การออกแบบหัตถกรรมสิ่งทอ

Textile Craft Design

ออกแบบงานหัตถกรรมสิ่งทอ
การพัฒนารูปแบบและกระบวนการผลิตงานหัตถกรรมสิ่งทอ
เทคนิคการผลิตและประโยชน์ใช้สอยของงานหัตถกรรมสิ่งทอ
การประยุกต์เทคโนโลยีให้เหมาะสมกับงานหัตถกรรมสิ่งทอ
เอกสารประกอบการสอนฉบับนี้ เป็นเอกสารการเตรียมและวางแผนการสอนการประยุกต์เทคโนโลยีให้เหมาะสมกับงานหัตถกรรมสิ่งทอ
ฝึกปฏิบัติออกแบบงานหัตถกรรมสิ่งทอ การพัฒนารูปแบบและกระบวนการผลิตงานหัตถกรรมสิ่งทอ เทคนิคการผลิตและประโยชน์ใช้สอยของงานหัตถกรรมสิ่งทอ การประยุกต์เทคโนโลยีให้เหมาะสมกับงานหัตถกรรมสิ่งทอ
นักศึกษาสามารถเข้าพบและขอคำปรึกษาได้นอกเวลาเรียนตามความต้องการ - อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมง/ สัปดาห์ (เฉพาะรายที่ต้องการ)
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 1.1 มีความรู้ ความสามารถในการสร้างสรรค์ทางทัศนศิลป์ รับผิดชอบต่อสังคม 1.2 แสดงออกซึ่งความซื่อสัตย์สุจริตต่อตนเองและผู้อื่น 1.3 มีคุณธรรม จริยธรรม รับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคม 1.4 มีวินัย ตรงต่อเวลา ขยันหมั่นเพียร 1.5 เห็นคุณค่าของการออกแบบหัตถกรรมสิ่งทอ
ให้ความสำคัญในวินัย การตรงต่อเวลา และจิตสำนึกสาธารณะ บรรยายเรื่องการแต่งกายและการปฏิบัติตนที่เหมาะสม ตระหนักในคุณค่าของคุณธรรมจริยธรรม
ปลูกฝังจรรยาบรรณวิชาชีพด้วยกิจกรรมจิตสาธารณะในห้องเรียน
1.3.1 การขานชื่อ การให้คะแนนการเข้าชั้นเรียน และความรับผิดชอบต่อสาธารณะ 1.3.2 พฤติกรรมการเข้าชั้นเรียนและส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่กำหนดให้ 1.3.3 พิจารณาจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา 1.3.4 สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาในการปฏิบัติตามกฎระเบียบของข้อบังคับต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง
1 มีความรู้ ความสามารถในด้านศิลปะและหัตถกรรมสิ่งทอ
บรรยาย สาธิต มอบหมายงาน
สอบกลางภาค สอบปลายภาค จากผลงานที่มอบหมาย
ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา พัฒนาความคิดอย่างเป็นระบบและสร้างสรรค์ผลงาน
บรรยาย สาธิต มอบหมายงาน
สอบกลางภาค สอบปลายภาค จากผลงานที่มอบหมาย
ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา พัฒนาความคิดอย่างเป็นระบบและสร้างสรรค์ผลงาน
บรรยาย สาธิต มอบหมายงาน
สอบกลางภาค สอบปลายภาค จากผลงานที่มอบหมาย
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ค้นคว้าหาข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต วิเคราะห์ข้อมูล
ธีการประเมินผล สอบกลางภาค สอบปลายภาค จากผลงานที่มอบหมาย
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1.ด้านคุณธรรมจริยธรรม 2.ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5. ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลขและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 6. ทักษะพิสัย
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 3 2 1 2 3
1 BAATJ133 การออกแบบหัตถกรรมสิ่งทอ
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 สอบกลางภาค สอบปลายภาค งานที่มอบหมาย จิตพิสัย ความสนใจ การเรียนสม่ำเสมอ การแต่งการ การเข้าชั้นเรียน 8 7 ตลอดภาคการศึกษา ตลอดภาคการศึกษา 35% 35% 20% 10%
1.1 ดิสนีย์ สิงหวรเศณษฐ์.(2552). ออกแบบสิ่งทอ.กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์ 1.2 ยุพินศรี สายทอง(2528). งานทอ กรุงเทพฯ: O.S.Printing House Co.,Ltd 1.3 ยุพินศรี สายทอง(2549). หัตถกรรมจากเชือก. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์ 1.4 วิบูลย์ ลี้สุวรรณ(2539). ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน. กรุงเทพฯ: คอมแพคท์ปริ้น
ไม่มี
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์ ที่เกี่ยวข้องกับงานหัตถกรรมสิ่งทอ
เน้นการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมของผู้เรียนโดยใช้วิธีการดังนี้
1.1 แบบประเมินผู้สอนและแบบประเมินรายวิชา 1.2 การแสดงความคิดเห็น
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอนมีกลยุทธ์ดังนี้ 2.1 ผลงานของนักศึกษา 2.2 การมีส่วนร่วมของนกศึกษา 2.3 การพัฒนาการทำงานของนักศึกษา 2.4 การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
3.1 การวิจัยในและนอกชั้นเรียน 3.2 การประชุมเชิงปฏิบัติการและการสัมมนาเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชามีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในรายวิชา ได้จากการสอบถามนักศึกษาหรือสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานและหลังการออกผลการเรียนรายวิชาการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้ 4.1 การทวนสอบงานที่ได้รับมอบหมายจากการสุ่มตัวอย่างผลงานของนักศึกษาจากบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้สอน 4.2 ตั้งคณะกรรมการในสาขาตรวจผลสอบผลการประเมินและกระบวนการการให้คะแนน
5.1 ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลสอบทวนมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4 5.2 เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอนเพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากมุมมองทัศนคติที่หลากหลาย