ปฏิบัติการทางวิศวกรรมโทรคมนาคม 1

Telecommunications Laboratory 1

ปฏิบัติการเกี่ยวกับการทดลองพื้นฐานของวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม เชน การทดลองเกี่ยวกับการสื่อสารระบบไมโครเวฟ  สายอากาศ  สายส่งสัญญาณ  เป็นต้น
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล