ออกแบบตกแต่งภายใน

Interior Design

ศึกษาและปฏิบัติ หลักการทฤษฎีแนวคิดและกระบวนการออกแบบตกแต่ง การจัดวางเครื่องเรือน การเลือกใช้สีและวัสดุตกแต่งอาคารสถานที่ 
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎีแนวคิดและกระบวนการออกแบบตกแต่ง การจัดวางเครื่องเรือน การเลือกใช้สีและวัสดุตกแต่งอาคารสถานที่ 
ศึกษาและปฏิบัติ หลักการทฤษฎีแนวคิดและกระบวนการออกแบบตกแต่ง การจัดวางเครื่องเรือน การเลือกใช้สีและวัสดุตกแต่งอาคารสถานที่ 
ไม่เกิน 2 ชั่วโมง ต่อสัปดาห์ หรือเฉพาะกลุ่ม
1.1.1 มีจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ
1.1.2 มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมและสิ่งแวดล้อม
1.1.3 เคารพสิทธิในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
1.1.4 มีจิตสำนึกสาธารณะตระหนักในคุณค่าคุณธรรมและจริยธรรม
 
1.2.1 บรรยายพร้อมยกตัวอย่างสอดแทรกจิตสำนึกสาธารณะตระหนักในคุณค่าคุณธรรมและ จริยธรรม
1.2.2 บรรยายพร้อมยกตัวอย่างสอดแทรกจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพเกี่ยวกับประเด็นทาง
1.2.3 มอบหมายรายงาน,งานเดี่ยว,งานกลุ่ม ฝึกการมีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมและสิ่งแวดล้อม
1.2.4 บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา กำหนดให้นักศึกษาหานำเสนอเอกสารอ้างอิงแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่นำมารายงานจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้สืบค้น  และ การนำข้อมูลมาเผยแพร่ การอ้างอิงถึงที่มา
1.3.1 ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามกำหนดระยะเวลาที่มอบหมายและการร่วมกิจกรรม
1.3.2 ประเมินจากการมีวินัยและพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร
1.3.3 ประเมินการกระทำทุจริตในการสอบ
1.3.4 ประเมินผลการนำเสนอรายงานที่มอบหมาย
2.1.1   มีความรู้และความเข้าใจทั้งทางด้านทฤษฎีและหลักการปฏิบัติในเนื้อหาที่ศึกษา
2.1.2   สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีของสาขาที่ศึกษา
2.1.3   สามารถบูรณาการความรู้ที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
บรรยายพร้อมยกตัวอย่างผลงานและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับเขียนแบบและการออกแบบตกแต่งภายในอาคารบ้านพักอาศัย
2.3.1  สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบที่ความเข้าใจกระบวนการออกแบบตกแต่ง
2.3.2  ประเมินจากการนำเสนอผลการค้นคว้าข้อมูลกิจกรรมถาม-ตอบ สมาชิกในห้อง
2.3.3  ประเมินจากการงานในชั่วโมงที่ให้ฝึกปฏิบัติ ขั้นตอนกระบวนการคิดและแก้ไขปัญหา
3.1.1   มีทักษะการปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพ
3.1.2   มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างเป็นระบบ
3.2.1   มีการมอบงานให้นักศึกษาสืบค้นข้อมูลจากแหล่งต่างๆ และให้นำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อ  ประกอบ แนวคิดในการออกแบบงานในแต่ละสัปดาห์
3.2.2  มอบหมายงานเดี่ยวในชั่วโมง ฝึกปฏิบัติด้านการเขียนแบบเพื่อนำเสนอผลงานทางการออกแบบตกแต่งภายในอาคารบ้านพักอาศัยและศึกษาข้อมูลวิเคราะห์วางแผนกระบวนการคิดและแก้ไขปัญหาเพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบตกแต่งภายในที่พักอาศัย นำเสนอผลงาน
3.3.1   ผลงานของนักศึกษาในรายสัปดาห์
3.3.2   สอบกลางภาคและปลายภาค 
3.3.3   วัดผลจากการประเมิน การนำเสนองานที่มอบหมายให้ความถูกต้องของข้อมูล ภาพประกอบ
3.3.4   สังเกตพฤติกรรมการทำกิจกรรมถาม  - ตอบ การมีส่วนร่วมของสมาชิกในห้อง
4.1.1   มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4.1.2   สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม
4.1.3  สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
4.1.4  มีมนุษย์สัมพันธ์และมารยาทสังคม
4.2.1  มอบหมายงานกลุ่ม ให้ทำกิจกรรมกลุ่มเพื่อศึกษาข้อมูลวิเคราะห์วางแผนร่วมกันเป็นทีม
4.2.2   กำหนดให้มีการเก็บข้อมูลต้องประสาน ระหว่างบุคคล
4.2.3   กำหนดประเด็นปัญหา ให้นำความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
4.3.1 ประเมินจากรายงานที่นำเสนอ พฤติกรรมการทำงานเป็นทีม
4.3.2 ประเมินจากผลงานที่มอบหมายให้  
4.3.3 ประเมินจากความรับผิดชอบในงานที่มอบหมายให้ครบถ้วนตามกำหนดเวลา
5.1.1   สามารถสืบค้น ศึกษา วิเคราะห์และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม
5.1.2   สามารถใช้ภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.1.3   สามารถเลือกใช้วิธีการและเครื่องมือสื่อสารที่เหมาะสม
5.2.1   มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง งานที่มอบหมายให้ โดยเน้นความถูกต้องของข้อมูล ภาพประกอบให้หาจากแหล่งที่มาข้อมูลที่น่าเชื่อถือ
5.2.2   นำเสนอโดยรูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.3.1   ประเมินจากงานที่มอบหมายให้ และรูปแบบการนำเสนอด้วยสื่อเทคโนโลยี
5.3.2  ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการอภิปรายและวิธีการอภิปราย
    6.1.1.  สามารถออกแบบและใช้เครื่องมือปฏิบัติงานสองมิติ
    6.1.2.  สามารถสร้างหรือผลิตหุ่นจำลอง ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ
    6.1.3.  สามารถออกแบบโดยใช้ทักษะด้านแนวคิดทางการออกแบบ ด้านความงาม ด้านประโยชน์ใช้สอย
มอบงานทุกสัปดาห์ให้นักศึกษาฝึกทักษะด้านเขียนแบบและออกแบบโดยใช้เครื่องมือเขียนงานสองมิติ อาทิเช่น แบบทางสถาปัตยกรรม แปลน,รูปด้าน,แบบขยาย, โครงสร้างอาคาร แบบไฟฟ้า, แบบสุขาภิบาล, ทักษะด้านแนวคิดทางการออกแบบ ด้านความงาม ด้านประโยชน์ใช้สอยภายในที่พักอาศัย
6.3.1   ผลงานของนักศึกษาในรายสัปดาห์
6.3.2   สอบกลางภาคและปลายภาค 
6.3.3   วัดผลจากการประเมิน การนำเสนองานที่มอบหมายให้ ความถูกต้องของข้อมูล ภาพประกอบ
6.3.4   สังเกตพฤติกรรมการทำกิจกรรมถาม - ตอบ การมีส่วนร่วมของสมาชิกในห้อง
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 6. ทักษะพิสัย
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.3 2.3 3.1 3.2 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3
1 43023353 ออกแบบตกแต่งภายใน
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 คุณธรรม จริยธรรม ที่ต้องพัฒนา 1. ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามกำหนดระยะเวลาที่มอบหมายและการร่วมกิจกรรม 2. ประเมินจากการมีวินัยและพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร 3. ประเมินการกระทำทุจริตในการสอบ 4. ประเมินผลการนำเสนอรายงานที่มอบหมาย ตลอดภาคการศึกษา 10%
2 ความรู้ 1. สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบที่ความเข้าใจกระบวนการออกแบบตกแต่ง 2. ประเมินจากการนำเสนอผลการค้นคว้าข้อมูลกิจกรรมถาม-ตอบ สมาชิกในห้อง 3. ประเมินจากการงานในชั่วโมงที่ให้ฝึกปฏิบัติ ขั้นตอนกระบวนการคิดและแก้ไขปัญหา 9, 17 30%
3 ทักษะทางปัญญา 1. ผลงานของนักศึกษาในรายสัปดาห์ 2. สอบกลางภาคและปลายภาค 3. วัดผลจากการประเมิน การนำเสนองานที่มอบหมายให้ความถูกต้องของข้อมูล ภาพประกอบ 4. สังเกตพฤติกรรมการทำกิจกรรมถาม - ตอบ การมีส่วนร่วมของสมาชิกในห้อง ตลอดภาคการศึกษา 50%
5 - ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ที่ต้องพัฒนา - ทักษะการวิเคราะห์การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ต้องพัฒนา 1. ประเมินจากงานที่มอบหมายให้ 2. ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการอภิปรายและวิธีการอภิปราย ตลอดภาคการศึกษา 10%
 

กฤษฎา อินทรสถิตย์. การเขียนแบบสถาปัตยกรรมภายใน:สำนักพิมพ์ ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2546 เจริญ เสาวภาณี.เรียนรู้การเขียนแบบก่อสร้างด้วยตนเอง 1:สำนักพิมพ์ : สกายบุ๊กส์, 2553 นภาพรรณ สุทธะพินทุ.ออกแบบตกแต่งภายใน:สำนักพิมพ์วิทยพัฒน์, 2553 นันทวัชร์ ชัยมโนนาถ,เอกรัตน์ วรินทรา.How To Draw Perspective: สำนักพิมพ์แสงดาว, 2557 ภัทราวดี ศิริวรรณ.ความรู้พื้นฐานงานออกแบบตกแต่งภายใน : สำนักพิมพ์สกายบุ๊กส์, 2553 วัฒนะ จูฑะวิภาต.ศิลปะการออกแบบตกแต่งภายใน : สำนักพิมพ์วิทยพัฒน์,2556 ศรายุทธ ศรีทิพย์อาสน์.Interior Design Detail แบบตกแต่งภายในบ้าน  : สำนักพิมพ์ บ้านและสวน, 2555
เว็บไซต์ ที่เกี่ยวกับหัวข้อในประมวลรายวิชา เช่น Wikipedia คำอธิบายศัพท์
-   การสังเกตการณ์สอนของผู้ร่วมทีมสอน
-   ผลการเรียนของนักศึกษา
-   การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
-   การประชุมเชิงปฏิบัติการและการสัมมนาเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
-   การวิจัยในและนอกชั้นเรียน
-  ทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวิชา
-   ตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา  ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้และการให้คะแนนของนักศึกษา
-   ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4
-   สลับเปลี่ยนอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองทัศนคติ ที่หลากหลาย