วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น

Introduction to Environmental Engineering

เพื่อให้นักศึกษาทราบและเข้าใจหลักการศึกษาเกี่ยวกับความรู้ทางด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม การจัดการมลพิษทางน้ำ ทางอากาศ ขยะมูลฝอย ขยะอิเล็คทรอนิกส์ โดยให้มีความเข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีต่างๆ ทางด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การผลิตน้ำประปาและการบำบัดน้ำเสีย
เพื่อปรับปรุงเนื้อหาวิชาให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงโดยเน้นการนำไปใช้ในการทำงานอย่างเหมาะสมในแต่ละสถานการณ์ เพื่อให้สอดคล้องกับระเบียบและแนวปฏิบัติ เรื่องกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ของกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานการอุดมศึกษา (พ.ศ. 2552) และการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ศึกษาเกี่ยวกับความรู้ทางด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม โดยมีความเข้าใจถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีต่างๆ ทางด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เพื่อให้มนุษย์สามารถอยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืนและมีความสงบสุข
 - จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่ม ตามความต้องการ 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ (เฉพาะรายที่ต้องการ) - ติดต่อทาง e-mail address ที่ rungnapha@rmutl.ac.th
1.1.1 มีวินัย ตรงต่อเวลาและความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 1.1.2 เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม 1.1.3 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพ รวมถึงเข้าใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมในแต่ละสาขา ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
1.2.1 ให้ความรู้โดยสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมในเนื้อหาของบทเรียนต่างๆ 1.2.2 ให้นักศึกษาทำที่มอบหมายด้วยตัวเอง และส่งภายในเวลาที่กำหนด โดยค้นคว้าจากแหล่งข้อมูลต่างๆ และมีการอ้างอิงแหล่งที่มาโดยไม่มีการคัดลอกหรือแอบอ้างผลงานผู้อื่นมาเป็นของตนเอง  1.2.3 ให้นักศึกษานำความรู้ที่ค้นคว้ามา แลกเปลี่ยนความรู้กับเพื่อนในกลุ่มและนำเสนอผลงานเขียนที่สร้างสรรค์ โดยไม่ส่งผลกระทบในทางลบต่อสังคมและชุมชน
1.3.1 ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามกำหนดระยะเวลาที่มอบหมายและการร่วมกิจกรรม 1.3.2 ปริมาณการกระทำทุจริตในการสอบ 1.3.3 ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 1.3.4 ประเมินจากคุณภาพของงานที่ได้รับมอบหมาย ที่สะท้อนถึงความตั้งใจ ความรับผิดชอบของนักศึกษา
2.1.1 มีความรู้และความเข้าใจทางคณิตศาสตร์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์พื้นฐาน วิศวกรรมพื้นฐานและเศรษฐศาสตร์ เพื่อการประยุกต์ใช้กับงานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง และการสร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยี 2.1.2 มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการที่สำคัญ ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติในเนื้อหาของสาขาวิชาเฉพาะด้านทางวิศวกรรม 2.1.3 สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.2.1 บรรยายและให้ศึกษาความรู้ในบทเรียนเพิ่มเติมและแลกเปลี่ยนความรู้กับเพื่อนในกลุ่ม 2.2.2 อธิบายเป็นขั้นตอนและเปิดโอกาสให้ซักถาม  2.2.3 ได้จัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดยการนำนักศึกษาไปทัศนศึกษาดูงานในสถานประกอบการจริง พร้อมให้นักศึกษาทำรายงานประกอบเป็นกลุ่มพร้อมนำเสนอผลงาน
2.3.1 การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 2.3.2 ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดทำ 2.3.3 ประเมินจากการนำเสนอรายงานในชั้นเรียน
3.1.1 สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ 3.1.2 สามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาด้านวิศวกรรมได้อย่างมีระบบ รวมถึงการใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.2.1 ให้นักศึกษาระดมสมอง แสดงความคิดเห็นทั้งเป็นรายบุคลคลและเป็นกลุ่มย่อย 3.2.2 ให้นักศึกษาได้มีการนำเสนอแบบอภิปรายกลุ่ม
3.3.1 การร่วมกลุ่มกิจกรรมในชั้นเรียน 3.3.2 พิจารณาจากงานที่มอบหมาย 3.3.3 การสรุปความคิดรวบยอดของแต่ละหน่วยเรียน 3.3.4 การทดสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
4.1.1 สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเอง และสอดคล้องกับทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 4.1.2 มีจิตสำนึกความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการทำงาน และการรักษาสภาพแวดล้อมต่อสังคม 4.1.3 พัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเองและมีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายให้ครบถ้วนและตรงตามเวลาที่กำหนด
