ประติมากรรม 3

Sculpture 3

1. รู้ลำดับขั้นตอนการปั้นประติมากรรมเหมือนจริงในรูปแบบเต็มตัวของคนและสัตว์
2.  ปฏิบัติงานปั้นเหมือนจริงในรูปแบบเต็มตัวของคนและสัตว์ ตรวจและแก้ไขด้วยตนเอง
3. รู้ทฤษฎีลำดับขั้นตอนการแสดงออกทางประติมากรรมในการจัดองค์ประกอบทางรูปทรงอินทรีย์รูป  รูปทรงเรขาคณิต รูปทรงอิสระ
4.  ปฏิบัติการสร้างสรรค์ผลงานด้วยการนำเนื้อหาเรื่องราวมาเป็นแรงบันดาลใจ โดยสอดคล้องถึงเทคนิควิธีการทางประติมากรรมที่เหมาะสม
5.  เห็นคุณค่างานประติมากรรมและรับผิดชอบและปฏิบัติงานตรงเวลา
-----------------------------------------
    ศึกษาและฝึกปฏิบัติสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรม  ในลักษณะลอยตัวเน้นการแสดงออกทางประติมากรรมในการจัดองค์ประกอบทางรูปทรง โดยศึกษาจากรูปทรงอินทรีย์รูป  รูปทรงเรขาคณิต รูปทรงอิสระและเนื้อหาเรื่องราวมาเป็นแรงบันดาลใจโดยสอดคล้องถึงเทคนิควิธีการทางประติมากรรมที่เหมาะสม
-    อาจารย์ประจำรายวิชา  ให้คำปรึกษาและแนะนำการปฏิบัติงานทุกครั้งที่ลงมือปฏิบัติงาน
 -    อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมง/สัปดาห์(เฉพาะรายที่ต้องการ)
1. มีจิตสำนึกสาธารณะและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม
2. มีจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ
3. มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลาและรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม
เ4. คารพสิทธิในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
           พัฒนาผู้เรียนให้มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีจรรยาบรรณวิชาชีพ เคารพในสิทธิของผู้อื่นและเพื่อนในชั้นเรียน   มีความซื่อสัตย์ในการเรียนและการสร้างสรรค์ผลงาน โดยมีคุณธรรม จริยธรรมตามคุณสมบัติหลักสูตร  ดังนี้
1.2.1  ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื้อสัตย์สุจริตเคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
1.2.2   มีความเป็นนักสร้างสรรค์ที่ดีมีคุณธรรมไม่ลอกเรียนหรือแอบอ้างผลงานของผู้อื่นว่าเป็นของตนเอง
1.2.3   มีวินัย  ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมเห็นคุณค่างานประติมากรรม  รับผิดชอบและปฏิบัติงานตรงเวลาสามารถวิเคราะห์ผลหาข้อสรุปเพื่อการสร้างสรรค์ผลงาน
1.2.4  เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นผู้อื่น  รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
1.3.1 พฤติกรรมการเข้าเรียน และลงมือปฏิบัติงานตามที่กำหนดตรงเวลา
1.3.2 ศึกษาและฝึกปฏิบัติงานด้วยความสนใจเข้าใจในการวิเคราะห์ข้อดีและข้อเสียของผลงานทั้งของตนเองและเพื่อนในชั้นเรียน     
1.3.3   ประเมินผลจากงานที่มอบหมาย
1. มีความรู้ความเข้าใจทั้งด้านทฤษฎีและหลักการปฏิบัติในเนื้อหาที่ศึกษา
2. สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีของสาขาวิชาที่ศึกษา
บรรยายบรรยายพร้อมยกตัวอย่างผลงานและนำเสนอก่อนการปฏิบัติงาน   ลงมือฝึกปฏิบัติงานตามแบบที่กำหนดให้ ทั้งแบบเหมือนจริง และการจัดองค์ประกอบตามแนวทางตนเอง ให้คำแนะนำแก้ไขปรับปรุงผลงานให้สมบูรณ์ที่สุด   แนะนำให้ใช้เวลาว่างดูและศึกษาผลงานของประติมากรที่มีชื่อเสียง   เพื่อดูเทคนิควิธีการของเขาแล้วนำมาปรับปรุงผลงานของตนเอง
ประเมินจากผลงานที่ฝึกปฏิบัติทุกครั้งว่ามีความรู้และความเข้าใจในการถ่ายทอดให้ได้ตามที่ต้องการแสดงออกจากแบบที่กำหนดให้หรือการสร้างสรรค์ด้วยตนเองด้วยวิธีการทางประติมากรรมอย่างถูกต้อง
1. มีทักษะการปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพ
2. มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างเป็นระบบ
 
            รู้ทฤษฎีลำดับขั้นตอนการแสดงออกทางประติมากรรมทังแบบเหมือนจริงและการจัด  องค์ประกอบด้วยการนำเอารูปทรงอินทรีย์รูป    รูปทรงเรขาคณิต รูปทรงอิสระปฏิบัติการสร้างสรรค์ผลงานด้วยการนำเนื้อหาเรื่องราวมาเป็นแรงบันดาลใจ โดยสอดคล้องถึงเทคนิควิธีการทางประติมากรรมที่เหมาะสม
           พัฒนาความสามารถในการมองโดยการถ่ายทอดและสร้างสรรค์ผลงานอย่างเป็นระบบ มีการวางแผน วิเคราะห์ เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น  
            ประเมินจากผลงานที่ฝึกปฏิบัติทุกครั้งว่ามีความรู้และความเข้าใจในการถ่ายทอดให้เหมือน   จากแบบที่กำหนดให้ด้วยวิธีการทางประติมากรรมอย่างถูกต้อง มีการวิเคราะห์และมีความคิดสร้างสรรค์และแก้ไขปัญหาข้อบกพร่องในงานได้
1. มีมนุษย์สัมพันธ์และมารยาทสังคมที่ดี
2. มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม
1. พัฒนาทักษะในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้เรียนด้วยกัน
2. พัฒนาความเป็นผู้นำและผู้ตามในการทำงานเป็นทีม
3. พัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง และมีความรับผิดชอบในงานที่ตนเองสร้างสรรค์ให้ครบถ้วน
4.3.1   ประเมินตนเอง และเพื่อน ด้วยการวิจารณ์ผลงานที่ได้ฝึกปฏิบัติ
4.3.2   ประเมินจากความร่วมมือในการแบ่งงานกันอย่างมีระบบ และทำงานเป็นทีม
4.3.3   ประเมินจากการจัดหาหุ่นได้ตามกำหนด   
1. สามารถสืบค้น ศึกษา วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม
2. สามารถใช้ภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
5.2.1 พัฒนาทักษะในการวิเคราะห์และสร้างสรรค์ผลงานจากข้อมูลที่ได้ศึกษามาโดยใช้ รูปแบบ เครื่องมือ และเทคโนโลยีที่เหมาะสมพัฒนาทักษะในการสืบค้น จากตำราและข้อมูลทางอินเตอร์เน็ด
5.2.2  พัฒนาทักษะในการสื่อสารทั้งการพูด การฟัง  การเขียนโครงงาน และนำเสนอในชั้นเรียน
5.3.1   ประเมินจากโครงงาน และผลงานที่เสร็จสมบูรณ์
5.3.2   ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการนำเสนอผลงานและวิธีการนำเสนอ
1. มีทักษะในการใช้วัสดุอุปกรณ์ ในการสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัย
2. มีทักษะในการร่างและทำต้นแบบผลงานตามที่แต่ละคนถนัด
3. สามารถสร้างสรรค์ผลงาน โดยใช้เทคนิคต่างๆได้อย่างเหมาะสม
4. สามารถวิเคราะห์ปัญหาในการสร้างสรรค์ผลงาน
5. มีทักษะในการสร้างสรรค์ที่แสดงเอกลักษณ์เฉพาะตนได้อย่างชัดเจน
6.2.1  มีทักษะในการใช้วัสดุอุปกรณ์ ในการสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยทั้งตนเองและเพื่อนร่วมปฏิบัติงาน 
6.2.2  มีทักษะในการร่างและทำต้นแบบผลงานตามที่แต่ละคนถนัดเพื่อเป็นต้นแบบในการขยายเป็นผลงานตามที่ตนกำหนด
6.2.3 สามารถสร้างสรรค์ผลงาน โดยใช้เทคนิคต่างๆได้อย่างเหมาะสมและทันสมัย
6.2.4 สามารถวิเคราะห์ปัญหาในการสร้างสรรค์ผลงาน วิพากษ์และวิจารณ์ผลงานของตนเองและเพื่อนร่วมปฏิบัติงานได้
6.2.5 มีทักษะในการสร้างสรรค์ที่แสดงเอกลักษณ์เฉพาะตนได้อย่างชัดเจน
ประเมินตามสภาพจริงจากผลงานและการปฏิบัติของนักศึกษา ประเมินจากการนำเสนอรายงานศิลปนิพนธ์และการทดสอบโดยใช้แบบทดสอบหรือสัมภาษณ์เป็นต้น
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1.คุณธรรมจริยธรรม 2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5.ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลขและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 6.ทักษะพิสัย
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3
1 BFAVA129 ประติมากรรม 3
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1.1,1.6, 1.7, 2.1, 2.4 – 2.6, 3.2 ตรวจผลงานภาคการปฏิบัติขั้นสำเร็จตามหัวข้อที่กำหนด ตลอดภาคการศึกษา 60%
2 1.1,1.6, 1.7,2.1, 2.4 – 2.6, 3.2, 4.1 – 4.6, 5.3-5.4 การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน การส่งงานตามที่มอบหมาย ตลอดภาคการศึกษา 16-17 10% , 20%
3 1.1 – 1.7, 3.1 การเข้าชั้นเรียน การมีส่วนร่วม อภิปราย เสนอความคิดเห็นในชั้นเรียน ตลอดภาคการศึกษา 10%
ประติมากรรมคนเหมือน.ประติมากรรมพื้นฐาน.สมุดภาพประติมากรรมกรุงรัตนโกสินทร์.ศิลปะร่วมสมัย.ประติมากรรมหิน MASTERPIECES  OF  ART 450 Treasures  of  Europe. GREEKMYTHOLOGY. HISTORY OF ITALIAN RENAISSANCE ART.   AUGUSTE  RODIN   Master of Sculpture.                 19th CENTURE SCULPTURE . HENRY  MOORE 60 Years of His Art.      
ไม่มี
เว็บไซต์ ที่เกี่ยวกับหัวข้อผลงานประติมากรรมของประติมากรที่สำคัญทั้งในประเทศและต่างประเทศ
การประเมินประสิทธิผลรายวิชานี้ ที่จัดทำโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษาได้ดังนี้

การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานตามหัวข้อที่กำหนดทุกครั้ง
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์  ดังนี้
2.1   การสังเกตการณ์สอนของผู้ร่วมทีมสอน
2.2   ผลการเรียนของนักศึกษา
2.3   การทวนสอบความก้าวหน้าและความเข้าใจในการปฏิบัติงาน
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ  2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน  ดังนี้
3.1   สัมมนาการจัดการเรียนการสอน
3.2   การวิจัยผลงานสร้างสรรค์เพื่อประกอบการเรียนรู้
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชาได้จาก  การสอบถามนักศึกษา และสังเกตความก้าวหน้า ความเข้าใจ และพัฒนาของผลการปฏิบัติงาน
4.1  การให้คะแนนจากการตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจำหลักสูตร
4.2   มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา  ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบโครงงาน วิธีการให้คะแนนโครงงานผลงานที่ปฏิบัติ และการให้คะแนนพฤติกรรม
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา  ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา  เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น  ดังนี้
5.1   ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4
5.2   เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์หรืออุตสาหกรรมต่าง ๆ