การเพาะเห็ด

Mushroom Culture

เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะเกี่ยวกับความสำคัญและลักษณะทางชีววิทยาของเห็ด เห็ดพิษและความเป็นพิษของเห็ด ปัจจัยและสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโตของเห็ด การทำเชื้อและเพาะเห็ดชนิดต่าง ๆ การปฏิบัติดูแลรักษา การบริหารศัตรูเห็ด การเก็บเกี่ยว การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว ธุรกิจการเพาะเห็ด มีความรับผิดชอบ มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ มีความรอบรู้ในสาขาวิชาชีพ สามารถประยุกต์ในการดำรงชีพ สามารถวิเคราะห์งานอย่างเป็นระบบ ริเริ่มสร้างสรรค์ มีภาวะผู้นำ สามารถประยุกลายมีจิตอาสาและสำนึกสาธารณะ มีทักษะการสื่อสาร และมีทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และทักษะในสาขาวิชาชีพที่ทันสมัยให้สอดคล้องกับแนวโน้มด้านเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ได้มีความก้าวหน้าไปตามยุคสมัยและสามารถตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความสำคัญและลักษณะทางชีววิทยาของเห็ด เห็ดพิษและความเป็นพิษของเห็ด ปัจจัยและสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโตของเห็ด การทำเชื้อและเพาะเห็ดชนิดต่าง ๆ การปฏิบัติดูแลรักษา การบริหารศัตรูเห็ด การเก็บเกี่ยว การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว และธุรกิจการเพาะเห็ด
Study and practice of importance and biology of muchroom, poisonous muchroom, taxonomy of muchroom, environmental factors on muchroom growth, hyphae culture, muchroom culture,management, muchroom pest management, havesting, posthavesting and muchroom business
อาจารย์ประจำรายวิชา ประกาศเวลาให้คำปรึกษาผ่าน line กลุ่มวิชา และอาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ (เฉพาะรายที่ต้องการ)
1.1 มีจิตสำนึกสาธารณะและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม
1.2 มีจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ
1.3 มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลาและความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม
1.4 เคารพสิทธิในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
กำหนดหลักเกณฑ์ต่างๆเช่นให้เข้าห้องเรียน ห้องปฏิบัติการตรงเวลาและเข้าเรียนอย่างสม่ำเสมอ
- ให้มีความรับผิดชอบในงานที่มอบหมายการปฏิบัติการ และมีความซื่อสัตย์ในการสอบ
การตรงต่อเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามกำหนดเวลา ความพร้อมเพรียงในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร

ความซื่อสัตย์ในการสอบและการทำงานมอบหมาย
2.1 มีความรู้และความเข้าใจทั้งด้านทฤษฎีและหลักการปฏิบัติในเนื้อหาที่ศึกษา
2.2 สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีของสาขาวิชาที่ศึกษา
2.3 สามารถบูรณาการความรู้ทางวิชาชีพกับความรู้ในศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
บรรยาย อภิปราย การทำงานกลุ่ม การนำเสนอรายงาน การวิเคราะห์กรณีศึกษา และมอบหมายให้ค้นหาบทความ ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดยนำมาสรุปและนำเสนอ การศึกษาโดยใช้ปัญหา และโครงงาน Problem – based Learning และเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นการวัดหลักการและทฤษฏี และประเมินจากการนำเสนอผลการค้นคว้าข้อมูล กรณีศึกษา หรือโจทย์จาก Problem – based Learning
3.1 มีทักษะปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพ
3.2 มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างมีระบบ
การมอบให้นักศึกษาทำโครงงานพิเศษที่ให้วิเคราะห์และแก้ไขปัญหา และการนำเสนอผลงาน และวิเคราะห์กรณีศึกษาในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม
สอบกลางภาคและปลายภาค โดยเน้นข้อสอบที่มีการวิเคราะห์สถานการณ์ หรือวิเคราะห์แนวคิดในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
4.1 มีมนุษยสัมพันธ์และมารยาทสังคมที่ดี
4.2 มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4.3 สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม
4.4 สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
จัดกิจกรรมกลุ่มในการวิเคราะห์กรณีศึกษา การมอบหมายงานรายกลุ่ม และการนำเสนอรายงาน
ประเมินจากรายงานที่นำเสนอพฤติกรรมการทำงานเป็นทีม
5.1 สามารถเลือกใช้วิธีการและเครื่องมือสื่อสารที่เหมาะสม
5.2 สามารถสืบค้น ศึกษา วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม
5.3 สามารถใช้ภาษาไทยหรือต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จากแหล่งที่มาข้อมูลที่น่าเชื่อถือ และนำเสนอโดยรูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
ประเมินจากรายงาน และรูปแบบการนำเสนอด้วยสื่อเทคโนโลยี
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความนับผิดชอบ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
1 BSCAG156 การเพาะเห็ด
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 คุณธรรมจริยธรรม 1 การเข้าชั้นเรียนตรงเวลา 2 ความรับผิดชอบงานมอบหมาย ทุกสัปดาห์ที่จัดการเรียนการสอน ร้อยละ 5
2 ความรู้และความเข้าใจทั้งด้านทฤษฎีและหลักการปฏิบัติในเนื้อหาที่ศึกษา 1 ทดสอบแต่ละหน่วยเรียน 2 รายงานบทปฏิบัติการ สัปดาห์ที่ 9 และ 17 ทุกสัปดาห์ที่รายงานบทปฏิบัติการ ทดสอบแต่ละหน่วยเรียน ร้อยละ 40 และ รายงานบทปฏิบัติการ ร้อยละ 40
3 1 ทักษะปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพ 2 สามารถทำงานเป็นทีม 3 สามารถเลือกใช้วิธีการและเครื่องมือสื่อสารที่เหมาะสม 4 สามารถสืบค้น ศึกษา วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม ให้งานมอบหมายเป็นรายบุคคลและเป็นกลุ่ม โดยให้เลือกชนิดเห็ดที่สนใน และนำเสนอรายงาน สัปดาห์ที่ 13 และ 16 ร้อยละ 15
ปัญญา โพธิติรัตน์. 2532. เทคโนโลยีการเพาะเห็ด.ภาควิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, กรุงเทพฯ. 358 หน้า.
กรมส่งเสริมการเกษตร. 2558. การเพาะเห็ดเบ้ืองต้น. ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทยจำกัด. 28 หน้า
 
สมาคมนักวิจัยและเพาะเห็ดแห่งประเทศไทย  www.thaimushroomsoc.com
อภิปรายร่วมกับนักศึกษาโดยให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็นถึงผลที่นักศึกษาได้รับหลังจากส้ินสุดการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา
ให้นักศึกษาตอบแบบประเมินการสอนเมื่อสิ้นสุดการจัดการเรียนการสอน
เนื่องจากเป็นการสอนในรายวิชานี้เป็นครั้งแรกของอาจารย์ผู้สอนจึงใช้วิธีการจัดการเรียนการสอนเลียนแบบรายวิชาปฐพีวิทยาเบ้ืองต้น โดยมุ่งเน้นให้นักศึกษาลงมือปฏิบัติมากกว่าการนั่งเรียนในชั้นเรียน
ดูจากผลการเรียนของนักศึกษา
ดูจากการจัดนิทรรศการและนำเสนอในงานเกษตรน่านแฟร์ครั้งที่ 3 
ปรับปรุงการสอนในปีการศึกษาต่อไป โดยนำผลการประเมินของนักศึกษามาเป็นเกณฑ์หรือแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน