มนุษยสัมพันธ์

Human Relations

1.  เข้าใจทฤษฎีและเนื้อหาสาระเกี่ยวกับวิชามนุษยสัมพันธ์        2.  เข้าใจและสามารถวิเคราะห์พฤติกรรมของตนเองและผู้อื่น สามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้        3.  เข้าใจสถานการณ์ปฏิบัติงาน โดยใช้มนุษยสัมพันธ์ของผู้นำ        4.  เข้าใจมนุษยสัมพันธ์ตามพื้นฐานวัฒนธรรมไทย และแนวคิดของพุทธศาสนา       5. นำหลักและวิธีการในวิชามนุษยสัมพันธ์ไปใช้ในการทำงาน การครองเรือน และชีวิตประจำวัน       6. เห็นคุณค่า และความสำคัญของมนุษยสัมพันธ์
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับมนุษยสัมพันธ์  เป็นการเตรียมความพร้อมในการปรับตัวให้เข้ากับ      ผู้อื่นในสังคม พัฒนาบุคลิกภาพ ให้เหมาะสมเพื่อก้าวสู่อาชีพ ทั้งนี้ควรมีการเปลี่ยนแปลงตัวอย่างอ้างอิง      ให้ทันสมัยกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมในยุคโลกาภิวัตน์  และสอดคล้องกับบริบทบนพื้นฐานของ      สังคมไทย
ศึกษาเกี่ยวกับธรรมชาติและพฤติกรรมของมนุษย์ ทฤษฎีที่เกี่ยวกับมนุษยสัมพันธ์การใช้ชีวิตประจำวัน การทำงานและการเป็นผู้นำ การสื่อสารเพื่อสร้างมนุษย์สัมพันธ์ตามพื้นฐานวัฒนธรรมไทยและสากล
- อาจารย์ประจำรายวิชาให้นักศึกษาติดต่อโดยตรงและให้ติดต่อผ่านทาง e-mail เพื่อให้คำปรึกษาและ        แนะนำทางวิชาการแก่นักศึกษานอกชั้นเรียน และสื่อสาร นัดหมายงานต่าง ๆ โดยเฉลี่ย 3 ชั่วโมง        ต่อสัปดาห์      - อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล รายกลุ่มตามเวลาที่นักศึกษาต้องการ 1 ชั่วโมง
พัฒนาผู้เรียนให้เห็นคุณค่าและความสำคัญของมนุษยสัมพันธ์ เข้าใจตนเองและเข้าใจผู้อื่น
      และทราบหลักการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข โดยมีพื้นฐานวัฒนธรรมไทยและแนวคิดตามหลัก      พุทธศาสนา ทำให้สามารถปรับตน ปรับใจ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เป็นพฤติกรรมที่พึงประสงค์
     เป็นที่ชื่นชอบและชื่นชมของบุคคลทั่วไป โดยมีคุณสมบัติดังนี้
              1. ตระหนักและเห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่น
              2. มีจิตสำนึกสาธารณะและตระหนักในคุณค่าของการอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นในสังคมอย่างสมานฉันท์
              3. เคารพสิทธิในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
              4. ตระหนักในความสำคัญและความจำเป็นของคุณธรรม จริยธรรม การเสียสละ ความซื่อสัตย์
                  สุจริต การมีวินัย เคารพกฎระเบียบกติกาของสังคม
              5. มีภาวะการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี
 - บรรยายพร้อมซักถาม
 - อภิปรายกลุ่ม
 - รายงานกลุ่ม/นำเสนอผลงาน
 - วิจารณ์
 - กรณีศึกษา
 -  ฝึกปฏิบัติ
 -  ใช้สื่อการสอน เช่น power-point , Clip , วีดีทัศน์ และอื่น ๆ
- เข้าเรียนตรงเวลา
- ส่งงานตามที่กำหนด
- มีส่วนร่วมในกิจกรรมระหว่างเรียน
- ประเมินผลจากการอภิปรายกลุ่ม การแสดงบทบาทสมมติของนักศึกษา
- ประเมินจากการนำเสนอโดยใช้โปรแกรม Power point
