ศิลปะไทย 4

Thai Art 4

1.  เข้าใจกระบวนการถ่ายทอดแนวความคิดและคลี่คลายรูปแบบในการสร้างสรรค์งานศิลปะไทย
2.  รู้จักเลือกหาเทคนิควิธีการทางศิลปะไทยให้เหมาะสมกับการแสดงออกการสร้างสรรค์งานศิลปะไทย
3.  มีทักษะในการวิเคราะห์หารูปแบบ เนื้อหา เทคนิค ที่แสดงออกแบบเฉพาะตนในแนวทางการสร้างสรรค์
งานศิลปะไทย
4.  เห็นคุณค่าในการถ่ายทอดการสร้างสรรค์งานศิลปะไทย
เอกสารประกอบการสอนฉบับนี้ เป็นเอกสารการเตรียมและวางแผนการสอนรายวิชา ศิลปะไทย 4 สำหรับสอนนักศึกษาหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ วิชาเอกศิลปะไทย  ซึ่งมีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับทักษะในการทดลองสร้างสรรค์ผลงานให้มีลักษณะเฉพาะตน โดยการประยุกต์ความรู้ความสามารถจากความเข้าใจในงานศิลปะไทย และสิ่งแวดล้อมที่ใกล้ตัวมาใช้ในการพัฒนาผลงาน
ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับงานศิลปะไทยให้มีความรู้ความสามารถในการถ่ายทอดรูปแบบที่สูงขึ้นจากศิลปะไทย  3  โดยการปฏิบัติงานตามหัวข้อที่กำหนดให้เพื่อศึกษาและปฏิบัติให้เข้าใจถึงความสัมพันธ์กันของรูปแบบเนื้อหา  และเทคนิคที่เหมาะสมกับการถ่ายทอดในการแสดงออกที่มีลักษณะเฉพาะตน
อาจารย์ผู้สอนจะให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแก่นักศึกษานอกชั้นเรียน จำนวน 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และสื่อสารให้นักศึกษาได้ทราบกำหนดเวลาล่วงหน้า
ข้อ 1 มีจิตสำนึกสาธารณะและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม ข้อ 2  มีจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ ข้อ 3  มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลาและรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม
ข้อ 4  เคารพสิทธิในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม ความสื่อสัตย์สุจริต มีจรรยาบรรณต่อกระบวนการเรียนรู้ในวิชา สอนให้มีระเบียบวินัย  ฝึกให้รู้หน้าที่ในการทำงาน มีความรับผิดชอบ ขยัน อดทน นำไปสู่การมีจิตอาสา จิตสำนึกสาธารณะ เช่น สามารถนำองค์ความรู้ความสามารถในรายวิชา ไปช่วยกิจกรรมงานของสถาบัน
การตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามกำหนดระยะเวลาที่มอบหมาย มีความซื่อสัตย์ซื่อตรงต่อการสร้างสรรค์ผลงงานของตนเอง
ข้อ 1 มีความรู้ความเข้าใจทั้งด้านทฤษฎีและหลักการปฏิบัติในเนื้อหาที่ศึกษา ข้อ 2 สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีของสาขาวิชาที่ศึกษา ข้อ 3  สามารถบูรณาการความรู้ที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
การเรียนการสอนโดยเน้นหลักการทางทฤษฎี และการปฏิบัติงาน ทั้งนี้เป็นไปตามลักษณะของรายวิชาศิลปะไทย 4 ตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชาในแต่ละหน่วย สร้างความรู้ความเข้าใจบริบทความเคลื่อนไหวของวงการศิลปะร่วมสมัยไทย และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการออกแบบ สร้างสรรค์กับความรู้ในศาสตร์อื่น
2.3.1 การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
2.3.2 ประเมินจากผลงานที่ปฏิบัติในชั้นเรียนตามที่ได้รับมอบหมาย
ข้อ 1 มีทักษะการปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพ ข้อ 2 มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างเป็นระบบ
อธิบายถ่ายทอดองค์ความรู้หลักทฤษฏีให้สอดคล้องกับหลักการฝึกปฏิบัติ เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์และเข้าใจแนวทางแก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ตามกระบวนการ
ประเมินจากการวัดผลสอบกลางภาคและปลายภาคการศึกษา ประเมินจากผลงานการปฏิบัติงานของนักศึกษาในแต่ละหน่วย  และการรวบรวมผลงานปฏิบัติการตลอดทั้งเทอม นำเสนอให้เห็นภาพแนวความคิด กระบวนการสร้างสรรค์ สรุปได้อย่างเข้าใจ 
ข้อ 1 มีมนุษย์สัมพันธ์และมารยาทสังคมที่ดี ข้อ 2 มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ ข้อ 3 สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม
ข้อ 4 สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือสังคมในประเด็นที่เหมาะสม(ไม่มีการรับผิดชอบหรือการประเมิน)
จัดสรรพื้นที่ในการทำงานในห้องปฏิบัติการโดยมีพื้นที่ทำงานส่วนตัว และต้องเอื้อเฟื้อต่อเพื่อนร่วมใช้รู้จักการใช้พื้นที่ส่วนรวมร่วมกัน การมอบหมายงานให้ฝึกปฏิบัติของแต่ละหน่วยองค์ความรู้ โดยใช้หลักทฤษฏีมาปรับใช้กับการปฏิบัติผลงานตามระยะเวลาที่ผู้สอนกำหนด มอบหมายการฝึกปฏิบัติงานเป็นกลุ่มให้มีการวางแผนปฏิบัติงานร่วมกัน นำองค์ความรู้ในรายฝึกไปฝึกปฏิบัติและสร้างสรรค์ในกิจกรรมของสถาบัน
ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกในการฝึกปฏิบัติงานทั้งเดี่ยวและกลุ่ม ความรับผิดชอบต่องานของตนเองและกลุ่ม การส่งงานตรงตามเวลาที่กำหนด
ข้อ 1 สามารถเลือกใช้วิธีการและเครื่องมือสื่อสารที่เหมาะสม (ไม่มีการรับผิดชอบหรือการประเมิน) ข้อ 2 สามารถสืบค้น ศึกษา วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม ข้อ 3 สามารถใช้ภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ให้นักศึกษาค้นคว้าข้อมูลโดยอ้างอิงแหล่งข้อมูล ที่ต้องอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการแนะนำที่เหมาะสมกับนักศึกษา สอดแทรกเทคนิควิธีการพูดต่อที่สาธารณะ ในการนำเสนอผลงานสร้างสรรค์ของตนเองโดยให้เข้าใจง่ายถึงแนวความคิด กระบวนการสร้างสรรค์ผลงาน และสรุปได้อย่างเข้าใจ 
ประเมินจากการสืบค้นข้อมูล โดยการเลือกใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมในการค้นหาข้อมูล ประเมินจากการอธิบายและการนำเสนอผลงานสร้างสรรค์เป็นรายบุคคล
ข้อ 1 มีทักษะในการใช้วัสดุอุปกรณ์ ในการสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัย ข้อ 2 มีทักษะในการร่างและทำต้นแบบผลงานตามที่แต่ละคนถนัด ข้อ 3 สามารถสร้างสรรค์ผลงาน โดยใช้เทคนิคต่างๆได้อย่างเหมาะสม
ข้อ 4 สามารถวิเคราะห์ปัญหาในการสร้างสรรค์ผลงาน
ข้อ 5 มีทักษะในการสร้างสรรค์ที่แสดงเอกลักษณ์เฉพาะตนได้อย่างชัดเจน
แนะนำวิธีการใช้วัสดุอุปกรณ์ในการสร้างสรรค์ผลงานตามหน่วยการเรียนรู้ สอนลำดับการค้นหาแนวความคิด กระบวนการร่างภาพต้นแบบ กระบวนการสร้างสรรค์ผลงาน การหาแนวทางปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องเหมาะสมตามรูปแบบของตนเอง
ประเมินจากผลการปฏิบัติงาน การนำเสนอผลงานรายบุคคล
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา ๑. คุณธรรม จริยธรรม ๒. ความรู้ ๓. ทักษะทางปัญญา ๔. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ๕. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ๖. ด้านทักษะพิสัย
