การออกแบบเครื่องประดับเทียม

Costume Jewelry Design

ฝึกปฏิบัติ เกี่ยวกับการออกแบบเครื่องประดับเทียมและการผลิตเครื่ิองประดับเทียม โดยใช้วัสดุการประยุกต์ ใช้วัสดุจากโลหะ อัญมณีสังเคราะห์ วัสดุเหลือใช้ และวัสดุประเภทต่างๆการนำเสนอผลงานเครื่องประดับเทียม
พัฒนาเพื่อให้หลักสูตรมีความเป็นสากล กระแสแฟชั่นเครื่องประดับ
ฝึกปฏิบัติ เกี่ยวกับการออกแบบเครื่องประดับเทียมและการผลิตเครื่ิองประดับเทียม โดยใช้วัสดุการประยุกต์ ใช้วัสดุจากโลหะ อัญมณีสังเคราะห์ วัสดุเหลือใช้ และวัสดุประเภทต่างๆการนำเสนอผลงานเครื่องประดับเทียม  แก้ไข
อาทิตย์ละ 2 ชั่งโมง
มีจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพการออกแบบเครื่องประดับ
            บรรยาย และยกตัวอย่างเกี่ยวกับเนื้อหาของการออกแบบเครื่องประดับรรยาย ฉายภาพนิ่ง สื่อการเรียนการสอน ยกตัวอย่างประกอบคำบรรยาย
จัดกิจกรรม จิตสาธารณะปลูกฝังจรรยาบรรณวิชาชีพ ฟังธรรมะคำคมห้านาที
1.3.1    สังเกต ขานชื่อ การเข้าชั้นเรียน การเข้าร่วมกิจกรรมสาธารณะ
1.3.2    ประเมินผลจากการสอบทฤษฎี และสอบปฎิบัติ
1.3.3    ตรวจสอบผลการจัดกิจกรรม
1.3.4   สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาในการปฏิบัติตามกฏระเบียบ
2.1.1  มีความรู้ความเข้าใจทั้งทางด้านทฤษฎีและปฎิบัติของหลักการออกแบบเครื่องประดับเทียม
2.1.3  สามารถบูรณาการความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบเครื่องประดับเทียม
บรรยาย ใช้สื่อการสอนเน้นหลักการออกแบบ ฝึกปฎิบัติการออกแบบเครื่องประดับเทียมเพื่อให้เกิดองค์ความรู้
2.3.1   สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นการวัดหลักการและทฤษฏีและปฎิบัติ
2.3.2   ประเมินจากการนำเสนอผลการค้นคว้าข้อมูล  และการปฏิบัติจริง
              3.1.1   มีทักษะการปฎิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งด้านวิชาการหรือวิชาชีพ
                  3.1.2   มีทักษะการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างเป็นระบบ
   3.2.1   มอบหลายงานที่ส่งเสริมการคิด วิเคราะห์และสังเคราะห์
   3.2.2   ให้นักศึกษาลงมือปฏิบัติจริง
   3.2.3   การศึกษา ค้นคว้ารายงานทางเอกสารและรายงานหน้าชั้นเรียน
   3.2.4   การสะท้อนแนวคิดจากการปฏิบัติ
3.3.1   ประเมินจากการคิดวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาและการนำเสนอผลงาน
3.3.2   ประเมินผลจากงานที่ได้รับมอบหมายในแต่ละหัวเรื่อง
4.1.1   พัฒนาทักษะในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้เรียนด้วยกัน
4.1.2   มีภาวะการเป็นผู้นำและผู้ตามในการทำงานเป็นทีมมีความรับผิดชอบ
4.2.1   จัดกิจกรรมกลุ่มในการวิเคราะห์กรณีศึกษา ตัวอย่างผลงานเครื่องประดับเทียม
4.2.2    มอบหมายรายงานกลุ่มและรายบุคคล
4.2.3   การนำเสนอผลงานหลังจากฝึกปฏิบัติให้สอดคล้องกับการออกแบบเครื่องประดับเทียม
4.3.1   ประเมินตนเอง จากรายงานหน้าชั้นโดยอาจารย์และนักศึกษา
4.3.2  พิจารณาจากการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา
5.1.1   สามารถสืบค้น ศึกษาและประยุกต์ ใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาการออกแบบเครื่องประดับอย่างเหมาะสม
5.2.1   มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง การหาข้อมูลจากแหล่งที่มาข้อมูลที่น่าเชื่อถือ
           และนำเสนอหน้าชั้นเรียน
5.2.2   ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการอภิปรายและวิธีการอภิปราย
5.3.1   ประเมินจากผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่สอดคล้องกับการออกแบบเครื่องประดับเทียม
 
 
เน้นการเกิดองค์ความรู้ในการออกแบบเครื่องประดับเทียม
6.2.1   มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง การหาข้อมูลจากแหล่งที่มาข้อมูลที่น่าเชื่อถือ
           และนำเสนอหน้าชั้นเรียน
6.2.2   ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการอภิปรายและวิธีการอภิปราย
6.3.1   ประเมินจากผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่สอดคล้องกับการออกแบบเครื่องประดับเทียม
 
 
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา คุณธรรมจริยธรรม จุดดำ 1 จุดขาว 3 ความรู้จุดขาว1 จุดดำ4 ทักษะทางปัญญาจุดขาว2 จุดดำ4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบจุดดำ2จุดขาว3 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศจุดดำ1 จุดขาว2 ทักษะพิสัยจุดดำ1จุดขาว2
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา ทักษะทางปัญญา ความรู้ ความรับผิดชอบ จริยธรรม
1 BAATJ147 การออกแบบเครื่องประดับเทียม
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล
1. หนังสือ ตำรา และเอกสารประกอบการสอนหลัก 
ทวีเดช จิ๋วบาง. เรียนรู้ทฤษฏีสี. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์โอ.เอส.พริ้นติ้งเฮาส์, 2536.
เทียนชัย ตั้งพรประเสริฐ. เอกสารประกอบการสอนองค์ประกอบศิลป์ 1 ชศป. 2004. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์เฟื่องฟ้าพริ้นติ้ง, 2540.
วัฒนะ จูฑะวิภาค.  หลักการออกแบบเครื่องประดับ.  กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์แห่งประเทศไทย,2002.
วิรุณ ตั้งเจริญ.  ทฤษฏีสีเพื่อการสร้างสรรค์ศิลปะ. หนังสือชุด 60 ปี อารี สุทธิพันธุ์ 2534. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์โอ.เอส.พริ้นติ้ง เฮาส์, 2535.
สกนธ์ ภู่งามดี. การออกแบบและผลิตงานโฆษณา. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์แซทโฟร์ พริ้นติ้ง, 2546.
สถาบันวิจัยและพัฒนาการออกแบบเครื่องประดับแห่งชาติ.  หลักการออกแบบเครื่องประดับ.  กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์แห่งประเทศไทย,2556.
ประเมินจากผลงานที่นำเนอ
ฝึกการนำเสนองานการแก้ไขปัญหา
ดูจากผลการประเมินจากนักศึกษาปรับ ให้ทันสมัยนิยม