การเตรียมโครงงานวิศวกรรมการผลิต

Production Engineering Pre-Project

เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพื้นฐานการประยุกต์ใช้วิชาต่างๆ ที่เรียนมาบูรณาการ สร้างสรรค์แนวคิดในการประดิษฐ์ วิจัย ค้นคว้าอิสระ และการทำโครงงานในงานวิศวกรรมการผลิต
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้พื้นฐานและการเตรียมความพร้อมด้านปัญหาในการนำความรู้ ความเข้าใจ ในวิชาที่เรียนมาทั้งหมด เป็นพื้นฐานการเตรียมโครงงาน เพื่อทำการวิจัย การค้นคว้าอิสระ ประดิษฐ์ และพัฒนาปรับปรุงระบบงานในงานวิศวกรรมการผลิต
ศึกษาความเป็นมาของปัญหาด้านวิศวกรรม รวบรวมข้อมูลและศึกษาความเป็นไปได้ของหัวข้อโครงงาน วิธีดำเนินงานโครงงาน เตรียมแผนการดำเนินงานโครงงาน กำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ขั้นตอน และแผนการดำเนินงาน ตลอดจนจัดเตรียมวัสดุและอุปกรณ์ เพื่อดำเนินโรงงาน และรายงานความก้าวหน้าของโครงงาน
อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมง/สัปดาห์
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล