วาดภาพสร้างสรรค์เพื่องานออกแบบ

Creative Drawing for Design

1. เข้าใจความหมายของการวาดภาพสร้างสรรค์ 2. เข้าใจกระบวนการพัฒนาการใช้เทคนิคการสร้างสรรค์ โดยให้เนื้อหา สอดคล้องกับการแสดงออกทางศิลปะเพื่อมาปรับใช้กับการออกแบบงานทางด้านผลิตภัณฑ์ 3. เห็นความสำคัญของการพัฒนากระบวนการสร้างสรรค์อย่างมีคุณค่า
เพื่อให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการวาดภาพ เพื่อเป็นพื้นฐานการเรียนในรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบอุตสาหกรรม
ปฏิบัติเกี่ยวกับการถ่ายทอดแนวความคิดด้วยเทคนิคการเขียนภาพในรูปแบบต่างๆให้เหมาะสมกับการสร้างสรรค์จากแรงบันดาลใจในการออกแบบ
ให้คำปรึกษานอกชั้นเรียนวันละ 1 ชั่วโมงรวม 17 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ทาง anucha2500@gmail.com และทาง facebook : anucha kaewluang ซึ่งได้แจ้งให้นักศึกษาทราบตั้งแต่เข้าเรียนในสัปดาห์แรก  
1.1.1 ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื้อสัตย์สุจริต
1.1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
1.1.3 มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นทีมได้
1.1.4 เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
1.1.5 เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
1.1.6 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
1.2.1 บรรยายและปฏิบัติงาน
1.3.1 ตรวจชิ้นงาน เช็คชื่อเข้าเรียนและสังเกตความกล้าแสดงออกในเชิงสร้างสรรค์ 1.3.2 ส่งผลงานสร้างสรรค์ ประเมินจากการปฏิบัติจริงคุณภาพของชิ้นงานนักศึกษา 1.3.3 คะแนนจิตพิสัย
2.1.1 นักศึกษาสามารถรู้เข้าใจ และปฏิบัติผลงานวาดเส้นสร้างสรรค์ตามหัวข้อที่กำหนด 2.1.2 มีความเข้าใจทางด้านศิลปะสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน ชีวิตประจำวันและแนะนำ ถ่ายทอดให้กับผู้อื่นได้ 2.1.3 เห็นคุณค่าความงามในการพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยใช้ความรู้ทางด้านศิลปะและการออกแบบ
2.2.1 การบรรยายอภิปรายอย่างมีส่วนร่วม และใช้โปรแกรม Microsoft Office PowerPoint เป็นสื่อการสอนในชั่วโมงเรียน 2.2.2 ปฏิบัติงานสร้างสรรค์ผลงานศิลปะอย่างต่อเนื่อง โดยอาจารย์เป็นผู้กำหนดหัวข้อ 2.2.3 นักศึกษานำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน
2.3.1 ตรวจผลงานวาดเส้นสร้างสรรค์ในแต่ละหัวข้อ ตลอดภาคการศึกษา 2.3.2 การนำเสนอผลงาน โดยพิจารณาจากแนวคิดและการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษา
3.1.1 พัฒนาความรู้ความเข้าใจวิธีการวาดภาพสร้างสรรค์ 3.1.2 รู้จักการวางแผนและการแก้ปัญหาในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะและการออกแบบ 3.1.3 สร้างสรรค์ผลงานศิลปะและการออกแบบได้ตรงตามแนวความคิดที่นักศึกษานำเสนอ
3.2.1การมอบงานให้นักศึกษา และการนำเสนอผลงานเป็นรายบุคคล 3.2.2 อภิปรายกลุ่ม
3.3.1 สอบกลางภาคและปลายภาค 3.3.2 วัดผลจากการ การนำเสนอผลงาน
4.1.1 พัฒนาทักษะในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้เรียนด้วยกัน 4.1.2 พัฒนาความเป็นผู้นำและผู้ตามในการทำงานเป็นทีม 4.1.3 พัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง และมีความรับผิดชอบในงานที่มอบหมายให้ครบถ้วนตาม
4.2.1 การบรรยายทฤษฎีอย่างมีส่วนร่วม อาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาร่วมกันวิพากษ์ผลงาน อย่างมีส่วนร่วม 4.2.2 ปฏิบัติงานวาดภาพสร้างสรรค์ และนำเสนอผลงาน
4.3.1 นักศึกษาร่วมแสดงความคิดเห็นในช่วงการบรรยายการปฏิบัติงาน 4.3.2  ประเมินจากผลงาน และการนำเสนอ 4.3.3 นักศึกษาร่วมแสดงความคิดเห็นในช่วงการตรวจผลงาน
5.1.1  พัฒนาทักษะในการสื่อสารทั้งการพูด การฟัง 5.1.2  พัฒนาทักษะในการศึกษาการสร้างสรรค์งานศิลปะที่นำมาปรับใช้กับงานออกแบบผลิตภัณฑ์ 5.1.3 พัฒนาทักษะในการสืบค้นคว้าจากงานออกแบบผลิตภัณฑ์ของจริงและข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต
5.2.1 อภิปราย ซักถามระหว่างบรรยายทฤษฏีด้วยการใช้โปรแกรมMicrosoft Office PowerPoint เพื่อเน้นความเข้าใจ 5.2.2  การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะและการออกแบบโดยมีวัสดุจริงเพื่อประกอบในการศึกษา 5.2.3  ศึกษานอกเวลา โดยให้ค้นคว้าข้อมูลจากข้อมูลจริง และข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต เพื่อประกอบในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ และการออกแบบ
5.3.1 ประเมินจากรายงาน และรูปแบบการนำเสนอ 5.3.2 ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการอภิปรายและวิธีการอภิปราย
6.1.1  มีทักษะการวาดภาพสร้างสรรค์                      
6.1.2  มีทักษะในการออกแบบโดยใช้หลักการวาดภาพสร้างสรรค์ได้
6.2.1  มอบหมายให้วาดภาพสร้างสรรค์ตามกระบวนการ            
6.2.2  มอบหมายงานวาดภาพสร้างสรรค์ 
6.2.3  นำเสนอผลงานการวาดภาพสร้างสรรค์
6.3.1   ประเมินจากผลงาน
6.3.2   ประเมินจากการนำเสนอผลงาน  
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 6. ทักษะพิสัย
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3
1 BAAID107 วาดภาพสร้างสรรค์เพื่องานออกแบบ
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 1,2,3,4,5,9,11,13 สอบกลางภาค สอบปลายภาค 8 17 15% 15%
2 1,2,3,4,5,6,7,9,10,11,12,13,14,15 ปฏิบัติงาน การทำงานผลงาน ตลอดภาคการศึกษา ตลอดภาคการศึกษา 60%
3 1,2,3,4,5,6,7,9,10,11,12,13,14,15 พฤติกรรมการเข้าชั้นเรียน การแต่งกาย การส่งงานตรงตามกำหนด ตลอดภาค การศึกษา 10%
เอกสารประกอบการสอนรายวิชาเรื่อง การจัดองค์ประกอบศิลป์, วาดเส้นสร้างสรรค์, ทฤษฎีศิลป์ บุญเลิศ บัตรขาว.กายวิภาค ฉบับนักศึกษาศิลปะ.กรุงเทพ:สำนักพิมพ์ โอเดียนสโตร์, 2531 โชดก เก่งเขตรกิจ.ความรู้ทั่วไปทางศิลป์.กรุงเทพฯ:สำนักพิมพ์ เสริมวิทย์บรรณาคาร , 2533 ชลูด นิ่มเสมอ.องค์ประกอบของศิลปะ.กรุงเทพฯ:สำนักพิมพ์ ไทยวัฒนาพานิช จำกัด, 2534 เสน่ห์ ธนารัตน์สฤษดิ์.Study Drawing.กรุงเทพฯ:สำนักพิมพ์ รวมสาส์น จำกัด, 2537 สมเกียรติ ตั้งนโม.ปรัชญาศิลป์ สุนทรียศาสตร์.กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์ โอเดียนสโตร์, 2537 เกษม ก้อนทอง.วาดเส้นสร้างสรรค์.กรุงเทพฯ:สำนักพิมพ์ โอเอสพริ้นติ้งเฮาส์ , 2545 จรูญ โกมุทรัตนานนท์.สุนทรียศาสตร์: ปัญหาเบื้องต้นในปรัชญาศิลปะและความงาม.กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยรังสิต, 2551 ธานี สังข์เอี้ยว.วาดเส้นฝึกมือ ชุด วาดเส้นพื้นฐาน.กรุงเทพฯ:บจก.สนพ., 2552
ไม่มี
ไม่มี
การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา ข้อเสนอแนะผ่านทางเว็บบอร์ด ที่ผู้สอนจัดทำเป็นช่องทางการสื่อสารกับ นักศึกษา
1 การสังเกตการณ์สอน 2 ผลการเรียนของนักศึกษา 3 การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
1 สัมมนาการจัดการเรียนการสอน 2 การวิจัยในและนอกชั้นเรียน
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษา และสังเกตความก้าวหน้า ความเข้าใจ และพัฒนาของผลการปฏิบัติงาน 1 การให้คะแนนจากผลงานสร้างสรรค์รายสัปดาห์ 2 มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดย ตรวจสอบข้อสอบ รายงานวิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
1 ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4 2 เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์