4.2.1 จัดกิจกรรมแบบกลุ่มย่อยในชั้นเรียน ในการวิเคราะห์กรณีศึกษา 4.2.2 มอบหมายงานรายบุคคล เช่น การค้นคว้าความรู้ด้านต่างๆ เพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา 4.2.3 กำหนดให้นักศึกษาหาตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับโรงงานต่างๆ รวมทั้งไปศึกษาในสถานประกอบการจริง พร้อมนำเสนอรายงานและมีการซักถามและแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ได้มา
4.3.1 การร่วมกลุ่มกิจกรรมในชั้นเรียน 4.3.2 พิจารณาจากงานที่มอบหมาย 4.3.3 พิจารณาจากพฤติกรรมของนักศึกษาแต่ละบุคคลรวมถึงพฤติกรรมการทำงานเป็นทีม
5.1.1 พัฒนาทักษะในการสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต 5.1.2 ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร เช่น การส่งอีเมล์ และการสื่อสารการทำงานในกลุ่มผ่านห้องสนทนา 5.1.3 พัฒนาทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลจากกรณีศึกษา
5.2.1 มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จากเว็บไซต์และจากแหล่งที่มาข้อมูลที่น่าเชื่อถือ
5.3.1 ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการอภิปรายและวิธีการอภิปราย
6.1.1 มีทักษะในการปฏิบัติงานกลุ่ม มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ และมีความร่วมมือกันเป็นอย่างดี
6.2.1 สร้างทักษะในการปฏิบัติงาน
6.3.1 มีการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 • ความรู้ • สอบกลางภาค • สอบปลายภาค 9 และ 17 35% และ 35%
2 • ทักษะทางปัญญา • ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ • ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ • ทักษะพิสัย • วิเคราะห์กรณีศึกษาค้นคว้าและ การนำเสนอรายงาน • การทำงานกลุ่มและผลงาน • การส่งงานตามที่มอบหมาย ตลอดภาคการศึกษา 20%
3 • การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา • คุณธรรมจริยธรรม • การเข้าชั้นเรียน • การมีส่วนร่วมอภิปราย เสนอความคิดเห็นในชั้นเรียน ตลอดภาคการศึกษา 10%
1.1 Tom D. Reynolds and Paul A. Richards. Unit Operations and Processes in Environmental  
1.2 Engineering. 2nd  Edition. PWS Publishing Company
1.3 Metcalf and Eddy, Inc. Wastewater Engineering Treatment and Reuse 4th Edition.  , 2003.
1.4 เกรียงศักดิ์ อุดมสินโรจน์. วิศวกรรมการกำจัดน้ำเสีย เล่มที่ 2
1.5 Cornwell, D.  Introduction to Environmental Engineering.  3rd Edition.  Singapore. : Mc-Graw-Hill, 1998.
1.6 Colls, J.  Air Pollution,  2nd Edition.  London.  Spon Press, 2002.
1.7 De Nevers, N.  Air Pollution Control Engineering.  2nd Edition.  Singapore. : McGraw-Hill Higher Education, 2000.
1.8 Godish, T.  Air Quality.  2nd Edition.  U.S.A. : Lewis Publishers, 1991.
ไม่มี
3.1 [online]. http://www.mrwa.com/OP-Coagulation.pdf 
3.2 [online]. http://www6.ufrgs.br/ltm/attachments/150_over.pdf
3.3 [online].http://www.bbc.co.uk/schools/gcsebitesize/chemistry/usefulproductsoil/oil_and_oilproductsrev3.shtml.
3.4 [online]. http://www.bartleby.com/61/imagepages/A4benzene.html.
3.5 [online]. http://www.apsnet.org/education/IntroPlantPath/Topics/plantdisease/images/
3.6 [online]. http://www.rec.udel.edu/Update%2003/Issue%203%202003_files/image
การประเมินประสิทธิผลรายวิชานี้ ที่จัดทำโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษาได้ดังนี้
1.1 การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
1.2 แบบประเมินผู้สอนและแบบประเมินรายวิชา
1.3 ข้อเสนอแนะผ่านการให้คำปรึกษานอกชั้นเรียน
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังนี้ 2.1 การสังเกตการณ์สอนของผู้ร่วมทีมสอน 2.2 ผลการเรียนของนักศึกษา 2.3 การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมองและหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้ 3.1 สัมมนาการจัดการเรียนการสอน 3.2 การวิจัยในและนอกชั้นเรียน
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา ได้จากการสอบถามนักศึกษาหรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้ 4.1 การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกสาขาหรือผู้ทรงคุณวุฒิที่ไม่ใช่อาจารย์ประจำหลักสูตร 4.2  มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบและการให้คะแนนพฤติกรรม
จากผลการประเมินและทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้ 5.1 ปรับปรุงรายวิชาทุกๆ 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4 5.2 เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์หรืออุตสาหกรรมต่างๆ