- ประเมินจากรูปเล่มรายงานที่ถูกต้องตามระบบการเขียนรายงานและต้องมีเอกสารอ้างอิงอย่างน้อย
   5 เล่ม
     2.1   มีความรู้และความเข้าใจทั้งด้านทฤษฎีและหลักการปฏิบัติในเนื้อหาที่ศึกษา
     2.2   สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีของสาขาวิชาที่ศึกษา
     2.3   สามารถบูรณาการความรู้ที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
                 เข้าใจทฤษฎีและเนื้อหาสาระเกี่ยวกับวิชามนุษยสัมพันธ์   เข้าใจและสามารถวิเคราะห์พฤติกรรมของตนเองและผู้อื่น สามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้   เข้าใจสถานะและการปฏิบัติงาน โดยใช้มนุษยสัมพันธ์ของผู้นำ  เข้าใจมนุษยสัมพันธ์ตามพื้นฐานวัฒนธรรมไทย และแนวคิดของพุทธศาสนา
นำหลักและวิธีการในวิชามนุษยสัมพันธ์ไปใช้ในการทำงาน การครองเรือน และชีวิตประจำวัน
เห็นคุณค่า และความสำคัญของมนุษยสัมพันธ์    
บรรยายการเรียนรู้จากการทำงาน การเรียนรู้แบบแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง การทำงานกลุ่ม       การนำเสนอหน้าชั้น การอภิปรายกลุ่ม  การวิเคราะห์  การฝึกปฏิบัติ   ตามหัวข้อที่เรียน พร้อมทั้งใช้ 
      สื่อจาก  www ,  Clips  และสื่อ IT  อื่น ๆ โดยเน้นการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการเรียน
      (Student Center) และการเรียนโดยการแก้ปัญหา (Problem base Learning)
 -  ทดสอบย่อยเป็นรายหน่วย
 -  การนำเสนอในชั้นเรียน
 -  วิเคราะห์แนวคิดจากกรณีศึกษา
 -  วิเคราะห์ในชั้นเรียน
 3.1.1  มีทักษะการปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ
              3.1.2  มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างเป็นระบบ  
               การสอนวิชามนุษยสัมพันธ์   ช่วยให้นักศึกษาเข้าใจตนเอง   เข้าใจผู้อื่น   รู้จักคิดวิเคราะห์          แบบโยนิโสนมสิการ    ไม่ฟังอะไรแล้วตัดสินแต่ต้องหาข้อมูลและฟังแนวคิดของคนอื่น ๆ  ฝึกการ
         เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี  เข้าใจพฤติกรรมของมนุษย์ในสังคม  โดยเฉพาะในบริบทของสังคมไทย         ปัจจุบัน                
-  ให้นักศึกษาทำงานกลุ่มแบ่งหน้าที่กันทำงานและนำเสนอผลงาน โดยส่งรูปเล่มรายงาน
        ก่อนรายงาน 1 สัปดาห์ และนำเสนอรายงานในรูป Power point
    -  ให้นักศึกษาดู Clip แล้วร่วมวิพากษ์ วิเคราะห์เชิงสร้างสรรค์
    -  กรณีศึกษา
    -  การสะท้อนแนวคิดจากความประพฤติและการเปลี่ยนแปลงเป็นพฤติกรรมที่พึงประสงค์
-  สังเกตพฤติกรรมการแก้ไขปัญหา
-  วัดผลจากการประเมินการนำเสนอรายงานการศึกษาด้วยตนเองในภาพรวม พร้อมข้อคิดเห็น                   ที่ได้รับ
-  การทำงานเป็นทีมและการมีส่วนร่วมของนักศึกษา
- รูปเล่มรายงาน ถูกต้องตามระบบการเขียนรายงาน เนื้อหาครบถ้วน
- สอบกลางภาคและการสอบปลายภาค
4.1.1   มีมนุษยสัมพันธ์และมารยาทสังคมที่ดี
4.1.2   มีภาวะการเป็นผู้นำและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4.1.3   สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม
4.1.4   สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
                       -  พัฒนาทักษะการเป็นผู้นำและผู้ตาม รวมทั้งการทำงานเป็นทีม
                       -  พัฒนาทักษะการเคารพสิทธิของผู้อื่น
                       -  พัฒนาศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์  การให้เกียรติซึ่งกันและกัน สิทธิมนุษยชน                           และความเหลื่อมล้ำระหว่างเพศ 
4.2.1   จัดการสอนแบบกิจกรรมกลุ่ม
4.2.2   กำหนดปฎิทินเวลานำเสนอ
4.2.3   ผู้สอนและนักศึกษาช่วยกันเสริมเนื้อหาให้ครบถ้วน โดยใช้ Power point ของผู้สอนสรุป
          เพื่อเพิ่มเนื้อหาให้ครอบคลุม
4.2.4  ประเมินตนเอง ประเมินผู้อื่น ตามแบบสอบถามที่ผู้สอนกำหนด พร้อมนำข้อบกพร่อง
          มาปรับแก้               4.2.5  วิเคราะห์แนวคิดจากกรณีศึกษา 
4.3.1  ให้เพื่อนนักศึกษาช่วยกันประเมินตามแบบประเมินการนำเสนอ
4.3.2  ครูประเมินตามแบบการนำเสนอ
4.3.3  สังเกตจากความสนใจ ความตั้งใจและการมีส่วนร่วมของผู้เรียน
4.3.4  แบบฝึกหัด
5.1.1  พัฒนาทักษะการใช้ Internet โดยการสืบค้นข้อมูลจาก website, clips, งานวิจัย, บทความวิชาการ
5.1.2  พัฒนาทักษะการเลือกรับข้อมูลข่าวสารจากแหล่งสืบค้นต่าง ๆ  โดยเฉพาะการใช้สื่อจาก
         Internet   
5.2.1  ให้นักศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลเนื้อหาเพิ่มเติมจากเว็บไซค์ หรือสื่ออื่น ๆ เช่น CD, VCD, วีดีทัศน์
          เทปเสียง, โทรทัศน์    
5.2.2   การนำเสนอรายงานทุกครั้งให้ใช้ Computer และ Power point  และ/หรือ clips
5.3.1   ดูจากการทำ Power point นำเสนอผลงาน       
5.3.2   จากการใช้ Internet สืบค้นข้อมูล
5.3.3   จากการมีส่วนร่วมในการอภิปราย เทคนิคการนำเสนอ  
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5. ทักษะวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 1 2 3 1 2 1 2 3 4 1 2 3
1 GEBSO104 มนุษยสัมพันธ์
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับมนุษยสัมพันธ์ 2. หลักจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับมนุษยสัมพันธ์ 3. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับแรงจูงใจ 4. ผู้นำกับมนุษยสัมพันธ์ ทดสอบย่อยครั้งที่ 1 สัปดาห์ ที่ 7 10%
2 5. การสื่อความหมาย 6. มนุษยสัมพันธ์กับหลักจริยธรรมในพุทธศาสนา 7. การปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่น 8. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทย 9. การฝึกอบรมเพื่อมนุษยสัมพันธ์ ทดสอบย่อยครั้งที่ 2 สัปดาห์ที่ 16 10%
3 1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับมนุษยสัมพันธ์ 2. หลักจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับมนุษยสัมพันธ์ 3. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับแรงจูงใจ 4. ผู้นำกับมนุษยสัมพันธ์ สอบกลางภาค สัปดาห์ที่ 8 20%
4 5. การสื่อความหมาย 6. มนุษยสัมพันธ์กับหลักจริยธรรมในพุทธศาสนา 7. การปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่น 8. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทย 9. การฝึกอบรมเพื่อมนุษยสัมพันธ์ สอบปลายภาค สัปดาห์ที่ 17 30%
5 2. หลักจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับมนุษยสัมพันธ์ 3. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับแรงจูงใจ 4. ผู้นำกับมนุษยสัมพันธ์ 5. การสื่อความหมาย 6. มนุษยสัมพันธ์กับหลักจริยธรรมในพุทธศาสนา 7. การปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่น รายงานโดยใช้ Power point ตลอดภาคการศึกษา 10%
6 5. การสื่อความหมาย 6. มนุษยสัมพันธ์กับหลักจริยธรรมในพุทธศาสนา 7. การปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่น 8. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทย 9. การฝึกอบรมเพื่อมนุษยสัมพันธ์ วิเคราะห์กรณีศึกษา / ค้นคว้า / การนำเสนอ ตลอดภาคการศึกษา 10%
7 4. ผู้นำกับมนุษยสัมพันธ์ 5. การสื่อความหมาย 6. มนุษยสัมพันธ์กับหลักจริยธรรมในพุทธศาสนา 7. การปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่น การเข้าชั้นเรียน, จิตพิสัย การมีส่วนร่วมอภิปราย เสนอความคิดเห็นในชั้นเรียน ตลอดภาคการศึกษา 10%
วิมล  เหมือนคิด.  มนุษยสัมพันธ์. กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2543.       นพมาศ  ธีรเวคิน.  ทฤษฎีบุคลิกภาพและการปรับตัว.  กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,                    2540.       สุจิตรา  พรมนุชาธิป.  มนุษยสัมพันธ์.  กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ,                    2543. 
 -  หนังสือพิมพ์  และตำราเรียนที่เกี่ยวกับมนุษยสัมพันธ์
 -  เว็บไซค์ที่เกี่ยวกับมนุษยสัมพันธ์  Clips จาก You Tube, วีดิทัศน์, โทรทัศน์
การประเมินผลรายวิชานี้จัดทำโดยนักศึกษา                     1.1  นักศึกษาเป็นผู้ทำแบบประเมินการนำเสนอ              1.2  นักศึกษาเป็นผู้เสนอแนะกิจกรรมในการเรียนการสอน
 การเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน มีกลยุทธ์ดังนี้                      2.1  สังเกตจากการมีส่วนร่วมในการเรียนในการอภิปรายกลุ่มใหญ่                      2.2  สังเกตจากการทำกิจกรรมในชั้นเรียน                      2.3  ประเมินจากผลการนำเสนอ                      2.4  ผลการสอบกลางภาคและปลายภาค
การปรับปรุงการสอนวิชานี้ คือ                       3.1  แก้ไขเนื้อหาให้มีความทันสมัย ทันเหตุการณ์เสมอ ยกตัวอย่างกรณีศึกษาให้ทันสมัย                              โดยเฉพาะข่าวสารที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน                       3.2  ให้นักศึกษาเพิ่มเติมในสิ่งที่ต้องการเรียนรู้                       3.3  ทำวิจัยนอกชั้นเรียน
 ในระหว่างกระบวนการเรียนการสอนมีการตรวจแบบฝึกหัดและงานกลุ่ม ผู้สอนตรวจสอบคะแนน     ของนักศึกษาแต่ละคน และแจ้งผลการได้รับคะแนนเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง
5.1  วิชามนุษยสัมพันธ์ ต้องปรับปรุงเนื้อหาทุก 3 ปี เพราะมีการเปลี่ยนแปลงแนวคิดต่าง ๆ          5.2  เชิญวิทยากรผู้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาให้ความรู้          5.3  ให้นักศึกษาเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัย พัฒนาชุมชนและสังคม