การฝึกงานทางวิชาชีพ

Job Internship

เพื่อให้นักศึกษาได้ใช้ความรู้ทางด้านการบัญชีและด้านอื่นๆที่ได้ศึกษามาในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการจริง เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้การทำงานด้านการบัญชีและด้านอื่นๆรวมทั้งการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในการทำงาน เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกการปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมองค์กร และมีวินัยในการปฏิบัติตนตามข้อบังคับการปฏิบัติงานในฐานะพนักงานของสถานประกอบการจริง เพื่อให้นักศึกษามีความเข้าใจและมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพบัญชี
1. เพื่อให้อาจารย์นิเทศ พนักงานที่ปรึกษาและนักศึกษาเข้าใจถึงจุดมุ่งหมายของการฝึกงานทางวิชาชีพจริงและมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่คาดหวังอย่างชัดเจน
 2. เพื่อให้อาจารย์นิเทศ พนักงานที่ปรึกษาและนักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลกระบวนการ การฝึกงานทางวิชาชีพอย่างเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนารายวิชา
เน้นการปฏิบัติงานทางด้านวิชาชีพบัญชีในองค์กรต่างๆ เช่น นิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจด้านวิชาชีพบัญชีองค์กรในประเทศหรือหน่วยงานของรัฐนักศึกษาจะเข้าฝึกปฏิบัติงานเต็มเวลาในหน่วยงานนั้นโดยมีพนักงาน ที่ปรึกษาที่องค์กรมอบหมายให้ทำหน้าที่ดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานของนักศึกษา มีการกำหนดลักษณะงานแผนการปฏิบัติงานให้นักศึกษาทราบเพื่อการประเมินผลการศึกษา 
ยินดีพร้อมให้ให้นักศึกษาปรึกษาหรือเข้าพบได้ตลอด 24 ชั่วโมง เนื่องจากได้สร้างเฟชกลุ่มและให้เบอร์โทรศัพท์ไว้เผื่อนักศึกษาเกิดเหตุฉุกเฉินแต่ละรายตามความต้องการ
ด้านคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้และความเข้าใจในคุณค่าแห่งวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ มีวินัยในตนเองและสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบขององค์กรที่เข้ารับการฝึกงานได้ สามารถปรับตัวให้เข้ากับงานที่ได้รับมอบหมายและผู้ร่วมงาน มีจิตสำนึก และปฏิบัติตนเองที่คำนงถึงประโยชน์ส่วนรวมมกกว่าประโยชน์ส่วนตนอย่างมีคุณธรรม
1. จัดการปฐมนิเทศน์นักศึกษาก่อนการออกฝึกปฏิบัติงาน เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจในคุณค่าแห่งวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ และตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ
2. จัดทำแผนปฏิบัติงานโดยการกำหนดภาระงาน ขอบเขตของงาน ตารางวลาปฏิบัติงานและการบันทึกเวลาปฏิบัติงาน 
3. จัดทำคู่มือการฝึกงานวิชาชีพเพื่อให้นักศึกษาใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ 
4. ประสานงานการควบคุมการฝึกงานวิชาชีพระหว่างผู้รับผิดชอบรายวิชา อาจารย์นิเทศน์และพี่เลี้ยงซึ่งแต่งตั้งโดยสถานประกอบการ
จัดให้มีอาจารย์นิเทศก์ประจำตัวนักศึกษา
1.3.1   ประเมินการปฏิบัติงานของนักศึกษาโดย พี่เลี้ยงและอาจารย์นิเทศน์  ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้
1.3.2   ประเมินตนเองโดยนักศึกษา ด้านทัศนคติต่อวิชาชีพ การพัฒนาตนเองด้านคุณธรรมจริยธรรม
มีความรู้และความเข้าใจแนวคิด ทฤษฎี หลักการ และวิธีการทางบัญชี มีความรู้และความเข้าใจองค์ความรู้ทางด้านอื่นที่สัมพันธ์กับองค์ความรู้ด้านการบัญชี โดยสามารถบูรณาการและนำมาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม มีความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการปฏิบัติงานด้านการบัญชีและอื่นๆ โดยใช้วิธีการเรียนรู้จากประสบการณ์ สามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการ การวิจัย และวิชาชีพ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
2.2.1 กำหนดสถานประกอบการณ์สำหรับการฝึกต้องเป็นสำนักงานทำบัญชี รับทำบัญชี และหรือต้องฝึกในหน่วยงาน/ฝ่าย/ส่วนงานด้านบัญชีเท่านั้น

ทำความเข้าใจกับสถานประกอบการถึงจุดมุ่งหมายของการฝึกงานทางวิชาชีพจริงและมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่คาดหวังอย่างชัดเจน ประสานงานกับสถานประกอบการในการมอบหมายงานและความรับผิดชอบให้กับนักศึกษาให้ตรงกับจุดมุ่งหมายของการพัฒนาความรู้และทักษาวิชาชีพ ทำการทดสอบความรู้หลังจากการฝึกงานเสร็จสิ้น
2.3.1 ประเมินการปฏิบัติงานของนักศึกษาจากพี่เลี้ยง
2.3.2 ประเมินการปฏิบัติงานของนักศึกษาระหว่างการฝึกงานจากอาจารย์นิเทศน์และ
2.3.3 ประเมินตนเองโดยนักศึกษาด้าน ทัศนคติต่อวิชาชีพ การพัฒนาตนเองด้านความรู้
2.3.4 ประเมินจากการนำเสนอรายงานของนักศึกษาหลังจากการฝึกประสบการณ์เสร็จสิ้น
สามารถสืบค้นข้อมูล ประมวลข้อมูล และแนวคิดต่างๆ เพื่อนำมาใช้ในการระบุและวิเคราะห์ปัญหาที่มีความซับซ้อนได้ด้วยตนเอง สามารถประยุกต์และบูรณาการความรู้ทางการบัญชีและด้านอื่นที่สัมพันธ์กันใช้ทักษะทางวิชาชีพและดุลยพินิจในการแก้ไขปัญหารวมทั้งเสนอแนะแนวทางใหม่ในสถานการณ์ต่างๆ อย่างสร้างสรรค์ โดยคำนิผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการตัดสินใจ สามารถติดตาม ประเมินผล และรายงานผลได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน
     3.2.1  มอบหมายให้นักศึกษาจัดทำรายงาน สรุปองค์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานทางวิชาชีพซึ่งได้รับจากการฝึกงานทางวิชาชีพ
             3.2.2   ให้นักศึกษาจัดทำบันทึกการปฏิบัติงานประจำวันโดยมีรายละเอียดดังนี้
                        1) งานที่ได้รับมอบหมายสอดคล้องกับรายวิชาใดที่ได้เรียนรู้ไปแล้ว
                        2) งานที่ได้รับมอบหมายเป็นงานที่ยังไม่ได้เรียนรู้จากสถานศึกษาแต่เป็นการเรียนรู้เพิ่มเติมหรือเป็นความรู้ใหม่ที่ได้รับจากสถานประกอบการ
                        3) ปัญหาที่เกิดจากการทำงาน
                        4) แนวทางที่ใช้ในการแก้ปัญหา
    
3.3.1 ประเมินการปฏิบัติงานของนักศึกษาจากพี่เลี้ยง
3.3.2 ประเมินการปฏิบัติงานของนักศึกษาระหว่างการฝึกงานจากอาจารย์นิเทศและ
3.3.3 ประเมินตนเองโดยนักศึกษาด้าน ทัศนคติต่อวิชาชีพ การพัฒนาตนเองด้านความรู้
        3.3.4 ประเมินจากการนำเสนอรายงานของนักศึกษาหลังจากการฝึกประสบการณ์เสร็จสิ้น
 4.1.1   สามารถปฏิบัติและรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
 4.1.2   มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น และปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมขององค์กรได้เป็นอย่างดี
  4.1.3   สามารถให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ต่างๆทั้งในบทบาทของผู้นำหรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมงาน
4.1.4   มีความรับผิดชอบการพัฒนาความรู้ความสามรรถทางวิชาชีพบัญชีของตนเองอย่างต่อเนื่อง
4.2.1  จัดปฐมนิเทศนักศึกษาเพื่อสร้างความเข้าใจให้ตรงกันเกี่ยวกับการฝึกงานวิชาชีพ(วัตถุประสงค์ จุดมุ่งหมายในการพัฒนาคุณลักษณะทีดีของนักวิชาชีพบัญชีและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
4.2.2   ทำความเข้าใจกับสถานประกอบการถึงจุดมุ่งหมายของการฝึกงานทางวิชาชีพจริงและมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่คาดหวังอย่างชัดเจน
4.2.3   ประสานงานกับสถานประกอบการในการมอบหมายงานและความรับผิดชอบให้กับนักศึกษาให้ตรงกันจุดมุ่งหมายของการพัฒนาทักษะ มนุษย์สัมพันธ์ การทำงานร่วมกับผู้อื่น
4.3.1  การประเมินการปฏิบัติงานของนักศึกษาโดยอาจารย์นิเทศน์และพี่เลี้ยง
4.3.2  การประเมินตนเองโดยนักศึกษาด้าน ทัศนคติต่อวิชาชีพ การพัฒนาตนเองด้านความรู้  
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
5.1.1   มีทักษะการใช้วิธีวิเคราะห์เชิงปริมาณตัดสินใจอย่างสร้างสรรค์ในการแปลความหมาย และเสนอแนะแนวทางในการแก้ปัญหาหรือข้อโต้แย้ง
5.1.2   สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขียน รู้จักเลือกและใช้รูปแบบการ นำเสนอที่เหมาะสมกับปัญหาและกลุ่มผู้ฟังที่แตกต่างกัน
      5.1.3   สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคนิคการสื่อสารที่เหมาะสมในการเก็บรวบรวม ข้อมูล การแปลความหมาย และการสื่อสารสารสนเทศ
5.2.1   มอบหมายให้นักศึกษาจัดทำรายงาน สรุปองค์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานทางวิชาชีพซึ่งได้รับจากการฝึกงานทางวิชาชีพ
5.2.2   ให้มีการนำเสนอรายงานด้วยวาจาโดยมีการใช้เทคโนโลยีและเทคนิคการสื่อสารที่เหมาะสม       
5.3.1 คุณภาพของรายงาน และการนำเสนอ ประเมินโดยอาจารย์
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5. ทักษะในการิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3
1 11016301 การฝึกงานทางวิชาชีพ
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 นักศึกษาเป็นผู้ดำเนินการหาสถานที่ประกอบการเองโดยผ่านความเห็นชอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบด้วย รายงานหรืองานที่ได้รับมอบหมาย กำหนดส่ง 1. นักศึกษาต้องปฏิบัติงานตามที่พนักงานที่ปรึกษามอบหมาย 1. ตามที่พนักงานที่ปรึกษากำหนด 2. บันทึกการปฏิบัติงานประจำวันโดยระบุข้อมูลอย่างน้อย 2. ตามกำหนดการนิเทศงาน ต่อไปนี้ 1) รายละเอียดงานประจำวัน 2) ปัญหาที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน 3) แนวทางแก้ปัญหาจากการทำงาน 3. รายงานสรุป 3. ภายหลังจากสิ้นสุดการฝึกงาน 4. การติดตามผลการเรียนรู้การฝึกประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา 4.1 การติดตามผลการเรียนรู้ระหว่างฝึกงานวิชาชีพโดยพนักงานที่ปรึกษาและอาจารย์นิเทศ 4.2 การติดตามผลการเรียนรู้เมื่อสิ้นสุดการฝึกงานวิชาชีพโดยพนักงานที่ปรึกษาและอาจารย์นิเทศ 4.3 การติดตามผลการเรียนรู้เมื่อสิ้นสุดการฝึกงานวิชาชีพโดยนักศึกษาประเมินตนเอง สัปดาห์ที่ 18 การประเมินผลนักศึกษาให้ค่าระดับคะแนนเป็น ค่าคะแนนประเมิน มากกว่า 70 คะแนน พ.จ. หรือ S-พอใจ(Satisfactory) ค่าคะแนนประเมิน ต่ำกว่า 70 คะแนน ม.จ. หรือ U-ไม่
2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบจัดปฐมนิเทศพร้อมมอบคู่มือการปฏิบัติงานในสถานประกอบการควรดำเนินการก่อนการออกปฏิบัติงานจริงสถานประกอบการเนื้อหาที่กำหนดในการปฐมนิเทศประกอบด้วย 1. จุดมุ่งหมายในการฝึกงานทางวิชาชีพ 2. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 3. การปฏิบัติตนระหว่างการปฏิบัติงาน 4. กิจกรรมที่จัดให้นักศึกษาระหว่างการปฏิบัติงาน 5. การจัดอาจารย์นิเทศ 6. การติดตามประเมินผล 7. การป้องกัน/หลีกเลี่ยงอันตรายจากการฝึกงานทางวิชาชีพ 8. การวางตนในสถานประกอบการ 9. การเตรียมความพร้อมด้านวิชาการก่อนการออกฝึกปฏิบัติงาน 1. ประเมินโดยพนักงานที่ปรึกษา/พี่เลี้ยงสถานประกอบการ (โดยใช้เกณฑ์ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของการฝึกงานทางวิชาชีพ ) 50 คะแนน 2. ประเมินโดยอาจารย์นิเทศนักศึกษา 20 คะแนน 3. ประเมินจากรายงานผลการฝึกงาน 30 คะแนน รวม 100 คะแนน สัปดาห์ที่ 18 2. ประเมินโดยอาจารย์นิเทศนักศึกษา 20 คะแนน 3. ประเมินจากรายงานผลการฝึกงาน 30 คะแน
นักศึกษามีส่วนร่วมในการประเมินการฝึกงานวิชาชีพโดยการตอบแบบสอบถามการฝึกงานวิชาชีพ
มีส่วนร่วมในการประเมินการฝึกงานวิชาชีพในด้านความเหมาะสมของระยะเวลาในการฝึกงาน คุณลักษณะที่เหมาะสมของนักศึกษาจากการฝึกงานในสถานประกอบการ
ประเมินการฝึกงานวิชาชีพโดยใช้แบบสอบถามจากบัณฑิตว่าได้ใช้ประสบการณ์จากการฝึกงานวิชาชีพให้เป็นประโยชน์ในการทำงานจริงมากน้อยเพียงใด และวัดผลความรู้หลังจากการออกฝึกงานเสร็จสิ้น
ติดตามความความก้าวหน้าในการทำงานของบัณฑิตที่ตรงตามสาขาวิชา โดยการสำรวจสอบถามจากผู้ประกอบการและบัณฑิต
อาจารย์นิเทศก์นักศึกษาประมวลผลการฝึกงานวิชาชีพจากผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากนักศึกษาและจากพนักงานพี่เลี้ยงจัดทำรายงานสรุปผล