ออกแบบสถาปัตยกรรม 2

Architectural Design 2

จัดทำโครงการออกแบบ โดยกำหนดองค์ประกอบโครงการ ขนาดพื้นที่สำรวจและวิเคราะห์ ที่ตั้ง กำหนดแนวความคิด ทำการออกแบบสถาปัตยกรรมที่คำนึงถึงระบบโครงสร้างอาคาร งานระบบอาคารขนาดเล็กและข้อกำหนด อาคารที่เกี่ยวข้อง โดยนำรูปแบบสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นมาประยุกต์ใช้
 
เพื่อให้การศึกษาที่ทันสมัยกับยุคสมัยที่เปลี่ยนไปกับเทคโนโลยีโลกปัจจุบัน
ศึกษาและฝึกปฏิบัติการออกแบบอาคารสาธารณะขนาดเล็กประเภทอาคารอยู่อาศัย รวม อาคารสำนักงาน จัดทำ กระบวนการออกแบบ โดยกำหนดองค์ประกอบ โครงการ ขนาดพื้นที่ สำรวจและวิเคราะห์ที่ตั้ง กำหนดแนวความคิดและทำการ ออกแบบสถาปัตยกรรมที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตในการอยู่อาศัยและพฤติกรรมการ ทำงานในสำนักงานสมัยใหม่ คำนึงถึงระบบโครงสร้างอาคาร งานระบบอาคาร สภาวะน่าสบาย และข้อกำหนดอาคารที่เกี่ยวข้อง
6  ชั่วโมง ต่อสัปดาห์
คุณธรรม จริยธรรม ที่ต้องพัฒนา

           1.1.1  มีจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ
           1.1.2  มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา  และความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม
1.2.1 ให้ความสำคัญและสร้างสำนึกด้าน  จรรยาบรรณชีพสถาปัตยกรรม
กำหนดแจ้งหลักเกณฑ์การเข้าเรียน การส่งงานการรับผิดชอบ ต่อตัวเองและผู้อื่น
1.3.1   พฤติกรรมการเข้าเรียน และส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา
1.3.2   มีการอ้างอิงเอกสารที่ได้นำมาทำรายงาน อย่างถูกต้องและเหมาะสม
1.3.3   ประเมินผลจากความรับผิดชอบในปฏิบัติงานเขียนแบบ ภายในห้องเรียน
 
           2.1.1 ความรู้และความเข้าใจทั้งด้านทฤษฎีและหลักการปฏิบัติในเนื้อหาที่ศึกษา
           2.1.2 สามารถติดตามความก้าวหน้าวิชาการและเทคโนโลยีของสาขาวิชาที่ศึกษา
2.1.3 สามารถบูรณาการความรู้ที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
บรรยาย  การนำเสนอรายงาน มอบหมายให้ค้นหาบทความ ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดยนำมาสรุปและนำเสนอ ปฏิบัติการเขียนแบบ และส่งเสริมการประกวดแบบ
2.3.1    สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นการวัดหลักการและทฤษฏี
2.3.2   ประเมินจากการนำเสนอผลการค้นคว้าข้อมูล  รายงาน
2.3.3   ประเมินผลจากผลงานการเขียนแบบ และการประกวดแบบ
พัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมีการคิดอย่างเป็นระบบ มีการวิเคราะห์ สามารถสร้างงานเขียนแบบ  โดยนำหลักการต่างๆ มาประยุกต์ใช้ในงานได้  ตามคุณสมบัติหลักสูตรดังนี้
3.1.1 มีทักษะการปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งทางด้านวิขาการหรือวิชาชีพ
3.1.2 มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างเป็นระบบ
3.2.1   ฝึกปฏิบัติการออกแบบระสั้น และงานออกแบบโครงการ
3.2.2   ฝึกให้ประเมินทางเลือกข้อมูลและรูปแบบงานออกแบบโครงการออกแบบ
3.3.1   วัดผลจากการประเมินผลงานออกแบบสถาปัตยกรรม
3.3.2   กำหนดเกณฑ์การให้คะแนนจากการตรวจแบบร่าง
ขอคำปรึกษา วิเคราะห์ข้อมูลสำหรับการออกแบบและสร้างทางเลือก เพื่อนำไปสู่งานออกแบบสถาปัตยกรรม
     5.1.1   สามารถเลือกใช้วิธีการและเครื่องมือสื่อสารที่เหมาะสม
5.2.1   มอบหมายงาน
5.2.2   นำเสนองานรูปแบบที่เหมาะสม
5.2.3   ส่งเสริมการประกวดแบบ
-
6.2 มีทักษะในการหาแนวทางปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องด้วยตนเอง 6.3 มีทักษะในการปฏิบัติงานสร้างสรรค์ผลงาน  
-ช้วิธีการสอน ด้วยวิธีคัดลอกแบบ ท าตามแบบและใบงาน การใช้กรณีศึกษา การออกแบบสร้างสรรค์ผลงานตามแนวทางของการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องด้วยตนเอง
-ประเมินตามสภาพจริงโดยประเมินจากการปฏิบัติงานและผลงาน
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1.ด้านคุณธรรมจริยธรรม 2.ด้านความรู้ 3.ด้านทักษะทางปัญญา 4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5.ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 6. ทักษะพิสัย
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3
1 BARAT102 ออกแบบสถาปัตยกรรม 2
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 คุณธรรมจริยธรรม การเข้าห้องเรียน การตรงต่อเวลา การส่งงาน และมีความรับผิดชอบต่อจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 1-17 10%
2 ความรู้ สอบทฤษฎี และมีการบูรณาการความรู้ที่ศึกษาเข้ากับงานที่ได้รับมอบหมายได้ 9 20%
3 ทักษะทางปัญญา สอบปฏิบัติ และทักษะในการประยุกต์ความรู้ พร้อมทั้งนำความรู้ ความคิด มาใช้ในงานออกแบบได้อย่างมีระบบ 1-17 50%
4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ - - -
5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การเลือกใช้เครื่องมือในการออกแบบและนำเสนองาน 1-17 10%
6 ด้านทักษะพิสัย เก็บคะแนนจากการ pin up กระบวนการออกแบบ 1-17 10%
1. หนังสือ ตำรา และเอกสารประกอบการสอนหลัก 
    เอกสารและหนังสือประกอบการเรียน
1.อรศิริ   ปาณินท์ 2538  กระบวนการออกแบบทางสถาปัตยกรรม ปทุมธานี:สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยรังสิต
2.อรศิริ   ปาณินท์ 2538  มนุษย์กับการสร้างสรรค์สถาปัตยกรรม กรุงเทพฯ:สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยรังสิต
3.อรศิริ   ปาณินท์ 2538  ที่ว่างทางสถาปัตยกรรม กรุงเทพฯ:สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยรังสิต
4.ผุสดี  ทิพทัส 2540  เกณฑ์การออกแบบทางสถาปัตยกรรม กรุงเทพฯ:สำนักพิมพ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5.บัณฑิต  จุลาสัย  2544  จุด เส้น ระนาบ  กรุงเทพฯ:สำนักพิมพ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
        6.เลอสม  สถาปิตานนท์  2544  บ้านและการออกแบบ  กรุงเทพฯ:สำนักพิมพ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
        7. ศักดา  ประสานไทย 2549  วัสดุและการออกแบบ  กรุงเทพฯ:สำนักพิมพ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-
-
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
           การประเมินประสิทธิผลรายวิชานี้ ที่จัดทำโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษาได้ดังนี้

การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา ข้อเสนอแนะผ่านเว็บบอร์ด  ที่สาขาฯ ได้จัดทำเป็นช่องทางการสื่อสารกับนักศึกษา
           ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์  ดังนี้
2.1   การสังเกตการณ์สอนของผู้ร่วมทีมสอน
2.2   ผลการเรียนของนักศึกษา
2.3   การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ  2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน  ดังนี้
                3.1   สัมมนาการจัดการเรียนการสอน
                3.2   การวิจัยในและนอกชั้นเรียน
-
          ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในวิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการ ทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้
           4.1  การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจำหลักสูตร
           4.2   มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา  ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
     จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา  ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา  เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น  ดังนี้
      5.1   ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4
    5.2   เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์
        5.3  ปรับกลยุทธ์การสอน เพิ่มการศึกษาดูงาน และส่งเสริมการประกวดแบบ