วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางการออกแบบ

Research Methodology in Design

           1.  รู้ความหมาย  ความสำคัญของการวิจัยทางการออกแบบ
2.  เข้าใจระเบียบวิธีและขั้นตอนการทำวิจัยทางการออกแบบ
3.  เข้าใจการสร้างกรอบแนวคิดในการทำวิจัยด้านการออกแบบ
4.  สามารถนำความรู้ไปใช้ในการทำวิจัยทางการออกแบบ
5.  ตระหนักและเห็นคุณค่าในความสำคัญของการทำวิจัยทางการออกแบบ
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ในกระบวนการทำวิจัยทางการออกแบบ  การค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ  การเขียนโครงร่างการวิจัย การเขียนรายงานการวิจัย และการนำเสนอผลงานวิจัย เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในวิชา การเตรียมโครงงานออกแบบ และ วิชาศิลปนิพนธ์ด้านการออกแบบ  รวมถึงการเตรียมพร้อมที่จะเป็นนักวิจัยออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในหน่วยงานหรือในสถานประกอบการที่นักศึกษาเข้าไปทำงานหลังจากจบการศึกษา
ศึกษาระเบียบแบบแผนวิจัยทางการออกแบบ การกำหนดปัญหาวิจัย  การเขียนโครงร่างงานวิจัย  วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง การสร้างเครื่องมือ การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การสรุปผลการวิจัย การเขียนรายงานการวิจัย และการนำเสนอผลงานวิจัย
                              Study of research methodology in Design. identify research problem, writing the proposal, review the literature, created instrumentation, data collection, data analysis, report writing and presenting research studies.
 -   อาจารย์ผู้สอน  ประกาศเวลาให้คำปรึกษาผ่าน Line,  Facebook หรือ ทาง email ของผู้สอน
 -   อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 3 ชั่วโมง/สัปดาห์(เฉพาะรายที่ต้องการ)
ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม = มีทัศนคติที่เปิดกว้าง ยอมรับฟังแนวคิดของผู้อื่น ™ มีจิตอาสา จิตสำนึกสาธารณะ ™

 
สอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการสอน รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  สอนความรู้ จรรยาบรรณทางด้านวิชาการและวิชาชีพ ในรายวิชา  สอนให้มีระเบียบวินัย  ฝึกให้รู้หน้าที่ในการทำงาน มีความรับผิดชอบต่อตนเอง  สังคม และสิ่งแวดล้อม
ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน  การส่งงาน การตรงต่อเวลา
                  ประเมินผลตนเองและเพื่อนในชั้นเรียน  กรณีศึกษา
2.1.1 รอบรู้ในศาสตร์ทางวิจัยด้านการออกแบบ และศาสตรทางด้านการออกแบบอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง   ™

มีความสามารถในการค้นคว้าแก้ปัญหา และพัฒนาทางด้านวิจัยทางการ

ออกแบบอย่างเป็นระบบ =

มีความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพด้านการออกแบบและ

ศาสตรในสาขาวิชาที่ศึกษา    ™
ใช้วิธีการสอน Collaborative learning, กิจกรรมการสอนแบบ Active learning จัดทำสื่อ Digital   ในรูปแบบ e-book ออฟไลน์และออนไลน์ เป็นสื่อเสริม เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนได้ตลอดเวลาตามความต้องการของผู้เรียน และ ผู้สอนใช้วิธีการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยใช้ delivery mode - Team Learning  ผู้เรียนสามารถวางแผนในการเรียน Mind mapping เชื่อมโยงความรู้ ทฤษฎี ที่ได้จากการนำเสนอโดยสื่อการสอน เอกสารอ่านประกอบ  ผู้เรียนสืบค้นข้อมูลนำความรู้ที่ได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในห้องเรียน   การมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ ใช้การสอนแบบการเรียนรู้ร่วมกัน ระหว่างผู้เรียนกับผู้สอนและระหว่างผู้เรียนด้วยกันเอง มีปฏิสัมพันธ์ช่วยกันแสวงหาความรู้ นอกจากนี้อาจจัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดยการศึกษาดูงานหรือเชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง    
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา ในด้านต่าง ๆ คือ
                          2.3.1    การทดสอบย่อย
                          2.3.2    การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
                          2.3.3    ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดทำ
                          2.3.4    ประเมินจากการนำเสนอรายงานในชั้นเรียน
                          2.3.5    ผู้เรียนประเมินตนเองและประเมินผลงานของเพื่อน   
3.1.1สามารถค้นคว้า รวบรวมและประเมินข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายอย่างมีวิจารณญาน ™
3.1.2สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์และเสนอแนวทางแก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ =
3.1.3สามารถบูรณาการความรู้กับศาสตร์อื่นเพื่อสร้างสรรค์ผลงานวิจัยทางวิชาการและวิชาชีพได้ ™               
3.2.1   ใช้กรณีศึกษา, Flip classroom, Think pair share และให้โอกาสผู้เรียนได้ใช้เทคโนโลยี สืบค้นความรู้จากฐานข้อมูลต่างๆ  เรียนรู้ด้วยตนเอง วางแผนการเรียนและการประเมินผลการเรียน การตรวจสอบผลการเรียนด้วยตนเอง  ผู้สอนทำหน้าที่สรุปองค์ความรู้เพื่อความถูกต้อง
              3.2.2   การมอบหมายให้ผู้เรียนวิเคราะห์และสังเคราะห์ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาหลักสูตร ปฏิบัติงาน
              3.2.3   มอบหมายให้ผู้เรียนฝึกสืบค้นข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ สำรวจข้อมูลเบื้องต้นเพื่อหากรอบแนวคิดในการทำวิจัย การศึกษาโจทย์จริงจากองค์กรหรือจากสถานการณ์ที่เป็นปัญหา แล้วนำมาเขียนเป็นโครงร่างงานวิจัย ฝึกสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การลงภาคสนามในฐานะผู้ช่วยวิจัยร่วมกับอาจารย์ผู้สอน การวิเคราะห์ข้อมูล และเขียนผลงานวิจัย อีกทั้งนำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน
 
             3.2.4   การสะท้อนแนวคิดจากพฤติกรรมการเรียน การทำงานเป็นขั้นตอนตามระเบียบวิธีวิจัย และผู้สอนให้โอกาสผู้เรียนทำงานตามความถนัด
           3.3.1   สอบกลางภาคและปลายภาค 
           3.3.2   สอบย่อย  วัดผลจากการคะแนนงานกิจกรรมและ การนำเสนองาน
           3.3.3   ประเมินจากการปฏิบัติงานของนักศึกษา
 
4.1.1 มีความรับผิดชอบต่องานของตนเอง และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ™
       4.1.2  สามารถแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล ตรงไปตรงมา และเคารพในความคิดเห็นที่แตกต่าง  =
4.2.1   ให้ผู้เรียนปฏิบัติงานตามใบงาน เช่น ให้เขียนโครงร่างงานวิจัย สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยด้วยทฤษฎี ให้เขียนบทความวิชาการ
        4.2.2  มอบหมายงานรายบุคคล เช่น ให้สืบค้นงานวิจัยสร้างสรรค์ งานวิจัยทางด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์หัตถอุตสาหกรรม หรือทางด้านบรรจุภัณฑ์และงานกราฟิกที่ทำสำเร็จแล้วจากห้องสมุด จากฐานข้อมูลงานวิจัย สำเนาหรือดาวน์โหลดมาทำการวิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อนำมาทำวิจัยต่อยอด   จัดทำเป็นไฟล์และส่งให้ผู้สอนทางอินเทอร์เน็ต   
         4.2.3   นำเสนอผลการวิเคราะห์และสังเคราะห์งานวิจัย   การนำเสนอโครงงานวิจัยหน้าชั้นเรียน
         4.2.4    ทำกิจกรรมกลุ่มร่วมมือกัน วิเคราะห์โจทย์ที่ได้รับจากชุมชน จากสถานประกอบการ เช่น ระดมสมอง กำหนดปัญหา  สร้างเครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย  
4.3.1   ประเมินตนเอง และเพื่อน (กิจกรรมรายบุคคล และ กิจกรรมกลุ่ม)
           4.3.2  ประเมินจากผลงานที่ได้รับมอบหมาย
           4.3.3   ประเมินจากนำเสนอหน้าชั้นเรียน    
5.1.1  สามารถสื่อสารด้วยการพูด ฟัง อ่าน เขียนในการสื่อสารโดยทั่วไป ตลอดจนใช้วิธีการสื่อสารและนำเสนองานได้อย่างมีประสิทธิภาพ =
         5.1.2  สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ™ 
        5.1.3  มีความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้เชิงตัวเลข หรือเทคโนโลยีที่เหมาะสมสำหรับงานวิจัยทางการออกแบบ   ™        
5.2.1   กิจกรรม Active learning
           5.2.2   นักศึกษาทำงานตามใบงานที่มอบหมาย
           5.2.3   นักศึกษานำเสนอผลงานที่ได้รับมอบหมายในชั้นเรียนโดยใช้สื่อเป็นเครื่องมือ
           5.2.4   มอบหมายให้ส่งผลงานเป็นอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ทางอีเมล์ของอาจารย์ผู้สอน
           5.2.5   มอบหมายงานให้เรียนหาความรู้ด้วยตนเอง  จากสื่อ digital ซึ่งมีครบทุกบทเรียน ประกอบด้วย เอกสารอ่านประกอบ  วิดีโอ Power point  ใบงาน  และ Web link ที่เกี่ยวข้อง แบบทดสอบหลังเรียน
         5.3.1   ประเมินจากผลงานที่ปฏิบัติตามใบงานที่มอบหมาย
         5.3.2  ประเมินจากการนำเสนอ
         5.3.3   ประเมินจากความถูกต้องในการใช้ข้อมูลและตัวเลข 
 
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา คุณธรรมจริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเเละความรับผิดชอบ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3
1 BAACC402 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางการออกแบบ
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 2.1,2.2, 2.4 3.1,3.2, 3.3 2.1,2.2, 2.4 3.1,3.2, 3.3 ทำแบบทดสอบก่อนเรียน หลังเรียน หน่วยที่ 1-3 สอบกลางภาค ทำแบบทดสอบหลังเรียน บทที่ 3-5 สอบปลายภาค 1-8 9 10-16 17 10% 20% 10% 20%
2 3.1,3.2 4.2, 4.3 5.1,5.2, 5.3 การปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายและ การนำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน การเข้าเรียนสื่อออนไลน์ การ scan และ upload ส่งงานทันเวลา ตลอดภาคการศึกษา 25%
3 1.1, 1.2, 1.3 5.1, 5.2, 5.3 การเข้าชั้นเรียน การมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมกลุ่ม และการเสนอความคิดเห็นในชั้นเรียน ตลอดภาคการศึกษา 15%
นิรัช  สุดสังข์. 2559.  ระเบียบวิธีวิจัยทางการออกแบบ.  กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์.     บุญชม  ศรีสะอาด. 2545.  การวิจัยเบื้องต้น.  พิมพ์ครั้งที่ 7.  กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาสน์.     ปานฉัตร  อินทร์คง.  2559.  การออกแบบผลิตภัณฑ์วัฒนธรรม แนวคิด รูปแบบและการวิเคราะห์.                     กรุงเทพมหานคร:  อันลิมิตพริ้นติ้ง.    พรสนอง   วงศ์สิงห์ทอง. 2545.   วิธีวิทยาการวิจัยการออกแบบผลิตภัณฑ์. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่ง            จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.     ภัทรา   นิคมานนท์. 2542.  ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการวิจัย. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : อักษราพิพัฒน์.    รวีวรรณ  ชินะตระกูล. 2539.   เทคนิคการวิจัย: การวิจัยเชิงคุณภาพ. กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยี             พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.         ศิริชัย  กาญจนวสี  ทวีวัฒน์  ปิตยานนท์ และ ดิเรก   ศรีสุโข. 2545.  การเลือกใช้สถิติที่เหมาะสมกับการ            วิจัย. พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ : บุญศิริการพิมพ์. 
สิทธิ์  ธีรสรณ์.  2558.  เคล็ดลับการเขียนรายงานวิจัยและวิทยานิพนธ์.  พิมพ์ครั้งที่ 3.  กรุงเทพฯ:
           สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
  สิทธิ์  ธีรสรณ์.  2558.  เทคนิคการเขียนบทความวิชาการ.  กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
    Blessing, Lucienne T.M.;  Chakrabarti, Amaresh.  2009.   DRM, a Design Research            Methodology.  New York:  Springer.     Crouch, Christopher; Pearce, Jane. 2012.  Doing Research in Design. London: Berg            Publishers.
Visocky, O’Grady, Jennifer.  2006.  A Designer’s Research Manual: Succeed in Design by
 Knowing Your Client and What They Really Need.  China: Rockport.
               เอกสารอ่านประกอบ ในรูปแบบ ebook
               ใบงาน
               สื่อ Digital
        คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, สำนักงาน. 2541.  แนวทางปฏิบัติจรรยาบรรณนักวิจัย.  ม.ป.ป.
        วัชรินทร์  จรุงจิตสุนทร. 2548.  i.d. Story Theory & Concept of Design :  หลักการและแนวคิดการ ออกแบบผลิตภัณฑ์. กรุงเทพฯ : ไอดีไซน์ พลับลิชชิ่ง.
         เว็บไซต์ ที่เกี่ยวกับหัวข้อในประมวลรายวิชา เช่น                         สิทธิบัตร http://www.ipthailand.org/dip/index.php
การประเมินประสิทธิผลรายวิชานี้ ที่จัดทำโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษาได้ดังนี้

การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา ข้อเสนอแนะผ่านเมล์และเว็บบอร์ด  ที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดทำเป็นช่องทางการสื่อสารกับนักศึกษา
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์  ดังนี้
2.1   การสังเกตผู้เรียนขณะทำกิจกรรม
2.2   ผลการเรียนของนักศึกษา การส่งงาน
2.3   การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
 หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ  2 จึงมีการปรับปรุงการสอน
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา ได้จาก การสัมภาษณ์นักศึกษา หรือการตอบแบบสอบถามของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการ ทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา  ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา  เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น  ดังนี้
5.1   ปรับปรุงแผนการสอน และเนื้อหาให้ทันสมัย
5.2   ปรับปรุงรูปแบบการสอนให้สอดคล้องกับผู้เรียนศตวรรษที่ 21