การพันหม้อแปลงและมอเตอร์

Transformer and Motor Winding

1.1 สามารถปฏิบัติการเกี่ยวกับการทำบอบบิ้น การพันหม้อแปลงขนาดเล็กได้
1.2 สามารถหาลำดับขั้วการต่อหม้อแปลงเฟสเดียวกับระบบไฟสามเฟสได้
1.3 สามารถถอดประกอบมอเตอร์ได้
1.4 สามารถเขียนเขียนไดอะแกรม คำนวณพร้อมพันมอเตอร์สปลิตเฟส มอเตอร์สามเฟส และมอเตอร์พัดลมได้
ศึกษาเกี่ยวกับหลักการทำงานหม้อแปลงคำนวณหาค่าพารามิเตอร์หม้อแปลง โครงสร้างส่วนประกอบของมอเตอร์เหนี่ยวนำ หลักการทำงานของสปลิตเฟสและมอเตอร์สามเฟสวิธีเขียนสเตเตอร์ไดอะแกรมแบบต่างๆ คำนวณพันมอเตอร์เหนี่ยวนำ ปฏิบัติเกี่ยวกับการทำบ๊อบบิ้น การพันหม้อแปลงขนาดเล็กหาลำดับขั้ว ต่อหม้อแปลงเฟสเดียวกับระบบไฟสามเฟส การถอดประกอบมอเตอร์ ฝึกเขียนไดอะแกรม คำนวณพร้อมพันมอเตอร์ สปลิตเฟส มอเตอร์สามเฟส และมอเตอร์พัดลม
ศึกษาเกี่ยวกับหลักการทำงานหม้อแปลงคำนวณหาค่าพารามิเตอร์หม้อแปลง โครงสร้างส่วนประกอบของมอเตอร์เหนี่ยวนำ หลักการทำงานของสปลิตเฟสและมอเตอร์สามเฟสวิธีเขียนสเตเตอร์ไดอะแกรมแบบต่างๆ คำนวณพันมอเตอร์เหนี่ยวนำ ปฏิบัติเกี่ยวกับการทำบ๊อบบิ้น การพันหม้อแปลงขนาดเล็กหาลำดับขั้ว ต่อหม้อแปลงเฟสเดียวกับระบบไฟสามเฟส การถอดประกอบมอเตอร์ ฝึกเขียนไดอะแกรม คำนวณพร้อมพันมอเตอร์ สปลิตเฟส มอเตอร์สามเฟส และมอเตอร์พัดลม
1 ชั่วโมง/สัปดาห์ (เฉพาะรายที่ต้องการ)
พัฒนาผู้เรียนให้มีวินัย มีความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์ มีจรรยาบรรณวิชาชีพเช่นมีความซื่อสัตย์ในการออกแบบและเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ทางปัญญาของผู้อื่น และมีคุณธรรม จริยธรรมตามคุณสมบัติของหลักสูตร ดังนี้
š1.1.2 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
˜1.1.3 มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม
1.1.1 สอนสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และความเสียสละ ก่อน หลังหรือระหว่างการบรรยายเนื้อหาทางวิชาการ
1.1.2 นำตัวอย่างกรณีศึกษาในเรื่อง คุณธรรม จริยธรรม ความเสียสละและความซื่อสัตย์สุจริตมาให้นักศึกษาอภิปรายเป็นรายกลุ่ม พร้อมตอบข้อซักถามของอาจารย์ผู้สอน
1.1.3 กำหนดกฎเกณฑ์การส่งงาน และการเข้าสอบในรายวิชานี้ให้นักศึกษาถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และนำกฎเกณฑ์เกี่ยวกับเวลาในการเข้าเรียน การแต่งกายตามระเบียบของมหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนามาบังคับใช้ โดยให้นักศึกษาถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
มีการจัดกิจกรรมยกย่องนักศึกษาที่ทำดี ทำประโยชน์แก่ส่วนรวม เสียสละ
1.3.1 ประเมินจากการมีวินัยและพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร
1.3.2 ประเมินจากปริมาณการกระทำทุจริตในด้านการส่งงาน การนำเสนอผลงานและการสอบของนักศึกษา
1.3.3 ประเมินจาก ผลจากคุณภาพของงานทีได้รับมอบหมาย และมีการอ้างอิงเอกสารที่ได้นำมาทำรายงาน อย่างถูกต้องและเหมาะสม
1.3.4 ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในภาพเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามกำหนดระยะเวลาที่มอบหมายและการร่วมกิจกรรม
มีความรู้เกี่ยวกับการพันหม้อแปลงและมอเตอร์ เพื่อนำไปใช้สำหรับการออกแบบและประยุกต์ใช้ร่วมกับวิชาอื่นหรือโครงงานในอนาคต โดยตั่งอยู่บนพื้นฐานตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ของคณะวิศวกรรมดังนี้
˜2.1.1 มีความรู้และความเข้าใจทั้งด้านทฤษฎีและหลักการปฏิบัติในเนื้อหาที่ศึกษา
˜2.1.2 สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีของสาขาวิชาที่ศึกษา
˜2.1.3 สามารถบูรณาการความรู้ที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
บรรยาย อภิปรายเกี่ยวกับหลักทางทฤษฎี และประยุกต์ใช้ทางปฏิบัติในสภาพแวดล้อมจริง โดยสอดคล้องกับหารพันหม้อแปลงขนาดเล็กและมอเตอร์ไฟฟ้า รวมถึงการทดสอบการทำงานของหม้อแปลงไฟฟ้าและมอเตอร์ วิธีการวิเคราะห์ผลการศึกษา เครื่องมือที่ใช้สำหรัลวิเคราะห์ผลการศึกษา การคำนวนณต่างๆ
2.3.1 การทดสอบย่อย
2.3.2 สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นปฏิบัติ
2.3.3 ประเมินจากการตอบคำถามในชั้นเรียน
