การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

International Business Management

เพื่อให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับปัจจัยพื้นฐาน และปัจจัยเกื้อหนุนของธุรกิจระหว่างประเทศ มีความเข้าใจกระบวนการและขั้นตอนของการจัดการในองค์การธุรกิจระหว่างประเทศ มีความสามารถในการดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศด้วยการใช้ทักษะการจัดการสมัยใหม่ในรูปแบบต่าง ๆ ของบริษัทข้ามชาติ สามารถวิเคราะห์ถึงผลกระทบของความแตกต่างทางวัฒนธรรมในการดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศและมีความตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ ด้วยความรู้ คุณธรรมและจริยธรรมที่ดี
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้พื้นฐาน และความเข้าใจต่อสภาพแวดล้อมของธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันในระดับสากล ทั้งนี้นักศึกษาจะได้มีการเตรียมความพร้อมต่อการนำความรู้ไปปรับประยุกต์ใช้ในการดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศได้อย่างเหมาะสม ด้วยการบูรณาการร่วมกับสาระการเรียนรู้ของศาสตร์อื่น ๆ เช่น เทคนิคการจัดการสมัยใหม่ กระบวนการจัดการการผลิต ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการและการวางแผน รวมทั้งนักศึกษาจะได้มีการปรับตัวและเรียนรู้ถึงการทำงานร่วมกันบนความแตกต่างของวัฒนธรรมที่หลากหลายได้อย่างเหมาะสม
ศึกษาพื้นฐานการขยายตัวของธุรกิจระหว่างประเทศ ทั้งปัจจัยพื้นฐานและปัจจัยเกื้อหนุนให้ธุรกิจขยายตัวสู่ธุรกิจระหว่างประเทศ กระบวนการทางการจัดการที่เกิดขึ้นในองค์การระหว่างประเทศการลงทุนในต่างประเทศ กระบวนการวางแผน การจัดองค์การ การนำพาธุรกิจและการควบคุมการดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศ ศึกษาผลกระทบในรูปแบบต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากความแตกต่างทางวัฒนธรรม และศึกษากลยุทธ์ทางการจัดการสมัยใหม่ในรูปแบบต่าง ๆ ที่ใช้ในการจัดการของบริษัทข้ามชาติในยุคปัจจุบัน
To study the expansion of international business. Fundamentals and factors are supported to expansion of international business. Managerial process that occurs in international organizations, Foreign Direct Investment, planning process, organizing, leading businesses and control of international operations. This course focuses on the effects of various forms which arise from cultural differences. And to study modern management and strategies in various forms used in the management of multinational companies at present.
2 ชั่วโมง/สัปดาห์(เฉพาะรายที่ต้องการ)
1.มีความรู้ความเข้าใจในหลักจริยธรรม คุณธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพทางธุรกิจมีจิตสำนึกสาธารณะตระหนักในคุณค่าของคุณธรรมจริยธรรมเสียสละ ไม่เอารัดเอาเปรียบซื่อสัตย์สุจริตทั้งต่อตนเองและผู้อื่น
. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ ทฤษฎี และการปฏิบัติที่สำคัญในเนื้อหาของสาขาวิชาที่ศึกษาสามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม และพัฒนาความรู้ ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการได้อย่างต่อเนื่อง
สามารถคิดค้นทางเลือก วิเคราะห์ทางเลือกและผลกระทบ จากทางเลือกอย่างรอบด้าน มีความสามารถในการตัดสินใจเลือกทางเลือกที่สอดคล้องกับสถานการณ์ ทำให้เกิดการได้เปรียบทางการแข่งหันทางธุรกิจ
มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นทีมอย่างมีความรับผิดชอบ ยอมรับฟัง และเคารพความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม และสามารถปรับตัวเชิงวิชาชีพได้
สามารถสื่อสารเพื่ออธิบาย และสร้างความเข้าใจ โดยใช้รูปแบบของสื่อเทคนิควิธีการ เครื่องมือสื่อสารและเทคโนโลยีได้อย่างถูกต้อง ทั้งในรูปแบบการเขียนรายงานและการนำเสนอด้วยวาจาที่เหมาะสมอย่างมีประสิทธิภาพและสร้างสรรค์
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 สอบกลางภาค สัปดาห์ที่ 9 สัดส่วน 30% สอบปลายภาค สัปดาห์ที่ 17 สัดส่วน 30% การทำงานกลุ่มและผลงาน สัดส่วน 30% การเข้าชั้นเรียน สัดส่วสน 10%
มานิตย์ มัลลวงค์. 2556. การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ. เชียงใหม่ : ชำนาญการพิมพ์.
สมชนก (คุ้มพันธุ์) ภาสกรจรัส. หลักการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แมคกรอฮิล
สุจินดา โพธิ์ไพฑูรย์. 2558. บรรษัทข้ามชาติ การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศพร้อมรับ AEC. กรุงเทพฯ: ธนาเพรส จำกัด.
Charles W. L. Hill & G. Tomas M. Hult. 2016. Global Business Today. McGraw – Hill International Edition, Singapore.
Dean B. McFarlin, Paul D. Sweeney. 1998. International Management : Trends,Challenges, and Opportunities. South-Western College Publishing Company : Cincinnati, Ohio.
Mike W. Peng. 2009. Global Business. South-Western Cengage Learning : Nelson Education, Ltd., Canada.