การจัดการสถานเพาะชำ

Nursery Management

1. รู้จักประเภทสถานเพาะชำ วัสดุอุปกรณ์ประกอบ และสามารถวางแผนการใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
 2. รู้จักปลูกปฏิบัติดูแลรักษาพืชที่ปลูกในสถานเพาะชำ
3. สามารถออกแบบสถานเพาะชำได้
:  เพื่อให้สอดคล้องกับผลการพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้านที่กำหนดไว้ จึงมีการปรับปรุงเนื้อหาเพิ่มเติมเพื่อให้เหมาะกับการบริหารจัดการงานสถานเพาะในปัจจุบัน
ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการวางแผนการจัดสร้างสถานเพาะชำที่ถูกต้องต่อการปฏิบัติงาน วิธีการจัดสร้างโรงเรือนต่างๆการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ให้เหมาะสมกับงานระยะเวลาที่เหมาะสมกับการขยายพันธ์พืชสวนการจัดการแรงงานอย่างมีประสิทธิภาพ การจัดการสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับพันธ์ไม้ วิธีการจัดพันธ์ไม้ให้สวยงาม สะดวกต่อการปฏิบัติงานตลอดจนการผลิตพันธุ์พืชสวนให้ตรงกับความต้องการของตลาดและสามารถคาดคะเนสถานการณ์ตลาดได้
Study and practice on planning the construction of nursery valid for the operation. How to build  House using various tools and equipment to suit the work at the plant reproduction.  Efficient Workforce Management Managing the environment to suit the wood species. How to Plant  a beautiful, easy to operate, as well as the production of horticultural crops to meet market demand and.  Can anticipate the market
1
   1.1 มีวินัยและความรับผิดชอบต่อหน้าที่  มีความมุ่งมั่นในการทำงานให้สำเร็จ
   1.2 มีน้ำใจ มีจิตอาสาจิตสาธารณะ   เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม  และเห็นอกเห็นใจผู้อื่น 
   1.3 มีความพอเพียง   
   1.4 มีความซื่อสัตย์  กตัญญู เที่ยงธรรม  สุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน รู้จักกาลเทศะ ใจกว้าง รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
บรรยาย โดยปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัยในตนเอง มีความรับผิดชอบการเข้าเรียนและการส่งงานตรงเวลา เป็นผู้มีความสุภาพและมารยาทดี แต่งกายเหมาะสมกับสถานภาพนักศึกษา ฝึกฝนภาวะความเป็นผู้นำ ผู้ตาม รวมถึงการเคารพสิทธิ และการรับฟังความคิดเห็นผู้อื่นในการปฏิบัติงาน มีการสอดแทรกความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม ในการเรียนการสอน ทั้งในด้านการดำรงชีวิตอยู่ในสังคม และการประกอบอาชีพชีพ โดยเน้นในเรื่องจรรยาบรรณทางวิชาการเป็นสำคัญ มุ่งเน้นการใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้ทางการ ศึกษาทั้งทางทฤษฎี ทางปฏิบัติ 
การเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม ทั้งระหว่างกำลังศึกษา และภายหลังสำเร็จการศึกษา ด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การสังเกต การใช้แบบประเมิน  โดยประเมินในด้านต่างๆ ดังนี้

 ประเมินจากการมีวินัยในการเรียน การตรงเวลาในการเข้าชั้นเรียน การทำงานเสร็จและส่งงานตามกำหนด  ประเมินจากความรับผิดชอบในการทำงานมอบหมาย  ประเมินจากความซื่อสัตย์ และจรรยาบรรณในการสอบ
    2.1 มีความรอบรู้อย่างกว้างขวางในศาสตร์ที่เป็นพื้นฐานของชีวิต และสามารถนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตได้
    2.2  มีความรู้ตามหลักการ ทฤษฎีในด้านการวางแผนการจัดสร้างสถานเพาะชำที่ถูกต้องต่อการปฏิบัติงาน วิธีการจัดสร้างโรงเรือนต่างๆการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ให้เหมาะสมกับงานระยะเวลาที่เหมาะสมกับการขยายพันธ์พืชสวน การจัดการแรงงานอย่างมีประสิทธิภาพ การจัดการสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับพันธ์ไม้ วิธีการจัดพันธ์ไม้ให้สวยงาม สะดวกต่อการปฏิบัติงานตลอดจนการผลิตพันธุ์พืชสวนให้ตรงกับความต้องการของตลาดและ สามารถคาดคะเนสถานการณ์ตลาด
    2.3  มีความรู้ในสาขาอื่น เช่น คอมพิวเตอร์  วิทยาการด้านสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง การนำความรู้มาบูรณาการ จากรายวิชาอื่น ที่เรียนมาก่อน
บรรยาย โดยจัดการเรียนรู้โดยใช้การสอนในรูปแบบต่างๆ และมุ่งเน้นให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจศาสตร์และผสมผสานให้นำไปสู่วิธีการดำเนินการที่เป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืน  โดยการจัดการการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เน้นหลักการทางทฤษฎี และการประยุกต์ทางปฏิบัติในสภาพแวดล้อมจริง การเรียนรู้ด้วยตนเอง และการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม เรียนรู้จากสถานการณ์จริง มีการเรียน รู้ทั้งในชั้นเรียน ห้องปฏิบัติการ   และการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำประโยชน์ต่อตนเอง และสังคม รวมถึงการส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพึ่งตนเองได้ มีอิสระในการแสวงหาความรู้โดยไม่ยึดติดกับการรับข้อมูลจากผู้สอนเพียงวิธีเดียว เป็นรูปแบบการเรียนรู้ที่กระตุ้นให้เกิดการคิด วิเคราะห์ และตัดสินใจด้วยตนเอง เช่นให้มีการนำเสนองาน การร่วมแสดงความคิดเห็น การตอบคำถาม เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษาคิดเป็นและมีนิสัยใฝ่รู้
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษา ให้ครอบคลุมในทุกด้าน ทั้งโดยการทดสอบย่อย การสอบกลางภาคและปลายภาค ผลสำเร็จของการปฏิบัติงาน การนำเสนอผลงาน
    3.1  เป็นผู้ใฝ่รู้ และมีความ สามารถในการเรียนรู้ตลอดชีวิต
    3.2 สามารถคิด และตัดสินใจบนพื้นฐานของ เหตุผลได้  มีวิสัยทัศน์ และความคิดสร้างสรรค์
บรรยาย โดยใช้หลักและวิธีการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการคิดและการแก้ไขปัญหา มีความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการปฏิบัติงานจริง สามารถคิดและวิเคราะห์ปัญหาอย่างเป็นระบบ สามารถประยุกต์ใช้ศาสตร์ทางด้านต่างๆ กับสถานการณ์จริง โดยใช้ปัญหาเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ เปิดโอกาสให้ได้แสดงความคิดเห็น รวมทั้งส่งเสริมให้นักศึกษามีความพร้อมในการปรับตัวได้ และสามารถแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตได้เป็นอย่างดี
ทักษะทางปัญญาสามารถประเมินได้จากการแสดงออกของนักศึกษาทางการกระบวนการคิดและการแก้ไขปัญหา ผลการปฏิบัติงาน ความสัมฤทธิ์ผลทางการเรียนรู้ การนำเสนอผลงาน การอธิบาย การตอบคำถาม การโต้ตอบสื่อสารกับผู้อื่น
    4.1  มีความสามารถในการทำงานเป็นทีม ปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมองค์กร  ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
    4.2  ตระหนักถึงสิทธิของตนและผู้อื่น และยอมรับในความแตกต่างหลากหลายของมนุษย์ 
    4.3  มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย  ปรับตัวและทำงานร่วมกับผู้อื่น วางตัวและแสดงความคิดเห็นได้เหมาะสมกับบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ
    4.4  สามารถวางแผนและรับผิดชอบการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
บรรยายโดยเน้นการเรียนการสอนที่มีการปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้เรียนและผู้สอน การเรียนรู้และการปฏิบัติงานเป็นทีม การแสดงออกถึงภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี การมี มนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงาน การวางตัวที่เหมาะสมต่อกาลเทศะ การทำกิจกรรมเพื่อสังคม การประสานงานกับผู้อื่นทั้งภายในและภายนอกสถาบัน การศึกษา และความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในหลายๆ ด้าน ระหว่างกิจกรรมการเรียนการสอน เช่น พฤติกรรมความสนใจ ตั้งใจเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง การแสดงบทบาทภาวะผู้นำและผู้ตามที่ดี ความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่น ความรับผิดชอบในการเรียนและงานที่ได้รับมอบหมาย และการร่วมทำกิจกรรมต่างๆ เพื่อสังคม
5.1  สามารถใช้ภาษาในการติดต่อสื่อความหมายได้ดี ทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน
5.2  สามารถวิเคราะห์เชิงตัวเลข  ระบุเทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์มาใช้ในการวิเคราะห์ แปลความหมายได้
5.3  สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร  ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์และคัดเลือก
บรรยาย โดยให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะทั้งด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการค้นคว้าและนำเสนองานทางวิชาการ และมีกิจกรรมการเรียนการสอนอื่นๆ ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนทักษะต่างๆ เหล่านี้ ทั้งด้วยตนเองและร่วมกับผู้อื่น การอภิปราย และการวิเคราะห์ปัญหาจริงในการเรียนรู้
ประเมินผลตามกิจกรรมการเรียนการสอน และการนำเสนองานโดยใช้แบบประเมินทักษะในด้านต่างๆ เหล่านี้ การทดสอบความรู้และเทคนิคการวิเคราะห์และแก้ปัญหาในสถานการณ์จำลองเสมือนจริง  ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงขั้นตอนการเขียนรายงาน และการนำเสนอผลงาน
    6.1 มีทักษะปฏิบัติ  และสามารถแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานตามสภาพจริงได้
ใช้ตัวอย่างหรือกรณีศึกษาให้นักศึกษาฝึกทักษะด้านการปฏิบัติ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนทักษะต่างๆ เหล่านี้ ทั้งด้วยตนเองและร่วมกับผู้อื่น การอภิปราย และการวิเคราะห์ปัญหาจริงในการเรียนรู้และแก้ไขปัญหา การปฏิบัติการในห้องปฏิบัติการ
ประเมินผลตามกิจกรรมการเรียนการสอน และการนำเสนองานโดยใช้แบบประเมินทักษะในด้านต่างๆ เหล่านี้ การทดสอบความรู้และเทคนิคการวิเคราะห์และแก้ปัญหาในสถานการณ์จำลองตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงขั้นตอนการเขียนรายงาน และการนำเสนอผลงาน
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1.คุณธรรม จริยธรรม 2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5.ทักษะการวิเคราะห์ตัวเลข การสือสาร และการใช้เทคโนโลยี 6.ทักษะปฏิบัติ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 6.1
1 21033310 การจัดการสถานเพาะชำ
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 คุณธรรม จริยธรรม การเข้าชั้นเรียน การแต่งกาย การมีส่วนร่วมกิจกรรมในชั้นเรียน 1-17 10
2 ความรู้ การทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค 1-17 60
3 ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล /ปฏิบัติ การนำเสนองาน /การรายงาน / การปฏิบัติงาน 1-17 30
อิศร์  สุปินราช 2558  เอกสารประกอบการสอนวิชาการจัดการสถานเพาะชำ สาขาพืชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง
อภิชาติ ศรีสอาด และคณะ  2556 ครบเครื่องเรื่องขยายพันธุ์พืช สำนักพิมพ์นาคาอินเตอร์มีเดีย กทม.
 
