ออกแบบสถาปัตยกรรม 4

Architectural Design 4

เพื่อให้นักศึกษามีความเข้าใจและสามารถจัดทำกระบวนการออกแบบสถาปัตยกรรมได้ เพื่อให้นักศึกษามีทักษะในการออกแบบสถาปัตยกรรมอาคารสาธารณะขนาดกลาง ที่ตอบสนองคนจำนวนมากขึ้น และมีประโยชน์ใช้สอยที่ซับซ้อนมากขึ้น ประเภทอาคารทางการศึกษา และอาคารนันทนาการ โดยคำนึงถึง ระบบโครงสร้าง งานระบบอาคารและข้อกำหนดอาคารที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้การเรียนการสอนมีความทันสมัย สอดคล้องกับวิธีการออกแบบสถาปัตยกรรมและเทคโนโลยี ในปัจจุบัน
ศึกษาและฝึกปฏิบัติการออกแบบอาคารสาธารณะขนาดกลาง ประเภทอาคารทางการศึกษา อาคารนันทนาการ จัดทำกระบวนการออกแบบ โดยกำหนดองค์ประกอบโครงการ ขนาดพื้นที่ สำรวจและวิเคราะห์ที่ตั้ง กำหนดแนวความคิดและทำการออกแบบสถาปัตยกรรม และผังบริเวณที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม คำนึงถึงระบบโครงสร้าง งานระบบอาคารและข้อกำหนดอาคารที่เกี่ยวข้อง มีการศึกษาดูงานนอกสถานที่
- อาจารย์ประจำรายวิชา ประกาศเรื่องการวัดและประเมินผลการเรียนในชั่วโมงแรก
- อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ 4 ชั่วโมง/สัปดาห์
(2) มีจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ
(3) มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม
ให้ความสำคัญและสร้างสำนึกด้านจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพสถาปัตยกรรม

กำหนดกติกาการเข้าเรียนและการส่งงาน ให้ความสำคัญและสร้างความตระหนักในบทบาทสถาปนิกที่ควรจะมีความรับผิดชอบต่อตนเอง ผู้มารับบริการวิชาชีพ สังคมและสิ่งแวดล้อม
1.3.1 มีการอ้างอิงแหล่งที่มาของเอกสารที่ได้ทำการศึกษาค้นคว้า ไม่คัดลอกผลงานการออกแบบของผู้อื่น
1.3.2 พฤติกรรมการเข้าเรียน การส่งงานตรงตามเวลาที่กำหนด ผลงานการออกแบบได้แสดงถึงความรับผิดชอบต่อตนเอง ผู้มารับบริการวิชาชีพ สังคมและสิ่งแวดล้อม
(1) มีความรู้และความเข้าใจทั้งด้านทฤษฎีและหลักการปฏิบัติในเนื้อหาที่ศึกษา
(2) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีของวิชาที่ศึกษา
(3) สามารถบูรณาการความรู้ที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.2.1 บรรยายเนื้อหาตามแผนการสอน และอภิปรายประเด็นต่างๆร่วมกัน ปฏิบัติการออกแบบสถาปัตยกรรมเป็นรายบุคคล/รายกลุ่ม จัดทำกระบวนการออกแบบ โดยกำหนดองค์ประกอบโครงการ ขนาดพื้นที่ สำรวจและวิเคราะห์ที่ตั้ง กำหนดแนวความคิด ทำการออกแบบสถาปัตยกรรม และนำเสนอผลงาน ทั้งนี้การศึกษาเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
2.2.2 มอบหมายให้นักศึกษาค้นคว้าข้อมูล เช่น กรณีศึกษาอาคารประเภทอาคารทางการศึกษา และอาคารนันทนาการ งานโครงสร้างอาคาร งานระบบอาคาร และข้อกำหนดอาคารที่เกี่ยวข้อง นำเสนอด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม รวมทั้งการศึกษาดูงานนอกสถานที่ เพื่อให้มีความรู้ทางวิชาการที่ทันต่อเทคโนโลยีในการออกแบบอาคารสมัยใหม่
2.2.3 มอบหมายให้นักศึกษาพัฒนากระบวนการออกแบบ โดยใช้ความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.3.1 ประเมินจากการสอบทฤษฎีกลางภาค
2.3.2 ประเมินจากการนำเสนอผลงาน Pin up
2.3.3 ประเมินจากการนำเสนอผลงาน Project
(1) มีทักษะการปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งด้านวิชาการหรือวิชาชีพ
(2) มีทักษะในการนำความรู้มาคิดและใช้อย่างเป็นระบบ
3.2.1 ให้ฝึกปฏิบัติการออกแบบสถาปัตยกรรม (Architectural Design Project) ที่ประยุกต์ความรู้ทั้งด้านวิชาการหรือวิชาชีพ
3.2.2 ให้ฝึกปฏิบัติการออกแบบสถาปัตยกรรม (Architectural Design Project) ที่นำความรู้มาคิดและใช้อย่างเป็นระบบ
3.3.1 ประเมินจากผลงานการออกแบบสถาปัตยกรรม
3.3.2 ประเมินจากผลงานการออกแบบสถาปัตยกรรม
(3) สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม
4.2.1 มอบหมายงานทำงานกลุ่มผ่านการออกแบบระยะสั้น/ หรือ การประกวดแบบ
4.3.1   ประเมินจากพฤติกรรมการทำงาน การนำเสนอผลงาน และผลสำเร็จของงานกลุ่ม
(1) สามารถเลือกใช้วิธีการและเครื่องมือสื่อสารที่เหมาะสม
(2) สามารถสืบค้น ศึกษา วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ปัญหาอย่างเหมาะสม
5.2.1 ไม่จำกัดรูปแบบการนำเสนอผลงาน ให้นักศึกษาเลือกวิธีการ เครื่องมือสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศตามความเหมาะสม
5.2.2 มอบหมายให้ศึกษาค้นคว้าข้อมูล วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการออกแบบสถาปัตยกรรม
5.3.1 ประเมินจากวิธีการและเครื่องมือที่ใช้การนำเสนอผลงาน
5.3.2 ประเมินจากการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในผลงานการออกแบบสถาปัตยกรรม
-
-
-
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1 คุณธรรม จริยธรรม 2 ความรู้ 3 ทักษะทางปัญญา 4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 1 2 3 1 2 1 2 3 4 1 2 3
1 42011304 ออกแบบสถาปัตยกรรม 4
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 คุณธรรม จริยธรรม การอ้างอิงที่มาของข้อมูล,ไม่คัดลอกงานผู้อื่น การเข้าชั้นเรียน ส่งงานตามกำหนด ความตระหนักต่อบทบาทวิชาชีพสถาปนิก 1-18 10%
2 ความรู้ สอบทฤษฎี Pin Up (Design Process, Concept & Schematic Design) 9 8-9 10% 30%
3 ทักษะทางปัญญา ผลงานการออกแบบสถาปัตยกรรม 18 30%
4 ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ผลงานการออกแบบระยะสั้น/ประกวดแบบ (งานกลุ่ม) 2,11 10%
5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร การใช้เทคโนโลยี การนำเสนอผลงานการออกแบบสถาปัตยกรรมด้วยการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี 18 10%
วิมลสิทธิ์ หรยางกูร, การจัดทำรายละเอียดโครงการการออกแบบงานสถาปัตยกรรม, โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539.
วิมลสิทธิ์ หรยางกูร, พฤติกรรมมนุษย์กับสภาพแวดล้อม มูลฐานทางพฤติกรรมเพื่อการออกแบบและวางแผน , โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2526.
ตรึงใจ บูรณะสมภพ, การออกแบบสถาปัตยกรรมเมืองร้อนในประเทศไทย, นำอักษรการพิมพ์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปิยลดา เทวกุล ทวีปรังสี พร. /2557 คำ ความคิดสถาปัตยกรรม. กรุงเทพมหานคร: ลายเส้น
สันต์ สุวัจฉราพินันท์ บรรณาธิการ 2557. ว่าด้วยทฤษฎีทางสถาปัตยกรรม: พื้นที่สาธารณะและพื้นที่ทางสังคม. สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
เอื้อม อนันตศานต์, การออกแบบผังบริเวณ, โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539.
G. Thompsom. 2008 Mesmerization: The Spell That Control Us: Why we are losing our mind to Gobal Culture. Thame & Hudson.
M. Carmona,T.Health,T. Oc and S.Tiesdell. Public Places – Urban Space: The Dimensions of Urban Design. Oxford: Architectural Press,2003.
ไม่มี
เว็บไซต์ ที่เกี่ยวกับหัวข้อในประมวลรายวิชา เช่น Wikipedia , Google ,Thai Engineering
การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา ข้อเสนอแนะผ่านการให้คำปรึกษานอกชั้นเรียน
2.1 สังเกตการณ์การสอนของคณะผู้สอน
2.2 ผลการเรียนของนักศึกษา
2.3 การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
3.1 ประชุมคณะผู้สอนเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
3.2 การวิจัยในและนอกชั้นเรียน
4.1 การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา โดยผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกสาขา หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจำหลักสูตร
4.2 มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
5.1 ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4
5.2 เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์หรืออุตสาหกรรมต่าง ๆ