คอมพิวเตอร์กราฟิก

Graphic Computer

                1.  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างภาพด้วยคอมพิวเตอร์ ความหมายกราฟิกประเภท และลักษณะของภาพกราฟิก
                2.  เข้าใจหลักการ ขั้นตอน กระบวนการในการออกแบบกราฟิก
                3.  มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมสำเร็จรูปในการออกแบบกราฟิก
                4. เกิดความคิดในการคัดเลือกทรัพยากรเครื่องมือ โปรแกรมกราฟิก และใช้เครื่องมือ หรือโปรแกรมสร้างผลงานกราฟิก
                 5. เกิดเจตคติที่ดีต่อการสร้างผลงานกราฟิกอย่างสร้างสรรค์ และนำไปประยุกต์ใช้ในการ    
ทำงานด้านอื่นได้
                6. เป็นผู้มีจริยธรรมและจรรยาบรรณในการสร้างสื่อ และงานกราฟิกอย่างมีคุณธรรม
เพื่อให้นักศึกษามีความพื้นฐานความรู้  ที่เกิดทักษะในการสร้างผลงานกราฟิกไปประยุกต์ใช้ในงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้นักศึกษาสามารถแก้ปัญหาจากโจทย์ในการออกแบบ รวมถึงการวิเคราะห์ ปัญหาในงานออกแบบ
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ หลักการทำงานและการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์อุปกรณ์ประกอบ การใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟฟิกแต่ละประเภท กระบวนการออกแบบสร้างสรรค์และการนำเสนองานคอมพิวเตอร์กราฟฟิก
 -    อาจารย์ประจำรายวิชา  ให้คำปรึกษาและแนะนำการปฏิบัติงานทุกครั้งที่ลงมือปฏิบัติงาน
 -    อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมง/สัปดาห์
(เฉพาะรายที่ต้องการ)
มีจรรยาบรรณวิชาชีพ  มีความซื่อสัตย์ในการเรียนและการสร้างสรรค์ผลงาน ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ทางปัญญา มีความซื่อสัตย์ใน การสร้างงานกราฟิกอย่างมีคุณภาพ
1.2.1 บรรยายพร้อมยกตัวอย่างผลงาน ของนักออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ ทั้งไทย และต่างประเทศ
1.2.2 ให้นักศึกษานำชิ้นงานมาส่ง โดยสร้างสรรค์ผลงานด้วยตนเองไม่ลอกงานคนอื่นมาส่ง
ประเมินผลจากการส่งชิ้นงาน และการอภิปรายของนักศึกษาในการนำเสนอผลงาน
2.1.1 มีความรู้ ความเข้าใจทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติในเนื้อหาที่ศึกษา
2.1.2  สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีในเนื้อหาที่ศึกษา
2.2.1 บรรยายแนวคิดหลักการออกแบบและกระบวนการออกแบบงานสร้างสรรค์ พร้อมยกตัวอย่างผลงาน
2.2.2 มอบหมายงานค้นคว้าข้อมูลลงมือฝึกปฏิบัติงานตามหัวข้อที่กำหนดเพื่อนำมาอธิปรายในชั้นเรียนตามหัวข้อที่กำหนด
2.3.1  ทดสอบย่อย (ภาคปฏิบัติและทฤษฎี) สอบกลางภาค สอบ ปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นความเข้าใจในงานคอมพิวเตอร์กราฟิกและหลักการออกแบบงานกราฟิก
2.3.2  ประเมินผลจากการนำเสนอผลการค้นคว้าข้อมูลของนักศึกษา
3.1.1  มีทักษะการปฏิบัติจาการประยุกต์ความรู้ทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ
3.1.2 มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างเป็นระบบ
3.2.1 มอบหมายให้ค้นคว้าข้อมูลจากหัวข้อที่กำหนดและวิเคราะห์การดำเนินงานหรือขั้นตอนการทำงาน ด้าน คอมพิวเตอร์กราฟิกอย่างเป็นระบบ
3.2.2 สอนแบบสถานการณ์จริงโดยนำผลงานของนักออกแบบในปัจจุบันมานำเสนอให้นักศึกษา ศึกษาดูผลงานพร้อมนำมาเป็นแนวคิดในการทำงาน
3.3.1 สอบปฏิบัติ สอบกลางภาคและปลายภาค โดยเน้นข้อสอบที่มีการวิเคราะห์และการประยุกต์ความรู้ในบทเรียนท่ีได้ศึกษา
3.3.2 วัดผลจากการประเมินชิ้นงาน และการนำเสนอผลงาน
สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม
4.2.1   จัดกิจกรรมกลุ่ม
4.2.2   มอบหมายงานรายกลุ่ม และการนำเสนอรายงาน และผลการปฎิบัติงาน
4.3.1  ประเมินจากรายงานและผลงานที่นำเสนอ  พฤติกรรมการทำงานเป็นทีม
4.3.2   ประเมินความตรงต่อเวลาในการส่งงาน
5.1.1   สามารถเลือกใช้วิธีการและเครื่องมือสื่อสารที่เหมาะสม
5.1.2   สามารถสืบค้น ศึกษาวิเคราะห์และประยุกต์ใช้เทคโนโลยี เพื่อการแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม
5.2.1   มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จากเว็บไซต์  และทำรายงานโดยเน้นการนำตัวเลข หรือมีสถิติอ้างอิง จากแหล่งที่มาข้อมูลที่น่าเชื่อถือ
5.2.2   นำเสนอโดยรูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.3.1   ประเมินจากรายงาน และรูปแบบการนำเสนอด้วยสื่อเทคโนโลยี
5.3.2   ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการอภิปรายและวิธีการอภิปราย
สามารถออกแบบและใช้เครื่องมือปฏิบัติงานสองมิติ
มอบงานทุกสัปดาห์ให้นักศึกษาฝึกทักษะด้านการออกแบบกราฟิกโดยใช้คอมพิวเตอร์ ในโปรแกรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
6.3.1   ผลงานของนักศึกษาในรายสัปดาห์
6.3.2  สอบกลางภาคและปลายภาค 
6.3.3  วัดผลจากการประเมิน การนำเสนองานที่มอบหมายให้
6.3.4  สังเกตพฤติกรรมการทำกิจกรรมถาม - ตอบ การมีส่วนร่วมของสมาชิกในห้อง
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 6. ทักษะพิสัย
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3
1 40000007 คอมพิวเตอร์กราฟิก
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1-8, 10-16 ตรวจผลงานภาคการปฏิบัติขั้นสำเร็จตามหัวข้อที่กำหนด การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน การส่งงานตามที่มอบหมาย สอบปฏิบัติ 1-8, 10-16 70%
2 9, 17 สอบกลางภาค สอบปลายภาค 9, 17 20%
3 1-17 ตลอดภาคการศึกษา การเข้าชั้นเรียน การมีส่วนร่วม อภิปราย เสนอความคิดเห็นในชั้นเรียน 1-17 ตลอดภาคการศึกษา 10%
Essential Photoshop CS6 ตกแต่งภาพและสร้างงานกราฟิก, อิศเรศ ภาชนะกาญจน์,
          บริษัท ไอดีซี พรีเมียร์ จำกัด, 2556
Graphic Design Principle, ปาพจน์ หนุนภักดี, Digi Art Infopress Graphic book
          บริษัท ไอดีซี พรีเมียร์ จำกัด, พิมพ์ครั้งที่ 2 : 2555
คู่มือ Illustrator CS Professional Guide ฉบับสมบูรณ์ม วสันต์ พึ่งพูลผล, Digi Art Infopress 
          Graphic book บริษัท ไอดีซี พรีเมียร์ จำกัด, 2554
ปุณณรัตน์ พิชญไพบูลย์, Computer Graphics : สำหรับนักออกแบบ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 
          2542.
ปาพจน์ หนุนภักดี, หลักการและกระบวนการออกแบบงานกราฟิกดีไซน์. นนทบุรี : ไอดีซีฯ, 2553.
ปิยะบุตร สุทธิดารา และอนัน วาโซะ. (2553). เรียนรู้การทางานกราฟิกดีไซน์สิ่งพิมพ์แบบมืออาชีพ
          (Graphic Design Artwork Photoshop + Illustrator). นนทบุรี: ไอดีซี พรีเมียร์.วรพงศ์     
          วรชาติ อุดมพงศ์. (2535). ออกแบบกราฟิค. กรุงเทพมหานคร: สานักพิมพ์ศิลปาบรรณาคาร.
Foley J. D., Dam, A. V., Feiner S. K., and Hughes J. F., ADOBE PHOTOSHOP CS5
          CLASSROOM IN A BOOK, Addison-Wesley Publishing Company, Inc., 1993.
Jennifer Smith, Jeremy Osborn, and AGI Creative Team., Adobe Creative Suite 5
          Design Premium Digital Classroom, Wiley Publishing, Inc.
อดิศักดิ์ คงสัตย์. Adobe InDeSign Professionnal ฉบับ Tips&Techniques. กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2553.
เว็บไซต์ ที่เกี่ยวข้องกับงานคอมพิวเตอร์กราฟิก, การเลือกชุดสีบนเว็บไซต์