คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบและผลิต

Computer Aided Design and Manufacturing

เพื่อให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ในการออกแบบเขียนแบบและสร้างโมเดลผลิตภัณฑ์ แล้วนำเสนอผลงานในลักษณะ 2 มิติและ 3 มิติได้อย่างถูกต้องตามหลักการและทฤษฎีเบื้องต้น  โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปต่าง ๆ ในเรียนการสอนดังนี้

โปรแกรม Sketch up Plug in V-Ray ในการร่างและสร้างโมเดลเสมือนจริงต่าง ๆ โปรแกรม Sketch up Plug in Enscape ในการนำเสนอภาพเคลื่อนไหว โปรแกรม 3D Studio MAX ในการสร้างโมเดลเสมือนจริงต่าง ๆ และนำเสนอผลงาน 3 มิติ ในลักษณะภาพเคลื่อนไหว
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ และทักษะฝีมือในการสร้างโมเดลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปที่เกี่ยวข้องกับการสร้างภาพ 2 มิติ และ 3 มิติ สามารถนำไปประยุกต์ในโรงงานอุตสาหกรรม หรือประกอบการงานออกแบบในสาขาต่างๆได้
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทางด้านการออกแบบ โปรแกรมสำเร็จรูปทางด้านการออกแบบ การสร้างภาพ 2 มิติ การสร้างภาพ 3 มิติ
อาจารย์ผู้สอน  ประกาศเวลาให้คำปรึกษาผ่าน Line,  Facebook หรือ ทาง email ของผู้สอน
 -   อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 3 ชั่วโมง/สัปดาห์(เฉพาะรายที่ต้องการ)
ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย  ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นผู้อื่น  รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม

มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
มีการตกลงกับนักศึกษาตั้งแต่ต้นภาคการศึกษาถึงระเบียบการเข้าเรียน การค้นคว้าและการส่งงาน และมีการตรวจสอบการเข้าเรียนของนักศึกษาทุกสัปดาห์
 
สอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการสอน รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  สอนความรู้ จรรยาบรรณทางด้านวิชาการและวิชาชีพ ในรายวิชา  สอนให้มีระเบียบวินัย  ฝึกให้รู้หน้าที่ในการทำงาน มีความรับผิดชอบต่อตนเอง  สังคม และสิ่งแวดล้อม
 
ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน  การส่งงาน การตรงต่อเวลา
                  ประเมินผลตนเองและเพื่อนในชั้นเรียน  กรณีศึกษา
 
1  มีความรู้และความเข้าใจทั้งทางด้านทฤษฎีและหลักการปฏิบัติในเนื้อหาที่ศึกษา
          2  สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีของสาขาที่ศึกษา
          3  สามารถบูรณาการความรู้ที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 
การบรรยายหน้าชั้นเรียนจากวีดีทัศน์ เว็บไซต์ การสาธิต สื่อการสอน การทำรายงานเป็นกลุ่ม การทำงานประจำสัปดาห์ และนำเสนอโครงการสรุปปลายเทอม
ทดสอบย่อยภาคทฤษฏีและปฏิบัติกลางภาคเรียน การตรวจงานประจำสัปดาห์ การตรวจรายงาน และการนำเสนองานโครงการปลายภาคเรียน
1. มีทักษะการปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพ
        2  มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างเป็นระบบ
เน้นการฝึกปฏิบัติ โดยใช้ใบงาน มีทั้งงานเดี่ยวและงานกลุ่ม  งานประจำสัปดาห์ และ งาน project
การตรวจงานประจำสัปดาห์ การตรวจรายงาน และการนำเสนองาน โครงการปลายภาคเรียน
การสะท้อนแนวคิดจากพฤติกรรมการเรียน การทำงานตามความถนัด และตามความสนใจของผู้เรียน
1  มีมนุษยสัมพันธ์และมารยาทสังคมที่ดี
          2  มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ
          3  สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม
          4  สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
สอดแทรกเรื่องความสำคัญของการมีมนุษยสัมพันธ์ การมีมารยาททางสังคม  มอบหมายงานหรือจัดกิจกรรมโดยหมุนเวียนกันทำหน้าที่ผู้นำและผู้ตาม   การเคารพสิทธิและการยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น   การประสานงานกับบุคคลภายนอก   การแสดงความคิดเห็น และการวิพากษ์วิจารณ์งานของผู้อื่น
                ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกในการนำเสนองาน และผลงานกลุ่มในชั้นเรียนและประเมินจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่างๆ 
1  สามารถเลือกใช้วิธีการและเครื่องมือสื่อสารที่เหมาะสม
          2  สามารถสืบค้น ศึกษา วิเคราะห์และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม
          3  สามารถใช้ภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชา ให้นักศึกษาได้วิเคราะห์สถานการณ์จำลอง และสถานการณ์เสมือนจริง แล้วนำเสนอการแก้ปัญหาที่เหมาะสม เรียนรู้เทคนิคการประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศ    ให้นักศึกษาค้นคว้างานที่ต้องอาศัยการประมวลผล  โดยการใช้ตัวเลขเพื่อการจัดการข้อมูล   การนำเสนอที่เหมาะสมกับสภาพของผู้สื่อสาร 
ประเมินจากความถูกต้องในการใช้ข้อมูลและตัวเลข  การเลือกใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม   ประเมินจากการอธิบาย  การนำเสนอ
1  มีทักษะในการทำตามแบบและปฏิบัติงานได้ตามข้อแนะนำ
          2  มีทักษะในการหาแนวทางปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องด้วยตนเอง
          3  มีทักษะในการปฏิบัติงานสร้างสรรค์ผลงาน
ใช้วิธีการสอน ด้วยวิธีคัดลอกแบบ ทำตามแบบและใบงาน การใช้กรณีศึกษาและโครงงานสร้างสรรค์ผลงานตามแนวทางของการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องด้วยตนเอง
ประเมินตามสภาพจริงโดยประเมินจากการปฏิบัติงานและผลงาน
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา คุณธรรมจริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเเละความรับผิดชอบ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะพิสัย
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 1 2 3 1 2 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3
1 43023316 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบและผลิต
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 4.1 .4.2 5.3 6.1 6.2 6.3 สอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค 4 9, 17 20%
2 2.1, 2.2, 2.3 3.1, 3.2 งาน Assignment งานสรุปพร้อมนำเสนอ ตลอดภาคการศึกษา 70%
3 1.1 1.2 1.3 1.4 4.3 5.1 5.3 การส่งงานตามเวลา การเข้าชั้นเรียน การแต่งกาย การมีส่วนร่วม อภิปราย เสนอความคิดเห็นในชั้นเรียน ตลอดภาคการศึกษา 10%
ปิยะบุตร  สุทธิดารา.  2547. 3ds Max 6 basic. นนทบุรี: ไอดีซี. ปิยะบุตร  สุทธิดารา.  2544.  3ds Max 4.  กรุงเทพฯ: อินโฟเฟรส.  จตุรงค์ เลาหะเพ็ญแสง.  2541.  Computer Aided for Industrial Design.  กรุงเทพฯ:

        มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.

พูนศักดิ์ ธนพันธ์. 2544.  เจาะลึก 3D Studio Max Animation Workshop.กรุงเทพฯ:

        เอส พี ซี พริ้นติ้ง
ใบงาน
สื่อ Digital
 
http://www.thai3dviz.com http://www.geocities.com/soho/cafe/9360 http://www.thaiflashdev.com http://www.zubvector.com/ideaspace http://www.miracle3d.com http://www.cad-com.net http://www.thai3dmodel.com/ http://www.thaiflashdev.com
การประเมินประสิทธิผลรายวิชานี้ ที่จัดทำโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษาได้ดังนี้

การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา ข้อเสนอแนะผ่านเมล์และเว็บบอร์ด  ที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดทำเป็นช่องทางการสื่อสารกับนักศึกษา
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์  ดังนี้
2.1   การสังเกตผู้เรียนขณะปฏิบัติงาน 
2.2   ผลการเรียนของนักศึกษา การส่งงาน
2.3   การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
 หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ  2 จึงมีการปรับปรุงการสอน
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา ได้จาก การสัมภาษณ์นักศึกษา หรือการตอบแบบสอบถามของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการ ทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา  ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา  เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น  ดังนี้
5.1   ปรับปรุงแผนการสอน และเนื้อหาให้ทันสมัย
5.2   ปรับปรุงรูปแบบการสอน ให้สอดคล้องกับผู้เรียนศตวรรษที่ 21