิงวิศวกรรมศาสตร์ในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ
-  เพื่อปรับกระบวนการรายวิชาให้สอดคล้องกับคุณสมบัติบัณฑิตนักปฏิบัติอันพึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
-  เพื่อให้นักศึกษาได้นำความรู้ ความเข้าใจ ในรายวิชานี้ ไปเป็นพื้นฐานการเรียนในวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเนื้อหา ตัวอย่างอ้างอิงเพิ่มเติม ให้สอดคล้องกับแนวโน้มด้านเทคโนโลยีที่ได้มีความก้าวหน้าไปตามยุคสมัย
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ หลักการพื้นฐานของการแปลงผันพลังงานกลไฟฟ้า แรงแม่เหล็กไฟฟ้า กฎของฟาราเดย์ กฎของแอมแปร์ กฎของเกาส์ สารแม่เหล็กและวงจรแม่เหล็ก โครงสร้างและหลักการทำงานของอุปกรณ์ทางกลไฟฟ้ากระแสตรง การวิเคราะห์และทดสอบลักษณะสมบัติของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรงและมอเตอร์กระแสตรง โครงสร้างและลักษณะสมบัติของหม้อแปลง การทดสอบหม้อแปลง โครงสร้างและหลักการทำงานของอุปกรณ์ทางกลไฟฟ้ากระแสสลับสนามแม่เหล็กหมุน มอเตอร์เหนี่ยวนำ มอเตอร์ซิงโครนัส การวิเคราะห์และทดสอบสมบัติทางกลของไฟฟ้ากระแสสลับ การติดตั้งและรื้อถอนอุปกรณ์ควบคุมเครื่องจักรกลไฟฟ้า การตรวจวัดและทดสอบปริมาณทางไฟฟ้ากำลังและไฟฟ้าควบคุมที่เกี่ยวข้อง
 
Study and practice about fundamentals of electro-mechanical energy conversion; electromagnetic force; Faraday’s law; Ampere’s law; Gauss’s law; magnetic substances and magnetic circuits; structures and principles of DC electro-mechanical devices; analysis and test of DC generators and DC motor characterization; structures and characterization of transformers; structures and principles of AC electro-mechanical devices; rotating magnetic field; induction motors; synchronous motor; analysis and test of the AC electro-mechanical devices characterization; installations and uninstallations of electro-mechanical machine control devices; measurement and testing of related power electric quantities and electric controls.
1 ชั่วโมง/สัปดาห์ (ตามความต้องการผ่านการสื่อสารระบบอินเตอร์เน็ต )
1.1.1 ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และ ซื่อสัตย์สุจริต 
1.1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 
1.1.3 มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นหมู่คณะ สามารถแก้ไขข้อขัดแย้งตามลำดับความสำคัญ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 
1.1.4 สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการใช้ความรู้ทางต่างๆ ต่อบุคคล องค์กร สังคมและสิ่งแวดล้อม 
1.1.5 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพและมีความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพ รวมถึง เข้าใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพ
1.2.1 ให้ความสำคัญในวินัย การตรงต่อเวลา การส่งงานภายในระยะเวลาที่กำหนด 
1.2.2 สอดแทรกความซื่อสัตย์ต่อตนเองและสังคม 
1.2.3 ผู้สอนประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
1.3.1  การให้คะแนนการเข้าชั้นเรียนและการส่งงานตรงเวลา 
1.3.2  พิจารณาจากการทำงานในระหว่างเรียน 
1.3.3  การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาในการปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ อย่างต่อเนื่อง
2.1.1 มีความรู้และความเข้าใจทางคณิตศาสตร์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์พื้นฐาน วิศวกรรมพื้นฐาน และเศรษฐศาสตร์ เพื่อการประยุกต์ใช้กับงานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง และการสร้างนวัตกรรมการผลิตและอุตสาหกรรมอาหาร 
2.1.2 มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการที่สำคัญ ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติในเนื้อหาที่ศึกษาของสาขาวิชาเฉพาะด้านการผลิตและนวัตกรรมอาหาร 
2.1.3 สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
