คอมพิวเตอร์สำหรับการออกแบบผลิตภัณฑ์

Computer for Product Design

ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับออกแบบงานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมด้วยคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ออกแบบสร้างสื่อ และการนำเสนองานออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปต่าง ๆ ในเรียนการสอนดังนี้

โปรแกรม Sketch up Plug in V-Ray ในการร่างและสร้างโมเดลเสมือนจริงต่าง ๆ โปรแกรม Sketch up Plug in Enscape ในการนำเสนอภาพเคลื่อนไหว โปรแกรม Adobe Photoshop ในการแต่งตกภาพ โปรแกรม Adobe Illustrator ในการจัด Layout
นักศึกษาความรู้ ความเข้าใจ และทักษะฝีมือในการสร้างโมเดลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปที่เกี่ยวข้องกับการสร้างภาพ 3 มิติ สามารถนำไปประยุกต์ในโรงงานอุตสาหกรรม หรือประกอบการงานออกแบบในสาขาต่างๆได้
ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปในการ ออกแบบเขียนแบบ และการนำเสนอผลงานในลักษณะ 3 มิติ ที่มีความซับซ้อน การเขียนภาพเหมือนวัตถุเหมือนจริง (Rendering) และภาพเคลื่อนไหว (Animation) การจัดการระบบข้อมูลและรูปแบบมาตรฐานของชิ้นงาน การประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ
อาจารย์ผู้สอนให้คำปรึกษาการทำรายงาน และโครงการปลายเทอม โดยจัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายกลุ่ม จำนวน 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (สัปดาห์ที่ 14-17)
- มีวินัย ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
- เคารพและให้เกียรติความคิดและความรู้ของบุคคลอื่น ๆ และมีความซื่อสัตย์สุจริต ต่อตนเองและผู้อื่น
- มีความอดทนอดกลั้น สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างไม่มีอคติในการทำงาน โดยสามารถทำงานเป็นกลุ่มได้
            -     มีการตกลงกับนักศึกษาตั้งแต่ต้นภาคการศึกษาถึงระเบียบการเข้าเรียน การค้นคว้าและการส่งงาน และมีการตรวจสอบการเข้าเรียนของนักศึกษาทุกสัปดาห์

มอบหมายงานให้นักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเกี่ยวกับการสร้างงานโมเดลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์และเทคนิควิธีการต่างๆเพิ่มเติม โดยระบุให้มีการอ้างอิงในรายงานดังกล่าว และมีการประเมินผลโดยผู้สอนเป็นระยะ อาจารย์ผู้สอนมีการเน้นย้ำถึงความสำคัญของความซื่อสัตย์ ให้เกียรติความคิดและความรู้รวมถึงผลงานของผู้อื่น และมองเห็นว่าการเคารพตัวเองที่มีคุณค่ามากกว่าแค่ผลคะแนนที่ได้รับจากการฝึกปฏิบัติ และมีการมอบหมายงานให้ทำเป็นกลุ่ม
-    ปฏิบัติและดำเนินการตามกฎข้อบังคับที่ได้ตกลงร่วมกัน
-    ตรวจสอบพฤติกรรมการเข้าเรียน และส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้ และตรงเวลา

