ภาษาจีนพื้นฐาน 2

Fundamental Chinese 2

1.เพื่อให้นักศึกษาสามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาจีนได้เป็นกลุ่มคำและเป็นประโยคได้
2.เพื่อให้นักศึกษาสามารถใช้ภาษาจีนในการสนทนา ได้
 
ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาจีน กลุ่มคำ ประโยค และบทสนทนา การทักทาย การแนะนำตนเองและผู้อื่น และสามารถสร้างประโยคใหม่ได้ อย่างไม่จำกัด ภายใต้ความเข้าใจในโครงสร้างประโยคพื้นฐาน ทักษะการใช้ภาษาจีนในการสื่อสารและสนทนา
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล