โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 2

Electrical Engineering Project 2

1.1    เพื่อให้เข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนและการวางแผนการสร้างโครงงานตามหัวข้อโครงงานในรายวิชาโครงงานเทคโนโลยีโทรคมนาคม

1.2    สามารถเตรียม ออกแบบและสร้างโครงงานตามแบบแผนที่ได้กำหนดไว้ได้อย่างครบถ้วน

1.3    สามารถสร้างผลงานที่เกิดจากการประยุกต์ใช้ความรู้ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ หรือเทคโนโลยีทางด้านการศึกษาหรือด้านวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม บูรณาการเพื่อแก้ปัญหาในงานที่เกี่ยวข้อง สร้างนวัตกรรม เพื่อการเรียนการสอน ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม รักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสายวิชาหรือเป็นประโยชน์ต่อสังคม

1.4    สามารถรับฟังและยอมรับความคิดเห็นหรือข้อบกพร่องต่าง ๆ จากเพื่อนนักศึกษาหรือคณะกรรมการสอบวิชาโครงงาน และสามารถนำปัญหามาวิเคราะห์ ปรับปรุง แก้ไขและพัฒนาเพื่อให้ผลงานของตนมีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น

1.5    เพื่อให้นักศึกษามีความมั่นใจ กล้าแสดงออก ฝึกฝนและพัฒนาการนำเสนอผลงาน โดยสามารถนำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการในการสอบวิชาโครงงานได้อย่างราบรื่น

1.6    สามารถทำงานเป็นทีม มีความเชี่ยวชาญในการใช้เครื่องมือและโปรแกรมต่าง ๆ ในการทำโครงงานได้อย่างเหมาะสม และโครงงานสามารถเป็นต้นแบบในการพัฒนาต่อได้  
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในหลักการสร้างโครงงานตามหัวข้อโครงงานในรายวิชาตามแบบแผนที่ได้กำหนดได้อย่างครบถ้วน
ปฏิบัติการเกี่ยวกับการทบทวนโครงงาน ความเป็นมาของปัญหา วัตถุประสงค์ ขอบเขต ตามหัวข้อโครงงานในรายวิชา ENGEE151 โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 1 ศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง แนวทางการแก้ปัญหา ปฏิบัติการตามขั้นตอนและแผนการดำเนินงาน รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปผล จัดทำรายงาน และนำเสนอโครงงานต่อคณะกรรมการสอบป้องกันโครงงาน
อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมง/สัปดาห์(เฉพาะรายที่ต้องการ)
พัฒนานักศึกษาให้มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีจรรยาบรรณวิชาชีพ เคารพในสิทธิของข้อมูลส่วนบุคคล การไม่เปิดเผยข้อมูลและการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา และควรมีความซื่อสัตย์ในการทำโครงงาน เพื่อให้สามารถดำเนินชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างราบรื่น อาจารย์ที่สอนในแต่ละรายวิชา ต้องส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมไปพร้อมกับวิทยาการต่าง ๆ ดังนี้
1.1.1    มีจิตสำนึกสาธารณะและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม
1.1.2    มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
1.1.3    มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม
1.1.4    เคารพสิทธิในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์  
1.2.1    สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์ต่อตนเอง และสังคม
1.2.2    เน้นความรับผิดชอบทั้งต่อตนเอง และสังคม ทั้งในบทบาทของการเป็นผู้นำกลุ่มและการเป็นสมาชิกกลุ่ม
1.2.3    ให้ความสำคัญในวินัย ตรงต่อเวลา การส่งงานภายในเวลาที่กำหนด
1.2.4    บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา เกี่ยวกับประเด็นทางจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา เช่น การนำแนวคิด หลักการหรือทฤษฎีมาใช้หรือแอบอ้างเป็นผลงานของตน โดยไม่อ้างอิงถึงแหล่งที่มาหรือบุคคลผู้ซึ่งเป็นเจ้าของผลงาน การกระทำเช่นนี้ถือว่าเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาที่ร้ายแรงมาก
1.2.5    อภิปรายกลุ่ม
1.2.6    กำหนดให้นักศึกษาหาตัวอย่างการได้รับผลจากการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
1.2.7    เน้นเรื่องการแต่งกายและปฏิบัติตนที่เหมาะสม ถูกต้อง ตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
1.2.8    ปลูกฝังจรรยาบรรณวิชาชีพ  
1.3.1    ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในภาพเข้าชั้นเรียน การส่งรายงานความก้าวหน้าตามกำหนดระยะเวลาที่มอบหมายและการร่วมกิจกรรม
1.3.2    ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
1.3.3    ประเมินจากคุณภาพของงานที่ได้รับมอบหมาย ที่สะท้อนถึงความตั้งใจ ความรับผิดชอบของนักศึกษา
1.3.4    มีการอ้างอิงเอกสารหรือแหล่งที่มาของหลักการ ทฤษฎีหรือแนวคิดที่ได้นำมาทำโครงงานอย่างถูกต้องและเหมาะสม
มีความรู้ในหลักการ ความสำคัญ องค์ประกอบและขั้นตอนการวางแผนโครงงาน การเตรียม ออกแบบและสร้างโครงงาน สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างผลงาน และมีความเชี่ยวชาญในการใช้เครื่องมือและโปรแกรมต่าง ๆ ในการทำโครงงานได้อย่างเหมาะสม และโครงงานสามารถเป็นต้นแบบในการพัฒนาต่อได้ ตลอดจนสามารถบูรณาการความรู้หรือเทคโนโลยีในการสร้างผลงาน เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสายวิชาอื่นหรือต่อสังคมต่อไปได้
บรรยาย  อภิปราย การทำงานกลุ่ม  การนำเสนอรายงานความก้าวหน้าของโครงงาน การวิเคราะห์กรณีศึกษาการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา และมอบหมายให้ค้นหาบทความ ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดยนำมาสรุปและนำเสนอ ซึ่งจะเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
2.3.1    ประเมินจากรายงานความก้าวหน้าโครงงานที่นำเสนอตามระยะเวลาที่กำหนด
2.3.2    ประเมินจากการนำเสนอผลการค้นคว้าข้อมูลและกรณีศึกษา
2.3.3    เมื่อสิ้นสุดโครงการ ต้องนำเสนอโครงงานและอธิบายการทำงานของระบบ โดยโครงงานดังกล่าวต้องสามารถทำงานได้ตามขอบเขต หรือโดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการสอบโครงงานและได้รับอนุมัติโดยหัวหน้าสาขาวิชาฯ  
พัฒนาทักษะการปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติ สามารถคิด วิเคราะห์ เข้าใจที่มาและสาเหตุของปัญญาและสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการทำโครงงานได้อย่างเป็นระบบ และสามารถบูรณาการองค์ความรู้ได้เป็นอย่างดี
3.2.1    การมอบหมายโครงงาน ที่ส่งเสริมการคิด วิเคราะห์และการแก้ไขปัญหา
3.2.2    วิเคราะห์กรณีศึกษาผลของการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
3.2.3    การสะท้อนแนวคิดจากการประพฤติ  
3.3.1    ประเมินผลจากการโครงงาน
3.3.2    ประเมินผลจากการโครงงาน วัดผลจากการประเมินโครงงานและจากรายงานความก้าวหน้าของโครงงาน  การนำเสนอผลงาน
3.3.3    สังเกตพฤติกรรมการแก้ไขปัญหา  
4.1.1    พัฒนาทักษะในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้เรียนด้วยกัน
4.1.2    พัฒนาการให้ความร่วมมือในการทำงานทั้งความเป็นผู้นำและผู้ตามในการทำงานเป็นทีม
4.1.3    พัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง และมีความรับผิดชอบในงานที่มอบหมายให้ครบถ้วนตามกำหนดเวลา   
4.2.1    จัดกิจกรรมกลุ่มในการวิเคราะห์กรณีศึกษา
4.2.2    มอบหมายงานรายกลุ่มและรายบุคคล เช่น การค้นคว้าบทความทางวิชาการ งานวิจัยหรือเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงงานของนักศึกษา การเขียนบทคัดย่อหรือสรุปหลักการสำคัญจากบทความทางวิชาการที่ได้ค้นคว้ามา
4.2.3    การนำเสนอรายงานความก้าวหน้าและการนำเสนอต่อคณะกรรมการ เพื่อร่วมแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะต่าง ๆ ได้   
4.3.1    ประเมินตนเอง และเพื่อน ด้วยแบบฟอร์มที่กำหนด
4.3.2    ประเมินจากรายงานหรือโครงงานที่นำเสนอ  พฤติกรรมการทำงานเป็นทีม
4.3.3    ประเมินจากรายงานการศึกษาด้วยตนเอง
4.3.4    ประเมินจากรายงานหรือโครงงานที่นำเสนอ โดยสามารถนำความรู้หรือเทคโนโลยีในศาสตร์มาช่วยเหลือสังคมในประเด็นที่เหมาะสมได้  
5.1.1    ทักษะการคิดคำนวณ เชิงตัวเลข
5.1.2    พัฒนาทักษะในการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในด้านการพูด การฟัง การแปล การเขียน โดยการทำรายงาน และนำเสนอในชั้นเรียน
5.1.3    พัฒนาทักษะในการวิเคราะห์ผลของโครงงาน
5.1.4    พัฒนาทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู้ สืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตอย่างเป็นระบบ
5.1.5    พัฒนาทักษะในการแสวงหาความรู้ ข้อมูลสารสนเทศในการพัฒนาตนเองผู้เรียน และการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม
5.1.6    พัฒนาทักษะในการนำเสนอรายงานความก้าวหน้าโดยสามารถเลือกรูปแบบ เครื่องมือ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.1.7    พัฒนาทักษะในการใช้เครื่องมือการคำนวณและเครื่องมือทางวิศวกรรมหรือซอฟแวร์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงงานของนักศึกษาได้
5.1.8    พัฒนาทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลจากกรณีศึกษา  
5.2.1    มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
5.2.2    นำเสนอโดยรูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม  
5.3.1    ประเมินจากรายงาน และรูปแบบการนำเสนอด้วยสื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.3.2    ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการนำเสนอรายงานความก้าวหน้าและโครงงาน
5.3.3    ประเมินจากการใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม  
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล
   วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนนา. คู่มือจัดทำโครงการ แหล่งที่มา: http://elecmns.rmutl.ac.th/EN464/project_process_guide.pdf
   วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา. คู่มือพิมพ์โครงการ แหล่งที่มา: http://elecmns.rmutl.ac.th/EN464/project_manual.pdf
ไม่มี