2.1.4 สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา ด้วยวิธีการที่เหมาะสม รวมถึงการประยุกต์ใช้เครื่องมือที่เหมาะสม เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น 
2.1.5 สามารถใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาของตน ในการประยุกต์แก้ไขปัญหาในงานจริงได้
บรรยาย อภิปราย พร้อมยกตัวอย่างลักษณะของงานที่เกี่ยวข้อง โดยให้นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติในลักษณะงานที่หลากหลาย
2.3.1 คะแนนแบบทดสอบย่อย สอบกลางภาค และสอบปลายภาค 
2.3.2 คะแนนจากงานที่มอบหมาย
3.1.1 คิดอย่างมีวิจารณญาณที่ดีและอย่างเป็นระบบ   
3.1.2 สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และ สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ   
3.1.3 สามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาด้านวิศวกรรมการผลิตและนวัตกรรมอาหารได้อย่างมีระบบรวมถึงการใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ    3.1.4 มีจินตนาการและความยืดหยุ่นในการปรับใช้องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมในการพัฒนานวัตกรรมหรือต่อยอดองค์ความรู้จากเดิมได้อย่างสร้างสรรค์   
3.1.5 สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเองเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต และทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ
3.2.1 มอบหมายงานให้นักศึกษาทำระหว่างเรียน และงานเป็นรายบุคคล/งานกลุ่ม ตามหัวข้อต่างๆ
สังเกตุและประเมินจากผลงานที่นักศึกษาได้รับมอบหมาย โดยพิจารณาถึง ผลงาน ความตรงต่อเวลาในการส่งงาน ความถูกต้องของงาน
4.1.1 สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนที่หลากหลาย และสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้ความรู้ในสาขาวิชาชีพมาสื่อสารต่อสังคมได้ในประเด็นที่เหมาะสม 
4.1.2 สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์เชิงสร้างสรรค์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมทั้งให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ ในกลุ่มทั้งในบทบาทผู้นำและผู้ร่วมทีมทำงาน 
4.1.3 สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเอง และสอดคล้องกับทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง  รู้จักบทบาท หน้าที่ และมีความรับผิดชอบในการทำงานตามที่มอบหมาย ทั้งงานบุคคลและงานกลุ่ม
4.1.4 สามารถปรับตัวและทำงานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้นำและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถวางตัวได้อย่างเหมาะสมกับความรับผิดชอบ 
4.1.5 สามารถวางตัวได้อย่างเหมาะสมกับความรับผิดชอบ มีจิตสำนึกความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการทำงาน และการรักษาสภาพแวดล้อมต่อสังคม
4.2.1 ปลูกฝังให้มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับในงานรายบุคคลและงานรายกลุ่ม 
4.2.2 มอบหมายงานรายกลุ่มและรายบุคคล ตามใบงานที่กำหนดให้
4.3.1 ประเมินพฤติกรรมภาวะการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี 
4.3.2 ประเมินจากพฤติกรรมการทำงานเป็นทีม 
4.3.3 พิจารณาจากการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา
5.1.1 สามารถใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ตลอดจนทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ สำหรับการทำงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพได้เป็นอย่างดี 
5.1.2 มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติประยุกต์ต่อการ แก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องได้อย่างสร้างสรรค์ 
5.1.3 สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์ต่อวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง 
5.1.4 มีทักษะในการสื่อสารข้อมูลทั้งทางการพูด การเขียน และการสื่อความหมายโดยใช้สัญลักษณ์ 
5.1.5 สามารถนำเสนอผลงานโดยใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการ และไม่เป็นทางการในวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม 
