เทคโนโลยีการประมวลผลแบบโมบาย

Mobile Computing Technology

เพื่อให้นักศึกษามีความรู้เบื้องต้นและทันสมัยในเรื่องเทคโนโลยีการประมวลผลแบบโมบาย เพื่อมีทักษะการใช้งานการประมวลผลแบบโมบาย นักศึกษาสามารถอธิบายหลักการทำกงานของโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ นักศึกษาสามารถอธิบายเครื่องมือและภาษาที่ใช้สำหรับการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ สามารถออกแบบส่วนติดต่อระบบสำรับโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ เพื่อให้นักศึกษาสามารถปฏิบัติสร้างโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ และแนวคิดเกี่ยวกับระบบประมวลผลแบบโมบายในระดับทักษะพิสัย มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์เพื่อนำผลที่ได้ไปปรับปรุงแก้ไขในการใช้งานครั้งถัดไป
ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับความรู้ด้านเทคโนโลยีไร้สายและเทคโนโลยีแบบโมบาย การติดต่อแบบไร้สาย แพลตฟอร์มสำหรับอุปกรณ์แบบโมบาย การประยุกต์ใช้การประมวลผลแบบโมบายในเชิงธุรกิจ และการพัฒนาโปรแกรมบนอุปกรณ์แบบโมบาย
 -   อาจารย์ประจำรายวิชา  ประกาศเวลาให้คำปรึกษาผ่านเว็บไซต์กลุ่มเครือข่ายสังคมออนไลน์
 -   อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมง/สัปดาห์(เฉพาะรายที่ต้องการ)
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล