การนำเสนองานและอภิปรายภาษาอังกฤษ

English Presentation and Discussion

1.1 รู้รูปแบบและองค์ประกอบที่สำคัญของการนำเสนองานเชิงวิชาการ
1.2 รู้โครงสร้างภาษา วลี คำศัพท์ และหลักการใช้เพื่อพูดนำเสนองานเชิงวิชาการ
1.3 เข้าใจ วิเคราะห์ คัดเลือกข้อมูลในนำเสนองานเชิงวิชาการ
1.4 รู้ทักษะการเสนอความคิดเห็น การชี้แจงเหตุผล และการโต้แย้งในในการพูดนำเสนอผลงานเชิงวิชาการ และการประชุมสัมมนา
1.5 มีทักษะการค้นคว้า สื่อสารข้อมูลด้วยสื่อและเทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม
1.6 มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อสังคม และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
เพื่อให้นักศึกษาเพิ่มการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ามาประกอบการเรียน ซึ่งเป็นผลมาจากแนวโน้มการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ที่ต้องมีเทคโนโลยีต่างๆ มาเกี่ยวข้องมากขึ้น เน้นการใช้ทักษะการสื่อสารให้เข้าใจในทุกๆ ศาสตร์ ที่สอดรับกับเนื้อหาการนำเสนองานเชิงวิชาการด้วยภาษาอังกฤษ
ศึกษาและฝึกปฏิบัติการพัฒนาทักษะการนำเสนองาน การเสนอและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การสนับสนุนและการโต้แย้งข้อคิดเห็น ตลอดจนมารยาทในการเข้าร่วมการอภิปราย 
Study and practice oral presentation skills, expressing and exchanging opinions, giving reasons to support or pose an argument, as well as discussion etiquettes 
สัปดาห์ละ 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ ทุกวันพุธ เวลา 13.30 - 14.30 น.
1.1.4  มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นทีม และสามารถแก้ไข ข้อขัดแย้งได้  
1.1.5  มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ  เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้ง เคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 
1.1.6  สามารถวิเคราะห์ผลกระทบด้านคุณธรรม จริยธรรมที่จะเกิดขึ้นกับบุคคล  องค์กร และสังคมจากการใช้เทคโนโลยีในการสื่อสาร  
1.2.4  ส่งเสริมให้นักศึกษาเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ รู้หน้าที่ ของการเป็นผู้นำและการเป็นสมาชิกของกลุ่ม ยกย่องและเชิดชูผู้ที่ทำความดีและเสียสละ 
1.3.1  การเข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักศึกษามีจิตสาธารณะ และ ตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม 
1.3.3  การสังเกตพฤติกรรมในการทำงานเป็นกลุ่ม 
2.1.2  มีความรู้และเข้าใจในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการเรียน สามารถนำความรู้ และ ทักษะมาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ปัญหาและแก้ไขปัญหาในชีวิตประจำวันได้
2.1.5  สามารถวิเคราะห์ และนำข้อมูลมาปรับปรุงและ/หรือประเมินตามสถานการณ์ ที่เกิดขึ้น 
2.2.1 จัดรูปแบบการเรียนการสอนที่หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามลักษณะและเนื้อหาสาระของรายวิชา
2.2.3  จัดกิจกรรมให้นักศึกษาได้ประยุกต์ใช้ความรู้ในการฝึกปฏิบัติ
2.2.4  มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม นำเสนอ และถ่ายทอดความรู้แก่เพื่อนร่วมชั้นเรียน
2.3.1  การทดสอบกลางภาคและปลายภาค
2.3.3  ทดสอบการฝึกปฏิบัติย่อย
2.3.4  ผลงานจากการค้นคว้าและการนำเสนอ 
3.1.1  สามารถสืบค้น ตีความ วิเคราะห์ข้อมูล และประเมินข้อมูลจากหลายแหล่ง    เพื่อใช้ในการนำเสนองานภาษาอังกฤษอย่างสร้างสรรค์ และเหมาะสม 
3.1.3  สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณ เป็นระบบ สร้างสรรค์และมีเหตุผล สามารถ บูรณาการความรู้และประสบการณ์ มาใช้ในการพัฒนาตนเองและสังคม 
3.2.1 จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์จากการสืบค้นข้อมูล และทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล และประเมินข้อมูลจากหลายแหล่งเพื่อใช้ในการนำเสนองานภาษาอังกฤษอย่างสร้างสรรค์ และเหมาะสม
3.2.2 จัดกิจกรรมให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติผ่านทางการมอบหมายงาน Task-based
 
3.3.1  การใช้ภาษาของนักศึกษาในการสำเสนองานภาษาอังกฤษ
3.3.2  การเลือกใช้ภาษาจากการคิดวิเคราะห์ และสื่อสารในการสำเสนองานภาษาอังกฤษ
3.3.3  ประเมินตามผลงานจากการปฏิบัติของนักศึกษา 
4.1.1  มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นทีม  มีความรับผิดชอบ  ยอมรับ ฟังและเคารพความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม  
4.1.2  มีความสามารถในการแสดงความคิดริเริ่ม การแสดงความคิดเห็นได้อย่างสร้างสรรค์ เอื้อต่อการแก้ไขปัญหาของทีม    
4.1.3  มีความสามารถในการประสานงาน การมอบหมายบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบพร้อมทั้งให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกต่อเพื่อนร่วมงานในการแก้ปัญหาสถานการณ์ ต่างๆ ทั้งในบทบาทของผู้นำ และในบทบาทของผู้ร่วมทีมทำงาน  
4.1.4  มีความรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพ อย่างต่อเนื่อง
4.1.6  มีความรับผิดชอบในการกระทำของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม 
4.2.1 สอดแทรกความรู้เกี่ยวกับหลักมนุษยสัมพันธ์และมารยาททางการนำเสนอภาษาอังกฤษ
4.2.3  จัดให้นักศึกษาได้ทำกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะการนำเสนอภาษาอังกฤษและมีการอภิปราย
4.2.4  มอบหมายให้นักศึกษาได้เข้าร่วมในการบริการวิชาการแก่สังคมร่วมกับอาจารย์ และผู้เกี่ยวข้อง
 
4.3.1  การสังเกตพฤติกรรมการทำกิจกรรมกลุ่ม หรือทีมของนักศึกษา  
4.3.2  การสังเกตพฤติกรรมและการประเมินการทำกิจกรรมบริการวิชาการของนักศึกษา 
5.1.2  สามารถอธิบายและสร้างความเข้าใจ โดยใช้รูปแบบของสื่อเทคนิควิธีการ เครื่องมือสื่อสารและเทคโนโลยีได้อย่างถูกต้อง ทั้งในรูปแบบการเขียนรายงานและการนำเสนอด้วยวาจาที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพและสร้างสรรค์ 
5.1.4  มีทักษะการใช้เครื่องมือที่จำเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการทำงานที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.2.2  ให้นักศึกษาใช้เครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้น ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนำเสนองานภาษาอังกฤษต่างๆ จากหัวข้อที่ศึกษา
5.2.3  จัดให้นักศึกษาได้ใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการนำเสนองาน 
5.3.1  ผลงานของนักศึกษาจากงานที่ได้รับมอบหมาย  
5.3.2  พฤติกรรมและความสามารถในการใช้ภาษาของนักศึกษาเพื่อการนำเสนองานภาษาอังกฤษ
6.1.1  สามารถปฏิบัติงานโดยนำองค์ความรู้มาบูรณาการร่วมกับศาสตร์ที่ศึกษาได้อย่างเหมาะสม
6.2.2  จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติการนำเสนองานภาษาอังกฤษจริง    
6.2.3  สนับสนุนให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติหาข้อมูลสำหรับการนำเสนองานภาษาอังกฤษนอกชั้นเรียน 
6.3.1  งานที่ได้รับมอบหมายนำเสนองานภาษาอังกฤษของนักศึกษา  6.3.2  ความสามารถในการใช้ภาษาของนักศึกษาเพื่อนำเสนองานภาษาอังกฤษ
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม (Ethics and Moral) 2. ด้านความรู้ที่ต้องได้รับ (Knowledge) 3. ด้านทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา (Cognitive Skills) 4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา (Interpersonal Skills and Responsibility) 5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ต้องพัฒนา (Numerical Analysis, Communication and Information Technology Skills) 6. ทักษะการปฏิบัติงานในวิชาชีพได้อย่างมืออาชีพ(Hands-on)
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
1 BOAEC120 การนำเสนองานและอภิปรายภาษาอังกฤษ
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1.1 คุณธรรม จริยธรรม 1.1.4 มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นทีม และสามารถแก้ไข ข้อขัดแย้งได้ 1.1.5 มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้ง เคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 1.1.6 สามารถวิเคราะห์ผลกระทบด้านคุณธรรม จริยธรรมที่จะเกิดขึ้นกับบุคคล องค์กร และสังคมจากการใช้เทคโนโลยีในการสื่อสาร 1.3.1  การเข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักศึกษามีจิตสาธารณะ และ ตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม  1.3.3  การสังเกตพฤติกรรมในการทำงานเป็นกลุ่ม  ทุกสัปดาห์ที่นักศึกษาทำโครงการหรือกิจกรรม 10%
2 2.1 ความรู้ 2.1.2 มีความรู้และเข้าใจในการนำเสนองาน สามารถนำความรู้ และ ทักษะมาประยุกต์ใช้ในวิชาชีพอนาคต 2.1.5 สามารถวิเคราะห์ และนำข้อมูลมาปรับปรุงและประเมินใช้ในการนำเสนองาน 2.3.1  การทดสอบกลางภาคและปลายภาค 2.3.3  ทดสอบการฝึกปฏิบัติย่อย 2.3.4  ผลงานจากการค้นคว้าและการนำเสนอ  5, 8, 12, 15 50%