5.2.1 ทำการสอนโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยเป็นสื่อในการเรียนการสอน 
5.2.2 มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จากอินเตอร์เน็ต สื่อการสอน E-Learning จากแหล่งที่มาข้อมูลที่น่าเชื่อถือ 
5.3.1 ประเมินจากพฤติกรรมจากการทำงาน และผลของงานที่ได้รับมอบหมาย  
5.3.2 ประเมินจากผลงานของนักศึกษา
6.1.1 มีทักษะวิชาชีพในการปฏิบัติงานตามสมรรถนะวิชาชีพที่สถานประกอบการต้องการ 
6.1.2 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และสามารถบูรณาการความรู้ที่เรียนมาเพื่อพัฒนาต่อยอดทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนางานได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
6.1.3 มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพของตนเอง
6.2.1 ทำการสอนโดยเน้นการฝึกถอดแบบและเขียนแบบจากชิ้นงานจริง โดยอ้างอิงการเขียนให้ตรงตามมาตรฐาน   
6.2.2 มอบหมายงานให้นักศึกษาทำในระหว่างเรียนและงานประจำสัปดาห์
6.3.1 ประเมินผลจากคะแนนงานที่ได้รับมอบหมายในระหว่างเรียนและงานประจำสัปดาห์
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1.คุณธรรมจริยธรรม 2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5.ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 6.ทักษะพิสัย
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
1 ENGMC110 อุปกรณ์ทางกลไฟฟ้า
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 -ด้านความรู้ ทดสอบระหว่างเรียน สอบกลางภาคและปลายภาค 9 และ 17 45%
2 - ทักษะทางปัญญา - ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล - ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี วิเคราะห์กรณีศึกษาค้นคว้า การนำเสนอรายงาน ใบงานปฏิบัติ การทำงานกลุ่มและผลงาน การอ่านและสรุปบทความ การส่งงานตามที่มอบหมาย ตลอดภาคการศึกษา 45%
3 - คุณธรรม จริยธรรม การเข้าชั้นเรียน การมีส่วนร่วม อภิปราย เสนอความคิดเห็นในชั้นเรียน ตลอดภาคการศึกษา 10%
1. ไชยชาญ หินเกิด, "เครื่องกลไฟฟ้าเบื้องต้น", สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) , มีนาคม 2548.
2. อุตสาหกรรมไฟฟ้า เครื่องจักรกล ,กองบรรณาธิการ ซีเอ็ด
3. ผศ.ศุภชัย สุรินทร์วงศ์, "หม้อแปลงระบบไฟฟ้า 1 เฟส และ 3 เฟส", มีนาคม 2543.
1.นพดล  สุวรรณสุนทร, "หม้อแปลงไฟฟ้า", เอ็ม เอ็ดดูเคชั่น จำกัด, ฉบับปรับปรุง 2546.
2.ผศ.ศุภชัย สุรินทร์วงศ์, "อินดักชั่นมอเตอร์ระบบไฟฟ้า 3 เฟส", สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), ตุลาคม 2544.
1. หม้อแปลงไฟฟ้า ฟิสิกส์ราชมงคล  http://www.atom.rmutphysics.com/charud/oldnews/0/286/15/21/transformer.htm
2. หม้อแปลงไฟฟ้า  http://pirun.ku.ac.th/~b4855059/page6.htm
3. มอเตอร์ไฟฟ้าแบบเหนี่ยวนำ http://www.eerg.eng.rmutp.ac.th/E_Learning/Electric%20Machines%202/chapter/4/index.html
การประเมินประสิทธิผลรายวิชานี้ ที่จัดทำโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษา การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์  ดังนี้ 
2.1 การสังเกตการณ์สอนของผู้ร่วมทีมสอน 
2.2 ผลการเรียนของนักศึกษา 
2.3 การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
จากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 มีการปรับปรุงการสอน โดยทำการระดมสมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้ 
3.1 สัมมนาการจัดการเรียนการสอน 
3.2 การวิจัยในและนอกชั้นเรียน
ในระหว่างการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ จากการสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการ ทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้ 
4.1 การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจำหลักสูตร 
4.2 มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้ 
5.1 ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4 
5.2 เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์หรืออุตสาหกรรมต่าง ๆ