การขึ้นรูปด้วยแป้นหมุน 1

Wheel Throwing 1

ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของแป้นหมุน เนื้อดิน ความชื้นในเนื้อดิน ส่วนประกอบ ชนิด ลักษณะ หลักการทำงาน วิธีการใช้ การบำรุงดูแลรักษาแป้นหมุน การสร้างเครื่องมือและอุปกรณ์เพื่อใช้ในการขึ้นรูปด้วยแป้นหมุน รูปทรงพื้นฐานต่างๆ ในการขึ้นรูปด้วยแป้นหมุน วิธีการขึ้นรูปทรงพื้นฐานซ้ำๆ กันทั้งแบบปากกว้างและปากแคบให้มีขนาดสัดส่วนที่เท่ากัน การตกแต่งผิวและก้นชิ้นงานให้สมบูรณ์สวยงาม ปัญหาและแนวทางป้องกันและแก้ไขผลิตภัณฑ์เซรามิกที่ขึ้นรูปด้วยแป้นหมุน
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้พื้นฐานด้านการการขึ้นรูปด้วยแป้นหมุนและมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ แป้นหมุน ส่วนประกอบของแป้นหมุน ลักษณะและประเภทของแป้นหมุน หลักการทำงานของแป้นหมุนแต่ละประเภท วิธีการใช้และวิธีการบำรุงรักษาแป้นหมุน วิธีการขึ้นรูปทรงพื้นฐาน ปากกว้างและปากแคบ รู้เกี่ยวกับเนื้อดินที่ใช้ในการขึ้นรูปด้วยแป้นหมุน รู้ความสำคัญและวิธีการควบคุมความชื้นในเนื้อดินปั้น          
เป็นการเตรียมความพร้อมด้านปัญหาในการนำความรู้ ความเข้าใจ หลักการและทักษะการนำวิธีการขึ้นรูปด้วยแป้นหมุน 1 เพื่อเป็นพื้นฐานการเรียนในวิชาที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การขึ้นรูปด้วยแป้นหมุน 2 และ 3
ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของแป้นหมุน เนื้อดิน ความชื้นในเนื้อดิน ส่วนประกอบ ชนิด ลักษณะ หลักการทำงาน วิธีการใช้ การบำรุงดูแลรักษาแป้นหมุน การสร้างเครื่องมือและอุปกรณ์เพื่อใช้ในการขึ้นรูปด้วยแป้นหมุน รูปทรงพื้นฐานต่างๆ ในการขึ้นรูปด้วยแป้นหมุน วิธีการขึ้นรูปทรงพื้นฐานซ้ำๆ กันทั้งแบบปากกว้างและปากแคบให้มีขนาดสัดส่วนที่เท่ากัน การตกแต่งผิวและก้นชิ้นงานให้สมบูรณ์สวยงาม ปัญหาและแนวทางป้องกันและแก้ไขผลิตภัณฑ์เซรามิกที่ขึ้นรูปด้วยแป้นหมุน
 -   อาจารย์ประจำรายวิชา  ประกาศเวลาให้คำปรึกษาภายในชั้นเรียน
 -   อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ (เฉพาะรายที่ต้องการ)
พัฒนาผู้เรียนให้มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยมีคุณธรรม จริยธรรมตามคุณสมบัติหลักสูตร  ดังนี้
     1.  ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต
     2.  มีวินัย  ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง
     3.  เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นผู้อื่น  รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
     4.  มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
     1.  บรรยายพร้อมยกตัวอย่างเกี่ยวกับประเด็นทางคุณธรรม และ จริยธรรม
     1.  พฤติกรรมการเข้าเรียน และส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา
รู้ประเภท ลักษณะ การทำงานของแป้นหมุน ประเภทต่างๆ รู้วิธีการใช้เครื่องมือและวิธีการขึ้นรูปทรงพื้นฐานด้วยแป้นหมุน รู้และเข้าใจความแตกต่างของรูปทรงพื้นฐาน เพื่อเป็นพื้นฐานในการขึ้นรูปทรงผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา รู้เกี่ยวกับเนื้อดินที่ใช้ในการขึ้นรูปด้วยแป้นหมุน รู้ความสำคัญและวิธีการควบคุมความชื้นในเนื้อดินปั้น
บรรยาย  สาธิต ยกตัวอย่าง และปฏิบัติงาน
     1.  สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นการวัดหลักการและทฤษฏี
     2.  ประเมินจากการปฏิบัติงาน
พัฒนาความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ มีการวิเคราะห์ เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น จากการปฏิบัติงานขึ้นรูป
     1.  บรรยาย สาธิต และการให้นักศึกษาปฏิบัติงานขึ้นรูปชิ้นงานตามขั้นตอน
     2.  ให้นักศึกษาวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาจากการปฏิบัติงานขึ้นรูปชิ้นงาน
     3.  การสะท้อนแนวคิดจากการประพฤติ
     1.  สอบปลายภาค โดยเน้นข้อสอบ ด้านความรู้ ความเข้าใจ การปฏิบัติงานขึ้นรูป
     2.  วัดผลจากการประเมินชิ้นงาน
     3.  สังเกตพฤติกรรมการแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติการขึ้นรูป
     1.  พัฒนาทักษะในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้เรียนด้วยกัน
     2.  พัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง และมีความรับผิดชอบในงานที่มอบหมายให้ครบถ้วนตามกำหนดเวลา
     1.  มอบหมายงานรายบุคคล
     2.  การนำเสนองาน
     1.  ประเมินตนเอง และเพื่อน ด้วยแบบฟอร์มที่กำหนด
     2.  ประเมินจากผลงานที่ปฏิบัติ  พฤติกรรมการทำงานความรับผิดชอบในชั้นเรียน
     3.  ประเมินจากรายงานการศึกษาด้วยตนเอง 
     1.  ทักษะการคิดคำนวณ เชิงตัวเลข
     2.  พัฒนาทักษะในการสื่อสารทั้งการพูด การฟัง  การเขียน
     3.  พัฒนาทักษะในการสืบค้น  ข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต
     4.  ทักษะในการนำเสนอรายงานโดยใช้รูปแบบ เครื่องมือ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม
      1.  มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จากเว็บไซต์ โดยเน้นการนำตัวเลข หรือมีสถิติอ้างอิง จากแหล่งที่มาข้อมูลที่น่าเชื่อถือ
     2.  นำเสนอโดยรูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
     1.  ประเมินจากผลงาน และการนำเสนอด้วยหลักการและแนวทางการแก้ปัญหา
     2.  ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการอภิปรายและวิธีการอภิปราย
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1.คุณธรรมจริยธรรม 2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเเละความรับผิดชอบ 5.ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขเเละการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 6.ทักษะพิสัย (ทักษะวิชาชีพ)
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3
1 BTECE118 การขึ้นรูปด้วยแป้นหมุน 1
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1-4 5 สอบกลางภาค สอบปลายภาค 9 17 15% 15%
2 1-5 การปฏิบัติงานและผลงาน ตลอดภาคการศึกษา 60%
3 1-5 การเข้าชั้นเรียน การแต่งกาย การส่งงานตามเวลาที่กำหนด ตลอดภาคการศึกษา 10%
1. โกมล  รักษ์วงศ์.วัตถุดิบที่ใช้ในเครื่องปั้นดินเผาและเนื้อดินปั้น. นนทบุรี : โรงเรียนมารดานุเคราะห์,
            2535.
2. ทวี  พรหมพฤกษ์. เครื่องปั้นดินเผาเบื้องต้น.กรุงเทพมหานครฯ : สถาบันราชภัฏพระนคร, 2523.
3. ทรงพันธ์  วรรณมาศ. เครื่องปั้นดินเผา. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2532.
4. ปรีดา  พิมพ์ขาวขำ. เซรามิกส์. พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2541.   
5. ปุณณรัตน์ พิชญไพบูลย์.เครื่องเคลือบดินเผา: เทคนิคและวิธีการสร้างสรรค์.กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์
             จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538.
6. ไพจิตร  อิ่งศิริวัฒน์. เนื้อดินเซรามิกส์. กรุงเทพมหานครฯ : โอเดียนสโตร์, 2541.
7. ไพจิตร  อิ่งศิริวัฒน์. ตำหนิเซรามิกและแนวทางแก้ไข. กรุงเทพมหานครฯ : โอเดียนสโตร์, 2552.
8. วันชัย  เพี้ยมแตง. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเครื่องปั้นดินเผา. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา,
             2548.
9. ศุภกา ปาลเปรม. การแสดงศิลปะเครื่องปั้นดินเผาแห่งชาติ ครั้งที่ 7. “มุมนักทำเครื่องปั้นดินเผา
             สมัครเล่น”กรุงเทพฯ : อัมรินทร์พริ้นติ้ง.หน้า 124-133, 2537.
10. สมถวิล  อุรัสยะนันทน์. เครื่องปั้นดินเผา. กรุงเทพมหานครฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2524.
11. สมศักดิ์  ชวาลาวัลย์. การออกแบบผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ที่ขึ้นรูปด้วยแป้นหมุน.กรุงเทพมหานครฯ :
             โอเดียนสโตร์, 2554.
12. Brick, Tony. The Complete Potter’s Companion.Hongkong : Conran Octopus, 1996
13. Chappell, James. The Potter’s Complete Book of Clay and Glaze. (rev.edit).
           New York: Watson-Guptill Publications, 1911.
14. Emmauel, Cooper. Ten Thousand years of Pottery,London:British,Museum,2000. 15. Graham, Flight. Introduction to Ceramics. New Jersey : Prentice Hall, 1991.
16. Harmer, Frank and Janet. The potter’s Dictionary of Materials and Techniques.
           2nd London : A&C Black Publishers Ltd, 1986.
17. John, Colclough. Mould Making.  London : A&C Black Publishers Ltd, 2113.
18. John, Gibson. Pottery Decoration. Hongkong : G&B Arts Internation, Ltd., 1997.
19. John, W. Conrad. Advance Ceramic Manual : Technical Data For The Studio
           Potter. San Diego : Company, 1987.
 
20. Leach, Bernard. A Potter’s Book. (rev). London : Faber and Faber, 1976.
21. Norton, Ceramics For The Artist Potter. (2nd.ed).USA. : Addison-Weswley,1956.
22. Shafer, Thomas. Pottery Decoration. (2nd.ed). New York : Watson-Guptill
            Publication, 1977.
23. Simpson, Penny Sodeoka, Kanji. The Janpanese Pottery Handbook. Kadansha
           International Ltd., 1979.
24. Vincent, A. Roy. Ceramics an Illustrated Guide to Creating and Enjoying Pottery.
           New York : McGraw-Hill, 1959.
การประเมินประสิทธิผลรายวิชานี้ที่จัดทำโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษาไว้ดังนี้
     1.1 การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
     1.2 แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังนี้
     2.1 การสังเกตการณ์สอนของผู้ร่วมทีมสอน
     2.2 ผลการเรียนของนักศึกษา
     2.3 การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ  2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน  ดังนี้
     3.1   สัมมนาการจัดการเรียนการสอน
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการ ทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้
     4.1  การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจำหลักสูตร
     4.2   มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา  ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา  ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา  เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น  ดังนี้
     5.1   ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4
     5.2   เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์