นักศึกษาต้องสามารถพัฒนาตนเองและประกอบวิชาชีพได้โดยพึ่งตนเองได้เมื่อจบการศึกษาเเล้ว ดังนั้นนักศึกษาจำเป็นต้องได้รับการพัฒนาทักษะทางปัญญาไปพร้อมกับคุณธรรม จริยธรรม และความรู้เกี่ยวกับ การพันหม้อแปลงและมอเตอร์ อาจารย์จะเน้นให้นักศึกษาคิดหาเหตุผล เข้าใจที่มาและสาเหตุของปัญหา วิธีการแก้ปัญหารวมทั้งแนวคิดด้วยตนเอง ไม่สอนในลักษณะท่องจำ นักศึกษาต้องมีคุณสมบัติต่าง ๆ ดังนี้
˜3.1.1 มีทักษะการปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งทางด้านวิชาการ และวิชาชีพ
š3.1.2 มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างเป็นระบบ
3.2.1 ให้นักศึกษาทำการวิเคราะห์และเขียนขั้นตอนการทำงาน วิธีการแก้ปัญหาจากใบงานและกรณีศึกษาการพันหม้อแปลงและมอเตอร์
3.2.2 การอภิปรายกลุ่ม วิเคราะห์ผลการพันหม้อแปลงและมอเตอร์ การทดสอบหม้อแปลงและมอเตอร์
3.3.1 ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติของนักศึกษา
3.3.2 วัดผลจากการนำเสนอผลงานตามที่ได้รับมอบหมาย
3.3.3 สัมภาษณ์ และสังเกตพฤติกรรม การแก้ไขปัญหา
š4.1.3 สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม
4.2.1 กำหนดกิจกรรมที่ต้องประสานงานกับผู้อื่นข้ามหลักสูตร หรือต้องค้นคว้าหาข้อมูลจากการสัมภาษณ์บุคคลอื่น หรือผู้มีประสบการณ์
4.2.2 กำหนดกิจกรรมให้มีการทำงานเป็นกลุ่ม นำเสนอแนวคิด และผลงาน
4.2.3 มีการมอบหมายงาน และให้ส่งตามกำหนดเวลา
4.3.1 ประเมินจากรายงานกลุ่มที่นำเสนอ พฤติกรรมการทำงานเป็นทีม
4.3.2 ประเมินจากงานที่มอบหมาย
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม 2. ด้านความรู้ 3. ด้านทักษะทางปัญญา 4. ด้านความสัมพันธ์บุคคลและความรับผิดชอบ 5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขและเทคโนโลยีสารสนเทศ 6.ด้านทักษะพิสัย
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 1 2 3 2 1 1 2 3 4 1 2 3 1 2
1 32022001 การพันหม้อแปลงและมอเตอร์
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1.1.2, 1.1.3, 4.1.3 1) ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการแต่งตัว ความตรงต่อเวลาในการเข้าชั้นเรียนและการส่งงานที่ได้รับมอบหมาย 2) ประเมินจาก การอ้างอิงเอกสารที่ได้นำมาทำรายงาน อย่างถูกต้องและเหมาะสม 3) ประเมินจาก ปริมาณการกระทำทุจริต ในด้านการส่งงาน การนำเสนอผลงานและการสอบของนักศึกษา ตลอดภาคการศึกษา 20%
2 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3 1) ทดสอบปฏิบัติย่อยครั้งที่ 1 2) สอบกลางภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นหลักการและปฏิบัติ 3) ทดสอบปฏิบัติย่อยครั้งที่ 1 4) สอบปลายภาค สอบกลางภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นหลักการและปฏิบัติ 4, 8, 12, 17 5%, 20%, 5%, 20%
3 3.1.1 1) วัดผลจากทักษะในการลงมือปฏิบัติตามใบงานตามที่ได้รับมอบหมายและคุณภาพของใบงานที่ทำเสร็จแล้ว 2) ประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา ความเข้าใจ วิเคราะห์และการประยุกต์ใช้ทฤษฎีแก้ปัญหาจาก Case Study ที่มอบหมาย (Flip Study) ตลอดภาคการศึกษา 20%, 10%
- นพ มหิษานนท์, การพันขดลวดหม้อแปลงไฟฟ้าและมอเตอร์, คอร์ฟังก์ชั่น, สนพ.
- วันชัย นราเดช, หลักและวิธีการพันมอเตอร์
- Karl Wilkinson, เทคนิคการพันมอเตอร์ขนาดเล็ก, ซีเอ็ดยูเคชั่น.
การประเมินประสิทธิผลรายวิชานี้ ที่จัดทำโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษาได้ดังนี้
1.1 การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
1.2 แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังนี้
2.1 การสังเกตการณ์สอนของผู้ร่วมทีมสอน
2.2 ผลการเรียนของนักศึกษา
2.2 การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้
3.1 สัมมนาการจัดการเรียนการสอน
3.2 การวิจัยในและนอกชั้นเรียน
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการ ทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้
4.1 การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจำหลักสูตร
4.2 มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้
5.1 ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4
5.2 เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์หรืออุตสาหกรรมต่าง ๆ