สถาปัตยกรรมไทยพื้นถิ่น

Thai Vernacular Architecture

1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจรูปแบบ สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นในภาคต่างๆของไทย
2. เพื่อให้นักศึกษาได้ฝีกหัดค้นคว้า เรียนรู้และวิเคราะห์สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นที่เกิดขึ้นจากค่านิยมทางวัฒนธรรมแบบแผนประเพณี คติความเชื่อ วัสดุก่อสร้าง ตลอดจนสภาพแวดล้อม
3. เพื่อให้นักศึกษาเกิดความสำนึกในคุณค่าของงานออกแบบระดับพื้นบ้านของไทยที่มีคุณค่าต่อการดำรงชีวิต ทั้งในครัวเรือนและในชุมชน
4. เพื่อให้นักศึกษาฝึกหัดปฏิบัติการสำรวจ เขียนแบบ และวิจัยงานสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นในเบื้องต้น
1. พัฒนา/ปรับปรุงเนื้อหาและการแบ่งหน่วยให้เหมาะสม
2. เตรียมการเพื่อจัดทำสื่อการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ศึกษาและฝึกปฏิบัติงานสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นประเภทบ้านเรือน ชุมชน และวัดพื้นถิ่นในล้านนาและภาคต่างๆของไทย ด้านรูปแบบ คติการสร้าง วัสดุ โครงสร้าง และเทคนิคการก่อสร้าง มีทัศนศึกษา
1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์เฉพาะรายที่ต้องการ
1. มีจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ
2. มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม
สอดแทรกระหว่างการเรียนการสอนทุกครั้ง ตรวจสอบการเข้าชั้นเรียน แสดงความคิดเห็นเรื่องความมีวินัย  ตรงต่อเวลา มอบหมายงานให้รับผิดชอบเป็นกลุ่มให้ช่วยเหลือกัน
ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามกำหนดระยะเวลาที่มอบหมาย ตลอดจนการร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย ของคณะ และกิจกรรมนักศึกษา ปริมาณการกระทำทุจริตในการสอบ ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
มีความรู้และความเข้าใจทั้งด้านทฤษฎีและหลักการปฎิบัติในเนื้อหาที่ศึกษา สามารถบูรณาการความรู้ที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
-   บรรยายประกอบสื่อผสม โดยอาจารย์ประจำวิชา อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก (ถ้ามี)
-   ให้นำเสนอรายงานการค้นคว้า
- ประเมินจากการสอบกลางภาคและปลายภาค
- ประเมินจากงานปฏิบัติในชั้นเรียน งานภาคสนาม และเนื้อหารายงาน
มีทักษะการปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพ มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างเป็นระบบ
-  บรรยายประกอบสื่อผสม
-  มอบหมายงานกลุ่มและนำเสนอแนวคิดวิเคราะห์
-  สะท้อนแนวคิดทางปรัชญาจากการอภิปรายกลุ่ม
- ประเมินจากการสอบกลางภาคและปลายภาค
- ประเมินจากงานปฏิบัติในชั้นเรียน งานภาคสนาม และเนื้อหารายงาน
- ให้แสดงความคิดเห็นและการอภิปรายในห้องเรียน
สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
-  มอบหมายงานกลุ่ม
-  ให้อภิปรายแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์
-  ประเมินจากงานที่ได้รับมอบหมาย
-  ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม
สามารถสืบค้น ศึกษา วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม
-  บรรยายให้คำแนะนำและอภิปราย
-  ให้นำเสนองานปฏิบัติโดยใช้ภาษาและรูปแบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม
ประเมินจากการใช้ภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศในการนำเสนองาน
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2 ด้านความรู้ 3 ด้านทักษะทางปัญญา 4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ 5 ด้านทักษะการวิเคราะห์ตัวเลข
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 4) เคารพสิทธิในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 1 มีจิตสำนึกสาธารณะและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม 2 มีจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ 3) มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม 1) มีความรู้และความเข้าใจทั้งด้านทฤษฎีและหลักการปฎิบัติในเนื้อหาที่ศึกษา 2) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีของสาขาวิชาที่ศึกษา 3) สามารถบูรณาการความรู้ที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง 1) มีทักษะการปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพ 2) มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างเป็นระบบ 1) มีมนุษยสัมพันธ์และมารยาทสังคมที่ดี 2) มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3) สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม 4) สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือสังคมในประเด็นที่เหมาะสม 1) สามารถเลือกใช้วิธีการและเครื่องมือสื่อสารที่เหมาะสม 2) สามารถสืบค้น ศึกษา วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม 3) สามารถใช้ภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1 42012308 สถาปัตยกรรมไทยพื้นถิ่น
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม การเข้าชั้นเรียน/การทำงานกลุ่ม ทุกสัปดาห์ 10%
2 ด้านความรู้ความเข้าใจ การสอบกลางภาค/ปลายภาค และการทำรายงาน 9/16-18 40%
3 ทักษะทางปัญญา การสอบกลางภาค/ปลายภาค และการทำรายงาน 9/16-18 40%
4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ งานกลุ่ม /การนำเสนองานปฏิบัติ 16-17 5%
5 ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การนำเสนองานปฏิบัติ 16-17 5%
เวบไซด์รายวิชา
https://blog.rmutl.ac.th/suebpong/
E-Book เรื่อง “สถาปัตยกรรมไทยพื้นถิ่น” โดย สืบพงศ์ จรรย์สืบศรี
https://issuu.com/suebpongchans/docs/vernarchbook58
1. รศ.เสนอ นิลเดช, ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมไทย, กรุงเทพฯ, 2537.
2. น.ณ ปากน้ำ, แบบแผนบ้านเรือนในสยาม, กรุงเทพฯ, 2548 (พิมพ์ครั้งที่ 5).
3. ดร.เอกวิทย์ ณ ถลาง, ภูมิปัญญาล้านนา, กรุงเทพฯ, 2544 (พิมพ์ครั้งที่ 2).
4. บุรีรัตน์ สามัตถะ, ภาคใต้หนังสือชุด"รู้เรื่องเมืองไทย", กรุงเทพฯ, 2545.
5. รศ.อรศิริ ปาณินท์, หมู่บ้านลอยน้ำของไทย, วารสารประกอบการประชุมวิชาการสถาปัตยปาฐะ 45, กรุงเทพฯ, 2545.
6. รศ.อรศิริ ปาณินท์, ปัญญาสร้างสรรค์ในเรือนพื้นถิ่นอุษาคเนย์, กรุงเทพฯ, 2543.
7. รศ.อรศิริ ปาณินท์, เรือนพื้นบ้านไทย-มอญ, วารสารหน้าจั่ว ฉบับที่ 16 ประจำปีการศึกษา 2541-42, กรุงเทพฯ, 2543.
8. รศ.อรศิริ ปาณินท์, บ้านและหมู่บ้านพื้นถิ่น, กรุงเทพฯ, 2539 (พิมพ์ครั้งที่ 2).
9. รศ.อนุวิทย์ เจริญศุภกุล รศ.วิวัฒน์ เตมียพันธ์, เรือนล้านนาไทยและประเพณีการปลูกเรือน, กรุงเทพฯ, 2539.
10. ศ.อัน นิมมานเหมินทร์, วาระครบหกรอบของ ศ.อัน นิมมานเหมินทร์, กรุงเทพฯ, 2532
11. รศ.วิโรฒ ศรีสุโร, สิมอีสาน, กรุงเทพฯ, 2536.
12. รศ.อนุวิทย์ เจริญศุภกุล, จุดเด่นในงานสถาปัตยกรรมอีสาน, เอกสารประกอบการสัมมนาเรื่องสถาปัตยกรรมอีสาน, ขอนแก่น, 2530.
13. สุวิทย์ จิระมณี, ประเพณีคติความเชื่อมีอิทธิพลต่อสถาปัตยกรรมอีสาน, เอกสารประกอบการสัมมนาเรื่องสถาปัตยกรรมอีสาน, ขอนแก่น, 2530.
14. รศ.ฤทัย ใจจงรัก, เรือนไทยเดิม, กรุงเทพฯ, 2543. (พิมพ์ครั้งที่ 3)
15. สุพล ปวราจารย์, เรือนชาวเขา, เอกสารประกอบการประชุมทางวิชาการ"ความหลากหลายของเรือนพื้นถิ่นไทย", คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, กรุงเทพฯ, 2543.
16. รศ.สมคิด จิระทัศนกุล, เรือนล้านนา, เอกสารประกอบการประชุมทางวิชาการ"ความหลากหลายของเรือนพื้นถิ่นไทย", คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, กรุงเทพฯ, 2543.
17. วนิดา พึ่งสุนทร, สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นภาคใต้, เอกสารประกอบการประชุมทางวิชาการ"ความหลากหลายของเรือนพื้นถิ่นไทย", คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, กรุงเทพฯ, 2543.
18. เสาวลักษณ์ พงษธา โปษยนันท์, เรือนชาวเล, เอกสารประกอบการประชุมทางวิชาการ"ความหลากหลายของเรือนพื้นถิ่นไทย", คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, กรุงเทพฯ, 2543.
19. สมภพ ภิรมย์ วิวัฒน์ เตมียพันธ์ เขตรัตนจรณะ วิโรฒ ศรีสุโร, บ้านไทย, กรุงเทพฯ, 2538.
20. ศรีศักดิ์ วัลลิโภดม, เรือนไทย บ้านไทย, กรุงเทพฯ, 2543.
รายงานวิจัย
1. ดร.กาญจน์ นทีวุฒิกุล และคณะ,  โครงการศึกษาแบบบ้านเคหะชนบทแบบบูรณาการ ภาคเหนือ, รายงานวิจัย การเคหะแห่งชาติ, 2553
2. สืบพงศ์ จรรย์สืบศรี และคณะ, การศึกษารูปแบบและวิธีการจัดทำชุดความรู้เรื่องที่อยู่อาศัย กรณีศึกษา อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่, รายงานวิจัย การเคหะแห่งชาติ, 2555
3. สืบพงศ์ จรรย์สืบศรี และคณะ, การศึกษาวิจัยเพื่อจัดการความรู้เรื่องที่อยู่อาศัย และวิถีการอยู่อาศัยผ่านภูมิปัญญาท้องถิ่น พื้นที่ภาคเหนือ, รายงานวิจัย การเคหะแห่งชาติ, 2556
4. อัมเรศ เทพมา และคณะ, วิถีแห่ง เฮือนไต ในมณฑลวัฒนธรรมสองฝั่งโขง, รายงานวิจัย สกว., 2557
5. สืบพงศ์ จรรย์สืบศรี และคณะ, การศึกษาทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์ของชุมชนลุ่มน้ำโขง, รายงานวิจัย สกว., 2558
- สอบถามความคิดเห็นจากนักศึกษาในสัปดาห์สุดท้าย
- แบบประเมินผลให้นักศึกษาเขียนแสดงความคิดเห็นการสอนปลายภาคในระบบของ สวท.
ประชุมอาจารย์ผู้สอนระดมความคิดเห็นเมื่อสิ้นสุดภาคเรียน
ใช้ผลการประเมินโดยนักศึกษา และการประเมินโดยทีมผู้สอน เป็นเครื่องมือปรับปรุงการสอนเป็นประจำทุกปีการศึกษา
-  มีคณะกรรมการวิชาการประจำสาขาวิชา
-  มีคณะกรรมการพิจารณาข้อสอบและผลสอบ
-  แจ้งผลการประเมินผลการสอบ การรายงาน การนำเสนอและคะแนนให้นักศึกษาทราบ
นำผลที่ได้จากการสอบถามความคิดเห็น คะแนนสอบของนักศึกษา การประชุมสัมมนา และมคอ.5 มาสรุปผลและพัฒนารายวิชาก่อนการสอนในภาคเรียนต่อไป