รายงานการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน

Financial Reporting and Analysis

1.1 เพื่อให้รู้แนวคิด หลักการ ทฤษฎี และวิธีการจัดทำรายงานการเงินและการเปิดเผยข้อมูลทางการบัญชีของธุรกิจ
1.2 เพื่อให้รู้แนวคิด หลักการ ทฤษฎี เครื่องมือในการวิเคราะห์งบการเงิน การวิเคราะห์สภาพเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม และวิธีการวิเคราะห์งบการเงิน  รวมทั้งการประเมินผลกระทบของการเลือกใช้นโยบายการบัญชีของธุรกิจ
1.3 เพื่อให้นักศึกษา ค้นคว้า และ วิเคราะห์จากรายงานการเงินของธุรกิจ ในปัจจุบัน  ตามความสนใจของนักศึกษา
1.4 เพื่อฝึกหัดการนำเครื่องมือในการวิเคราะห์งบการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์รายงานการเงิน  รวมทั้งสามารถประเมินผลกระทบของการเลือกใช้นโยบายการบัญชี ได้อย่างถูกต้อง
1.5 เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักศึกษาให้เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนดในมาตรฐานการเรียนรู้ ตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตร
2.1    เพื่อพัฒนาความสามารถของนักศึกษาในการวิเคราะห์รายงานการเงินของธุรกิจ
2.2    เพื่อฝึกทักษะในการสรุปผล และการตีความ การวิเคราะห์รายงานการเงิน
ศึกษาหลักการจัดทำรายงานการเงินและการเปิดเผยข้อมูลทางการบัญชีของธุรกิจต่าง ๆ ตามมาตรฐานการบัญชี รวมทั้งการวิเคราะห์งบการเงินและข้อมูลทางการบัญชีอื่นที่สำคัญ เพื่อการตัดสินใจโดยอาศัยเครื่องมือในการวิเคราะห์งบการเงิน การวิเคราะห์สภาพเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม การประเมินผลกระทบของการเลือกใช้นโยบายการบัญชีที่แตกต่างกันที่มีผลต่อการวิเคราะห์งบการเงิน โดยเน้นการใช้กรณีศึกษาและการวิเคราะห์งบการเงินของธุรกิจ
นักศึกษาสามารถเข้าพบได้ตามตารางเวลาให้นักศึกษาเข้าพบ โดยประมาณ 5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
1)  มีความรับผิดชอบเรื่อง คุณธรรม จริยธรรม ทัศนคติ จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี
2)  มีวินัย  ซื่อสัตย์สุจริต  ตรงต่อเวลา และปฏิบัติตามกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย
3)  สามารถทำงานที่มอบหมายทั้งงานกลุ่มและงานเดี่ยว และปฏิบัติตามข้อตกลงการเรียนได้
1)  กำหนดข้อตกลงเบื้องต้นในการเข้าเรียน การแต่งกาย การส่งงานหรือแบบฝึกหัดตามเวลาที่กำหนด
2)  บรรยายสอดแทรกในเนื้อหาวิชา ในระหว่างทำการสอน เกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม
1)  ติดตามการปฏิบัติตามข้อตกลงเกี่ยวกับการเรียน ตลอดภาคการศึกษา ให้คะแนน 10%
2)  สังเกตพฤติกรรมในการเข้าเรียน การส่งแบบฝึกหัด หรืองานที่มอบหมาย
3)  ประเมินจากการทุจริตในการสอบ
4)  ประเมินจากส่งงานหรือแบบฝึกหัดทันตามเวลาที่กำหนด
1) แนวคิด หลักการ ทฤษฎี และวิธีการจัดทำรายงานการเงินและการเปิดเผยข้อมูลทางการบัญชีของธุรกิจ
2) แนวคิด หลักการ ทฤษฎี เครื่องมือในการวิเคราะห์งบการเงิน การวิเคราะห์สภาพเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม และวิธีการวิเคราะห์งบการเงิน  รวมทั้งการประเมินผลกระทบของการเลือกใช้นโยบายการบัญชีของธุรกิจ
3) บูรณาการความรู้ด้านอื่นที่สัมพันธ์กัน เช่น ความรู้ด้านเศรษฐกิจ การเงิน ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการรายงานทางการเงิน 
4) เทคนิคในการวิเคราะห์งบการเงิน  และการเขียนสรุปผลการวิเคราะห์งบการเงิน
1)  การบรรยาย ยกตัวอย่างกรณีศึกษาจากรายงานการเงินของธุรกิจซึ่งเปิดเผยในเวปไซด์ ถาม-ตอบ ในชั้นเรียน
2)  มอบหมายให้นักศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากงบการเงินของธุรกิจจริง เพื่อใช้ประกอบการเรียนและทำแบบฝึกหัด
                              3)  ให้นักศึกษาวิเคราะห์จากโจทย์ปัญหา ตัวอย่างงบการเงินจริง โดยถาม - ตอบในห้องเรียน
1)  สอบกลางภาค
2)  สอบปลายภาค
3)  งานที่มอบหมาย  
4)  ความถูกต้องของการวิเคราะห์จากกรณีศึกษา
1)  สามารถสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับงบการเงินของธุรกิจจากเวปไซด์ อ่านและอธิบายฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน กระแสเงินสดของกิจการในภาพรวมและสามารถสรุปผลได้
2)  สามารถประยุกต์ และบูรณาการความรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเช่น เศรษฐศาสตร์ การเงิน การตลาด ให้เข้ากับการวิเคราะห์รายงานการเงินได้
