ระบบจัดการฐานข้อมูล

Database Management Systems

เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล สามารถออกแบบระบบฐานข้อมูลโดยเป็นการออกแบบฐานข้อมูลเชิงแนวคิด การออกแบบฐานข้อมูลเชิงตรรกะ การออกแบบฐานข้อมูลเชิงกายภาพการวางแผนจัดการความปลอดภัยของระบบฐานข้อมูล การจัดการทรานแซกชัน และการควบคุมภาวะพร้อมกัน
-
แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับฐานข้อมูล สถาปัตยกรรมฐานข้อมูล โครงสร้างการเก็บข้อมูล ตัวแบบของข้อมูล ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ ฐานข้อมูลแบบลดหลั่นกันตามลำดับ และฐานข้อมูลแบบเครือข่าย การออกแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ การปรับข้อมูลเข้าบรรทัดฐาน ภาษาที่ใช้จัดการฐานข้อมูลและการใช้งาน ความมั่นคง ความถูกต้อง และความน่าเชื่อถือได้ของระบบจัดการฐานข้อมูล
1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
-    ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละและซื่อสัตย์
-    มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
-    มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและลำดับความสำคัญ
-    เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
-    เคารพกฎระเบียนและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
-    สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์ต่อบุคคล องค์กรและสังคม
-    มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
- สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมในเนื้อหารายวิชา
- บรรยายพร้อมยกตัวอย่างประกอบ
- การทดลองปฏิบัติจริง
- อภิปรายกลุ่มทั้งกลุ่มเฉพาะและกลุ่มใหญ่
- กำหนดให้นักศึกษาหากรณีตัวอย่างที่เกี่ยวข้องแล้วนำมาวิเคราะห์ตามศาสตร์และทฤษฎีที่เรียนพร้อมกับแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน
- พิจารณาจากพฤติกรรมการเข้าเรียนและการทำงานที่ได้รับมอบหมายอย่างถูกต้องและตรงเวลา
- พิจารณาจากการร่วมอภิปรายที่มีเหตุผลถูกต้อง เหมาะสม และสร้างสรรค์
- ประเมินผลการนำเสนอกรณีศึกษาที่มอบหมาย
- มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สำคัญในเนื้อหาที่ศึกษา
- สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและอธิบายความต้องการทางคอมพิวเตอร์  รวมทั้งประยุกต์ความรู้ ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา
- สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์ให้ตรงตามข้อกำหนด
- สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและวิวัฒนาการคอมพิวเตอร์
- รู้ เข้าใจและสนใจพัฒนาความรู้ ความชำนาญทางคอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื่อง
- มีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาที่ศึกษาเพื่อให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลงและเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ ๆ
- มีประสบการณ์ในการพัฒนาและหรือการประยุกต์ซอฟต์แวร์ที่ใช้งานได้จริง
- สามารถบูรณาการความรู้ในที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- บรรยายประกอบการยกตัวอย่างการทำงานกลุ่มและนำเสนอรายงานจากการค้นคว้า
- การศึกษาโดยใช้ปัญหาเป็นหลักในการเรียนและค้นคว้า
- ทดสอบเก็บคะแนนกลางภาคและปลายภาค โดยเน้นที่หลักการและวิธีการคิด โดยข้อสอบมีให้ออกแบบฐานข้อมูล
- ประเมินผลจากรายงานที่ค้นคว้า
 
- คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ
- สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์
- สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ
- สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาทางคอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสม
- มอบหมายให้ทำโครงงานเพื่อให้นักศึกษาฝึกวิเคราะห์ วางแผน
- ให้นักศึกษานำเสนอผลงานที่ได้พัฒนา
- ทดสอบเก็บคะแนนกลางภาคและปลายภาคโดยเน้นที่หลักการและวิธีการคิด โดยข้อสอบมีให้ออกแบบฐานข้อมูล
- ประเมินผลจากรายงานที่ศึกษาค้นคว้า
- สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายและสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ
- สามารถให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกแก่การแก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ ในกลุ่มทั้งในบทบาทของผู้นำหรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมทำงาน
- สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชี้นำสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
- มีความรับผิดชอบในการกระทำของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม
- สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวมพร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม
- มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
- มอบหมายให้ทำโครงงานเพื่อให้นักศึกษาฝึกวิเคราะห์ วางแผน
- มอบหมายงานเป็นรายบุคคลและรายงานกลุ่
- จากรายงานที่นักศึกษานำเสนอหน้าชั้นเรียน
- พฤติกรรมภายในชั้นเรียน
- มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จำเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการทำงานที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
- สามารถแนะนำประเด็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติประยุกต์ต่อปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์
- สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน เลือกใช้รูปแบบของสื่อการนำเสนออย่างเหมาะสม
- สามารถใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม
- มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองและทำรายงานโดยมีแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ
- มอบหมายงานให้สร้างไดอะแกรมและอีอีอาร์โดยใช้ซอฟต์แวร์ที่เหมาะสม
- มอบหมายโครงงานให้ออกแบบและสร้างฐานข้อมูลโดยใช้ซอฟต์แวร์ระบบจัดการฐานข้อมูล
- นำเสนอโครงงานโดยใช้รูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
- จากการมีส่วนร่วมในการอภิปรายเมื่อเพื่อนำเสนอเสร็จแล้ว
- จากไดอะแกรมและอีอาร์ที่สร้างขึ้นจากซอฟต์แวร์
- จากรายงานที่ส่งและการนำผลเสนอผลงานที่สร้างขึ้น
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 3 4 5 6 1 2 1 2 3 4
1 12031201 ระบบจัดการฐานข้อมูล
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 5.1, 5.2, 5.4 สอบกลางภาค สอบปลายภาค 9, 17 30%, 30%
2 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 5.3 นำเสนองานกลุ่ม และ รายบุคคล ตลอดภาคการศึกษา 30%
3 1.1, 1.2 การเข้าชั้นเรียน และการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน ตลอดภาคการศึกษา 10%
วิเชียร  เปรมชัยสวัสดิ์. (2546). ระบบฐานข้อมูล. สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี : กรุงเทพฯ.
-
โอภาส  เอี่ยมสิริวงศ์. (2546). การออกแบบและจัดการฐานข้อมูล. ซีเอ็ดยูเคชั่น : กรุงเทพฯ.
สมจิตร อาจอินทร์ และงามนิจ  อาจอินทร์. (2521). ระบบฐานข้อมูล. ขอนแก่นการพิมพ์ : ขอนแก่น.
อัจฉรา  ธารอุไรกุล และคนอื่น ๆ. (2541). ระบบฐานข้อมูลเบื้องต้น. บริษัทเนติกุลการพิมพ์ : กรุงเทพฯ.
- แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา
- การสนทนาระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
- ผลการเรียนของนักศึกษา
- การทดสอบเก็บคะแนนเพื่อประเมินการเรียนรู้
- สัมมนาการจัดการเรียนการสอน
- การวิจัยในชั้นเรียน
- ได้จากการสอบถามนักศึกษา และสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมทั้งการทดสอบย่อยและหลังการรายงานผลการศึกษาในรายวิชา มีการทวนสอบดังนี้
- หัวหน้าหลักสูตรตรวจสอบผลประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา  จากข้อสอบ  รายงาน  และวิธีการให้คะแนน
- ปรับปรุงรายวิชาทุกภาคการเยนตามข้อเสนอแนะและจากผลทวนสอบ
- สลับปรับปลี่ยนอาจารย์ผู้สอนเพื่อให้นักศึกษามีมุมมองที่หลากหลาย