มีการตรวจสอบและแนะนำในการศึกษา ที่เน้นการสร้างสรรค์งานและการประเมินผลการทำงานระบบทีม โดยให้นิสิตมีส่วนร่วมในการประเมินผลการทำงานระบบทีม
-  ความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีการสร้างภาพ 3 มิติด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
-  ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโปรแกรมที่ใช้ในการสร้างภาพ 3 มิติด้วยคอมพิวเตอร์
-  ทักษะในการประยุกต์ใช้โปรแกรมสร้างภาพ 3 มิติต่างๆในการสร้างสรรค์งานออกแบบต่างๆ
การบรรยายหน้าชั้นเรียนจากวีดีทัศน์ เว็บไซต์  การสาธิต สื่อการสอน การทำรายงานเป็นกลุ่ม
การทำงานประจำสัปดาห์ และนำเสนอโครงการสรุปปลายเทอม
ทดสอบย่อยภาคปฏิบัติกลางภาคเรียน การตรวจงานประจำสัปดาห์  การตรวจรายงาน และการนำเสนองานโครงการปลายภาคเรียน
-  การคิดวิเคราะห์ในการประยุกต์ใช้เครื่องมือในโปรแกรมและวิธีการขึ้นรูปโมเดลมาสร้างสรรค์งานขึ้นรูปด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
-  การนำเสนอผลงานในลักษณะสามมิติ ที่มีความคิดสร้างสรรค์เหมาะสมกับชิ้นงานที่ผลิต
การบรรยายหน้าชั้นเรียนจากวีดีทัศน์ ภาพนิ่ง เว็บไซต์  การสาธิต การทำรายงานเป็นกลุ่ม  การทำงานประจำสัปดาห์ และนำเสนอโครงการสรุปปลายเทอม
ทดสอบย่อยกลางภาคเรียน การตรวจงานประจำสัปดาห์  การตรวจรายงาน และการนำเสนองานโครงการปลายภาคเรียน
-  ความรับผิดชอบในงานที่มอบหมาย
-  ความรับผิดชอบต่อส่วนรวม และการแก้ปัญหาในการทำงานเป็นกลุ่ม 
-  ทักษะการทำงานเป็นกลุ่ม
-  บรรยายพร้อมสาธิตตัวอย่างประกอบที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาแต่ละสัปดาห์
-  มอบหมายโครงการปลายภาคเรียนโดยให้ทำงานเป็นกลุ่ม
-  การตรวจสอบพฤติกรรมการเข้าเรียน และการส่งงานได้ตรงตามขอบเขต และเวลาที่กำหนดไว้
-  การประเมินผลการงานทำงานเป็นกลุ่ม โดยให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการประเมิน
ทักษะในการนำเสนอผลงาน  ทั้งในด้านชาร์ตนำเสนอ  และเอนิเมชั่น
มอบหมายให้มีการทำงานในชั้นเรียนแต่ละสัปดาห์ การเขียนรายงาน และศึกษาค้นคว้านอกเวลาเรียน การปรึกษากันภายในกลุ่มในเรื่องของโครงการ
ประเมินผลด้วยการนำเสนอด้วยการพูด การนำเสนอด้วยคอมพิวเตอร์
-     ฝึกปฏิบัติการสร้างโมเดลประเภทต่างๆ ด้วยเครื่องมือในโปรแกรมสำเร็จรูป
-     การประยุกต์ใช้เครื่องมือประเภทต่างๆเพื่อขึ้นรูปโมเดลที่ได้ออกแบบไว้
-     การการประยุกต์ใช้เครื่องมือประเภทต่างๆเพื่อกำหนดวัสดุให้โมเดลที่ได้ออกแบบไว้
-     การการประยุกต์ใช้เครื่องมือประเภทต่างๆเพื่อกำหนดสภาพแวดล้อมให้โมเดลที่ได้ออกแบบไว้
-     การการประยุกต์ใช้เครื่องมือประเภทต่างๆเพื่อกำหนดแสง-เงาให้โมเดลที่ได้ออกแบบไว้
-     การการประยุกต์ใช้เครื่องมือประเภทต่างๆเพื่อแสดงภาพเคลื่อนไหวในการนำเสนอโมเดลที่ได้ออกแบบไว้
-      สาธิตหน้าชั้นเรียน ศึกษาจากเว็บไซต์ สื่อการสอน และการศึกษาด้วยตนเอง
-      มอบหมายงานประจำรายสัปดาห์
-      มอบหมายโครงการสรุปปลายภาคการศึกษา
ประเมินด้วยการนำเสนอของนักศึกษาตามแบบประเมินที่กำหนดไว้
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 6. ทักษะพิสัย
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 6.2 6.3 6.1
1 43023352 คอมพิวเตอร์สำหรับการออกแบบผลิตภัณฑ์
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1.3 นักศึกษาส่งงานปฏิบัติรายสัปดาห์ ทุกสัปดาห์ 60%
2 2.3 การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน การส่งเอกสารค้นคว้ารายงาน ทุกสัปดาห์ 10%
3 3.3 สอบปฏิบัติ 9, 18 20%
4 1.3 การเข้าชั้นเรียน การมีส่วนร่วม อภิปราย เสนอความคิดเห็นในชั้นเรียน ตลอดภาคการศึกษา 10%
     ปิยะบุตร  สุทธิดารา.3ds Max 6 basic.นนทบุรี:ไอดีซี,2547
     ปิยะบุตร  สุทธิดารา.3ds Max 4.กรุงเทพฯ:อินโฟเฟรส,2544
     จตุรงค์ เลาหะเพ็ญแสง.Computer Aided for Industrial Design.กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2541
      พูนศักดิ์ ธนพันธ์.เจาะลึก 3D Studio Max Animation Workshop.กรุงเทพฯ:เอส พี ซี พริ้นติ้ง,2544
     http://www.thai3dviz.com
     http://www.geocities.com/soho/cafe/9360
      http://www.thaiflashdev.com
      http://www.zubvector.com/ideaspace
      http://www.miracle3d.com
      http://www.cad-com.net
      http://www.thai3dmodel.com/
      http://www.thaiflashdev.com
• สังเกตการณ์จากพฤติกรรมของนักเรียน
• แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา
• ให้อาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาแจ้งผู้รับผิดชอบรายวิชา ในกรณีที่มีปัญหาของนิสิตเกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนในรายวิชานี้
• ข้อเสนอแนะผ่านแบบสอบถามที่ผู้รับผิดชอบรายวิชาจัดทำ
• การสังเกตการณ์การสอนของผู้ร่วมสอน
• แบบทดสอบย่อยในชั้นเรียน
• ผลการทำโครงการสรุปปลายภาคเรียนของนักศึกษา
• ทำการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการประเมินการสอนและผลการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
• ปรึกษาและสรุปทบทวนกิจกรรมการเรียนการสอนร่วมกันระหว่างผู้สอน
• สัมมนาการจัดการเรียนการสอนในระดับภาควิชา ร่วมกับผู้รับผิดชอบรายวิชาและผู้สอนในกลุ่มวิชาหลักสาขา
• วางแผนและดำเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
• ในระหว่างกระบวนการสอน มีการทบทวนผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ โดยการสอบถามจากนักศึกษา อาจารย์ผู้สอน และแบบทดสอบย่อยในชั้นเรียน
• เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนในแต่ละภาคการศึกษา มีการสนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกลุ่มอาจารย์ผู้สอน และสนับสนุนให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบผลงาน วิธีการให้คะแนน และพฤติกรรมในการเรียนรู้และส่งงาน
จากผลการประเมินและทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ควรมีการปรับปรุงรายละเอียดย่อยของรายวิชาตามผลการประชุมร่วมระหว่างผู้สอนเป็นรายปี และปรับปรุงรายวิชาทุก 4 ปี หรือตามข้อเสนอแนะ (จากผลการประชุมร่วมระหว่างผู้สอนและจากนักศึกษา) และผลการทวนสอบมาตรฐานสัมฤทธิ์