3)  สามารถติดตาม ประเมินผล  และสรุปผลรายงานผลการวิเคราะห์รายงานการเงินได้
1)  บรรยาย ยกตัวอย่าง ถาม – ตอบในชั้นเรียน
2)  ฝึกการคิด วิเคราะห์อย่างเป็นระบบ โดยใช้โจทย์ปัญหา กรณีศึกษา
3)  ให้นักศึกษา ศึกษา ค้นคว้า และวิเคราะห์รายงานการเงิน ของธุรกิจที่นักศึกษามีความสนใจ หรือ กรณีศึกษาที่ได้รับมอบหมาย และ นำเสนอในชั้นเรียน 
1)  สอบกลางภาค
2)  สอบปลายภาค
3)  การตอบปัญหาในชั้นเรียน การแก้ปัญหาโจทย์แบบฝึกหัดและปัญหาต่างๆ
4)  คุณภาพของการทำกรณีศึกษา การนำเสนอ หน้าชั้นเรียน การตอบปัญหาในชั้นเรียน
1)  สามารถปฏิบัติและรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2)  สามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นในกลุ่มได้
3)  มีความรับผิดชอบในการทำงานกลุ่ม
1)  มอบหมายให้ทำรายงานกลุ่มๆ ละ  3 - 5 คน
2)  มอบหมายให้ทำกรณีศึกษาเป็นกลุ่ม ๆ ละ 2 - 5 คน (จำนวนสมาชิกกลุ่มตามแต่กรณี)
3)  นำเสนอรายงานหน้าชั้นเรียน
1)  ประเมินผลจากการรายงานหน้าชั้นเรียน
2)  ประเมินผลจากกรณีศึกษาที่มอบหมาย
3)  ให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการประเมินผลงานการนำเสนอหน้าชั้นเรียนของเพื่อนกลุ่มอื่น ๆ 
1)  สามารถใช้ความรู้เกี่ยวกับรายงานการเงิน และเลือกใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์งบการเงิน   เพื่ออธิบายฐานะการเงินผลการดำเนินงาน ตลอดจนความเสี่ยงของธุรกิจ
2)  สามารถรายงานผลการวิเคราะห์ทั้งด้วยวาจา และการเขียนรายงานสรุปผลการวิเคราะห์ได้อย่างเหมาะสม
3)  สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคนิคการสื่อสารที่เหมาะสมในการเก็บรวบรวมข้อมูล แปลความหมาย และ สื่อสารสารสนเทศ ได้
1)  สืบค้นข้อมูล เกี่ยวกับงบการเงินของธุรกิจที่นักศึกษามีความสนใจจากเวปไซด์ เพื่อนำมาวิเคราะห์ และจัดทำรายงาน เป็นกลุ่ม
2)  จัดทำสื่อประกอบประกอบการรายงาน และนำเสนอหน้าชั้นเรียน
3)  มอบหมายกรณีศึกษาให้วิเคราะห์และนำเสนอผลการวิเคราะห์จากกรณีศึกษาในห้องเรียน
1)  การนำเสนอรายงานกลุ่มที่ได้จากการสืบค้นข้อมูล
2)  ประเมินผลจากสื่อและการนำเสนอหน้าชั้นเรียน
3)  การวิเคราะห์  การแก้ปัญหา จากกรณีศึกษา  ที่นำเสนอหน้าชั้นเรียน
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3
1 11011401 รายงานการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1, 2, 3, 5 การสอบกลางภาค 8 30%
2 1, 2, 3, 5 การสอบปลายภาค 17 30%
3 3,4,5 รายงานกลุ่ม การนำเสนองาน การวิเคราะห์ปัญหาหน้าชั้นเรียน และ ในขณะเรียน 15 16 20 %
4 2, 3, 4, 5 จากกรณีศึกษารายบุคคล และเป็นกลุ่ม ทุกสัปดาห์ 10%
5 1,2,3,4,5 สังเกตพฤติกรรมระหว่างเรียน การตอบคำถามในห้องเรียน ผลงานรายบุคคล และผลงานในภาพรวมของกลุ่ม ทุกสัปดาห์ 10 %
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุชจรี พิเชฐกุล. (2561). รายงานการเงินและการวิเคราะห์. สาขาวิชาการบัญชีและการเงิน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี.
-  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  การวิเคราะห์งบการเงิน. พิมพ์ครั้งที่  5. ฉบับปรับปรุง. 2551.
-  สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์.  แม่บทการบัญชี (ปรับปรุง 2552) และมาตรฐานการบัญชี (ปรับปรุง 2560) และมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้องทุกฉบับ
-  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. การวิเคราะห์หลักทรัพย์โดยใช้ปัจจัยพื้นฐาน e-book
-  John J. Wild K.R. Subramanyam Robert F. Halsey Financial Statement Analysis. Mc Graw Hill, 9th edition  International edition, 2007.
-  www.fap.or.th
-  www.sec.or.th
          ใช้แบบประเมินผลอาจารย์ผู้สอนของมหาวิทยาลัยที่กำหนดให้มีการประเมินการสอนอาจารย์ผู้สอนโดยนักศึกษาทุกภาคการศึกษา
ประเมินการสอนจากผลการสอบของนักศึกษา   และจากการวิเคราะห์โจทย์ปัญหา กรณีศึกษา
ปรับปรุงจุดบกพร่องในการสอนตามผลการประเมินของนักศึกษา
ปรับปรุงการสอนโดยประเมินจากผลการสอบและการวิเคราะห์ปัญหา  การทำกรณีศึกษา
ตรวจสอบความถูกต้องในการประเมินผลสัมฤทธิ์รายวิชาของนักศึกษา
ตรวจสอบความตรงประเด็นของข้อสอบกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ของสาขาวิชา
นำผลการประเมินข้อ 1 ข้อ 3 ข้อ 4 มาปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา เรื่อง ผู้สอน ตารางเรียน การสอนเสริม การทบทวนเพื่อปรับปรุงเนื้อหา และการออกข้อสอบ