การใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดทำบัญชี

Computer Applications in Accounting

1.1 เพื่อให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับวิธีการบันทึกบัญชีโดยใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดทำบัญชี
1.2 เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำบัญชีโดยใช้คอมพิวเตอร์
1.3 เพื่อให้นักศึกษาสามารถปฏิบัติงานโดยใช้คอมพิวเตอร์จัดทำบัญชีต่าง ๆ เช่น เงินสดลูกหนี้ขายและซื้อสินค้า เงินเดือนค่าแรง รายงานการเงินฯลฯ การควบคุมภายในทางด้านคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ
2.1 เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์ในการบันทึกบัญชีการบันทึกรายการทางบัญชีและรายงานทางบัญชีให้เป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
2.2 เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักศึกษา ให้เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนดในมาตรฐานผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน
ศึกษาถึงความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ระบบประมวลผล กรณีศึกษาและการสาธิตการปฏิบัติงานโดยใช้คอมพิวเตอร์จัดทำบัญชีต่าง ๆ เช่น เงินสดลูกหนี้ขายและซื้อสินค้า เงินเดือนค่าแรง รายงานการเงินฯลฯ การควบคุมภายในทางด้านคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ เช่น การจัดสายงาน ดำเนินงานการพัฒนาและดูแลรักษาระบบงานชุดคำสั่ง การทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ การนำข้อมูลเข้าและโปรแกรมสั่งงานระบบรักษาความปลอดภัย ระบบป้องกันความเสียหายและการปฏิบัติงานฉุกเฉิน ตลอดจนการควบคุมภายในเฉพาะ เช่น ระบบการประมวลผลและแฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์ การควบคุมข้อมูลส่งออก เป็นต้น
นักศึกษาสามารถเข้าพบได้ตามตารางเวลาให้นักศึกษาเข้าพบ โดยประมาณ 6 ชั่วโมง ต่อสัปดาห์
1) มีความรู้และความเข้าใจในคุณค่าแห่งวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ
- ตระหนักถึงจรรยาบรรณของนักบัญชีที่ดี ที่มีต่อหน้าที่ในการบันทึกบัญชีโดยใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดทำบัญชี
2) มีความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย เคารพและสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถาบันและสังคม
- สามารถปฏิบัติตามระเบียบของมหาวิทยาลัยฯ และข้อตกลงเกี่ยวกับการเรียนได้
1) สอนหัวข้อจรรยาบรรณของนักบัญชี และยกตัวอย่างผลเสียหายของการจัดทำบัญชีไม่เป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และให้นักศึกษาหาตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี เกี่ยวกับการบันทึกบัญชีโดยใช้คอมพิวเตอร์และเกิดข้อผิดพลาดการบันทึกบัญชีไม่ถูกต้อง และนำมาอภิปรายกันในชั้นเรียน
2) กำหนดข้อตกลงเกี่ยวกับการเรียน ได้แก่ ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการเรียน การเข้าชั้นเรียน การสอบ การทำงานที่ได้รับมอบหมายทั้งงานเดี่ยวและงานกลุ่ม การทำโจทย์ปัญหา และการแต่งกายตามระเบียบของมหาวิทยาลัยฯ
1) ประเมินจากการแสดงความคิดเห็นในเชิงคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพจากการอภิปรายของนักศึกษา
2) ประเมินจากการเช็คชื่อเข้าชั้นเรียนก่อนการสอนทุกสัปดาห์ การประเมินผลการสอบกลางภาค โดยทดสอบความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี การติดตามการส่งรายงานเป็นช่วงเวลาที่กำหนดให้ การตรวจสมุดบัญชี และการตรวจเครื่องแต่งกายของนักศึกษา
1) มีความรู้และความเข้าใจในแนวคิด ทฤษฎี หลักการ และวิธีการทางบัญชี
- แนวคิดและวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทำบัญชีโดยใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดทำบัญชี ได้แก่ การบันทึกบัญชี ระบบประมวลผล กรณีศึกษาและการสาธิตการปฏิบัติงานโดยใช้คอมพิวเตอร์จัดทำบัญชีต่าง ๆ เช่น เงินสดลูกหนี้ขายและซื้อสินค้า เงินเดือนค่าแรง รายงานการเงินฯลฯ
2) มีความรู้และความเข้าใจในองค์ความรู้ทางด้านอื่นที่สัมพันธ์กับองค์ความรู้ด้านการบัญชีโดยสามารถบูรณาการและนำมาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม
- มีความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดทำบัญชีสามารประยุกต์การใช้งานการบันทึกบัญชีแต่ละประเภทได้ รวมถึงการออกรายงานสารสนเทศทางการบัญชีได้
1) บรรยาย ยกตัวอย่าง และถาม – ตอบในชั้นเรียน
2) สาธิตการปฏิบัติงานโดยใช้คอมพิวเตอร์ในแต่ละขั้นตอน
3) ฝึกปฏิบัติการใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดทำบัญชี
4) มอบหมายงานให้นักศึกษาจัดทำกรณีศึกษา
1) การตอบคำถามในชั้นเรียน
2) การฝึกปฏิบัติ กรณีศึกษา ตัวอย่าง การใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดทำบัญชี
3) การทดสอบย่อย การสอบกลางภาค การสอบปลายภาค
4) คุณภาพของงานที่มอบหมาย
