การเตรียมศิลปนิพนธ์ออกแบบอุตสาหกรรม

Industrial Design Pre-Thesis

           1.  เข้าใจกรอบคิด ระเบียบและขั้นตอนการทำศิลปนิพนธ์ออกแบบอุตสาหกรรม   
2.  เข้าใจการค้นคว้าข้อมูลเพื่อการออกแบบ  การบูรณาการความรู้ที่สืบค้นได้ และวิเคราะห์ความเป็นไปได้การนำเสนอหัวข้องานศิลปนิพนธ์ออกแบบอุตสาหกรรม  
3.  เข้าใจวิธีการเขียนโครงร่างศิลปนิพนธ์ออกแบบอุตสาหกรรม  
4.  ตระหนักและเห็นคุณค่าในความสำคัญของการทำงานศิลปนิพนธ์ออกแบบอุตสาหกรรม  
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ในกระบวนการทำศิลปนิพนธ์ออกแบบอุตสาหกรรม กรอบคิด  การค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ  การบูรณาการความรู้ การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ การเขียนโครงร่างศิลปนิพนธ์  การนำเสนอโครงร่างศิลปนิพนธ์  เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในวิชาศิลปนิพนธ์ออกแบบอุตสาหกรรม  รวมถึงการนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานหลังจากจบการศึกษา
ศึกษากรอบคิด ระเบียบและขั้นตอนการทำโครงงานออกแบบ  ค้นคว้าข้อมูลบูรณาการความรู้ที่ได้ศึกษามาและค้นคว้าเพิ่มเติม เขียนโครงงานด้านการออกแบบอุตสาหกรรม ในหัวข้อที่นักศึกษาสนใจและมีความเป็นไปได้ในการทำโครงงานออกแบบอุตสาหกรรม  นำเสนอหัวข้อศิลปนิพนธ์
               Study the concept, method, process, literature review and write a proposal on a topic of interest to each student for an industrial design project.
 -   อาจารย์ผู้สอน  ประกาศเวลาให้คำปรึกษาผ่าน Line,  Facebook หรือ ทาง email ของผู้สอน
 -   อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 3 ชั่วโมง/สัปดาห์(เฉพาะรายที่ต้องการ)
ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม = มีทัศนคติที่เปิดกว้าง ยอมรับฟังแนวคิดของผู้อื่น ™
สอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการสอน รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  สอนความรู้ จรรยาบรรณทางด้านวิชาการและวิชาชีพ ในรายวิชา  สอนให้มีระเบียบวินัย  ฝึกให้รู้หน้าที่ในการทำงาน มีความรับผิดชอบต่อตนเอง  สังคม และสิ่งแวดล้อม
ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน  การส่งงาน การตรงต่อเวลา
                  ประเมินผลตนเองและเพื่อนในชั้นเรียน  กรณีศึกษา
2.1.1 รอบรู้ในศาสตร์ทางวิจัยด้านการออกแบบ และศาสตรทางด้านการออกแบบอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง   ™

มีความสามารถในการค้นคว้าแก้ปัญหา และพัฒนาทางด้านวิจัยทางการ

ออกแบบอย่างเป็นระบบ =
2.1.3 มีความรู้ในทางศิลปะที่สัมพันธ์กับบริบททางสังคม ภูมิปัญญาและวัฒนธรรม ™

มีความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพด้านการออกแบบและ

ศาสตรในสาขาวิชาที่ศึกษา    ™
            ใช้วิธีการสอน Case study กิจกรรมการสอนแบบ Active learning จัดทำสื่อ Digital   ในรูปแบบ e-book ออฟไลน์ เป็นสื่อเสริม เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนได้ตลอดเวลาตามความต้องการของผู้เรียน และ ผู้สอนใช้วิธีการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยใช้ delivery mode - Team Learning  ผู้เรียนสามารถวางแผนในการเรียน Mind mapping เชื่อมโยงความรู้ ทฤษฎี ที่ได้จากการนำเสนอโดยสื่อการสอน เอกสารอ่านประกอบ  ผู้เรียนสืบค้นข้อมูลนำความรู้ที่ได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในห้องเรียน   การมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ ใช้การสอนแบบการเรียนรู้ร่วมกัน ระหว่างผู้เรียนกับผู้สอนและระหว่างผู้เรียนด้วยกันเอง มีปฏิสัมพันธ์ช่วยกันแสวงหาความรู้ นอกจากนี้อาจจัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดยการศึกษาดูงานหรือเชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง    
                          2.3.1    การทดสอบย่อย
                          2.3.2    การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
                          2.3.3    ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดทำ
                          2.3.4    ประเมินจากการนำเสนอรายงานในชั้นเรียน
                          2.3.5    ผู้เรียนประเมินตนเองและประเมินผลงานของเพื่อน   
3.1.1สามารถค้นคว้า รวบรวมและประเมินข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายอย่างมีวิจารณญาน ™
3.1.2สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์และเสนอแนวทางแก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ =
3.1.3สามารถบูรณาการความรู้กับศาสตร์อื่นเพื่อสร้างสรรค์ผลงานวิจัยทางวิชาการและวิชาชีพได้ ™              

