ปัญหาพิเศษทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

Special Problem in Electronic Engineering

เข้าใจหลักการทำงานของระบบพลังงานแสงอาทิตย์ เข้าใจหลักการทำงานของอุปกรณ์สะสมพลังงาน เข้าใจหลักการทำงานของไดโอดเปล่งแสง เข้าใจหลักการทำงานของแหล่งจ่ายไฟ เข้าใจหลักการทำงานของการระบายความร้อนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ศึกษาค้นคว้าเทคโนโลยีหรือพัฒนาการใหม่ ๆ     มีทัศนคติที่ดีต่อการศึกษาค้นคว้าเทคโนโลยีหรือพัฒนาการใหม่ ๆ    
    เพื่อให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับเรื่องเฉพาะอย่างที่น่าสนใจ โดยผู้สอนหรือทางภาควิชาฯ เป็นผู้กำหนดหัวข้อให้ศึกษาหรือวิเคราะห์ ทั้งนี้หัวข้อที่จะศึกษาควรเป็นงานซึ่งกำลังเป็นที่น่าสนใจและเป็นเทคโนโลยีหรือพัฒนาการใหม่ ๆ ที่นักศึกษาด้านวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับเรื่องเฉพาะอย่างที่น่าสนใจ โดยผู้สอนหรือทางภาควิชาฯ เป็นผู้กำหนดหัวข้อให้ศึกษาหรือวิเคราะห์ ทั้งนี้หัวข้อที่จะศึกษาควรเป็นงานซึ่งกำลังเป็นที่น่าสนใจและเป็นเทคโนโลยีหรือพัฒนาการใหม่ ๆ ที่นักศึกษาด้านวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
  -   อาจารย์ประจำรายวิชา  แจ้งช่วงเวลาที่สามารถพบนอกเวลาได้
 -    อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาตามที่ นศ. ร้องขอ
พัฒนาผู้เรียนให้มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม ตระหนักในความสำคัญของคุณธรรมจริยธรรม  มีจรรยาบรรณวิชาชีพตามคุณสมบัติหลักสูตร  ดังนี้

มีจิตสำนึกสาธารณะและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม

(ผลการเรียนรู้ข้อ 1.1)

มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ (ผลการเรียนรู้ข้อ 1.2) มีวินัย  ขยัน  อดทน ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง  สังคม และสิ่งแวดล้อม (· ผลการเรียนรู้ข้อ 1.3)

เคารพสิทธิในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ (ผลการเรียนรู้ข้อ 1.4)
สอนสอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรม (ผลการเรียนรู้ข้อ 1.1) เน้นเรื่องการแต่งกายและปฏิบัติตนที่เหมาะสม ถูกต้อง ตามระเบียบข้อบังคับของ

มหาวิทยาลัย (ผลการเรียนรู้ข้อ 1.3)

ให้ความสำคัญในวินัย การตรงต่อเวลา   การส่งงานภายในเวลาที่กำหนด

(· ผลการเรียนรู้ข้อ 1.3)
ปลูกฝังจรรยาบรรณวิชาการและวิชาชีพ (ผลการเรียนรู้ข้อ 1.2)
1.3.1   สังเกตการแต่งกาย และการกระทำผิดวินัย (ผลการเรียนรู้ข้อ 1.3)
1.3.2   เช็คชื่อทุกครั้งที่ทำการสอน (ผลการเรียนรู้ข้อ 1.3)
1.3.3   ประเมินผลการนำเสนอผลการปฏิบัติการทดลองที่มอบหมาย
           (ผลการเรียนรู้ข้อ 1.2-1.4)
เข้าใจหลักการทำงานของระบบพลังงานแสงอาทิตย์ เข้าใจหลักการทำงานของอุปกรณ์สะสมพลังงาน เข้าใจหลักการทำงานของไดโอดเปล่งแสง เข้าใจหลักการทำงานของแหล่งจ่ายไฟ เข้าใจหลักการทำงานของการระบายความร้อนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ศึกษาค้นคว้าเทคโนโลยีหรือพัฒนาการใหม่ ๆ     มีทัศนคติที่ดีต่อการศึกษาค้นคว้าเทคโนโลยีหรือพัฒนาการใหม่ ๆ    
    2.2.1 มอบหมายงานให้นักศึกษาปฏิบัติตามทฤษฎีที่ได้เรียนมาและทำการออกแบบวงจรตามที่ระบุในแต่ละใบมอบหมายงาน
(ผลการเรียนรู้ข้อ 1.2-1.4,2.1-2.3, 3.1-3.2, 5.1-5.3, 6.1-6.2)
    2.2.2  มอบหมายให้ทำงานแบบกลุ่มโดยการทำชิ้นงานย่อย
(ผลการเรียนรู้ข้อ 1.2-1.4, 2.1-2.3, 3.1-3.2, 4.1-4.4,5.1-5.3,6.1-6.2)
2.3.1   จากจำนวนผลการปฏิบัติการทดลองและการส่งผลการปฏิบัติงานในระหว่างชั่วโมงเรียน (ผลการเรียนรู้ข้อ 1.2-1.4, 2.1-2.3, 3.1-3.2, 4.1-4.4,5.1-5.3,6.1-6.2)
2.3.2   ทดสอบย่อย (ผลการเรียนรู้ข้อ 1.3,2.1, 3.1-3.2, 5.3)
2.3.3   การทำงานแบบกลุ่มโดยการทำชิ้นงานย่อย
           (ผลการเรียนรู้ข้อ 1.2-1.4, 2.1-2.3, 3.1-3.2, 4.1-4.4,5.1-5.3,6.1-6.2)
              3.1.1 มีทักษะการปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทางด้านวิชาการและวิชาชีพ
                       (· ผลการเรียนรู้ข้อ 3.1)
                      3.1.2 มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างเป็นระบบ (ผลการเรียนรู้ข้อ 3.2)
      3.2.1   มอบหมายงานให้นักศึกษาปฏิบัติตามทฤษฎีที่ได้เรียนมาและทำการออกแบบวงจรตามที่ระบุในแต่ละใบมอบหมายงาน
(ผลการเรียนรู้ข้อ 1.2-1.4,2.1-2.3, 3.1-3.2, 5.1-5.3, 6.1-6.2)
       3.2.2  การมอบให้นักศึกษาทำงานแบบกลุ่มโดยการทำชิ้นงานย่อย
                 (ผลการเรียนรู้ข้อ 1.2-1.4, 2.1-2.3, 3.1-3.2, 4.1-4.4,5.1-5.3,6.1-6.2)
3.3.1   จากการปฏิบัติการทดลองและการส่งผลการปฏิบัติงานในระหว่างชั่วโมงเรียน
           (ผลการเรียนรู้ข้อ 1.2-1.4, 2.1-2.3, 3.1-3.2, 4.1-4.4,5.1-5.3,6.1-6.2)
3.3.2   ประเมินจากผลการทำชิ้นงาน
           (ผลการเรียนรู้ข้อ 1.2-1.4, 2.1-2.3, 3.1-3.2, 4.1-4.4,5.1-5.3,6.1-6.2)
       4.1.1 มีมนุษยสัมพันธ์และมารยาทสังคมที่ดี
               4.1.2 มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ
                       4.1.3 สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม                                          
    4.1.4 สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
มอบหมายงานให้นักศึกษาทำงานกลุ่มโดยการทำชิ้นงานย่อย
           (ผลการเรียนรู้ข้อ 4.1-4.4)                                
ประเมินจากผลการทำงาน (ผลการเรียนรู้ข้อ 4.1-4.4)                   
5.1.1                   สามารถเลือกใช้วิธีการและเครื่องมือสื่อสารที่เหมาะสม(· ผลการเรียนรู้ข้อ 5.1)
               5.1.2    สามารถสืบค้น ศึกษา วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม   (· ผลการเรียนรู้ข้อ 5.2)
                       5.1.3               สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.2.1   มอบหมายงานให้ค้นหาข้อมูลและการทำงานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (ผลการเรียนรู้ข้อ 5.1-5.3)                                
5.2.2    มอบหมายให้ทำการทดลองการทำงานของวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (ผลการเรียนรู้ข้อ 5.1-5.3)                                
ประเมินจากการทำการทดลองการทำงานของวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (ผลการเรียนรู้ข้อ 5.1-5.3)
6.1 มีทักษะในการบริหารจัดการในด้านเวลา เครื่องมือ อุปกรณ์และวิธีการได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถเลือกใช้วิธีการและเครื่องมือสื่อสารที่เหมาะสม (· ผลการเรียนรู้ข้อ 6.1)
                6.2 มีทักษะด้านการสอนในสายวิชาชีพที่เด่นชัด
6.2.1 มอบหมายงานมอบหมายให้ทำการออกแบบวงจรที่กำหนด และศึกษาการทำงานของวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (ผลการเรียนรู้ข้อ 6.1-5.3)
      6.2.2  ประกอบวงจรที่ออกแบบ   ทดสอบการทำงาน บันทึกผลการทดลอง  อธิบายการทำงานและผลลัพธ์ของการทำงานของวงจรที่ประกอบสำเร็จแล้วให้อาจารย์ผู้ควบคุมตรวจ
                  (ผลการเรียนรู้ข้อ 6.1-6.2)                                                                
       6.3.1 ประเมินจากการทำงานของวงจรอิเล็กทรอนิกส์  (ผลการเรียนรู้ข้อ 6.1-6.2)
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2. ด้านความรู้ 3. ด้านทักษะทางปัญญา 4. ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 6. ด้านทักษะพิสัย
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1.1 มีจิตสำนึกสาธารณะและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม 1.2 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 1.3 มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม 1.4 เคารพสิทธิในคุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 2.1 มีความรู้และความเข้าใจทั้งด้านทฤษฎีและหลักการปฏิบัติในเนื้อหาที่ศึกษา 2.2 สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีของสาขาวิชาที่ศึกษา 2.3 สามารถบูรณาการความรู้ที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 3.1 มีทักษะการปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งทางด้านวิชาการและวิชาชีพ 3.2 มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างเป็นระบบ 4.1 มีมนุษยสัมพันธ์และมารยาทสังคมที่ดี 4.2 มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4.3 สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม 4.4 สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือสังคมในประเด็นที่เหมาะสม 5.1 สามารถเลือกใช้วิธีการและเครื่องมือสื่อสารที่เหมาะสม 5.2 สามารถสืบค้น ศึกษา วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม 5.3 สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 6.1 มีทักษะในการบริหารจัดการในด้านเวลา เครื่องมือ อุปกรณ์และวิธีการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 6.2 สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ ปฏิบัติตามรูปแบบการสอน ประยุกต์วิธีการสอนได้อย่างเหมาะสมกับเนื้อหาและสภาพของกลุ่มผู้เรียนได้อย่างเหมาะสม
1 32013329 ปัญหาพิเศษทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 # 1.2-1.4 # 2.1-2.3 # 3.1-3.2 # 4.1-4.3 # 5.1-5.3 # 6.1-6.2 จำนวนผลการปฏิบัติการทดลองในแต่ละการทดลอง 1-8 , 10-16 60%
2 1.3, 2.1, 3.1-3.2, 5.3 6.1 ทดสอบย่อยครั้งที่ 1 ทดสอบย่อยครั้งที่ 2 8 17 10% 10%
3 1.3 1.3 การเช็คชื่อการเข้าชั้นเรียน การแต่งกายและการทำผิดวินัย ตลอดภาคการศึกษา 10%
4 # 1.2-1.4 # 2.1-2.3 # 3.1-3.2 # 4.1-4.3 # 5.1-5.3 # 6.1-6.2 การทำงานแบบกลุ่มโดยการทำชิ้นงานย่อย การส่งงานตามเวลาที่กำหนด การมีส่วนร่วม อภิปราย เสนอความคิดเห็นในชั้นเรียน ตลอดภาคการศึกษา 10%
1.  Mastering Instructional Design Process. 2nd William J. Rothwell, H.C. Kazanas
2.  Fundamentals of  Industrial Electronics. 2nd  M. Wilamowski, J. David Irwin, CRC Press, 2011.
 
3.  Modern Industrial Electronics. 5th Timothy J. Maloney, Monroe County Community College,  Prentice Hall, 2004.
 
4. Power Electronics: Circuits, Devices & Applications. 4rd   Muhammad H. Rashid, Pearson Education, 2004.
 
5.  Sensors and Transducers, 2nd D. Patranabis , PHI, 2009.
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
การประเมินประสิทธิผลรายวิชานี้จัดทำโดยนักศึกษามีส่วนร่วมในการนำแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษา

การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน

แบบประเมินผู้สอน
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์  ดังนี้
2.1   การสังเกตของผู้สอน
2.2   ผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา
2.3   การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ  2 จะมีการปรับปรุงการสอน โดยการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกับอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาที่มีเนื้อหาใกล้เคียงกัน
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชาจะจัดให้มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา โดยการตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการ ทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา การทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาดังนี้
4.1  การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น
4.2   ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบรายงานผลการปฏิบัติงาน วิธีการให้คะแนนผลงานและการให้คะแนนพฤติกรรม
จากผลการประเมินและทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา  ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชาเพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น  ดังนี้
5.1   ปรับปรุงหัวข้องานที่มอบหมายและจัดลำดับหัวเรื่องการทดลองใหม่
5.2   เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้ควบคุมการทดลอง
5.3  เปลี่ยนแนวทางในการควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงานของนศ.