ทักษะวิชาชีพพืชศาสตร์ 2

Practical Skills in Plant Science 2

เพื่อฝึกปฏิบัติทักษะพื้นฐานทางด้านพืชศาสตร์
ปรับปรุงให้มีความเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติมากขึ้น
ฝึกทักษะพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตพืช การเตรียมพื้นที่ปลูก การกำจัดวัชพืช การปลูก และการย้ายปลูก และการดูแลรักษา
3
1.2 มีจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ
มาทำการฝึกให้ตรงเวลากลับตรงเวลา ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
สังเกต
มีความรู้และหลักการปฏิบัติในงานทางด้านพืชศาสตร์
สอนโดยให้นักศึกษาฝึกและทำตามคำแนะนำของอาจารย์
สังเกตและจากผลงานที่ทำ
มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างเป็นระบบ
สาธิตและให้วางแผนการทำงาน
จากผลงานที่ได้รับมอบหมาย
1. มีมนุษยสัมพันธ์และมารยาทสังคมที่ดี
2. มีภาวะการเป็นผู้นำและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ
อาจารย์แทรกคำสอนไปในขณะปฏิบัติการทักษะ
ฝึกให้กล้าแสดงความคิดเห็น
สังเกตพฤติกรรม
คำนวณปุ๋ยทีี่ใช้กับพืชแต่ละชนิด
สาธิต โดยการทำให้ดูเป็นตัวอย่าง
สังเกตการทำงาน
สามารถปฏิบัติงานได้ด้วยตัวเอง
ปฏิบัติการในโรงเรือนและห้อปฏิบัติการและลงแปลงปลูกพืช
สังเกตและให้คะแนนตามงานที่ปฏิบัตจริง
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา 4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 6. ด้านทักษะพิสัย
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 5.1 5.2 6.1
1 BSCAG102 ทักษะวิชาชีพพืชศาสตร์ 2
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 คุณธรรมจริยธรรม การเข้าชั้นเรียน ตรงเวลา การแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน 1, 2, 3, 4 20 %
2 ความรู้ ตรวจผลงานที่มอบหมาย การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 5, 6 10%
3 ทักษะทางปัญญา ตรวจผลงานการเตรียมแปลง การพรวนดิน 6, 7, 8 30%
4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ทักษะการวิเคราะห์และตัวเลข ตรวจสอบผลการทำงาน การกำจัดวัชพืช การปลูก การเพาะเมล็ด ย้ายกล้า กาบำรุงรักษา 10-16 40%
5 ทักษะทางปัญญา สอบปฏิบัติ 17 10%
ตำราไม้ดอก
สื่อออนไลน์
ให้นักศึกษาเข้าห้องสมุด
.ให้นักศึกษาทุกคนประเมินประสิทธิภาพของรายวิชา ด้านวิธีการสอน การจัดกิจกรรมในและนอกห้องเรียน สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ที่ส่งผลกระทบต่อการเรียนรู้ ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงรายวิชาด้วยระบบเครือข่ายมหาวิทยาลัย
ผลการเรียนของนักศึกษา
อาจารย์ผู้สอนสังเกตการปฏิบัติการของนักศึกษา
ทวนสอบจากคะแนหรืองานมอบหมาย
นำผลการทวนสอบมาปรับปรุง