ปฏิบัติการโรงงานเฟอร์นิเจอร์ไม้แผ่นวิทยาศาสตร์

Wood Sheet Furniture Workshop

1. มีความรู้ และเข้าใจในหลักการรวมไปถึงการปฏิบัติการเกี่ยวกับการผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ แผ่นวิทยาศาสตร์
2. มีทักษะในทางปฏิบัติการเกี่ยวกับเรื่องเฟอร์นิเจอร์ไม้แผ่นวิทยาศาสตร์
3. สามารถประยุกต์ใช้หลักการและทฤษฎีการผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้แผ่นวิทยาศาสตร์อย่าง เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ
4. สามารถผลิตผลงานต่างๆ ที่ใช้ทฤษฎีและหลักปฏิบัติการเกี่ยวกับเฟอร์นิเจอร์ไม้แผ่น วิทยาศาสตร์
5. เห็นความส าคัญต่อการน าหลักการเกี่ยวกับเฟอร์นิเจอร์ไม้แผ่นวิทยาศาสตร์มาใช้ในการ ผลิตเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิตทางด้านเครื่องเรือน
      เพื่อให้เนื้อหาในรายวิชาปฏิบัติการเทคโนโลยีพื้นฐานการผลิตมีความสอดคล้องกับสภาพของ เทคโนโลยีการผลิตที่ปรับเปลี่ยนไป และเพื่อทำให้สามารถที่มุ่งเน้นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใน ส่วนของการปฏิบัติการที่ทำให้เกิดการนำไปประยุกต์ใช้ในการผลิตที่มีประสิทธิภาพต่อไป
ะฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้แผ่นวิทยาศาสตร์  การเขียนแบบเพื่อการผลิต การใช้เครื่องจักร และ วัสดุ อุปกรณ์ ตลอดจนการวางแผนการผลิต การตรวจสอบ คุณภาพ และการตกแต่งการเคลือบผิว
 -    อาจารย์ประจำรายวิชา  ประกาศเวลาให้คำปรึกษาภายในชั้นเรียน
 -    อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ -
(เฉพาะรายที่ต้องการ)
พัฒนาผู้เรียนให้มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยมีคุณธรรม จริยธรรมตามคุณสมบัติหลักสูตร  ดังนี้
 1. ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ ซื่อสัตย์สุจริต กตัญญูและเที่ยงธรรม
 2. มีวินัย  ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบหน้าที่  มีความมุ่งมั่นในการทำงานให้สำเร็จ
 3. สุภาพอ่อนน้อม ถ่อมตน รู้จักกาละเทศะ ใจกว้าง เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นผู้อื่นรวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
 4. มีน้ำใจ มีจิตอาสา จิตสาธารณะเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมและเห็นอกเห็นใจผู้อื่น
 5. มีความพอเพียง
 6. เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
 7. มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
1. บรรยายพร้อมยกตัวอย่างเกี่ยวกับประเด็นทางคุณธรรม และ จริยธรรม
2. อาจารย์ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
3. สอดแทรกประสบการณ์และเหตุการณ์จริงให้เกิดความเข้าใจระหว่างการเรียนการสอน
1. พฤติกรรมการเข้าเรียน และส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา
2. พฤติกรรมที่แสดงออกในชั้นเรียน
3. ประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมที่สาขาและมหาวิทยาลัยจัดขึ้น
4. ประเมินจากข้อสอบเชิงวิเคราะห์
1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนแบบเพื่อการผลิต การใช้เครื่องมือ เครื่องจักร วัสดุอุปกรณ์ การวางแผนการผลิตและการตกแต่งและเคลือบผิว
2. มีความรู้เรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนำมาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลจากโจทย์ที่ได้รับมอบหมายได้
3. นำความรู้เรื่องการออกแบบผลิเฟอร์นิเจอร์ไม้แผ่นวิทยาศาสตร์
4. นำผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการออกแบบมาทำการออกแบบและผลิตจริง เลือกใช้วัสดุที่เหมาะสมกับประโยชน์ใช้สอยในงานออกแบบเฟอร์นิเจอร์ไม้แผ่น และนำเสนอผลงาน
      
1. บรรยายประกอบการยกตัวอย่างด้วยสื่อการสอนมัลติมีเดีย การคิดวิเคราะห์ ถาม ตอบในชั้นเรียน
2. มอบหมายงานให้ไปปฏิบัติงานจริงในการออกแบบผลิตภัณฑ์สาธารณะและบริการเพื่อฝึกทักษะ
3. เน้นการเรียนการสอนที่เป็น Active learning โดยการเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
4. วิเคราะห์ วิพากษ์ผลงานของนักศึกษาแต่ละชิ้น เพื่อเป็นการเรียนรู้ร่วมกันในชั้นเรียน
1. สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นการวัดหลักการและทฤษฏี
2. ประเมินจากงานส่วนบุคคลที่ได้รับมอบหมาย
3. ประเมินผลจากผลงาน Final Project
พัฒนาความสามารถในการคิดเชิงสร้างสรรค์ พร้อมไปกับการคิดวิเคราะห์ตามหลักการและเหตุผล เพื่อให้การสร้างสรรค์นั้นตอบสนองการใช้งานจริง เทคนิคในการพูดในการอธิบายการนำเสนองานออกแบบ
  1. นำเสนอความรู้ตามหลักการทางทฤษฎี
  2. วิเคราะห์ปัญหาและแนวทางแก้ไขจากกรณีศึกษาซึ่งเกิดขึ้นจริง
  3. มอบหมายงานเพื่อให้คิดวิเคราะห์และความรู้จากประสบการณ์มาแก้ไข เพื่อพัฒนาต่อยอดงานในขั้นถัดไป
  4. การสะท้อนแนวคิดจากการประพฤติ
1. พิจารณาจากผลงานการปฏิบัติงานหลังจากการเรียนรู้ทางทฤษฎีแล้ว
2. สอบปลายภาคโดยเน้นการคิดวิเคราะห์และสามารถเชื่อมโยงเนื้อหาทางทฤษฎีมาสู่การออกแบบสร้างสรรค์ในทางปฏิบัติได้
3. การนำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียนและมีการคิดวิเคราะห์วิจารณ์ร่วมกัน
1. พัฒนาทักษะในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้เรียนด้วยกัน
2. พัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง และมีความรับผิดชอบในงานที่มอบหมายให้ครบถ้วนตามกำหนดเวลา
3. การมีปฎิสัมพันธ์ที่ดีต่อบุคคลรอบข้าง สามารถปรับตัวให้เข้ากับสังคมและสิ่งแวดล้อม
4. กำหนดหน้าที่รับผิดชอบของนักศึกษาแต่ละคนให้ชัดเจน
5. เข้าใจบทบาทของความเป็นผู้นำและผู้ตาม มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และบทบาทของตน
6. สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในสถานการณ์หลากหลายได้อย่างเหมาะสม
1. ประเมินจากรายงานที่นำเสนอ การมีส่วนร่วมในการทำงานกลุ่ม
2. กำหนดหน้าที่รับผิดชอบของนักศึกษาแต่ละคนให้ชัดเจน
1. ประเมินจากรายงานที่นำเสนอ และผลการปฏิบัติงาน การมีส่วนร่วมในการทำงานกลุ่ม
2. ประเมินจากงานที่มอบหมาย  
 
1. พัฒนาทักษะด้านการสื่อสารโดยการรายงานและการนำเสนอผลงานในชั้นเรียน
2. พัฒนาทักษะในการสื่อสารทั้งการพูด การฟัง  การเขียน
3. พัฒนาทักษะในการสืบค้น  ข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต
4. ทักษะในการนำเสนอรายงานโดยใช้รูปแบบ เครื่องมือ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม
1. ตรวจสอบความถูกต้องของแนวคิด และวิธีการแก้ปัญหาโดยใช้พื้นฐานความรู้ที่เรียนมา
2. จากผลการสืบค้นข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. ประเมินจากรายงาน และรูปแบบการนำเสนอด้วยสื่อเทคโนโลยี
4. ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการอภิปรายและวิธีการอภิปราย
1. มีทักษะด้านออกแบบและใช้เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน
2. มีทักษะในการผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้แผ่นวิทยาศาสตร์
3. มีทักษะด้านแนวคิดทางการออกแบบ เขียนแบบเพื่อการผลิต 
4. มีทักษะในการวางแผนการผลิต การตรวจสอบคุณภาพ 
5. การอภิปรายและการนำเสนองาน
1. มีทักษะด้านออกแบบและใช้เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน
2. มีทักษะในการผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้แผ่นวิทยาศาสตร์
3. มีทักษะด้านแนวคิดทางการออกแบบ เขียนแบบเพื่อการผลิต 
4. มีทักษะในการวางแผนการผลิต การตรวจสอบคุณภาพ 
5. มีทักษะในการตกแต่งและเคลือบผิว
1. บรรยายประกอบการยกตัวอย่างด้วยสื่อการสอนมัลติมีเดีย การคิดวิเคราะห์ ถาม ตอบในชั้นเรียน
2. มอบหมายงานให้ไปปฏิบัติงานจริงในการออกแบบ เขียนแบบและผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้แผ่นวิทยาศาสตร์เพื่อฝึกทักษะ
3. วิเคราะห์ วิพากษ์ผลงานของนักศึกษาแต่ละชิ้น เพื่อเป็นการเรียนรู้ร่วมกันในชั้นเรียน
1. ประเมินจากผลงานที่ได้ปฏิบัติงานของนักศึกษาที่ได้รับมอบหมาย ตามกระบวนการออกแบบ การปฏิบัติงานและผลิตชิ้นงานจริง
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1.คุณธรรม จริยธรรม 2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5.ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 6.ทักษะพิสัย
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3
1 BAAID142 ปฏิบัติการโรงงานเฟอร์นิเจอร์ไม้แผ่นวิทยาศาสตร์
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 ความรู้ - มีความรู้ ทักษะความสามารถในการเขียนแบบ ออกแบบ การใช้เครื่องจักร วัสดุอุปกรณ์ การวางแผนการผลิต 1. สอบกลางภาค สอบปลายภาค 2. คะแนนจากการประเมินงานที่ได้รับมอบหมาย 1 - 17 60 %
2 ทักษะทางปัญญา - มีความสามารถในการใช้ระบบคิดที่วิเคราะห์ และวิพากษ์ได้ - มีความสามารถในการประยุกต์ความรู้ที่ได้รับเพื่อ แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น - มีความสามารถในการประเมินและสรุปประเด็น - มีความสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง 1. สอบกลางภาค สอบปลายภาค 2. คะแนนจากการประเมินงานที่ได้รับมอบหมาย 1 - 17 20%
3 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ - มีจิตสำนึกต่อภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย - มีความสามารถในการปรับตัวในการทำงานร่วมกับผู้อื่นและแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่างๆได้อย่างเหมาะสม - มีความสามารถในการวางแผนและรับผิดชอบในการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ 1. คะแนนส่วนร่วมในชั้นเรียน 2. คะแนนจากการประเมินงานที่ได้รับมอบหมาย 1-7,9-16 10%
4 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ - มีความสามารถเลือกทักษะทางภาษาและรูปแบบการสื่อสารที่เหมาะสม - มีความสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการรวบรวมข้อมูล ติดต่อสื่อสาร การจัดการและนำเสนอข้อมูลได้ - มีความสารถในการสืบค้นความรู้ทางวิชาการที่เกี่ยวกับออกแบบ คะแนนจากการประเมินงานที่ได้รับมอบหมาย 1-7,9-16 10 %
ประณต กุลประสูตร. (2557). เทคโนโลยีเครื่องจักรกลงานไม้. (พิมพ์ครั้งที่ 1). กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์ บริษัท ธนาเพรส จำกัด
ศิระ จันทร์สวาสดิ์, ศานิต ปันเขื่อนขัตย์และสุพัตร์  ศรีพงษ์สิทธิ์. (2550). คู่มือช่างในบ้าน ช่างไม้ในบ้าน. (พิมพ์ครั ้งที่ 8). กรุงเทพมหานคร : บ้านและสวน. สำนักพิมพ์สายธุรกิจโรงพิมพ์ บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. (2550). นวัตกรรมเทคโนโลยีงานไม้. (พิมพ์ครั ้งที่ 1). กรุงเทพมหานคร
ประณต กุลประสูตร. (2557). เทคนิคงานไม้. (พิมพ์ครั้งที่ 18). กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เกียรติศกัดิ์จนั ทร์แดง. (2549). การบริหาร การผลิตและการปฏิบัติการ. (พิมพ์ครั้งที่ 1). กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์ วิตตี้กรุ๊ป
บรรหาร ลิลา. (2553). การวางแผนและควบคุมการผลิต. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์ท้อป จำกัด
บุญธรรม ภัทราจารุกุล. (2556). ความปลอดภัยในงานอาชีพ. (พิมพ์ครั้งที่ 1). กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์ บริษัทซีเอ็ดยูเคชั่น จ ากัด (มหาชน)
บุญธรรม ภัทราจารุกุล. (2543). มาตรฐานการปฏิบัติงาน เพื่อความปลอดภัย. (พิมพ์ครั้งที่ 1). กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์ ส.ส.ท. สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่ น)
-
-
การประเมินประสิทธิผลรายวิชานี้ที่จัดทำโดยนักศึกษาได้จัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษาไว้ดังนี้
  1.1 การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
  1.2 แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์  ดังนี้
  2.1   การสังเกตการณ์สอนของผู้ร่วมทีมสอน
  2.2   ผลการเรียนของนักศึกษา
  2.3   การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอนโดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน  ดังนี้
   3.1   สัมมนาการจัดการเรียนการสอน
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชาได้จาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลกาทดสอบย่อยและหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้
   4.1  การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจำหลักสูตร
   4.2   มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา  ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยตรวจสอบข้อสอบ วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา  ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา  เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น  ดังนี้
   5.1   ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4
   5.2   เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์