การจัดแสดงสินค้าและนิทรรศการ

Display and Exhibition

                 ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับประเภทและชนิดของการแสดงสินค้าและนิทรรศการ หลักการในการจัดแสดงสินค้าและนิทรรศการ จิตวิทยาในการออกแบบนิทรรศการ การเลือกใช้วัสดุและอุปกรณ์สำหรับจัดแสดงสินค้าและนิทรรศการ ระบบงานที่ใช้ประกอบการจัดแสดงสินค้าและนิทรรศการ                 ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับประเภทและชนิดของการแสดงสินค้าและนิทรรศการ หลักการในการจัดแสดงสินค้าและนิทรรศการ จิตวิทยาในการออกแบบนิทรรศการ การเลือกใช้วัสดุและอุปกรณ์สำหรับจัดแสดงสินค้าและนิทรรศการ ระบบงานที่ใช้ประกอบการจัดแสดงสินค้าและนิทรรศการ
         เพื่อให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับ ประเภทและชนิดของการแสดงสินค้าและนิทรรศการ หลักการในการจัดแสดงสินค้าและนิทรรศการ จิตวิทยาในการออกแบบนิทรรศการ การเลือกใช้วัสดุและอุปกรณ์สำหรับจัดแสดงสินค้าและนิทรรศการ ระบบงานที่ใช้ประกอบการจัดแสดงสินค้าและนิทรรศการ
                 ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับประเภทและชนิดของการแสดงสินค้าและนิทรรศการ หลักการในการจัดแสดงสินค้าและนิทรรศการ จิตวิทยาในการออกแบบนิทรรศการ การเลือกใช้วัสดุและอุปกรณ์สำหรับจัดแสดงสินค้าและนิทรรศการ ระบบงานที่ใช้ประกอบการจัดแสดงสินค้าและนิทรรศการ
๑.๑  คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
            - มีคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต
            - มีวินัย ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น
            - เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นผู้อื่น
            - เคารพกฎระเบียบและมีจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
          
           
๑.๒  วิธีการสอน
            - ศึกษาและฝึกปฏิบัติในรายวิชาและสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมควบคู่กันไป
๑.๓  วิธีการประเมินผล
            - การตรงต่อเวลา การเข้าชั้นเรียน และการส่งงานที่ได้รับมอบหมาย
๒.๑  ความรู้ที่ต้องได้รับ
            - มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการออกแบบตกแต่งภายในอาคารพานิชยกรรมและอาคาร
              สาธารณะ             
๒.๒  วิธีการสอน
             - บรรยายและฝึกปฏิบัติ
๒.๓  วิธีการประเมินผล
             - จากการฝึกปฏิบัติในชั่วโมงเรียนและนอกเวลาเรียน
             - ข้อสอบกลางภาคและปลายภาค
๓.๑  ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
              - พัฒนาความสามารถในการคิดและวิเคราะห์กระบวนการออกแบบอย่างมีระบบ
๓.๒  วิธีการสอน
              - บรรยายและฝึกปฏิบัติ
๓.๓  วิธีการประเมินผล
              - จากการฝึกปฏิบัติในชั่วโมงเรียนและนอกเวลาเรียน
              - ข้อสอบกลางภาคและปลายภาค
๔.๑  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
              - การทำงานกลุ่มการแบ่งความรับผิดชอบ
๔.๒  วิธีการสอน
              - บรรยายและฝึกปฏิบัติ
๔.๓  วิธีการประเมินผล
              - จากงานที่ได้รับมอบหมาย
๕.๑  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
             - การสืบค้นจากหนังสือ และทางอินเตอร์เน็ต
๕.๒  วิธีการสอน
             - บรรยายและฝึกปฏิบัติ
๕.๓  วิธีการประเมินผล
             - จากงานที่ได้รับมอบหมาย
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1 คุณธรรม จริยธรรม 2 ความรู้ 3 ทักษะทางปัญญา 4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ุ6. ทักษะพิสัย
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3
1 43023031 การจัดแสดงสินค้าและนิทรรศการ
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 การประเมินผล สอบกลางภาค สอบปลายภาค 9 17 20% 20%
2 การประเมินผล การฝึกปฏิบัติในชั่วโมงเรียนและนอกเวลาเรียน ปลายภาคการศึกษา 50%
3 การประเมินผล การส่งงานตามเวลาที่กำหนด การเข้าเรียน การแต่งกาย ตลอดภาคการศึกษา 10%
การออกแบบนิทรรศการ
๑. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
      - นักศึกษานำผลงานตนเองมาเสนอแนวความคิดต่อเพื่อนในชั้นเรียน
     - การประเมินโดยผู้สอนและเพื่อนในชั้นเรียน
๒.  กลยุทธ์การประเมินการสอน
     - การสังเกตการณ์ หรือทีมผู้สอนจากผลงาน
     - ผลการเรียนของนักศึกษา
๓.  การปรับปรุงการสอน
    - การปรับปรุงการสอน การค้นคว้าหาข้อมูลในสถานประกอบการ
    - การจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
    - กระบวนการสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวิชา ดังนี้
    - ออกแบบในชั้นเรียนในเวลาจำกัด
    - การประกวดผลงาน
    - พานักศึกษาไปศึกษาดูงานบริษัทและโรงงานเครื่องเรือน
- ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี
    - เชิญผู้เชี่ยวชาญมาร่วมในการเรียนการสอน