การบริหารธุรกิจภูมิทัศน์

Business Administration Landscape

เข้าใจความสำคัญและหลักการบริหารธุรกิจภูมิทัศน์ เข้าใจรูปแบบการประกอบธุรกิจภูมิทัศน์ เข้าใจองค์กรและการจัดการ เข้าการตลาด เข้าใจการบัญชี เข้าใจเกี่ยวกับการเงินและการจัดเตรียมเอกสารทางภูมิทัศน์
: เพื่อให้นักศึกษามีความรู้พื้นฐาน เป็นการเตรียมความพร้อมด้านปัญหาในการนำความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการการบริหารธุรกิจ ภูมิทัศน์ เพื่อเป็นพื้นฐานการเรียนในวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ควรมีการเปลี่ยนแปลงตัวอย่างอ้างอิง ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่มีความก้าวหน้าไปตามยุคสมัย
ศึกษาความสำคัญของการบริหารธุรกิจ การนำหลักการบริหารและจัดการธุรกิจมาประยุกต์ใช้ในงานธุรกิจภูมิทัศน์ ในด้านองค์กรและจัดการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การบริหารการผลิตและบริการ การลงทุน การควบคุม การบริหารตลาด การเงินการบัญชี และการจัดเตรียมเอกสารทางธุรกิจภูมิทัศน์
จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล ปรึกษาได้ตลอดเวลา ผ่านทาง Facebook กลุ่ม
.  ด้านคุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา(Ethics and Moral)
    1.1 มีจิตสำนึกสาธารณะและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม
 1.2 มีจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ
1.3 มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลาและความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม
บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา  
1.พฤติกรรมการเข้าเรียน และส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา
2.มีการอ้างอิงเอกสารที่ได้นำมาทำรายงาน อย่างถูกต้องและเหมาะสม
3.ประเมินผลการวิเคราะห์กรณีศึกษา
4.ประเมินผลการนำเสนอรายงานที่มอบหมาย
 
2.1 มีความรู้และความเข้าใจทั้งด้านทฤษฎีและหลักการปฏิบัติในเนื้อหาที่ศึกษา
 2.2 สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีของสาขาวิชาที่ศึกษา
1.กำหนดหัวข้อในการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นวัตถุประสงค์ของรายวิชา
2.แบบทดสอบย่อยในชั่วโมงเรียนหรือการบ้านในแต่ละหัวข้อ
3.ใช้ความสามารถและเทคนิคถ่ายทอด อาทิ เรื่องเล่า ประสบการณ์ กรณีศึกษา
4.ค้นคว้า เนื้อหาที่ได้รับมอบหมายเพื่อการนำเสนอ
5.บันทึกพฤติกรรมระหว่างการเรียน
1.ประเมินจากพฤติกรรมของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน (แต่งกาย ตรงต่อเวลา มรรยาทในสังคม)
2.ประเมินจากพฤติกรรมของนักศึกษาในการมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน(การอภิปรายผล การตอบคำถาม)
3.ประเมินจากพฤติกรรมการนำเสนองานที่ได้รับมอบหมาย(การเตรียมตัว ทักษะในการสื่อสาร)
3.1 มีทักษะปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพ
3.2 มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างมีระบบ
1.กำหนดหัวข้อในการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นวัตถุประสงค์ของรายวิชา
2.แบบทดสอบย่อยในชั่วโมงเรียนหรือการบ้านในแต่ละหัวข้อ
3.ใช้ความสามารถและเทคนิคถ่ายทอด อาทิ เรื่องเล่า ประสบการณ์ กรณีศึกษา
4.ค้นคว้า เนื้อหาที่ได้รับมอบหมายเพื่อการนำเสนอ
5.อภิปรายกลุ่ม
6.บันทึกพฤติกรรมระหว่างการเรียน
1.ทดสอบย่อย
2.ประเมินคุณภาพงานที่ได้รับมอบหมาย
3.ทักษะการนำเสนอ การตอบคำถาม
4.1 มีมนุษยสัมพันธ์และมารยาทสังคมที่ดี
4.2 มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4.3 สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม
1.กำหนดหัวข้อในการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นวัตถุประสงค์ของรายวิชา2.แบบทดสอบย่อยในชั่วโมงเรียนหรือการบ้านในแต่ละหัวข้อ
3.ใช้ความสามารถและเทคนิคถ่ายทอด อาทิ เรื่องเล่า ประสบการณ์ กรณีศึกษา
4.ค้นคว้า เนื้อหาที่ได้รับมอบหมายเพื่อการนำเสนอ
5.บันทึกพฤติกรรมระหว่างการเรียน
1.ทดสอบย่อย
2.ประเมินคุณภาพงานที่ได้รับมอบหมาย
3.ทักษะการนำเสนอ การตอบคำถาม
5.1 สามารถเลือกใช้วิธีการและเครื่องมือสื่อสารที่เหมาะสม
5.2 สามารถสืบค้น ศึกษา วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาอย่าง
เหมาะสม
1.กำหนดหัวข้อในการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นวัตถุประสงค์ของรายวิชา2.แบบทดสอบย่อยในชั่วโมงเรียนหรือการบ้านในแต่ละหัวข้อ
3.ใช้ความสามารถและเทคนิคถ่ายทอด อาทิ เรื่องเล่า ประสบการณ์ กรณีศึกษา
4.ค้นคว้า เนื้อหาที่ได้รับมอบหมายเพื่อการนำเสนอ
5.บันทึกพฤติกรรมระหว่างการเรียน
1.ทดสอบย่อย
2.ประเมินคุณภาพงานที่ได้รับมอบหมาย
3.ทักษะการนำเสนอ การตอบคำถาม
6.1 สามารถปฏิบัติงานได้ด้วยตนเอง
6.2 สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องแม่นยำ
6.3 สามารถปฏิบัติงานได้โดยอัตโนมัติเป็นธรรมชาติ
ปฏิบัติการในห้องทดลอง
ปฏิบัติภาคสนาม
1.ประเมินคุณภาพงานที่ได้รับมอบหมาย
2.ทักษะการนำเสนอ การตอบคำถาม
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล
ศิ ริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ.254ธุรกิจทั่วไป: ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ.กรุงเทพฯ.ธีระฟิล์มและไซเท็กช์. ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ.2542.องค์การและการจัดการ.กรุงเทพฯ.ธีระฟิล์มและไซเท็กช์. ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ.2542.การบริหารธุรกิจขนาดย่อม.พิมพ์ครั้งที่2.กรุงเทพฯ.ธีระฟิล์มและไซเท็กช์.
ใบงานแต่ละสัปดาห์
ธุรกิจจริงนอกสถานที่