การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ

Object-Oriented Programming

เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ เปรียบเทียบข้อดีข้อเสีย ของเทคนิคการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุเมื่อเปรียบเทียบกับการเขียนโปรแกรมเชิงโครงสร้าง เข้าใจหลักการ ออกแบบอินเทอร์เฟส (Interface) เพื่อเรียกใช้งานคลาส (Class) ที่ออกแบบขึ้นมา
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการวิเคราะห์ ปัญหาและการเขียนโปรแกรมเพื่อแก้ไข ปัญหา โดยการคิดอย่างเป็นระบบและขั้นตอน เพื่อช่วยให้ต่อการเขียนและตรวจสอบโปรแกรมเชิง วัตถุ
ศึกษาหลักการและแนวความคิดของการโปรแกรมเชิงวัตถุ การกำหนดวัตถุ การใชWวัตถุ การซaอน
วัตถุ การกำหนดประเภทของวัตถุ การสืบทอดประเภทของวัตถุ โครงขaายของวัตถุ โครงสรWางของโปรแกรม
เชิงวัตถุ การติดตaอกับผูWใชW การทำหลายงานพรWอมกัน การติดตaอระหวaางงาน ศึกษาและทดลองสรWาง
โปรแกรมเชิงวัตถุโดยใชWภาษาการโปรแกรมเชิงวัตถุใหมaๆ
อาจารยSจัดเวลาใหWคำปรึกษาเป~นกลุaมหรือเฉพาะรายตามความตWองการ 1 ชั่วโมงสัปดาหS/ โดย การกำหนดเวลารaวมกับระหวaางอาจารยSกับนักศึกษา
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล