ประวัติศาสตร์ศิลป์

History of Art

เพื่อศึกษารูปแบบงานศิลปกรรมในแต่ละยุคสมัยของไทย รวมถึงศึกษาลักษณะทางสถาปัตยกรรม ปติมากรรม จิตรกรรมที่สำคัญ ในภูมิภาคเอเชีย
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้พื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมด้านปัญญา นำความรู้ความเข้าใจงานสถาปัตยกรรม ประติมากรรม จิตกรรม สำคัญๆในภูมิภาคเอเชีย ลักษณะรูปแบบและวิวัฒนาการของศิลปะตามยุคและสมัย
ศึกษาความเป็นมาของการรับพุทธศาสนาที่เข้ามาในประเทศไทยเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างลัทธิและนิกายต่างๆหลักคำสอนและฮิทธิพลในประเทศไทยที่มีผลต่อวัฒนธรรมและคติ สัญญาลักษณ์ทางพุทธศาสนาและประติมานวิทยาที่ปรากฎในงานศิลปะ
ตามความต้องการของนักศึกษาเฉพาะราย
1.1มีควมซื่อสตย์ สุจริต และสามารถจัดการปัญหาความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ที่ได้รับกับจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
1.2มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพและแสดงออกซึ่งคุณธรรมและจริยธรรมในการปฎิบัติงานและผู้อื่นอย่างสม่ำเสมอ
1.3มีความรับผิดชอบในหน้าที่เป็นสมชิคที่ดีและมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อการพัฒนามีภาวะผู้นำและเป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้อื่น
1.4มีวินัยในการทำงานและปฎิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับขององค์กรและสังคม
1.2.1ปฎิบัติกิจกรรมตามสถานการณ์ และบทบาทสมมุติแล้วอภิปราย
1.2.2อภิปรายกลุ่มทั้งกลุ่มเฉพาะและกลุ่มใหญ่
1.23กำหนดให้นักศึกษาหากรณีตัวอย่างที่เกี่ยวข้องนำมาวิเคราะห์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้
1.3.1พิจารณาการเข้าเรียนและการทำงานที่ได้รับมอบหมายอย่างถูกต้องและตรงเวลา
1.32พิจารณาจากการร่วมอภิปรายที่มรเหตุผลถูกต้อง เหมาะสมและสร้างสรรค์
1.3.3ประเมินผลการนำเสนอการศึกษาที่มอบหมาย
2.1มีความรู้ในสาขาวิชาการการท่องเที่ยวและสาขาวิชาการโรงแรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฎิบัติอย่างกว้างขวางเป็นระบบเป็นสากลและทันสมัยต่อสถานการณ์โลก
2.2
2.3
2.2.1 บรรยายประกอบการยกตัวอย่าง
2.2.2อ๓ิปรายหลังการทำกิจกรรมหรือเหตุการณ์จำลอง
2.2.3การทำรายงานกลุ่มและการนำเสนอรายงานจากการค้นคว้า
2.2.4การวิเคราะห์กรณีศึกษาเพื่อเปรียบเทียบ
2.2.5การศึกษาโดยใช้ปัญหาเป็นหลัก
2.3.1ทดสอบกลางภาคและปลายภาค
2.3.2 ประเมินผลจากการนำเสนอผลการค้นคว้า
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา
1 BOATH122 ประวัติศาสตร์ศิลป์
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1
2
3
4
-สันติ เล็กสุขุม .2542.ประวัติศาสตร์ศิลปะและเอกสารการสอน ภาคประวัติศาสตร์ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
-จุลสารการท่องเที่ยวการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
-วารสารธุรกิจนำเที่ยวและวารสารที่เกี่ยวข้องทั้งของไทยและต่างประเทศ