มีความคิดสร้างสรรค์และมีปฏิภาณไหวพริบในการสร้างผลงาน ™ 
             3.2.1   ใช้กรณีศึกษา, Flip classroom, Think pair share และให้โอกาสผู้เรียนได้ใช้เทคโนโลยี สืบค้นความรู้จากฐานข้อมูลต่างๆ  เรียนรู้ด้วยตนเอง วางแผนการเรียนและการประเมินผลการเรียน การตรวจสอบผลการเรียนด้วยตนเอง  ผู้สอนทำหน้าที่สรุปองค์ความรู้เพื่อความถูกต้อง
              3.2.2   การมอบหมายให้ผู้เรียนวิเคราะห์และสังเคราะห์กรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมการจัดทำศิลปนิพนธ์ด้านการออกแบบอุตสาหกรรม
              3.2.3   มอบหมายให้ผู้เรียนฝึกสืบค้นข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ สำรวจข้อมูลเบื้องต้นเพื่อหากรอบแนวคิด  การศึกษาโจทย์จริงจากองค์กรหรือจากสถานการณ์ที่เป็นปัญหา แล้วนำมาเขียนเป็นโครงร่าง  ฝึกสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการทำศิลปนิพนธ์  การลงภาคสนามเพื่อหาหัวข้อ แรงบันดาลใจในการทำงาน การนำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน
 
             3.2.4   การสะท้อนแนวคิดจากพฤติกรรมการเรียน การทำงานตามความถนัด และตามความสนใจของผู้เรียน
3.3.1   สอบกลางภาคและปลายภาค 
           3.3.2   สอบย่อย  วัดผลจากการคะแนนงานกิจกรรมและ การนำเสนองาน
           3.3.3   ประเมินจากการปฏิบัติงานของนักศึกษา
4.1.1 มีภาวะผู้นำเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น และ มนุษยสัมพันธ์ที่ดี ™
4.1.2  มีความรับผิดชอบต่องานของตนเอง และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ  =
      4.1.3 สามารถแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล ตรงไปตรงมา และเคารพในความคิดเห็นที่แตกต่าง  ™
4.2.1   ให้ผู้เรียนปฏิบัติงานตามใบงาน
         4.2.2  มอบหมายงานรายบุคคลและกลุ่ม    จัดทำเป็นไฟล์และส่งให้ผู้สอนทางอินเทอร์เน็ต   
         4.2.3   นำเสนอผลการวิเคราะห์และสังเคราะห์บูรณาการความรู้  นำเสนอโครงร่างศิลปนิพนธ์หน้าชั้นเรียน
           4.3.1   ประเมินตนเอง และเพื่อน (กิจกรรมรายบุคคลและกิจกรรมกลุ่ม)
           4.3.2  ประเมินจากผลงานที่ได้รับมอบหมาย
           4.3.3   ประเมินจากนำเสนอหน้าชั้นเรียน  
5.1.1  สามารถสื่อสารด้วยการพูด ฟัง อ่าน เขียนในการสื่อสารโดยทั่วไป ตลอดจนใช้วิธีการสื่อสารและนำเสนองานได้อย่างมีประสิทธิภาพ =
         5.1.2  สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ™          
5.2.1   กิจกรรม Active learning
           5.2.2   นักศึกษาทำงานตามใบงานที่มอบหมาย
           5.2.3   นักศึกษานำเสนอผลงานที่ได้รับมอบหมายในชั้นเรียนโดยใช้สื่อเป็นเครื่องมือ
           5.2.4   มอบหมายให้ส่งผลงานเป็นอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ทางอีเมล์ของอาจารย์ผู้สอน
           5.2.5   มอบหมายงานให้เรียนหาความรู้ด้วยตนเอง  จากสื่อ digital ซึ่งมีครบทุกบทเรียน ประกอบด้วย เอกสารอ่านประกอบ  วิดีโอ Power point  ใบงาน  และ Web link ที่เกี่ยวข้อง แบบทดสอบหลังเรียน
5.3.1   ประเมินจากผลงานที่ปฏิบัติตามใบงานที่มอบหมาย
         5.3.2  ประเมินจากการนำเสนอ
         5.3.3   ประเมินจากความถูกต้องในการใช้ข้อมูลและตัวเลข 
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา คุณธรรมจริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเเละความรับผิดชอบ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3
1 BAAID123 การเตรียมศิลปนิพนธ์ออกแบบอุตสาหกรรม
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 2.1,2.2, 2.4 3.1,3.2, 3.3 2.1,2.2, 2.4 3.1,3.2, 3.3 ทำแบบทดสอบก่อนเรียน สอบย่อย สอบกลางภาค สอบย่อย สอบปลายภาค 1, 5 9 13 17 10% 20% 10% 20%
2 3.1,3.2 4.2, 4.3 5.1,5.2 การปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายและ การนำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน การเข้าเรียนสื่อออนไลน์ การ scan และ upload ส่งงานทันเวลา ตลอดภาคการศึกษา 25%
3 1.1, 1.2, 1.3 5.1, 5.2, การเข้าชั้นเรียน การมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมกลุ่ม และการเสนอความคิดเห็นในชั้นเรียน ตลอดภาคการศึกษา 25%
คณะศิลปกรรมและสถาปัตย์กรรมศาสตร์.  2560. คู่มือการเขียนโครงงานและศิลปนิพนธ์.
           เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา.
   นิรัช  สุดสังข์. 2559.  ระเบียบวิธีวิจัยทางการออกแบบ.  กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์.
   ปานฉัตร  อินทร์คง.  2559.  การออกแบบผลิตภัณฑ์วัฒนธรรม แนวคิด รูปแบบและการวิเคราะห์.         
           กรุงเทพมหานคร:  อันลิมิตพริ้นติ้ง.
   วัชรินทร์  จรุงจิตสุนทร. 2548.  i.d. Story Theory & Concept of Design :  หลักการและแนวคิด
           การออกแบบผลิตภัณฑ์. กรุงเทพฯ : ไอดีไซน์ พลับลิชชิ่ง.
    สถาพร ดีบุญมี ณ ชุมแพ.  2550. ผลของเทคโนโลยีที่มีต่อการออกแบบ.  กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์.
    สิทธิ์  ธีรสรณ์.  2558.  เคล็ดลับการเขียนรายงานวิจัยและวิทยานิพนธ์.  พิมพ์ครั้งที่ 3.  กรุงเทพฯ:
           สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
    Crouch, Christopher; Pearce, Jane. 2012.  Doing Research in Design. London: Berg
          Publishers.
    Vickers, Graham.  ©1991.  Style in Product Design.  London:  The design councils
   Visocky, O’Grady, Jennifer.  2006.  A Designer’s Research Manual: Succeed in Design by
 Knowing Your Client and What They Really Need.  China: Rockport.
               เอกสารอ่านประกอบ ในรูปแบบ ebook
               ใบงาน
               สื่อ Digital
การประเมินประสิทธิผลรายวิชานี้ ที่จัดทำโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษาได้ดังนี้

การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา ข้อเสนอแนะผ่านเมล์และเว็บบอร์ด  ที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดทำเป็นช่องทางการสื่อสารกับนักศึกษา
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์  ดังนี้
2.1   การสังเกตผู้เรียนขณะทำกิจกรรม
2.2   ผลการเรียนของนักศึกษา การส่งงาน
2.3   การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
 หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ  2 จึงมีการปรับปรุงการสอน และหลังจากรับทราบผลการประเมินผู้สอนรายวิชาในที่ประชุม
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา ได้จาก การสัมภาษณ์นักศึกษา หรือการตอบแบบสอบถามของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการ ทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา  ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา  เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น  ดังนี้
5.1   ปรับปรุงแผนการสอน และเนื้อหาให้ทันสมัย
5.2   ปรับปรุงรูปแบบการสอน ให้สอดคล้องกับผู้เรียนศตวรรษที่ 21