1.เอกสาร ตำรา ด้านสถานเพาะชำ   การบำรุงรักษาพืช โรคแมลง
2.เว๊บไซค์ต่างประเทศเกี่ยวกับธุรกิจจำหน่ายพันธุ์ไม้ 
 
ให้นักศึกษาทุกคนประเมินประสิทธิผลของรายวิชา ทั้งด้านวิธีการสอน การจัดกิจกรรมในและห้องนอกเรียน สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน    ที่ส่งผลกระทบต่อการเรียนรู้ และผลการเรียนรู้ที่ได้รับ ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงรายวิชา ด้วยระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัย ฯลฯ
 มีการประเมินการสอนโดยคณะกรรมการประเมินการสอนที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรจากการสัมภาษณ์ตัวแทนนักศึกษา ดูผลการเรียนของนักศึกษา
 
1) หลักสูตรกำหนดให้อาจารย์ผู้สอนทบทวนและปรับปรุงกลยุทธ์ วิธีการสอนจากผลการประเมินประสิทธิผลของรายวิชา และผลการประเมินอาจารย์ผู้สอนโดยนักศึกษา และให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของรายวิชาตามแบบ มคอ. 2) มีการประชุมอาจารย์ผู้สอนของหลักสูตรเพื่อหารือปัญหาการเรียนรู้ของนักศึกษาและหาแนวทางการแก้ไข
หลักสูตรมีคณะกรรมการประเมินการสอนทําหน้าที่ทบทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชาโดยการสุ่มประเมินข้อสอบและความเหมาะสมของการให้คะแนน ทั้งคะแนนดิบและระดับคะแนนของรายวิชา ภายในรอบเวลาของหลักสูตร
 
หลักสูตรมีระบบการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา โดยพิจารณาจากผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษา และการรายงานรายวิชาโดยอาจารย์ผู้สอน ทั้งทางด้านเนี้อหาที่สอน กลยุทธ์ การสอน แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนารายวิชา เพื่อเสนอต่อหัวหน้าภาคและคณะกรรมการพิจารณาให้ความคิดเห็นและสรุปเพื่อวางแผนปรับปรุงในปีการศึกษาถัดไป