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 มีจิตสำนึกสาธารณะและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม 2 มีจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ 3 มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลาและรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม 4 เคารพสิทธิในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 1 มีความรู้ความเข้าใจทั้งด้านทฤษฎีและหลักการปฏิบัติในเนื้อหาที่ศึกษา 2 สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีของสาขาวิชาที่ศึกษา 3 สามารถบูรณาการความรู้ที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง 1 มีทักษะการปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพ 2 มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างเป็นระบบ 1 มีมนุษย์สัมพันธ์และมารยาทสังคมที่ดี 2 มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3 สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม 4 สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือสังคมในประเด็นที่เหมาะสม 1 สามารถเลือกใช้วิธีการและเครื่องมือสื่อสารที่เหมาะสม 2 สามารถสืบค้น ศึกษา วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม 3 สามารถใช้ภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2 มีทักษะในการร่างและทำต้นแบบผลงานตามที่แต่ละคนถนัด 3 สามารถสร้างสรรค์ผลงาน โดยใช้เทคนิคต่างๆได้อย่างเหมาะสม 4 สามารถวิเคราะห์ปัญหาในการสร้างสรรค์ผลงาน 5 มีทักษะในการสร้างสรรค์ที่แสดงเอกลักษณ์เฉพาะตนได้อย่างชัดเจน 1 มีทักษะในการใช้วัสดุอุปกรณ์ ในการสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัย
1 41014305 ศิลปะไทย 4
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 ด้านคุณธรรมและจริยธรรม - ประเมินจากการมีวินัยในการเข้าชั้นเรียน การเข้าร่วมกิจกรรมในชั้นเรียน ความรับผิด ชอบส่งงานตามกำหนด และมีความรับผิดชอบในการทำงานที่ได้รับมอบหมาย 1-17 10%
2 ด้านความรู้ - ประเมินจากการทดสอบแต่ละหน่วยเรียน การสอบกลางภาค การสอบปลายภาคเรียน และผลงานที่ปฏิบัติ 3,6,9,10,13,16,17 65%
3 ด้านปัญญา - ประเมินจากเอกสารกระบวนการสร้างสรรค์ในแต่ละหน่วยเรียน 3,6,10,13,16 10%
4 ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ - ประเมินจากรายงานที่มอบหมายเป็นกลุ่ม 1-8,10-16 5%
5 ความรับผิดชอบด้านทักษะพิสัย - ประเมินจากการใช้วัสดุ แบบภาพร่างความคิด โดยสามารถสร้างสรรค์ผลงานโดยใช้ เทคนิคต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาในการสร้างสรรค์ 1-8,10-16 10%
หนังสือศิลปะไทยและศิลปะไทยร่วมสมัย สูจิบัตรการแสดงงานศิลปะ
ชลูด นิ่มเสมอ การเข้าถึงศิลปะในงานจิตรกรรมไทย กรุงเทพฯ, บริษัทอมรินทร์ พริ้นติ้ง กรุ๊พ จำกัด, 2532. 116 หน้า ISBN-974-8359-02-6
แหล่งอ้างอิงที่สำคัญอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์งานศิลปะและประวัติศาสตร์ศิลปะไทย
- วารสาร ศิลปะทั้งในและต่างประเทศ เช่น Arts of asia , fine arts, C art ,art4D
- สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์ ที่เกี่ยวข้องกับศิลปะไทยและศิลปะไทยร่วมสมัย
-สูจิบัตรนิทรรศการจิตรกรรมบัวหลวง
- การสังเกตการณ์การเข้าเรียนของนักศึกษา
- ผลการเรียนของนักศึกษา
- การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
ประเมินรายวิชาหลังการสอบปลายภาคเรียน
- การทำผลงานทางวิชาการ การสร้างสรรค์ศิลปะ
- การประชุมเชิงปฏิบัติการและการสัมมนาเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
กระบวนการที่ใช้ในการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวิชา
- ทวนสอบจากคะแนนข้อสอบ หรืองานที่มอบหมาย จากการสุ่มตัวอย่างผลงานของนักศึกษาจากอาจารย์ต่างหลักสูตร
- ตั้งคณะกรรมการในสาขาตรวจสอบผลการประเมินและกระบวนการการให้คะแนน
- ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลสอบทวนมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4