การประมวลผลและการรับรู้ภาพ

Image Processing and Computer Vision

เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพื้นฐานการประมวลผลและรับรู้   ภาพประกอบ และนําไปประยุกต์ใช้งานต่างๆ ในด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ปัจจุบัน 
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้พื้นฐาน เป็นการเตรียมความพร้อมด้านการนําความรู้ ความเข้าใจใน การประมวลผลและรับรู้ภาพ ประกอบด้วย การหาขอบและเส้น การปรับปรุงคุณภาพของภาพ การ แบ่งพื้นที่ภาพ การใช้วิธีแบบเชิงเส้น แบบไม่เป็นเชิงเส้น และแบบสโตคาสติก เพื่อแก้ปัญหาต่างๆ ในการประมวลผลภาพ การรับรู้ภาพโดยคอมพิวเตอร์ และนําไปประยุกต์ใช้งานต่างๆ ในด้าน เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ปัจจุบัน 
ศึกษาเกี่ยวกับ การประมวลผลภาพประกอบด้วย การหาขอบและเส้น การปรับปรุงคุณภาพของภาพ การ แบ่งพื้นที่ภาพ การใช้วิธีแบบเชิงเส้น แบบไม่เป็นเชิงเส้น และแบบสโตคาสติก เพื่อแก้ปัญหาต่างๆในการ ประมวลผลภาพ การรับรู้ภาพโดยคอมพิวเตอร์จะเกี่ยวข้องกับการหารูปทรงจากภาพสองตา เฉดสี ลวดลาย และส่วนอื่น ๆ หลักการตีความภาพ รูปแบบการรู้จําวัตถุ และการจดจําใบหน้า 
 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
1.1.1 ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต 1.1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 1.1.3 มีภาวะความเป็นผู้นําและผู้ตาม สามารถทํางานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อ ขัดแย้งและลําดับความสําคัญ 1.1.4 เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของ ความเป็นมนุษย์ 1.1.5 เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม 1.1.6 สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์ต่อบุคคล องค์กร และสังคม 1.1.7 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
1.2.1 บรรยายหลักการเขียนโปรแกรม และสอนวิธีการเขียนโปรแกรมบนซอร์ฟแวร์ 1.2.2 บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา ให้นักศึกษาเห็นความสําคัญของรายวิชาเพื่อ การประยุกต์ใช้งานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์อย่างต่อเนื่อง 1.2.3 อภิปรายกลุ่ม 1.2.4 กําหนดให้นักศึกษาหาตัวอย่างที่เกี่ยวข้อง หรือกําหนดบทบาทสมมุ
1.3.1   ประเมินจากวินัย และ พฤติกรรมการเข้าเรียนและการส่งงานที่ได้รับมอบหมายตาม     ขอบเขตให้ตรงเวลา 1.3.2   ประเมินผลจากคุณภาพของงานทีรับมอบหมาย และมีการอ้างอิงเอกสารที่ได้นํามา ทํารายงาน อย่างถูกต้องและเหมาะสม 1.3.3   ปริมาณการกระทําทุจริตในการสอบ 
2.1.1   มีความรู้และความเข้าใจทางคณิตศาสตร์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์พื้นฐาน วิศวกรรม พื้นฐานและเศรษฐศาสตร์ เพื่อกระประยุกต์ใช้กับงานทางด้านวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องและการสร้าง นวัตกรรมด้านทางวิศวกรรม     2.1.2   มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการที่สําคัญ ทั้งในเชิง ทฤษฎีแบะปฏิบัติ ใน เนื้อหาสาขาวิชาเฉพาะด้านทางวิศวกรรม     2.1.3   สามารบูรณการความรู้สาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง     2.1.4   สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการที่เหมาะสมรวมถึงการประยุกต์ใช้ เครื่องมือที่เหมาะสม เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
บรรยาย อภิปรายเกี่ยวกับหลักทางทฤษฎี และประยุกต์ใช้ทางปฏิบัติในสภาพแวดล้อมจริง โดย สอดคล้องกับเนื้อหาโครงสร้างภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การวิเคราะห์กรณีศึกษา และมอบหมาย ให้ค้นคว้าเพิ่มเติม ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง มีการเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ การใช้งานเครื่องมือแบะอุปกรณ์ที่ เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโปรแกรมที่เป็นระบบ 
2.3.1  ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นหลักการและทฤษฎี 2.3.2  ประเมินจากการทําแบบฝึกหัด หรือการตอบคําถามนั้นเรียน 
3.1.1  มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณที่ดี     3.1.2  สามารถรวบรวมศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ     3.1.3   สามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาด้านวิศวกรรม ได้อย่างเนระบบ รวมถึงการใช้ข้อมูลการัดสินใจในการทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ     3.1.4   มีจินตนาการและความยืดหยุ่นในการปรับใช้องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม ในการพัฒนานวัตกรรมหรือต่อยอดองค์ความรู้เดิมได้อย่างสร้างสรรค์   3.1.5   สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตและทันต่อการเปลี่ยนแปลงทาองค์ความรู้และเทคโนโลยี 
