หัวข้อเลือกทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

Selected Topics in Electronic Engineering

เพื่อให้นักศึกษา

เข้าใจวิธีการสมัคร Google Account เข้าใจวิธีการติดตั้งโปรกแรม App Inventor เข้าใจการใช้งานโปรแกรม App Inventor เข้าใจการติดตั้งแอพพลิเคชั่นลงบนอุปกรณ์แอนดรอยด์ เข้าใจวิธีการควบคุมอุปกรณ์ต่าง ๆ โดยใช้แอพพลิเคชั่น

มีทัศนคติที่ดีต่อการศึกษาค้นคว้าวิทยาการใหม่ ๆ      
    เพื่อให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับวิทยาการใหม่ ๆ ที่น่าสนใจปัจจุบัน ในสาขาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
ศึกษาเกี่ยวกับวิทยาการใหม่ ๆ ที่น่าสนใจในปัจจุบัน ในสาขาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
 -   อาจารย์ประจำรายวิชา  แจ้งช่วงเวลาที่สามารถพบนอกเวลาได้
 -   อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ
พัฒนาผู้เรียนให้มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม ตระหนักในความสำคัญของคุณธรรมจริยธรรม  มีจรรยาบรรณวิชาชีพตามคุณสมบัติหลักสูตร  ดังนี้
1.1.1  มีจิตสำนึกสาธารณะและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม (ผลการเรียนรู้ข้อ 1.1)
1.1.2  มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ (ผลการเรียนรู้ข้อ 1.2)
1.1.3 มีวินัย  ขยัน  อดทน ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง  สังคม และสิ่งแวดล้อม (· ผลการเรียนรู้ข้อ 1.3)
1.1.4 เคารพสิทธิในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ (ผลการเรียนรู้ข้อ 1.4)
สอนสอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรม (ผลการเรียนรู้ข้อ 1.1)

1.2.2 เน้นเรื่องการแต่งกายและปฏิบัติตนที่เหมาะสม ถูกต้อง ตามระเบียบข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย (ผลการเรียนรู้ข้อ 1.3)

ให้ความสำคัญในวินัย การตรงต่อเวลา   การส่งงานภายในเวลาที่กำหนด

(ผลการเรียนรู้ข้อ 1.3)
ปลูกฝังจรรยาบรรณวิชาการและวิชาชีพ (ผลการเรียนรู้ข้อ 1.2)
1.3.1   สังเกตการแต่งกาย และการกระทำผิดวินัย (ผลการเรียนรู้ข้อ 1.3)
1.3.2   เช็คชื่อทุกครั้งที่ทำการสอน (ผลการเรียนรู้ข้อ 1.3)
1.3.3   ประเมินผลการนำเสนอรายงานที่มอบหมาย (ผลการเรียนรู้ข้อ 1.2-1.4)
เข้าใจวิธีการสมัคร Google Account เข้าใจวิธีการติดตั้งโปรกแรม App Inventor เข้าใจการใช้งานโปรแกรม App Inventor เข้าใจการติดตั้งแอพพลิเคชั่นลงบนอุปกรณ์แอนดรอยด์ เข้าใจวิธีการควบคุมอุปกรณ์ต่าง ๆ โดยใช้แอพพลิเคชั่น มีทัศนคติที่ดีต่อการศึกษาค้นคว้าวิทยาการใหม่ ๆ       สามารถบูรณาการความรู้ที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง

                     (· ผลการเรียนรู้ข้อ 2.3)
             2.2.1 อธิบายงานที่มอบหมาย (ผลการเรียนรู้ข้อ 2.1-2.3, 3.1-3.2, 5.1-5.3, 6.1-6.2)
     2.2.2  สาธิตการทำงานของโปรแกรมตัวอย่าง
                          (ผลการเรียนรู้ข้อ 2.1-2.3, 3.1-3.2, 5.1-5.3, 6.1-6.2)
     2.2.3 มอบหมายให้ฝึกหัดเขียนโปรแกรมสร้างแอพพลิเคชั่น
                          (ผลการเรียนรู้ข้อ 2.1-2.3, 3.1-3.2,  5.1-5.3, 6.1)
2.3.1   ทดสอบย่อย (ผลการเรียนรู้ข้อ 2.1-2.3, 3.2, 5.3)
2.3.2   สอบปฏิบัติกลางภาค (ผลการเรียนรู้ข้อ 2.1-2.3, 3.2, 5.3)
2.3.3    สอบปฏิบัติปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นการวัดหลักการและการปฏิบัติจริง
             (ผลการเรียนรู้ข้อ 2.1-2.3, 3.2, 5.3)
      2.3.4   ประเมินจากการทำแบบฝึกหัด (ผลการเรียนรู้ข้อ 2.1-2.3, 3.1-3.2,  5.1-5.3, 6.1)
                3.1.1 มีทักษะการปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทางด้านวิชาการและวิชาชีพ
                         3.1.2 มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างเป็นระบบ
การมอบให้นักศึกษาทำงานกลุ่มโดยการทำชิ้นงานย่อย (ผลการเรียนรู้ข้อ 3.1-3.2)
ประเมินจากผลการทำงาน (ผลการเรียนรู้ข้อ 3.1-3.2)               
        4.1 มีมนุษยสัมพันธ์และมารยาทสังคมที่ดี
                4.2 มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ
                4.3 สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม
                       4.4 สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
มอบหมายงานให้นักศึกษาทำงานกลุ่มโดยการทำชิ้นงานย่อย
            (ผลการเรียนรู้ข้อ 4.1-4.4)                                
ประเมินจากผลการทำงาน (ผลการเรียนรู้ข้อ 4.1-4.4)                                 mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language: EN-US;mso-bidi-language:TH'>4.1-4.4)                                
       5.1.1          สามารถเลือกใช้วิธีการและเครื่องมือสื่อสารที่เหมาะสม
               5.1.2    สามารถสืบค้น ศึกษา วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม  (· ผลการเรียนรู้ข้อ 5.2)                                
                      5.1.3                สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มอบหมายงานให้ศึกษาคำสั่งต่าง ๆ ของโปรแกรมเพื่อควบคุมการทำงานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (ผลการเรียนรู้ข้อ 5.1-5.3)                                
ประเมินจากการทำแบบฝึกหัด (ผลการเรียนรู้ข้อ 5.1-5.3) f";mso-fareast-font-family: "Times New Roman";mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:EN-US; mso-bidi-language:TH'>5.1-5.3)                                
6.1.1  มีทักษะในการบริหารจัดการในด้านเวลา เครื่องมือ อุปกรณ์และวิธีการได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถเลือกใช้วิธีการและเครื่องมือสื่อสารที่เหมาะสม
               6..12 มีทักษะด้านการสอนในสายวิชาชีพที่เด่นชัด
มอบหมายงานให้ศึกษาคำสั่งต่าง ๆ ของโปรแกรมเพื่อควบคุมการทำงานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (ผลการเรียนรู้ข้อ 6.1-6.3)                                
ประเมินจากการทำแบบฝึกหัด
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2. ด้านความรู้ 3. ด้านทักษะทางปัญญา 4. ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 6. ด้านทักษะพิสัย
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1.1 มีจิตสำนึกสาธารณะและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม 1.2 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 1.3 มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม 1.4 เคารพสิทธิในคุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 2.1 มีความรู้และความเข้าใจทั้งด้านทฤษฎีและหลักการปฏิบัติในเนื้อหาที่ศึกษา 2.2 สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีของสาขาวิชาที่ศึกษา 2.3 สามารถบูรณาการความรู้ที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 3.1 มีทักษะการปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งทางด้านวิชาการและวิชาชีพ 3.2 มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างเป็นระบบ 4.1 มีมนุษยสัมพันธ์และมารยาทสังคมที่ดี 4.2 มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4.3 สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม 4.4 สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือสังคมในประเด็นที่เหมาะสม 5.1 สามารถเลือกใช้วิธีการและเครื่องมือสื่อสารที่เหมาะสม 5.2 สามารถสืบค้น ศึกษา วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม 5.3 สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 6.1 มีทักษะในการบริหารจัดการในด้านเวลา เครื่องมือ อุปกรณ์และวิธีการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 6.2 สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ ปฏิบัติตามรูปแบบการสอน ประยุกต์วิธีการสอนได้อย่างเหมาะสมกับเนื้อหาและสภาพของกลุ่มผู้เรียนได้อย่างเหมาะสม
1 32013325 หัวข้อเลือกทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 # 2.1-2.3 # 3.2 # 5.3 ทดสอบย่อยครั้งที่ 1 สอบกลางภาค ทดสอบย่อยครั้งที่ 2 สอบปลายภาค 4 9 12 18 10% 25% 10% 25%
2 1.3 1.3 การเช็คชื่อการเข้าชั้นเรียน การแต่งกายและการทำผิดวินัย ตลอดภาคการศึกษา 10%
3 # 1.2-1.4 # 2.1-2.3 # 3.1-3.2 # 4.1-4.3 # 5.1-5.3 # 6.1-6.2 การทำงานแบบกลุ่มโดยการทำชิ้นงานย่อย การส่งงานตามเวลาที่กำหนด การมีส่วนร่วม อภิปราย เสนอความคิดเห็นในชั้นเรียน ตลอดภาคการศึกษา 10%
4 1.3, 2.1, 3.2, 5.2 6.1 การทำแบบฝึกหัด การเขียนโปรแกรม การสร้างแอพพลิเคชัน ตลอดภาคการศึกษา 10%
1.  http://appinventor.mit.edu/explore/
2.  http://www.appinventor.org/
3.  https://www.youtube.com/watch?v=DEKdwi4Xaa0
4.  https://play.google.com/store/apps/details?id=edu.mit.appinventor.aicompanion3
5. http://www.utd2.go.th/home/images/ICT/appsforandroid-131029100224-phpapp02.pdf
6. https://www.youtube.com/watch?v=kCziu4B-2lA
7. http://www.xn--82c2bscec9dxbb6l9e.com/index.php/android-programming/app-inventor/73-1-app-inventor
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
การประเมินประสิทธิผลรายวิชานี้จัดทำโดยนักศึกษามีส่วนร่วมในการนำแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษา

การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน

แบบประเมินผู้สอน
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์  ดังนี้
2.1   การสังเกตของผู้สอน
2.2   ผลการดำเนินงานในการเขียนโปรแกรมของนักศึกษาในห้องปฏิบัติการ
2.3   ผลการเรียนของนักศึกษา
2.4   การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ  2.1-2.4 จะมีการปรับปรุงการสอน โดยการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของผู้สอนในรายวิชาที่สัมพันธ์กัน
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชาจะจัดให้มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา โดยการสอบถามนักศึกษาหรือการตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการ ทดสอบย่อย การทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาดังนี้
4.1  การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น
4.2   มีการตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยสุ่มตรวจสอบข้อสอบ การให้คะแนนสอบ
จากผลการประเมินและทวนสอบผลสัมฤทธิ์รายวิชา  ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชาเพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น  ดังนี้
5.1   ปรับปรุงหัวข้องานที่มอบหมายและวิธีการสอน สื่อประกอบการสอน ตามข้อเสนอแนะที่ได้จากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4
5.2   เข้าทำการสอนร่วมในห้องปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลสภาพและปัญหาของนักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้