ระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ์

Strategic Information System

          1. เพื่อศึกษาและประยุกต์หลักการบัญชีเพื่อการจัดการในองค์กร
        2. เพื่อสามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาด้านการจัดการในองค์กร โดยใช้บัญชีเป็นฐาน
        3. เพื่อร่วมกันวิเคราะห์และมีส่วนร่วมในการศึกษาโดยการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างผู้เรียนและผู้สอน
  เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักศึกษา ให้เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนดในมาตรฐานผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน
กลยุทธ์ระบบสารสนเทศในองค์กร การวางแผน การพัฒนา การนำไปใช้ และการประเมินระบบสารสนเทศจากมุมมองการบริหารสู่ปัจจัยทางสังคม จรรยาบรรณ วัฒนธรรม และโลกการประยุกต์ในการจัดการระบบสารสนเทศ กรณีศึกษา
6  ชั่วโมง ต่อสัปดาห์
        1.1    คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
                1) มีความรู้และความเข้าใจในคุณค่าแห่งอาชีพในตำแหน่งผู้บริหารองค์กร
                         - มีความเข้าใจและเห็นความสำคัญในคุณค่าแห่งอาชีพในตำแหน่งผู้บริหารองค์กร
                   - เข้าใจถึงการทำงานของผู้บริหารองค์กร
                    - มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพการบริหาร
                2) มีความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย เคารพและสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถาบันและสังคม
                    - สามารถปฏิบัติตามระเบียบของมหาวิทยาลัยฯ และข้อตกลงเกี่ยวกับการเรียนได้
1.2    วิธีการสอนที่จะใช้พัฒนาการเรียนรู้
                1) สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพในเนื้อหาวิชาเรียน
                   2) กำหนดข้อตกลงเกี่ยวกับการเรียน ได้แก่ ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการเรียน การเข้าชั้นเรียน การสอบ การทำงานที่ได้รับมอบหมาย การทำโจทย์ปัญหา และการแต่งกายตามระเบียบของมหาวิทยาลัยฯ
1.3  วิธีการประเมินผล
                1) ประเมินจากการแสดงความเห็นในการถาม-ตอบในห้องเรียน
                   2) กรณีศึกษาและแบบทดสอบด้านจริยธรรม
                3) ติดตามการปฏิบัติตามข้อตกลงเกี่ยวกับการเรียนทุกสัปดาห์ เช่น การมีจิตสาธารณะใช้วิธีการสังเกตจากการให้ความร่วมมือในการบริการอุปกรณ์การสอนแก่เพื่อน ๆ การช่วยรวบรวมงานจากเพื่อน ๆ เพื่อส่งอาจารย์ และให้คะแนน 10%
        2.1    ความรู้ที่จะได้รับ
                1)  มีความรู้และความเข้าใจในศาสตร์และมาตรฐานการตรวจสอบภายใน
                2) มีความรู้และความเข้าใจในองค์ความรู้ทางด้านอื่นที่สัมพันธ์กับองค์ความรู้ด้านการบัญชีเพื่อการจัดการโดยสามารถบูรณาการและนำมาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม
        2.2   วิธีการสอน
                1) บรรยาย ยกตัวอย่าง และถาม – ตอบในชั้นเรียน
                2) การฝึกหัดแก้ไขโจทย์ปัญหา
        2.3    วิธีการประเมินผล
                1) การตอบคำถามในชั้นเรียน
                2) การทดสอบย่อย การสอบปลายภาค
        3.1    ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
               1) สามารถสืบค้นข้อมูล ประมวลข้อมูล และแนวคิดต่างๆเพื่อนำมาใช้ในการระบุและวิเคราะห์ปัญหาที่มีความซับซ้อนได้ด้วยตนเอง
                   -สามารถสืบค้นข้อมูล บทความ ที่เกี่ยวข้องกับการบัญชีเพื่อการจัดการ
                2) สามารถประยุกต์และบูรณาการความรู้ทางการบัญชีและด้านอื่นที่สัมพันธ์กัน ใช้ทักษะทางวิชาชีพ และดุลยพินิจในการแก้ไขปัญหารวมทั้งเสนอแนะแนวทางใหม่ในสถานการณ์ต่างๆ อย่างสร้างสรรค์ โดยคำนึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการตัดสินใจ
                    -สามารถกำหนดวิธีการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมสำหรับสถานการณ์ กิจการ หน่วยงานที่มีความแตกต่างกัน  รวมทั้งสามารถเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่ตรวจพบจากการใช้บัญชีในการบริหารงาน
                3) สามารถติตาม ประเมินผล และรายงานผลได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน
                    - สามารถสื่อสารและรายงานผลการตรวจสอบภายในได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน
                1) ส่งเสริมการเรียนรู้ และฝึกกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ จากระดับง่ายไปสู่ระดับที่สูงขึ้น ตามระดับชั้นการศึกษา โดยใช้โจทย์แบบฝึกหัด โจทย์ปัญหา กรณีศึกษา หรือสถานการณ์จำลอง
                2) การบรรยาย ยกตัวอย่าง และการถาม – ตอบในชั้นเรียน ทั้งเดี่ยวและเป็นกลุ่ม
                3) การให้นักศึกษาสรุปความรู้
        3.3    วิธีการประเมินผลทักษะทางปัญญาของนักศึกษา
                1) การสอบกลางภาค การสอบปลายภาค
                2) คุณภาพของงานที่มอบหมายให้ทำ
        4.1   ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องการพัฒนา
                1) สามารถปฏิบัติและรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
                    - สามารถปฏิบัติและรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายได้ ตามข้อตกลงที่กำหนดไว้
                2) มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น และปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมขององค์กรได้เป็นอย่างดี
                    - สามารถทำงานเป็นกลุ่มเป็นทีมได้โดยมีความร่วมมือที่ดี สามัคคี ช่วยเหลือกันเพื่อให้งานออกมาสำเร็จ
                3) มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ สามารถให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ต่างๆทั้งในบทบาทของผู้นำ หรือในบทบาทของผู้ร่วมงาน
                   - สามารถแสดงความคิดเห็นเมื่อทำงานกลุ่ม หรือในชั้นเรียน เมื่อมีโอกาสได้แสดงความคิดเห็น หรือแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในห้องเรียน
        4.2    วิธีการสอน
                1) มอบหมายการทำงานแบบกลุ่มย่อยโดยมีการสลับหมุนเวียนการเป็นผู้นำ การเป็นสมาชิกกลุ่มและผลัด กันเป็นผู้รายงาน
               2) มอบหมายงานที่เกี่ยวข้องกับความรู้ด้านวิชาชีพบัญชีโดยให้มีการอภิปรายแสดงความคิดเห็น
               3) ให้ศึกษาการแก้ปัญหาจากรณีศึกษาต่างๆ
        4.3    วิธีการประเมิน
                1) ประเมินจากงานที่มอบหมาย
                2) ประเมินการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีจากแบบประเมินตนเองและเพื่อนในกลุ่ม ประเมินจากงานที่มอบหมายและระยะเวลาในการส่งงาน
        5.1    ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
                1) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขียน รู้จักเลือกและใช้รูปแบบการนำเสนอที่เหมาะสมกับปัญหาและกลุ่มผู้ฟังที่แตกต่างกัน
                2) สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคนิคการสื่อสารที่เหมาะสมในการเก็บรวบรวมข้อมูล การแปลความหมายและการสื่อสารสารสนเทศ
                1) มอบหมายงานที่ต้องใช้ทักษะในการวิเคราะห์
               2) มอบหมายงานที่ต้องมีการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศจากฐานข้อมูล
               3) ให้นักศึกษาทำสื่อประกอบการรายงานและนำเสนอหน้าชั้นเรียนโดยรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์
        5.3   วิธีการประเมิน
                1) ประเมินจากผลงานการสืบค้นข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่มอบหมายและนำเสนอผลงานเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่ม
               2) ประเมินจากการสอบปลายภาค
               3) ประเมินทักษะการใช้ภาษาพูดในการนำเสนองานและการใช้ภาษาเขียนจากงานที่มอบหมายเป็นรายบุคคลหรือกลุ่ม
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 2,3,5 การสอบปลายภาค 8 50%
2 1,2,3,4,5 กรณีศึกษา ทุกสัปดาห์ 10%
3 12,3,4,5 รายงานกลุ่ม 5 และ 8 30%
4 12,3,4,5 การนำเสนอหน้าชั้นเรียน ทุกสัปดาห์ 10%
เอกสารเกี่ยวกับโปรแกรม เทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบัน และหลักการเขียนบทความวิจัย
วารสาร และรายงานการวิจัยเกี่ยวข้องทางด้าน ITI
เว็บไซต์ ที่เกี่ยวกับหัวข้อในประมวลรายวิชา เช่น Wikipedia คำอธิบายศัพท์