วิเคราะห์ศิลปกรรม

Art Analysis

1. มีความรู้ ความเข้าใจในบทบาท และหน้าที่ ของศิลปะร่วมสมัยในสังคมโดยสังเขป
2. มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักการวิเคราะห์ทางศิลปะ ที่มาของแรงบันดาลใจ แนวความคิด เนื้อหา สาระ สื่อวัสดุ กลวิธีการในการแสดงออก กระบวนการสร้างสรรค์ คุณค่า และปรัชญา ในงานศิลปกรรมร่วมสมัย
3. เพื่อให้นำความรู้ภาคทฤษฎีไป ประยุกต์ ทดลอง เพื่อพัฒนาแนวทางในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะในลักษณะเฉพาะตน
 เพื่อให้นักศึกษาใช้ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักการวิเคราะห์ทางศิลปะ กระบวนการสร้างสรรค์ ในงานศิลปกรรมร่วมสมัย พร้อมทั้งศึกษากระบวนการสร้างสรรค์งานศิลปะ อันมีรูปแบบและลักษณะเฉพาะในลักษณะต่างๆ    รวมถึงการฝึกการคิดวิเคราะห์ ที่มาของแรงบันดาลใจ แนวความคิด เนื้อหา สาระ สื่อวัสดุ กลวิธีการในการแสดงออก คุณค่า และปรัชญา ในงานศิลปกรรมร่วมสมัย เพื่อให้เกิดการพัฒนาการในการนำเสนอผลงาน  มีการแสดงออกทางความคิดอันมีรูปแบบการสร้างสรรค์ที่มีลักษณะเฉพาะตน  รวมทั้งสามารถกระตุ้นให้นักศึกษานำมาใช้ให้เป็นประโยชน์ในการเรียนในวิชาเอกอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้ดียิ่งขึ้น
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักการวิเคราะห์ทางศิลปะ ที่มาของแรงบันดาลใจ แนวความคิด เนื้อหา สาระ สื่อวัสดุ กลวิธีการในการแสดงออก กระบวนการสร้างสรรค์ คุณค่า และปรัชญา ในงานศิลปกรรมร่วมสมัย เพื่อให้นำความรู้ภาคทฤษฎีไป ประยุกต์ ทดลอง เพื่อพัฒนาแนวทางในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะในลักษณะเฉพาะตน
อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมง/สัปดาห์
พัฒนาผู้เรียนให้มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีจรรยาบรรณวิชาชีพ เคารพในสิทธิของข้อมูลส่วนบุคคล ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ทางปัญญา  มีความซื่อสัตย์ในการศึกษาเพื่อสร้างเข้าใจ เกี่ยวกับหลักการวิเคราะห์ทางศิลปะอย่างมีคุณภาพ โดยมีคุณธรรม จริยธรรมตามคุณสมบัติหลักสูตร  ดังนี้

ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื้อสัตย์สุจริต มีวินัย  ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อหน้าที่ทั้งตนเองและสังคม มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานร่วมกันเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและลำดับความสำคัญ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นผู้อื่น  รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม สามารถวิเคราะห์ผลกระทบที่ได้จากการสร้างสรรค์ศิลปะต่อบุคคล องค์กรและสังคมเพื่อนำมาเป็นแนวทางในการแก้ไขและพัฒนา มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
1.2.1   พฤติกรรมการเข้าเรียน และส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา
1.2.2  ศึกษา และอ้างอิงข้อมูลที่ได้นำมาเป็นแนวทางการสร้างสรรค์ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
1.2.3  ประเมินผลการศึกษาจากผลงานการสร้างสรรค์  พร้อมทั้งวิเคราะห์ผลงานเป็นกรณีศึกษา
1.2.4   ประเมินผลจากการนำเสนอผลงานที่มอบหมาย
1.3.1   พฤติกรรมการเข้าเรียน และส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา
1.3.2   ประเมินผลการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายได้สมบูรณ์ อย่างถูกต้องและเหมาะสม
1.3.3   ประเมินผลการเก็บรวบรวมข้อมูลการปฏิบัติงานมาวิเคราะห์เป็นกรณีศึกษา
1.3.4   ประเมินผลการปฏิบัติงานกลุ่มที่สำเร็จและนำเสนอเป็นรายงานตามที่มอบหมาย
มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักการวิเคราะห์ทางศิลปะ กระบวนการสร้างสรรค์ ศิลปกรรมร่วมสมัย โดยมุ่งเน้นให้เกิดการศึกษาวิธีการสร้างสรรค์  ที่มาของแรงบันดาลใจ แนวความคิด เนื้อหา สาระ สื่อวัสดุ กลวิธีการในการแสดงออก กระบวนการสร้างสรรค์ คุณค่า และปรัชญา ในงานศิลปกรรมร่วมสมัย รวมทั้งนักศึกษาได้ฝึกฝนการปฏิบัติงานเพื่อนำความรู้ภาคทฤษฎีไป ประยุกต์ ทดลอง พัฒนาแนวทางการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่มีเอกลักษณ์ของตน  รวมทั้งนักศึกษาได้ฝึกฝนการปฏิบัติงานจนเกิดทักษะที่ชำนาญสามารถใช้ประโยชน์ในการพัฒนาผลงานในสาขาวิชาเอกของตนต่อไปได้
2.2.1   ทดสอบบรรยายประวัติความเป็นมาเกี่ยวกับหลักการวิเคราะห์ทางศิลปะ กระบวนการสร้างสรรค์ โดยการใช้ทฤษฏีต่างๆในการศึกษาพร้อมยกตัวอย่างเกี่ยวกับประเด็นทางการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ เช่น การศึกษาแนวทางการสร้างสรรค์ผลงานวาดเส้นจากศิลปินที่มีชื่อเสียง เป็นต้น
2.2.2   สอนทักษะวิธีการในการมองเห็น ความเข้าใจในเรื่องแรงบันดาลใจ อิทธิพลของการสร้างสรรค์ทั้งในสิ่งแวดล้อมในการดำเนินชีวิตต่างๆ รวมถึงทฤษฏีทางศิลปะเพื่อให้นักศึกษาได้เข้าใจวิธีการริเริ่มสร้างสรรค์ และสุนทรียภาพความงามของศิลปะ
2.2.3 กำหนดให้นักศึกษาค้นคว้าเพื่อตั้งสมมติฐานในการฝึกฝนเทคนิควิธีการ ในการสร้างสรรค์ของศิลปินในลักษณะต่างๆ จนเกิดความชำนาญ และเข้าใจหลักทฤษฏีของการสร้างสรรค์ศิลปินนั้นๆ นำมาศึกษาหาวิธีการนำเสนอแนวความคิด เนื้อหาเรื่องราว รูปแบบวิธีการสร้างสรรค์ พร้อมวิเคราะห์ประเด็นต่างๆให้มีความกระชับสมบูรณ์ เพื่อทำความเข้าใจหลักการสร้างสรรค์ และสุนทรียภาพความงามทางศิลปะ
2.3.1   ทดสอบย่อยตลอดภาคการศึกษา ด้วยหัวข้อการปฏิบัติงานที่เน้นการวัดหลักการและทฤษฏีปฏิบัติ
2.3.2   ประเมินสรุปปลายภาค จากการนำเสนอโครงการวิเคราะห์เชิงเสวนาที่กระชับสมบูรณ์จากการค้นคว้าข้อมูล  หลักการวิเคราะห์ทางศิลปะ ที่มาของแรงบันดาลใจ แนวความคิด เนื้อหา สาระ สื่อวัสดุ กลวิธีในการแสดงออก กระบวนการสร้างสรรค์ คุณค่า และปรัชญา ในงานศิลปกรรมร่วมสมัย วิเคราะห์เทคนิควิธีการสร้างสรรค์ รวมถึงอิทธิพลต่างๆที่ศิลปินพึงได้รับและถ่ายทอดต่อให้แก่ประวัติศาสตร์ทางศิลปะ
พัฒนาความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบสามารถเรียนรู้และวางแผนในการปฏิบัติการค้นคว้าหาข้อมูลได้  ฝึกการนำเสนอโครงการวิเคราะห์เชิงเสวนาที่กระชับสมบูรณ์กับเพื่อนนักศึกษาและอาจารย์ประจำวิชา เพื่อให้เกิดการแสดงออกทางความคิด การแลกเปลี่ยนมุมมองและทัศนะในทางการสร้างสรรค์ของศิลปิน เพื่อให้มีการวิเคราะห์ทบทวนเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาทางสร้างสรรค์อย่างใหม่ๆ  เพื่อปรับปรุงการสร้างสรรค์ และสุนทรียภาพความงามของศิลปะ