3.2.1  สอนการคิดอย่างเป็นระเบียบ โดยการยกตัวอย่างจากสภาพต่างๆ            
3.2.2  วิเคราะห์ศึกษาการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ เพื่อการออกแบบและเขียนโปรแกรม คอมพิวเตอร์ โดยการนําทฤษฎีที่เหมาะสมมาใช้            
3.2.3  การสะท้อนแนวคิดจากการประพฤติของนักศึกษา            
3.2.4   การมอบให้นักศึกษาทําการวิเคราะห์และเขียนขั้นตอนวิธีการแก้ปัญหาทาง คอมพิวเตอร์และปฏิบัติจริงด้วยการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
3.3.1  สอบย่อย สอบกลางภาคและปลายภาค โดยเน้นข้อสอบที่มีมีความเข้าใจ วิเคราะห์และ การประยุกต์ใช้ทฤษฎี             3.3.2  วัดผลจากการนําเสนอผลงานตามที่ได้รับมอบหมาย             3.3.3  สัมภาษณ์ และสังเกตพฤติกรรม การแก้ไขปัญห
4.1.1  พัฒนาทักษะในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้เรียนด้วยกัน 4.1.2  พัฒนาความเป็นผู้นําและผู้ตามในการทํางานเป็นทีม  4.1.3  พัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง รับผิดชอบในงานที่มอบหมายให้ครบตามกําหนดเวลา 
4.2.1   จัดกิจกรรมกลุ่มในการวิเคราะห์กรณีศึกษา       4.2.2   มีการมอบหมายงาน และให้ส่งตามกําหนดเวลา
4.3.1  ประเมินจากรายงานกลุ่มที่นําเสนอ พฤติกรรมการทํางานเป็นทีม 4.3.2  ประเมินจากงานที่มอบหมา
5.1.1  ทักษะการคํานวณเชิงตัวเลข   5.1.2  พัฒนาทักษะในการสื่อสารทั้งการพูด การเขียน การฟัง การแปล ระหว่างการสอน ภาคทฤษฎี และรายงานกลุ่ม               5.1.3  พัฒนาทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลจากกรณีศึกษา   5.1.4  พัฒนาทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร   5.1.5  มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ สําหรับการทํางานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพได้เป็นอย่างดี 
5.2.1  มอบหมายงานให้นักศึกษาค้นคว้าการณีศึกษาด้วยตนเองจากเว็บไซต์   5.2.2  อภิปรายในห้องเรียนตามเวลาและจังหวะที่เหมาะสมกับเนื้อหาแต่ละเรื่อง   5.2.3  นําเสนอโดยรูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม      
5.3.1  ประเมิณจากคุณภาพของงานที่มอบหมาย   5.3.2  ประเมิณจากการนําเสนองานกลุ่ม 
6.1.1  สามารถให้เครื่องมือ อุปกรณ์ ทั้งฮาร์ดแวร์แบะซอร์ฟแวร์ทางคอมพิวเตอร์ในการ พัฒนาโปรแกรมได้อย่างถูกต้อง           6.1.2  มีทักษะในการปฎิบัติงานกลุ่ม มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ และมีความร่วมมือกันเป็นอย่างดี 
6.2.1   อธิบายและสาธิตการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือในการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์และ วิธีการให้เข้าใจและปฏิบัติถูกต้องตามหลักวาการ   6.2.2  มอบหมายให้ลงมือปฏิบัติทดลองตามกําหนดเวลา   6.2.3  ให้มีการแบ่งกลุ่มในการปฏิบัติงาน มีการแบ่งความรับผิดขอบกัน   6.2.4  นําเสนอโดยใช้รูปแบบโจทย์ปัญหาและโทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อกระตุ้นให้นักศึกษาเกิดความสร้างสรรค์และลงมือเขียนโปรแกรมด้วยใจ 
6.3.1   สังเกตพฤติกรรมในการปฏิบัติการใช้เครื่องมือ ในเรื่องเวลา วิธีการและผลงานที่ ได้รับ การทํางานร่วมกัน   6.3.2  พิจารณาผลการปฏิบัติการทดลอง รวมทั้งงานที่มอบหมาย   6.3.3  สังเกตพฤติกรรมการเขียนโปรแรมและจดบันทึก   6.3.4  พิจารณาผลการปฏบัติงานการเขียนโปรแกรม   ุ6.3.5  ให้คะแนนผลการปฏิบัติงานโปรแกรมต่างๆ โดยเปิดเผย     
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 2.1.1 – 2.1.5 3.1.1 – 3.1.5 - สอบกลางภาค - สอบปลายภาค- สอบกลางภาค - สอบปลายภาค 8 16 25% 30%
2 3.1.1 – 3.1.5 - การส่งงานตา ที่มอบหมาย ตลอดภาค การศึกษา 35%
3 1.1.1 – 1.1.7 การเข้าชั้นเรียน การมีส่วนร่วม การอภิปราย เสนอความคิดเห็น ในชั้นเรียน ตลอดภาค การศึกษา 10%
[1] Rafael C. Gonzalez and Richard E. Woods 2001. Digital Image Processing Second Edition. New Jersey : Prentice-Hall.  [2]  Rafael C. Gonzalez, Richard E and Steven L. Eddins. Woods 2004. Digital Image Processing using MATLAB. New Jersey : Prentice-Hall. 
[1] P. K. WIlliam, Digital Image Processing, Sun Microsystems, Inc., California, 1991. [2]  A. Low, Introductory Computer Vision and Image Processing, McGraw-Hill, London, 1991 [3]  K. R. Castleman, Digital Image Processing, Prentice Hall International, Inc., Englewood Cliffs, NJ, 1996 [4]  A. K. Jain, Fundamentals of Digital Image Processing, Prentice-Hall, Inc., Englewood Cliffs, NJ, 1989. [5]  R. J. Schalkoff, Digital Image Processing and Computer Vision,  John Wiley & Sons, Inc., New York, 1989.
ข้อมูลเว็บไซต์ได้คนหาคําว่า Computer Programming in C , การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์และการโปรแกรมคอมพิวเตอร์