1) สามารถสืบค้น ประมวลข้อมูล หลักฐาน แนวคิดต่างๆ ในการระบุและวิเคราะห์ปัญหาได้ด้วยตนเอง
- สามารถสืบค้นฐานข้อมูลจากฐานข้อมูลจากเครื่องคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการบันทึกบัญชี เพื่อการใช้ในการออกรายงาน และการจัดทำกรณีศึกษาได้
2) สามารถประยุกต์ความรู้ทางการบัญชีและด้านอื่นที่สัมพันธ์กัน ใช้ทักษะทางวิชาชีพ และดุลยพินิจในการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ อย่างสร้างสรรค์ โดยคำนึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการตัดสินใจ
- สามารถคำนวณและวิเคราะห์ตัวเลขทางการบัญชีก่อนการบันทึกรายการบัญชีลงเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ และสามารถสืบค้นข้อมูลได้สามารถวิเคราะห์ข้อมูลจากรายงานการเงินที่ออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสม
1) บรรยาย ยกตัวอย่าง และถาม – ตอบในชั้นเรียน
2) สาธิตการปฏิบัติงานโดยใช้คอมพิวเตอร์ในแต่ละขั้นตอน
3) ฝึกปฏิบัติการใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดทำบัญชี
4) มอบหมายงานให้นักศึกษาจัดทำกรณีศึกษา
1) การสอบกลางภาค การสอบปลายภาค
2) ทดสอบย่อย ฝึกปฏิบัติการบันทึกบัญชีโดยใช้คอมพิวเตอร์
3) งานที่มอบหมาย กรณีศึกษา โดยใช้คอมพิวเตอร์ในการบันทึกบัญชี
1) สามารถปฏิบัติและรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
- สามารถปฏิบัติและรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายได้ ตามข้อตกลงที่กำหนดไว้
2) มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น และปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมขององค์กรได้เป็นอย่างดี
- สามารถทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมกลุ่ม (การทำรายงานกลุ่ม) ได้โดยราบรื่น
3) สามารถให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ ทั้งในบทบาทผู้นำ หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมงาน
- สามารถช่วยเหลือกันในการแก้ปัญหาในการจัดทำรายงานได้ด้วยความสามัคคีร่วมมือร่วมใจ
มอบหมายงานกรณีศึกษาการใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดทำบัญชี โดยดำเนินการทำรายงานตามระยะเวลาที่กำหนด โดยมีการวางแผนการจัดทำกรณีศึกษาและรายงานผลความก้าวหน้าของรายงาน
1) ประเมินนักศึกษาด้วยงานกรณีศึกษา
2) ระบบการจัดทำกรณีศึกษา คุณภาพของงานที่มอบหมายและการนำเสนอ
1) สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคนิคการสื่อสารที่เหมาะสมในการเก็บรวบรวมข้อมูล การแปลความหมาย และการสื่อสารสารสนเทศ
- สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการรวบรวมข้อมูลรายงาน และเทคนิคการนำเสนอรายงานได้อย่างเหมาะสม
1) มอบหมายงานกลุ่ม เกี่ยวกับการบันทึกบัญชีโดยใช้คอมพิวเตอร์ตลอดจนการประมวลผล การเก็บรักษาข้อมูลรวมถึงระบบการควบคุมภายใน โดยดำเนินการทำรายงานตามระยะเวลาที่กำหนด โดยมีการวางแผนการจัดทำรายงานและรายงานผลความก้าวหน้าของรายงาน
2) โจทย์ปัญหา
1) ระบบการจัดทำกรณีศึกษา ตัวอย่าง คุณภาพของงาน และการนำเสนอหน้าชั้นเรียน
2) ผลจากการแก้โจทย์ปัญหา
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1.คุณธรรม จริยธรรม 2.ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5.ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3
1 11014303 การใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดทำบัญชี
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 2,3,5 ทดสอบย่อยครั้งที่ 1 ทดสอบย่อยครั้งที่ 2 ทดสอบกลางภาคเรียน ทดสอบปลายภาคเรียน 4 12 9 18 10% 10% 30% 30%
2 2,3,4,5 รายงานและการนำเสนองานที่มอบหมายหน้าชั้นเรียน 16 10%
3 1,2,3,4,5 การสังเกตพฤติกรรมระหว่างเรียนตามข้อตกลง ทุกสัปดาห์ 10%
สุภาพร เชิงเอี่ยม. ระบบสารสนเทศทางการบัญชี, พิมพ์ครั้งที่ 4 ปรับปรุงครั้งที่ 1
กรุงเทพมหานคร : บริษัท วิทยพัฒน์ จำกัด, 2553.
บริษัท โทเทิ่ล คอมพิวนิคเคชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด. คู่มือการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์และโปรแกรมบัญชี, พิมพ์ครั้งที่ 1 กรุงเทพมหานคร : บริษัท โทเทิ่ล คอมพิวนิคเคชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด, 2553
สุภาพร เชิงเอี่ยม. ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ, พิมพ์ครั้งที่ 4 ปรับปรุงครั้งที่ 1
กรุงเทพมหานคร : บริษัท วิทยพัฒน์ จำกัด, 2553.
เข้าถึงได้จาก hppt://www.accpac.com
เข้าถึงได้จาก http://www.besgsoftware.com
เข้าถึงได้จากที่มา: http://www.intuit.com
ใช้การทดสอบการทดสอบในแต่ละระบบวงจรรายการค้าในการบันทึกโดยใช้คอมพิวเตอร์
ใช้แบบประเมินประสิทธิภาพการสอนของมหาวิทยาลัยในระบบออนไลน์
เน้นให้นักศึกษาเข้าใจถึงหลักการบันทึกบัญชีโดยใช้คอมพิวเตอร์ในกาจัดทำบัญชีเพื่อให้สอดคล้องกับสถาการณ์ในปัจจุบัน