กลยุทธ์การตลาด

Marketing Strategies

เพื่อศึกษาความหมายบทบาท และความสำคัญของกลยุทธ์การตลาด การเลือกกลยุทธ์ให้เหมาะสมกับตลาดในภาวะต่างๆ
โดยวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกธุรกิจ และพัฒนากลยุทธ์ ส่วนประสมการตลาดที่บูรณาการหน้าที่งานการตลาด
และหน้าที่อื่นๆของธุรกิจได้
เพื่อให้นักศึกษา ศึกษาความหมาย บทบาท และความสำคัญของกลยุทธ์การตลาด การเลือกกลยุทธ์ให้เหมาะสมกับตลาดในภาวะต่างๆ
โดยวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกธุรกิจ และพัฒนากลยุทธ์ ส่วนประสมการตลาดที่บูรณาการหน้าที่งานการตลาด
และหน้าที่อื่นๆของธุรกิจได้
ศึกษาความหมายบทบาท และความสำคัญของกลยุทธ์การตลาด การเลือกกลยุทธ์ให้เหมาะสมกับตลาดในภาวะต่างๆ
โดยวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกธุรกิจ และพัฒนากลยุทธ์ ส่วนประสมการตลาดที่บูรณาการหน้าที่งานการตลาด
และหน้าที่อื่นๆของธุรกิจได้
อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือ รายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
1.1.1  มีความซื่อสัตย์สุจริต  ซื่อตรงต่อหน้าที่  ต่อตนเองและต่อผู้อื่น  ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อื่น และมีความสำนึกรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
1.1.4 มีความเคารพต่อกฎ  ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม
1.1.5 มีจิตสำนึกและมีนโนธรรมที่จะแยกแยะความถูกต้อง  ความดี  และความชั่ว
สอดแทรกความรู้และความเข้าใจในคุณค่าแห่งวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ และทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ พร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรมจริยธรรม
สังเกตจากพฤติกรรมของผู้เรียนระหว่างการเรียนการสอน
2.1.2 มีความรู้และความเข้าใจในสาระสำคัญของศาสตร์ด้านบริหารธุรกิจ ทางการตลาด การเงิน การผลิตและการดำเนินงาน รวมทั้งการจัดองค์กรและทรัพยากรมนุษย์
2.1.3 มีความรู้ความเข้าใจในสาระสำคัญเกี่ยวกับการบริหารธุรกิจ ในด้สนการวางแผน การปฏิบัติการ การควบคุมและการประเมินผลการดำเนินงานรวมทั้งการปรับปรุงแผนงาน
2.1.4 มีความรู้เกี่ยวกับความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพด้านบริหารธุรกิจ รวมทั้งมีความเข้าใจในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงและผลกระทบอย่างเท่าทัน
บรรยาย  อภิปราย มอบหมายงานให้ค้นคว้าทั้งงานกลุ่มและงานเดี่ยว  การวิเคราะห์กรณีศึกษารวมถึงการแสดงความคิดเห็นและซักถามข้อสงสัย 
การทดสอบย่อย   สอบกลางภาค  สอบปลายภาค  การวิเคราะห์ผลกรณีศึกษากลุ่ม การนำเสนอรายงานกลุ่มและเดี่ยวตลอดจนเนื้อหาความถูกต้องของเอกสารผลงานที่มอบหมาย
3.1.1 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  ต่อยอดกรอบความรู้เดิม สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษาและประสบการณ์เพื่อให้เกิดนวัตกรรม  กิจกรรม  หรือแนวทางในการบริหารธุรกิจใหม่ๆ
3.1.2    สามารถสืบค้น  จำแนก  และวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อให้ได้ซึ่งสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ในการแก้ไขปัญหา และตัดสินใจอย่างเหมาะสม
3.1.3    สามารถคิดค้นทางเลือกใหม่ๆ รวมทั้งสามารถวิเคราะห์ทางเลือกและผลกระทบที่เป็นผลจากทางเลือกอย่างรอบด้าน โดยการนำความรู้และประสบการณ์มาประยุกต์ใช้
3.1.4    มีความกล้าในการตัดสินใจเลือกทางเลือกที่สอดคล้องกับสถานการณ์
มอบหมายงานการศึกษา ค้นคว้า รายงาน กรณีศึกษา และทำการวิเคราะห์ อภิปรายเพื่อเสนอความคิดเห็นร่วมกัน
ประเมินผลจากงานที่ได้รับมอบหมายทั้งงานกลุ่มและงานเดี่ยวที่เกี่ยวข้องกับการตลาดระหว่างประเทศ การวิเคราะห์กรณีศึกษา การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียนและในการนำเสนอผลงานที่ได้รับมอบหมาย
4.1.1 มีความสามารถในการประสานงาน มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถสร้างสัมพันธภาพอันดีกับผู้อื่นด้วยพื้นฐานความเข้าใจถึงความแตกต่างของผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างมีจิตวิทยา
4.1.2    มีความสามารถในการทำงานเป็นกลุ่ม  การประสานงาน  การมอบหมายบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ พร้อมทั้งให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกต่อเพื่อนร่วมงาน ซึ่งเป็นการแสดงออกถึงความเป็นผู้นำที่มีความรับผิดชอบ
4.1.3    มีความกระตือรือร้นและความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความรับผิดชอบ ยอมรับฟังและเคารพความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งมีความเป็นผู้ตามในจังหวะที่เหมาะสม
4.1.4   มีความสามารถในการริเริ่มแสดงความคิดเห็นใหม่ๆ ที่อาจมีความแตกต่าง อย่างสร้างสรรค์
มอบหมายงาน รายบุคคลและงานกลุ่ม ให้ศึกษาค้นคว้าเน้นงานที่ต้องมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เช่น การระดมความคิดเห็น การอภิปราย หรือการสัมมนาเกี่ยวกับประเด็นที่นักศึกษาสนใจ ตลอดจนสอดแทรกเรื่องความรับผิดชอบต่อตนเองและองค์การ
ประเมินจากผลงานที่ได้รับมอบหมาย และสังเกตพฤติกรรมการแสดงออกของผู้เรียนขณะทำกิจกรรมกลุ่มและงานที่ต้องมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล   
5.1.1     สามารถประยุกต์ใช้หลักคณิตศาสตร์  สถิติและการวิเคราะห์เชิงปริมาณมาใช้ในการวิเคราะห์และตัดสินใจทางธุรกิจ
5.1.2     สามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้อย่างมีสิทธิภาพ
5.1.3     สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน และเทคโนโลยีระบบสารสนเทศที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน
5.1.4     สามารถสื่อสารเพื่ออธิบายและสร้างความเข้าใจอย่างถูกต้อง  ทั้งในรูปแบบการเขียนรายงานและการนำเสนอด้วยวาจา
5.1.5     สามารถสื่อสารด้วยบุคลิกภาพที่น่าเชื่อถือ และสามารถเลือกใช้รูปแบบของสื่อเทคนิควิธีการและเทคโนโลยีที่เหมาะสม สอดคล้องกับกลุ่มบุคคลที่มีพื้นฐานและแนวความคิดที่หลากหลาย
มอบหมายงานที่เน้นให้นักศึกษาค้นคว้าข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย และนำเสนอด้วยเทคนิคการสื่อสารที่เหมาะสม
ประเมินจากวิธีการนำเสนอผลงานที่ได้รับมอบหมายทั้งการนำเสนอหน้าชั้นเรียนและรูปเล่มผลงานที่จัดเก็บด้วยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2. ด้านความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5.ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7
1 12021405 กลยุทธ์การตลาด
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, การทดสอบ - การสอบกลางภาค - การสอบปลายภาค 9 และ 18 - การสอบกลางภาค 35% - การสอบปลายภาค 35%
2 1.1, 3.1,3.2, 3.3, 3.4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1,5.2,5.3,5.4,5.5 วิเคราะห์กรณีศึกษา รายงาน และการนำเสนอ - รายงาน /งานที่มอบหมาย ตลอดภาคการศึกษา 20%
3 1.1,1.4,1.5 การเข้าชั้นเรียน ตลอดภาคการศึกษา 10%
2.1 พิบูล ทีปะปาล. 2547 กลยุทธ์การตลาด.กรุงเทพฯ : อมรการพิมพ์
          2.2  อดุลย์  จาตุรงคกุล. 2544. กลยุทธ์การตลาด. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
          2.3 เสรี  วงษ์มณฑา. 2542.กลยุทธ์การตลาด.การวางแผนการตลาด. กรุงเทพฯ : ไดมอนด์ อิน บิซิเนสเวิร์ด.
          2.4 Orville C. Walker, Jr. John W. Mullins, Harper W, boys, Jr. and Jean-Claude Larr’eche’.2006. Marketing Strategy. Fifth edition, New York :McGraw-Hill Companies, Inc.
http://www.marketeer.co.th
          http://www.brandage.com
          www.tpaemagazine.com
          www.positioningmag.com
  - การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
            - การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผู้เรียน
            - แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา
  - การสังเกตการณ์การสอนของผู้ร่วมทีมการสอน
            - ผลการสอบ
  - การวิจัยในและนอกชั้นเรียน
ปรับปรุงลำดับเนื้อหาการสอน วิธีการสอน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน มาตรฐานข้อสอบให้ทันสมัย