ออกแบบสถาปัตยกรรม 2

Architectural Design 2

จัดทำโครงการออกแบบ โดยกำหนดองค์ประกอบโครงการ ขนาดพื้นที่สำรวจและวิเคราะห์ ที่ตั้ง กำหนดแนวความคิด ทำการออกแบบสถาปัตยกรรมที่คำนึงถึงระบบโครงสร้างอาคาร งานระบบอาคารขนาดเล็กและข้อกำหนด อาคารที่เกี่ยวข้อง โดยนำรูปแบบสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นมาประยุกต์ใช้
 
เพื่อให้การศึกษาที่ทันสมัยกับยุคสมัยที่เปลี่ยนไปกับเทคโนโลยีโลกปัจจุบัน
ศึกษาและฝึกปฏิบัติการออกแบบอาคารสาธารณะขนาดเล็กประเภทอาคารอยู่อาศัย รวม อาคารสำนักงาน จัดทำ กระบวนการออกแบบ โดยกำหนดองค์ประกอบ โครงการ ขนาดพื้นที่ สำรวจและวิเคราะห์ที่ตั้ง กำหนดแนวความคิดและทำการ ออกแบบสถาปัตยกรรมที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตในการอยู่อาศัยและพฤติกรรมการ ทำงานในสำนักงานสมัยใหม่ คำนึงถึงระบบโครงสร้างอาคาร งานระบบอาคาร สภาวะน่าสบาย และข้อกำหนดอาคารที่เกี่ยวข้อง
6  ชั่วโมง ต่อสัปดาห์
1.1.1  มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา  และความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม
1.1.2  มีจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ
1.2.1 ให้ความสำคัญและสร้างสำนึกด้านจรรยาบรรณชีพสถาปัตยกรรม
กำหนดแจ้งหลักเกณฑ์การเข้าเรียน การส่งงานการรับผิดชอบ ต่อตัวเองและผู้อื่น
1.3.1   พฤติกรรมการเข้าเรียน และส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา
1.3.2   มีการอ้างอิงเอกสารที่ได้นำมาทำรายงาน อย่างถูกต้องและเหมาะสม
1.3.3   ประเมินผลจากความรับผิดชอบในปฏิบัติงานเขียนแบบ ภายในห้องเรียน
2.1.1 ความรู้และความเข้าใจทั้งด้านทฤษฎีและหลักการปฏิบัติในเนื้อหาที่ศึกษา
2.1.2 สามารถติดตามความก้าวหน้าวิชาการและเทคโนโลยีของสาขาวิชาที่ศึกษา
2.1.3 สามารถบูรณาการความรู้ที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
บรรยาย  การนำเสนอรายงาน มอบหมายให้ค้นหาบทความ ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดยนำมาสรุปและนำเสนอ ปฏิบัติการเขียนแบบ และส่งเสริมการประกวดแบบ
2.3.1    สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นการวัดหลักการและทฤษฏี
2.3.2   ประเมินจากการนำเสนอผลการค้นคว้าข้อมูล  รายงาน
2.3.3   ประเมินผลจากผลงานการเขียนแบบ และการประกวดแบบ
พัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมีการคิดอย่างเป็นระบบ มีการวิเคราะห์ สามารถสร้างงานเขียนแบบ  โดยนำหลักการต่างๆ มาประยุกต์ใช้ในงานได้  ตามคุณสมบัติหลักสูตรดังนี้
3.1.1 มีทักษะการปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งทางด้านวิขาการหรือวิชาชีพ
3.1.2 มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างเป็นระบบ
3.2.1   ฝึกปฏิบัติการออกแบบระยะสั้น และงานออกแบบโครงการ
3.2.2   ฝึกให้ประเมินทางเลือกข้อมูลและรูปแบบงานออกแบบโครงการออกแบบ
3.3.1   วัดผลจากการประเมินผลงานออกแบบสถาปัตยกรรม
3.3.2   กำหนดเกณฑ์การให้คะแนนจากการตรวจแบบร่าง
ขอคำปรึกษา วิเคราะห์ข้อมูลสำหรับการออกแบบและสร้างทางเลือก เพื่อนำไปสู่งานออกแบบสถาปัตยกรรม
-
-
-
5.1.1   สามารถเลือกใช้วิธีการและเครื่องมือสื่อสารที่เหมาะสม
5.2.1   มอบหมายงาน
5.2.2   นำเสนองานรูปแบบที่เหมาะสม
5.2.3   ส่งเสริมการประกวดแบบ
ประเมินผลจากงานที่ได้รับมอบหมาย โดยดูจากการนำเสนอผ่านเครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
6.2 มีทักษะในการหาแนวทางปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องด้วยตนเอง
6.3 มีทักษะในการปฏิบัติงานสร้างสรรค์ผลงาน  
-ใช้วิธีการสอน ด้วยวิธีคัดลอกแบบ ทำตามแบบและใบงาน การใช้กรณีศึกษา การออกแบบสร้างสรรค์ผลงานตามแนวทางของการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องด้วยตนเอง
-ประเมินตามสภาพจริงโดยประเมินจากการปฏิบัติงานและผลงาน
