การบัญชีชั้นสูง 2

Advanced Accounting 2

เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ แนวคิด หลักการ ทฤษฎี และวิธีการต่างๆ ทางการบัญชีสำหรับการรวมกิจการ เงินลงทุนในบริษัทย่อยและรวม ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินในปัจจุบัน การทำงบการเงินรวม งบกระแสเงินสดรวม การบัญชีเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา และกิจการที่มีปัญหายุ่งยากทางการเงิน กิจการไม่หวังผลกำไร และการบัญชีกองทุน เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ แนวคิด  หลักการ วิธีการจัดทำงบการเงินรวมสำหรับกลุ่มกิจการที่มี โครงสร้างแบบบริษัทใหญ่และบริษัทย่อย ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินในปัจจุบัน เพื่อให้นักศึกษาทำการศึกษาค้นคว้า  การจัดทำบัญชี  กองทุนหรือกิจการที่ไม่หวังผลกำไร และอื่นๆ  ตามความสนใจของนักศึกษา เพื่อฝึกหัดการนำ แนวคิด หลักการ และวิธีการทางบัญชี ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินในปัจจุบันไปใช้ในทางปฏิบัติอย่างถูกต้อง เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักศึกษา ให้เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนดในมาตรฐานผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน
การพัฒนาความสามารถของนักศึกษา ในการใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินในปัจจุบัน เฉพาะฉบับที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาวิชา การใช้ศัพท์เทคนิคทางการบัญชี  อย่างถูกต้อง
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการบัญชี สำหรับการรวมธุรกิจในรูปแบบต่างๆ การบัญชีสำหรับบริษัทร่วม บริษัทใหญ่ บริษัทย่อยและกิจการร่วมค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ การทำงบการเงินรวม งบกระแสเงินสดรวม การบัญชรเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา และกิจการที่มีปัญหายุ่งยากทางการเงิน กิจการไม่หวังผลกำไร และการบัญชีกองทุน
5 ชั่วโมง
1.1    คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา

อธิบายจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีได้ สามารถปฏิบัติตามระเบียบของมหาวิทยาลัย และ ข้อตกลงการเรียนได้   สามารถทำงานที่มอบหมายทั้งงานกลุ่ม และงานเดียว ภายในเวลาที่กำหนดได้  

              
1.2    วิธีการสอน
               1) การบรรยายและกรณีศึกษา เกี่ยวกับ จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี
               2) กำหนดข้อตกลงเกี่ยวกับการเรียน และระเบียบปฏิบัติของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับนักศึกษา ได้แก่ การลงทะเบียน การสอบ วินัยนักศึกษา การเข้าเรียน การทำงานที่ได้รับมอบหมายเป็นกลุ่ม การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน
          3) การสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม นักศึกษา และจรรยาบรรณ
  1.3    วิธีการประเมินผล
               1) ติดตามการปฏิบัติตามข้อตกลงเกี่ยวกับการเรียน สัปดาห์ละครั้ง ตลอดภาคการศึกษา และให้คะแนน 10%
2.1    ความรู้ที่ต้องได้รับ

แนวคิด หลักการ ทฤษฎี และวิธีการทางการบัญชีเกี่ยวกับ การรวมธุรกิจ การบันทึกบัญชีเงินลงทุนในบริษัทร่วม บริษัทย่อย และวิธีการบัญชีการจัดทำงบการเงินรวมของบริษัทใหญ่และบริษัทย่อย ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน การบัญชีเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา กิจการที่มีปัญหายุ่งยากทางการเงิน การบัญชีกองทุนและกิจการไม่หวังผลกำไร ความรู้ด้านอื่นที่สัมพันธ์กัน ได้แก่ พระราชบัญญัตบริษัทมหาชน ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการรายงานทางการเงิน การดำเนินงานของกิจการไม่หวังผลกำไร เทคนิคการจัดทำและนำเสนองบการเงินรวม บริษัทใหญ่และบริษัทย่อย และการรวมกิจการ สามารถระบุได้ประเด็นสำคัญการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง
1) การบรรยาย ยกตัวอย่าง และ การถาม-ตอบในชั้นเรียน
2) การฝึกหัดแก้ไขโจทย์ปัญหา    
1) การทดสอบย่อย
2) การสอบกลางภาค
3) การสอบปลายภาค
3.1    ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา

สามารถสืบค้นงบการเงินรวมจากเวปไซต์ อ่านและอธิบายฐานะการเงิน ผลประกอบการในภาพรวมได้   สามารถประยุกต์ความรู้ด้านการรวมธุรกิจ สู่แนวทางการปฏิบัติการจัดทำงบการเงินรวมตามที่มาตรฐานการบัญชีกำหนด สามารถติดตาม ประเมินผล และรายงานผล เกี่ยวกับงบการเงินรวม และระบบบัญชีของกิจการที่ไม่หวังผลกำไรได้
1) การบรรยาย  ยกตัวอย่าง  และ การถาม-ตอบในชั้นเรียน
2) การให้นักศึกษาแสดงมโนทัศน์และการสรุปความรู้  เกี่ยวกับการจัดทำงบการเงินรวมของบริษัทใหญ่ และบริษัทย่อย  และการสรุปความรู้ 
3) การฝึกหัดแก้ไขโจทย์ปัญหา 
1)  การทดสอบย่อย
2)  การสอบกลางภาค
3)  การสอบปลายภาค
4)  คุณภาพงานที่มอบหมายให้ทำ
4.1    ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา

สามารถปฏิบัติและรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย ได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นในกลุ่มได้   และปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมของกลุ่มได้    สามารถให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาของกลุ่มงาน   มีความรับผิดชอบในการพัฒนาความรู้ และทักษะทางวิชาชีพบัญชีของตนเองอย่างต่อเนื่อง  
1) ทำงานกลุ่มมี 2 หัวข้อให้เลือก การบัญชีสำหรับกิจการไม่หวังผลกำไร หรือการบัญชีกองทุน โดยนักศึกษาสามารถกำหนดกิจการเป้าหมายได้เอง โดยทำเป็นรูปเล่มรายงานผลการศึกษา 
2) ให้นักศึกษาจัดทำสื่อประกอบการรายงาน  และการนำเสนอหน้าชั้นเรียน
1) คุณภาพของรายงานและการนำเสนอหน้าชั้นเรียน
5.1    ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา

สามารถใช้ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์งบการเงินรวม   ในการอธิบายความแตกต่างในฐานะการเงิน  และ ผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท  กับของบริษัทใหญ่ สามารถรายงานผลการศึกษาค้นคว้า ทั้งการรายงานด้วยวาจา และการเขียนรายงาน  ที่เหมาะสมกับกลุ่มเรียน สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคนิคการสื่อสารที่เหมาะสมในการเก็บรวบรวมข้อมูล การแปลความหมาย และการสื่อสารสารสนเทศ
1) ทำรายงานกลุ่ม มี 2 หัวข้อให้เลือก การบัญชีสำหรับกิจการไม่หวังผลกำไร หรือ การบัญชีกองทุน โดยนักศึกษาสามารถกำหนดกิจการเป้าหมายได้เอง
2) จัดทำสื่อประกอบการรายงาน และการนำเสนอหน้าชั้นเรียน
1) คุณภาพของสื่อ และการนำเสนอหน้าชั้นเรียน
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 2,3,5 การทดสอบย่อย การสอบกลางภาค การสอบปลายภาค 2,11 8 17 75%
2 2,3,4,5 รายงาน และ การนำเสนอหน้าชั้นเรียน 16 15%
3 1,2,3,4,5 การสังเกตพฤติกรรมระหว่างเรียนตามข้อตกลง ทุกสัปดาห์ 10%
การบัญชีชั้นสูง 2 โดย ผศ.นิยดา วิเศษบริสุทธิ์  ตุลาคม 2554 และ มกราคม 2555
มาตรฐานการบัญชี ปรับปรุง 2554 ฉบับที่ 27  ฉบับที่ 21 และ ฉบับที่ 18
        มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3
ข้อมูลเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวทางวิชาชีพบัญชี ที่ควรติดตาม ได้แก่ ประกาศเกี่ยวกับ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รายงานทางการเงินของบริษัทจดทะเบียน  และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้จาก เวปไซต์ ต่อไปนี้
www.fap.or.th
www.sec.or.th
www.bot.or.th
 
www.set.or.th
www.rd.go.th
ใช้การทดสอบย่อยในแต่ละบท
ใช้แบบประเมินประสิทธิภาพการสอนของมหาวิทยาลัยในช่วง 3 สัปดาห์สุดท้ายก่อนสอบปลายภาค  ระบบออนไลน์
เน้นให้นักศึกษาเข้าใจถึงหลักการบัญชี และ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่เกี่ยวข้อง
   ให้อาจารย์ผู้สอน เป็นผู้ประเมินโดยพิจารณาจากข้อสอบ และ การตัดเกรด