3.2.1   มอบให้นักศึกษาปฏิบัติงานส่วนตน โดยฝึกให้วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาทางด้านการมอง จากผลงานศิลปกรรม(ผลงานจริง)ของศิลปิน จากหอนิทรรศการต่างๆที่นักศึกษาสนใจพร้อมถ่ายรูปผลงาน บันทึกข้อมูล   นำมาวิเคราะห์ในขั้นต้น  ก่อนจะให้ปรับเข้าสู่หลักการวิเคราะห์ทางทฤษฏีทางศิลปะในแต่ละกรณีศึกษา
3.2.2   มอบให้นักศึกษาปฏิบัติงานส่วนตน โดยฝึกให้วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาทางด้านการมอง จากรูปแบบการค้นคว้าหาแรงบันดาลใจของนักศึกษา  โดยการถ่ายรูปผลงาน, บันทึกข้อมูล กระบวนการสร้างสรรค์ออกมาเป็นแบบร่าง  นำเสนอวิธีวิเคราะห์กรณีศึกษาส่วนตน 
3.2.3   ศึกษาวิเคราะห์หารูปแบบการสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมส่วนตน โดยการถ่ายรูปผลงาน, บันทึกข้อมูล กระบวนการสร้างสรรค์จากผลงานที่สำเร็จสมบูรณ์  นำมาวิเคราะห์เทียบเคียงกับหลักทฤษฏีต่างๆที่เป็นสากล  เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะส่วนตน
3.2.4   ฝึกการนำเสนอโครงการวิเคราะห์เชิงเสวนาที่กระชับสมบูรณ์กับเพื่อนนักศึกษาและอาจารย์ประจำวิชาเพื่อให้เกิดการแสดงออกทางความคิด การแลกเปลี่ยนมุมมองและทัศนะในทางการสร้างสรรค์ของศิลปิน      เพื่อให้มีการวิเคราะห์ทบทวนเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาทางสร้างสรรค์อย่างใหม่ๆ  เพื่อเป็นประโยชน์แก่การพัฒนางานต่อไป
3.3.1   มีการจัดแบบทดสอบย่อยกลางภาค ด้วยหัวข้อจากกแบบเรียนทฤษฏีการวิเคราะห์ศิลปกรรมเบื้องต้น
3.3.2   ประเมินสรุปปลายภาค ด้วยการแบ่งกลุ่มหาหัวข้อนำเสนอเป็นโครงการวิเคราะห์เชิงเสวนาที่กระชับสมบูรณ์ร่วมกับเพื่อนนักศึกษาและอาจารย์ประจำวิชา
3.3.3   ทดสอบสรุปด้วยหัวข้อการนำการปฏิบัติงานสร้างสรรค์เฉพาะตน นำมาวิเคราะห์โดยเน้นการวัดจากหลักการและทฤษฏีปฏิบัติ ตลอดจนสรุปการวิเคราะห์แนวทางศิลปกรรมของตนเอง 
3.3.4   สังเกตพฤติกรรมการแก้ไขปัญหา
4.1.1   พัฒนาทักษะในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้เรียนด้วยกัน
4.1.2   พัฒนาความเป็นผู้นำและผู้ตามในการทำงานเป็นทีม
4.1.3   พัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง และมีความรับผิดชอบในงานที่มอบหมายให้ครบถ้วนตามกำหนดเวลา
4.2.1   มอบให้นักศึกษาปฏิบัติงานส่วนตน โดยฝึกให้วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาทางด้านการมอง จากผลงานการการสร้างสรรค์ของนักศึกษาอย่างเป็นระบบ
4.2.2   มอบให้นักศึกษาปฏิบัติงานส่วนร่วมกันเป็นกลุ่ม  โดยฝึกให้ทำงานร่วมกันในแต่ละประเด็นการศึกษา และแก้ไขปัญหาทางด้านการวิเคราะห์เชิงเสวนาที่กระชับสมบูรณ์กับเพื่อนนักศึกษาและอาจารย์ประจำวิชา
4.3.1   ประเมินตนเอง และเพื่อน ด้วยผลงานการวิเคราะห์ที่กำหนด
4.3.2   ประเมินจากการปฏิบัติงานช่วงระหว่างเวลาเรียน พฤติกรรมการทำงานเป็นทีม
4.3.3   ประเมินจากการนำเสนอผลงานการศึกษาด้วยตนเอง และการแลกเปลี่ยนทัศนคติภายในกลุ่ม
5.1.1   พัฒนาทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลจากกรณีศึกษา
5.1.2   พัฒนาทักษะในการวิเคราะห์การสร้างสรรค์ให้ได้ตรงลักษณะกระบวนการสร้างสรรค์ในลักษณะต่างๆ  และเข้าใจถึงหลักทางสุนทรียะวิทยา
5.1.3   พัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้น  ข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต
5.1.4   ทักษะในการนำเสนอรายงานโดยใช้รูปแบบ เครื่องมือ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.2.1   การมอบให้นักศึกษาปฏิบัติงานส่วนตน โดยฝึกให้วิเคราะห์แรงบันดาลใจจากทฤษฏีต่างๆ นำมาวิเคราะห์รูปแบบการสร้างสรรค์ในขั้นต้นก่อนจะให้ปรับเข้าสู่การสร้างผลงาน  โดยเน้นเรื่องการวิเคราะห์การนำเสนอแนวความคิด การสร้างเนื้อหาเรื่องราวและการจัดองค์ประกอบภาพ
5.2.2   การมอบให้นักศึกษาปฏิบัติงานส่วนร่วมกันเป็นกลุ่ม  โดยฝึกให้ทำงานร่วมกันศึกษาแก้ไขปัญหาทางด้านการมอง และการสร้างสรรค์ผลงานจากศิลปินที่มีชื่อเสียง   วิเคราะห์กรณีศึกษา 
5.2.3  มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จากเว็บไซต์ที่มีข้อมูลทางศิลปะ จากแหล่งที่มาข้อมูลที่น่าเชื่อถือ
5.2.4  เก็บรวบรวมข้อมูลและนำเสนอผลงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงานโดยใช้รูปแบบเทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.3.1   ประเมินตนเอง และเพื่อน ด้วยการวิเคราะห์ผลงานสร้างสรรค์ที่กำหนด
5.3.2   ประเมินจากปฏิบัติงานภายในห้องเรียนและภายนอกห้องเรียน พฤติกรรมการทำงานร่วมกัน
5.3.3   ประเมินจากรายงาน และรูปแบบการนำเสนอด้วยสื่อเทคโนโลยี ที่เหมาะสม
6.1.1 มีทักษะในการใช้วัสดุอุปกรณ์ ในการสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัย
6.1.2 มีทักษะในการร่างและทำต้นแบบผลงานตามที่แต่ละคนถนัด
6.1.3 สามารถสร้างสรรค์ผลงาน โดยใช้เทคนิคต่างๆได้อย่างเหมาะสม
6.1.4 สามารถวิเคราะห์ปัญหาในการสร้างสรรค์ผลงาน
6.1.5 มีทักษะในการสร้างสรรค์ที่แสดงเอกลักษณ์เฉพาะตนได้อย่างชัดเจน
 
 แนะนำการศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ สามารถวิเคราะห์กระบวนการและปัญหาในการสร้างสรรค์ผลงาน
สามารถวิเคราะห์ วิจารณ์ และนำเสนอผลการค้นคว้าได้
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา ๑. คุณธรรม จริยธรรม ๒. ความรู้ ๓. ทักษะทางปัญญา ๔. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ๕. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ๖. ด้านทักษะพิสัย
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา ข้อ 1 มีจิตสำนึกสาธารณะและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม ข้อ 2 มีจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ ข้อ 3 มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลาและรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม ข้อ 4 เคารพสิทธิในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ข้อ 1 มีความรู้ความเข้าใจทั้งด้านทฤษฎีและหลักการปฏิบัติในเนื้อหาที่ศึกษา ข้อ 2 สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีของสาขาวิชาที่ศึกษา ข้อ 3 สามารถบูรณาการความรู้ที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง ข้อ 1 มีทักษะการปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพ ข้อ 2 มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างเป็นระบบ ข้อ 1 มีมนุษย์สัมพันธ์และมารยาทสังคมที่ดี ข้อ 2 มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ ข้อ 3 สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม ข้อ 4 สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือสังคมในประเด็นที่เหมาะสม ข้อ 1 สามารถเลือกใช้วิธีการและเครื่องมือสื่อสารที่เหมาะสม ข้อ 2 สามารถสืบค้น ศึกษา วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม ข้อ 3 สามารถใช้ภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ข้อ 1 มีทักษะในการใช้วัสดุอุปกรณ์ ในการสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัย ข้อ 2 มีทักษะในการร่างและทำต้นแบบผลงานตามที่แต่ละคนถนัด ข้อ 3 สามารถสร้างสรรค์ผลงาน โดยใช้เทคนิคต่างๆได้อย่างเหมาะสม ข้อ 4 สามารถวิเคราะห์ปัญหาในการสร้างสรรค์ผลงาน ข้อ 5 มีทักษะในการสร้างสรรค์ที่แสดงเอกลักษณ์เฉพาะตนได้อย่างชัดเจน
1 41000020 วิเคราะห์ศิลปกรรม
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 4 5 6 10-11 12-15 9 18 Paper 1 Paper 2 Paper 3 รูปเล่ม 1(4) การนำเสนอเป็นรายกลุ่ม รูปเล่ม 2(5) การนำเสนอเป็นรายบุคคล สอบกลางภาค สอบปลายภาค 5 6 7 12 16 10 18 5% 5% 10% 20% 30% 10% 10%
2 1-15 1-15 การเข้าชั้นเรียน การมีส่วนร่วม อภิปราย เสนอความคิดเห็นในชั้นเรียน ตลอดภาคการศึกษา 10%
          จิระพัฒน์  พิตรปรีชา, โลกศิลปะศตวรรษที่ 20 .พิมพ์ครั้งแรก. กรุงเทพฯ:เมืองโบราณ,พ.ศ.2545
          ชะลูด นิ่มเสมอ ,องค์ประกอบของศิลปะ.กรุงเทพฯ.พิมพ์ครั้งที่5  :บริษัทโรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช จำกัด ,พ.ศ.2542
          Mamfred Schneckenburger and  The Other ,ART OF THE 20th CENTURY 1-2.Original Edition 1988 TESCHEN
          Paul Zelanski and Mary Pat Fisher, THE ART OF SEEING. Edition First published 1988 By Prentice-Hall, Inc., Englewood Cliffs, New Jerssy
เอกสาร แบบอย่างวิธีการวิเคราะห์กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ
เว็บไซต์ ที่เกี่ยวกับหัวข้อในประมวลรายวิชา เช่น Wikipedia คำอธิบายศัพท์
การประเมินประสิทธิผลรายวิชานี้ ที่จัดทำโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษาได้ดังนี้

การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา อาจารย์ผู้สอนได้จัดทำเป็นช่องทางการสื่อสารกับนักศึกษาสามรถปรึกษาอาจารย์

ได้ทุกเวลา
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์  ดังนี้
2.1   การสังเกตการณ์สอนของผู้ร่วมทีมสอน
2.2   ผลการเรียนของนักศึกษา
2.3   การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ  2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมความคิด และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน  ดังนี้
3.1   สัมมนาการจัดการเรียนการสอน
3.2   การวิจัยในและนอกชั้นเรียน
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการ ทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้
4.1  การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจำหลักสูตร
4.2   มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา  ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา  ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา  เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น  ดังนี้
5.1 ปรับปรุงรายวิชาทุก3ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4
5.2 เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์หรือจากการแสดงนิทรรศการศิลปกรรมต่าง ๆ