รายงานการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน

Financial Reporting and Analysis

1. เพื่อให้รู้แนวคิด หลักการ ทฤษฎี และวิธีการจัดทำรายงานการเงินและการเปิดเผยข้อมูลทางการบัญชีของธุรกิจ
2. เพื่อให้รู้แนวคิด หลักการ ทฤษฎี เครื่องมือในการวิเคราะห์งบการเงิน การวิเคราะห์สภาพเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม และวิธีการวิเคราะห์งบการเงิน รวมทั้งการประเมินผลกระทบของการเลือกใช้นโยบายการบัญชีของธุรกิจ
3. เพื่อให้นักศึกษา ค้นคว้า และ วิเคราะห์จากรายงานการเงินของธุรกิจ ในปัจจุบัน ตามความสนใจของนักศึกษา
4. เพื่อฝึกหัดการนำเครื่องมือในการวิเคราะห์งบการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์รายงานการเงิน รวมทั้งสามารถประเมินผลกระทบของการเลือกใช้นโยบายการบัญชี ได้อย่างถูกต้อง
5. เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักศึกษาให้เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนดในมาตรฐานการเรียนรู้ ตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตร
 
1. เพื่อพัฒนาความสามารถของนักศึกษาในการวิเคราะห์รายงานการเงินของธุรกิจ
2. เพื่อฝึกทักษะในการสรุปผล และการตีความ การวิเคราะห์รายงานการเงิน
ศึกษาหลักการจัดทำรายงานการเงินและการเปิดเผยข้อมูลทางการบัญชีอื่นที่สำคัญ เพื่อการตัดสินใจโดยอาศัยเครื่องมือในการวิเคราะห์งบการเงิน การวิเคราะห์สภาพเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม การประเมินผลกระทบของการเลือกใช้นโยบายการบัญชีที่แตกต่างกันที่มีผลต่อการวิเคราะห์งบการเงิน โดยเน้นการใช้กรณีศึกษาและการวิเคราะห์งบการเงินของธุรกิจ
7/สัปดาห์
1. มีความรับผิดชอบเรื่อง คุณธรรม จริยธรรม ทัศนคติ จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี
2. มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต ตรงต่อเวลา และปฏิบัติตามกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย
3. สามารถทำงานที่มอบหมายทั้งงานกลุ่มและงานเดี่ยว และปฏิบัติตามข้อตกลงการเรียนได้
1. กำหนดข้อตกลงเบื้องต้นในการเข้าเรียน การแต่งกาย การส่งงานหรือแบบฝึกหัดตามเวลาที่กำหนด
2. บรรยายสอดแทรกในเนื้อหาวิชา ในระหว่างทำการสอน เกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม
1. ติดตามการปฏิบัติตามข้อตกลงเกี่ยวกับการเรียน ตลอดภาคการศึกษา ให้คะแนน 10%
2. สังเกตพฤติกรรมในการเข้าเรียน การส่งแบบฝึกหัด หรืองานที่มอบหมาย
3. ประเมินจากการทุจริตในการสอบ
4. ประเมินจากส่งงานหรือแบบฝึกหัดทันตามเวลาที่กำหนด
1. แนวคิด หลักการ ทฤษฎี และวิธีการจัดทำรายงานการเงินและการเปิดเผยข้อมูลทางการบัญชีของธุรกิจ
2. แนวคิด หลักการ ทฤษฎี เครื่องมือในการวิเคราะห์งบการเงิน การวิเคราะห์สภาพเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม และวิธีการวิเคราะห์งบการเงิน รวมทั้งการประเมินผลกระทบของการเลือกใช้นโยบายการบัญชีของธุรกิจ
3. บูรณาการความรู้ด้านอื่นที่สัมพันธ์กัน เช่น ความรู้ด้านเศรษฐกิจ การเงิน ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการรายงานทางการเงิน
4. เทคนิคในการวิเคราะห์งบการเงิน และการเขียนสรุปผลการวิเคราะห์งบการเงิน
1. การบรรยาย ยกตัวอย่างกรณีศึกษาจากรายงานการเงินของธุรกิจซึ่งเปิดเผยในเวปไซด์ ถาม-ตอบในชั้นเรียน
2. มอบหมายให้นักศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากงบการเงินของธุรกิจจริง เพื่อใช้ประกอบการเรียนและทำแบบฝึกหัด
3. ให้นักศึกษาวิเคราะห์จากโจทย์ปัญหา ตัวอย่างงบการเงินจริง โดยถาม - ตอบในห้องเรียน
 
1. สอบกลางภาค
2. สอบปลายภาค
3. รายงาน และงานที่มอบหมาย
4. ความถูกต้องของการวิเคราะห์จากกรณีศึกษา
1. สามารถสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับงบการเงินของธุรกิจจากเวปไซด์ อ่านและอธิบายฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน         กระแสเงินสดของกิจการในภาพรวมและสามารถสรุปผลได้
2. สามารถประยุกต์ และบูรณาการความรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเช่น เศรษฐศาสตร์ การเงิน การตลาด ให้เข้ากับการวิเคราะห์รายงานการเงินได้
3. สามารถติดตาม ประเมินผล และสรุปผลรายงานผลการวิเคราะห์รายงานการเงินได้
1. บรรยาย ยกตัวอย่าง ถาม – ตอบในชั้นเรียน
2. ฝึกการคิด วิเคราะห์อย่างเป็นระบบ โดยใช้โจทย์ปัญหา กรณีศึกษา
3. ให้นักศึกษา ศึกษา ค้นคว้า และวิเคราะห์รายงานการเงิน ของธุรกิจที่นักศึกษามีความสนใจ หรือ กรณีศึกษาที่ได้รับมอบหมาย และ นำเสนอในชั้นเรียน
1. สอบกลางภาค
2. สอบปลายภาค
3. การตอบปัญหาในชั้นเรียน การแก้ปัญหาโจทย์แบบฝึกหัดและปัญหาต่างๆ
4. คุณภาพของ กรณีศึกษา การนำเสนอ หน้าชั้นเรียน การตอบปัญหาในชั้นเรียน
1. สามารถปฏิบัติและรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. สามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นในกลุ่มได้
3. มีความรับผิดชอบในการทำงานกลุ่ม
1. มอบหมายให้ทำรายงานกลุ่มๆ ละ 4 - 6 คน
2. มอบหมายให้ทำกรณีศึกษาเป็นกลุ่ม ๆ ละ 4 - 6 คน
3. นำเสนอรายงาน หรือ การแก้ปัญหากรณีศึกษาหน้าชั้นเรียน
1. ประเมินผลจากการรายงาน หรือการนำเสนอหน้าชั้นเรียน
2. ประเมินผลจากกรณีศึกษาที่มอบหมาย
3. นักศึกษาในกลุ่มประเมินผลและแสดงผลการประเมิน
1. สามารถใช้ความรู้เกี่ยวกับรายงานการเงิน และเลือกใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์งบการเงิน เพื่ออธิบายฐานะการเงินผลการดำเนินงาน ตลอดจนความเสี่ยงของธุรกิจ
2. สามารถรายงานผลการวิเคราะห์ทั้งด้วยวาจา และการเขียนรายงานสรุปผลการวิเคราะห์ได้อย่างเหมาะสม
3. สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคนิคการสื่อสารที่เหมาะสมในการเก็บรวบรวมข้อมูล แปลความหมาย และ สื่อสารสารสนเทศ ได้
1. สืบค้นข้อมูล เกี่ยวกับงบการเงินของธุรกิจที่นักศึกษามีความสนใจจากเวปไซด์ เพื่อนำมาวิเคราะห์ และจัดทำรายงาน เป็นกลุ่ม
2. จัดทำสื่อประกอบประกอบการรายงาน และนำเสนอหน้าชั้นเรียน
3. มอบหมายกรณีศึกษาให้วิเคราะห์และนำเสนอผลการวิเคราะห์จากกรณีศึกษาในห้องเรียน
1. การนำเสนอรายงานกลุ่มที่ได้จากการสืบค้นข้อมูล
2. ประเมินผลจากสื่อและการนำเสนอหน้าชั้นเรียน
3. การวิเคราะห์ การแก้ปัญหา จากกรณีศึกษา ที่นำเสนอหน้าชั้นเรียน
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1,2,3,5 การสอบกลางภาค 8 35
2 1,2,3,5 สอบปลายภาค 17 35
3 3,4,5 รายงานกลุ่ม การนำเสนองาน การวิเคราะห์ปัญหาหน้าชั้นเรียน และ ในขณะเรียน ทุกสัปดาห์ 20
4 1,2,3,4,5 สังเกตพฤติกรรมระหว่างเรียน การตอบคำถามในห้องเรียน ผลงานกลุ่ม ทุกสัปดาห์ 10
K.R. Subramanyam Financial Statement Analysis . Mc Graw Hill, 11th edition International edition, 2014.
มาตรฐานการบัญชี สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
เอกสารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
๒. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
- เยาวรักษ์ สุขวิบูลย์. รายงานทางการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน. 2559.
- ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การวิเคราะห์งบการเงิน. พิมพ์ครั้งที่ 5. ฉบับปรับปรุง. 2551.
- สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์. กรอบแนวคิดสำหรับการรายงานทางการเงิน ) ปรับปรุง 2558 ( และมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2560) และทุกฉบับที่เกี่ยวข้อง
- ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การวิเคราะห์หลักทรัพย์โดยใช้ปัจจัยพื้นฐาน e-book
- Charles H. Gibson Financial Statement Analysis .South-Western Cengage Learning, 13th
Edition International edition, 2013.
- งบการเงิน ของ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เอกสารจากเว็บไซด์
- www.fap.or.th
- www.sec.or.th
- www.dbd.go.th
ใช้แบบประเมินผลอาจารย์ผู้สอนของมหาวิทยาลัยที่กำหนดให้มีการประเมินการสอนอาจารย์ผู้สอนโดยนักศึกษาทุกภาคการศึกษา
ประเมินการสอนจากผลการสอบของนักศึกษา และจากการวิเคราะห์โจทย์ปัญหา กรณีศึกษา
ปรับปรุงจุดบกพร่องในการสอนตามผลการประเมินของนักศึกษา
ปรับปรุงการสอนโดยประเมินจากผลการสอบและการวิเคราะห์ปัญหา การทำกรณีศึกษา
ตรวจสอบความถูกต้องในการประเมินผลสัมฤทธิ์รายวิชาของนักศึกษา
ตรวจสอบความตรงประเด็นของข้อสอบกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ของสาขาวิชา
ตรวจสอบความถูกต้องในการประเมินผลสัมฤทธิ์รายวิชาของนักศึกษา
ตรวจสอบความตรงประเด็นของข้อสอบกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ของสาขาวิชา