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1.ด้านคุณธรรมจริยธรรม 2.ด้านความรู้ 3.ด้านทักษะทางปัญญา 4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5.ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 6. ทักษะพิสัย
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3
1 BARAT102 ออกแบบสถาปัตยกรรม 2
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 คุณธรรมจริยธรรม การเข้าห้องเรียน การตรงต่อเวลา การส่งงาน และมีความรับผิดชอบต่อจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 1-17 10%
2 ความรู้ สอบทฤษฎี และมีการบูรณาการความรู้ที่ศึกษาเข้ากับงานที่ได้รับมอบหมายได้ 9 20%
3 ทักษะทางปัญญา สอบปฏิบัติ และทักษะในการประยุกต์ความรู้ พร้อมทั้งนำความรู้ ความคิด มาใช้ในงานออกแบบได้อย่างมีระบบ 1-17 50%
4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ - - -
5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การเลือกใช้เครื่องมือในการออกแบบและนำเสนองาน 1-17 10%
6 ด้านทักษะพิสัย เก็บคะแนนจากการ pin up กระบวนการออกแบบ 1-17 10%
1. หนังสือ ตำรา และเอกสารประกอบการสอนหลัก 
    เอกสารและหนังสือประกอบการเรียน
1.อรศิริ   ปาณินท์ 2538  กระบวนการออกแบบทางสถาปัตยกรรม ปทุมธานี:สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยรังสิต
2.อรศิริ   ปาณินท์ 2538  มนุษย์กับการสร้างสรรค์สถาปัตยกรรม กรุงเทพฯ:สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยรังสิต
3.อรศิริ   ปาณินท์ 2538  ที่ว่างทางสถาปัตยกรรม กรุงเทพฯ:สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยรังสิต
4.ผุสดี  ทิพทัส 2540  เกณฑ์การออกแบบทางสถาปัตยกรรม กรุงเทพฯ:สำนักพิมพ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5.บัณฑิต  จุลาสัย  2544  จุด เส้น ระนาบ  กรุงเทพฯ:สำนักพิมพ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
        6.เลอสม  สถาปิตานนท์  2544  บ้านและการออกแบบ  กรุงเทพฯ:สำนักพิมพ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
        7. ศักดา  ประสานไทย 2549  วัสดุและการออกแบบ  กรุงเทพฯ:สำนักพิมพ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-
-
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
           การประเมินประสิทธิผลรายวิชานี้ ที่จัดทำโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษาได้ดังนี้

การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา ข้อเสนอแนะผ่านเว็บบอร์ด  ที่สาขาฯ ได้จัดทำเป็นช่องทางการสื่อสารกับนักศึกษา
           ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์  ดังนี้
2.1   การสังเกตการณ์สอนของผู้ร่วมทีมสอน
2.2   ผลการเรียนของนักศึกษา
2.3   การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ  2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน  ดังนี้
                3.1   สัมมนาการจัดการเรียนการสอน
                3.2   การวิจัยในและนอกชั้นเรียน
-
          ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการ ทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้
           4.1  การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจำหลักสูตร
           4.2   มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา  ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
     จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา  ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา  เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น  ดังนี้
      5.1   ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4
    5.2   เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์
        5.3  ปรับกลยุทธ์การสอน เพิ่มการศึกษาดูงาน และส่งเสริมการประกวดแบบ