3 3.1 ทักษะทางปัญญา 3.1.1 สามารถสืบค้น ตีความ วิเคราะห์ข้อมูล และประเมินข้อมูลจากหลายแหล่ง เพื่อใช้ในการนำเสนอข้อมูลภาษาอังกฤษอย่างสร้างสรรค์ 3.1.3 สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณ เป็นระบบ สร้างสรรค์และมีเหตุผล สามารถ บูรณาการความรู้และประสบการณ์ มาใช้ในการพัฒนาการนำเสนองานภาษาอังกฤษ ประเมินตามผลงานจากการปฏิบัติของนักศึกษา  12 10%
4 4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 4.1.1 มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นทีม มีความรบัผิดชอบ ยอมรับ ฟังและเคารพความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม 4.1.2 มีความสามารถในการแสดงความคิดริเริ่ม การแสดงความคิดเห็นได้อย่างสร้างสรรค์ เอื้อต่อการแก้ไขปัญหาของทีม 4.1.3 มีความสามารถในการประสานงาน การมอบหมายบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบพร้อมทั้งให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกต่อเพื่อนร่วมงานในการแก้ปัญหาสถานการณ์ ต่างๆ ทั้งในบทบาทของผู้นำ และในบทบาทของผู้ร่วมทีมทำงาน 4.1.4 มีความรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพ อย่างต่อเนื่อง 4.1.6 มีความรับผิดชอบในการกระทำของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม 4.3.1  การสังเกตพฤติกรรมการทำกิจกรรมกลุ่ม หรือทีมของนักศึกษา   4.3.2  การสังเกตพฤติกรรมและการประเมินการทำกิจกรรมบริการวิชาการของนักศึกษา  สัปดาห์ที่ทำกิจกรรม 10%
5 5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 5.1.2 สามารถอธิบายและสร้างความเข้าใจ โดยใช้รูปแบบของสื่อเทคนิควิธีการ เครื่องมือสื่อสารและเทคโนโลยีได้อย่างถูกต้อง ทั้งในรูปแบบการเขียนรายงานและการนำเสนอด้วยวาจาที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพและสร้างสรรค์ 5.1.4 มีทักษะการใช้เครื่องมือที่จำเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการทำงานที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 5.3.1  ผลงานของนักศึกษาจากงานที่ได้รับมอบหมาย   5.3.2  พฤติกรรมและความสามารถในการใช้ภาษาของนักศึกษาเพื่อการนำเสนองานภาษาอังกฤษ ตลอดเทอม 10%
6 6.1 ทักษะพิสัย 6.1.1 สามารถปฏิบัติงานโดยนำองค์ความรู้มาบูรณาการร่วมกับศาสตร์ที่ศึกษาได้อย่างเหมาะสม 6.3.1  งานที่ได้รับมอบหมายนำเสนองานภาษาอังกฤษของนักศึกษา  6.3.2  ความสามารถในการใช้ภาษาของนักศึกษาเพื่อนำเสนองานภาษาอังกฤษ ตลอดเทอม 10%
1. Marion Grussendorf. English for Presentations. 2007.Oxford University Press.
1. Powell, Mark. (2012). Dynamic Presentations.Cambridge University Press.
2. Dale, P. & Wolf, J. C. 2006. Speech Communication Made Simple. New York: Pearson Longman.
3. Harrington, David and Charles LeBeau. 2009. Speaking of Speech (Basic Presentation Skills for Beginners) Student Book.New Edition. Macmillan.
4. Richards, Jack C. with Jonathan Hull and Susan Proctor. 1991. New Interchange (English for International Communications.Cambridge University Press.
5. เว็บไซต์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
1.1 การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
1.2 แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา
1.3 ข้อเสนอแนะที่อาจารย์ผู้สอนได้จากนักศึกษาผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ
2.1 การสอบข้อเขียนวัดผล
2.2 การสังเกตการปฏิบัติงาน 
2.3 การประเมินผลงานที่ได้รับมอบหมาย
3.1 จัดการเรียนการสอนโดยให้ฝึกวิเคราะห์และอภิปรายในกรณีศึกษาการนำเสนอรูปแบบต่างๆ 
3.2 ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษา โดยจำลองเสมือนจริงในการนำเสนอวิชาการภาคโปสเตอร์และบรรยายในรายวิชา โดยใช้การประเมินผลการนำเสนอจาก อาจารย์ท่านอื่นๆ มาให้คำแนะนำ 
4.1 การทวนสอบการให้คะแนนจากการประเมินการปฏิบัติการนำเสนอที่เป็นผลงานของนักศึกษาโดยผู้ที่หลักสูตรมอบหมาย 
5.1 ปรับปรุงเนื้อหากรณีศึกษาของการนำเสนอเพื่อให้ผลการเรียนรู้ 5 ด้าน ของนักศึกษามีประสิทธิผลต่อไป
5.2 กระบวนการเรียนการสอนให้มีความทันสมัยมากขึ้น ทั้งเนื้อหาและการใช้เทคโนโลยีมาสนับสนุน