การจัดการสารสนเทศ

Information Management

เพื่อให้นักศึกษามีวินัยตรงต่อเวลาและความรับผิดชอบต่อตนเองวิชาชีพและสังคม  มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม  สามารถทำงานเป็นทีม  สามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและลำดับความสำคัญ  เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม  มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการฐานข้อมูล  การบริหารฐานข้อมูล  การกำหนดความปลอดภัยของข้อมูล  การสำรองและการกู้คืนข้อมูล  สถาปัตยกรรมเอ็นเทียร์  ระบบคลังและเหมืองข้อมูล สามารถศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเกี่ยวกับการทำเหมืองข้อมูลฐานข้อมูลเฉพาะทาง  เช่น  ฐานข้อมูลแผนที่  ฐานข้อมูลสื่อประสม  เป็นต้น
-
ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการฐานข้อมูล  การบริหารฐานข้อมูล  การกำหนดความปลอดภัยของข้อมูล  การสำรองและกู้คืนข้อมูล  สถาปัตยกรรมเอ็นเทียร์  ระบบคลังและเหมืองข้อมูล ฐานข้อมูลเฉพาะทาง  เช่น  ฐานข้อมูลแผนที่  ฐานข้อมูลสื่อประสม  เป็นต้น
1 ชั่วโมง
1. ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรมจริยธรรมเสียสละและซื่อสัตย์สุจริต
2. มีวินัยตรงต่อเวลาและความรับผิดชอบต่อตนเองวิชาชีพและสังคม
3. มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามสามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและลำดับความสำคัญ
4. เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นรวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
5. เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆขององค์กรและสังคม
6. สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์ต่อบุคคลองค์กรและสังคม
7. มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
การสอนแบบบรรยายพร้อมยกตัวอย่างและฝึกปฏิบัติงาน เปิดโอกาสให้นักศึกษาซักถาม การสอนแบบการอภิปรายกลุ่มใหญ่ กำหนดให้นักศึกษาทำแบบฝึกหัดและงานที่ได้รับมอบหมายเป็นกลุ่มและรายบุคคลเพื่อให้นักศึกษามีความรับผิดชอบ รู้หน้าที่ของการเป็นผู้นำและผู้ตามรวมทั้งฝึกการทำงานเป็นทีม การสืบค้น โดยให้นักศึกษาสืบค้นหาข้อมูลในชั่วโมงเรียน

กำหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กรเพื่อปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวิจัย เน้นการเข้าห้องเรียนให้ตรงเวลา ตลอดจนการแต่งกายให้ถูกระเบียบของมหาวิทยาลัย มีความซื่อสัตย์โดยไม่ทุจริตในการสอบหรือลอกการบ้านหรือผลงานของผู้อื่นสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในการสอนในรายวิชา
พิจารณาจากการส่งงานของนักศึกษาทั้งงานกลุ่มและเป็นรายบุคคลที่เป็นแบบฝึกหัดและงานที่ได้รับมอบหมายอย่างถูกต้องและตรงเวลา การนำเสนองาน การสังเกตพฤติกรรม การเข้าห้องเรียนการแต่งกายถูกระเบียบของมหาวิทยาลัยและการทำงานเป็นกลุ่ม

 
1. มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สำคัญในเนื้อหาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. สามารถวิเคราะห์ปัญหาเข้าใจและอธิบายความต้องการทางคอมพิวเตอร์รวมทั้งประยุกต์ความรู้ทักษะและการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา
3. สามารถวิเคราะห์ออกแบบติดตั้งปรับปรุงและ/หรือประเมินระบบองค์ประกอบต่างๆของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ตรงตามข้อกำหนด
4. สามารถติดตามความก้าวหน้าและวิวัฒนาการคอมพิวเตอร์รวมทั้งการนำไปประยุกต์
5. รู้เข้าใจและสนใจพัฒนาความรู้ความชำนาญทางคอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื่อง
6. มีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเล็งเห็นการเปลี่ยนแปลงและเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ๆ
7. มีประสบการณ์ในการพัฒนาและ/หรือการประยุกต์ซอฟต์แวร์ที่ใช้งานได้จริง
8. สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศกับความรู้ในศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
การสอนแบบบรรยายและฝึกปฏิบัติที่ครอบคลุมเนื้อหาทางทฤษฎีและปฏิบัติทั้งหมดในรายวิชาโดยใช้สื่อประกอบการสอน การทำงานเดี่ยวและกลุ่ม การนำเสนอรายงานจากโจทย์ปัญหาโดยนำความรู้มาประยุกต์ใช้
ประเมินผลจากแบบทดสอบ การสอบกลางภาคและปลายภาคด้วยข้อสอบที่เน้นทฤษฎีและปฏิบัติ ประเมินผลจากแบบฝึกหัดและงานที่ได้รับมอบหมาย ประเมินจากการทำรายงานและการนำเสนอ
1. คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ
2. สามารถสืบค้นตีความและประเมินสารสนเทศเพื่อให้ในการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์
3. สามารถรวบรวมศึกษาวิเคราะห์และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ
4. สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาทางคอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสม
การสอนแบบบรรยายและฝึกปฏิบัติ ที่ครอบคลุมเนื้อหาทางทฤษฎีและปฏิบัติทั้งหมดในรายวิชาโดยฝึกกระบวนการคิดจากโจทย์ที่ง่ายและเพิ่มระดับความยากตามเนื้อหาในรายวิชา การมอบหมายงานโดยสามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาจากโจทย์ เปิดโอกาสให้นักศึกษาซักถามเพื่อแสดงความคิดเห็นระหว่างผู้สอนกับนักศึกษา และระหว่างนักศึกษากับนักศึกษา
ประเมินผลจากแบบทดสอบ การสอบกลางภาคและปลายภาคด้วยข้อสอบที่เป็นทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ ประเมินจากการทำรายงานและการนำเสนอ สังเกตพฤติกรรมในการแก้ไขปัญหา
4.1 สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายและสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ
4.2 สามารถให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกเเก่การแก้ปัญหาสถานการณ์ต่างๆในกลุ่มทั้งในบทบาทของผู้นำหรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมทำงาน
4.3 สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชี้นำสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
4.4 มีความรับผิดชอบในการกระทำของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม
4.5 สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวมพร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม
4.6 มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
มอบหมายรายงานกลุ่มและรายบุคคล การนำเสนอรายงานโดยนำความรู้จากการเรียนมาประยุกต์ใช้
ประเมินการเข้าชั้นเรียนและการตรงต่อเวลาของนักศึกษาฃ ประเมินจากรายงานที่นำเสนอ
1. มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จำเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการทำงานที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
2. สามารถแนะนำประเด็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติประยุกต์ต่อปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์
3. สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียนเลือกใช้รูปแบบของสื่อการนำเสนออย่างเหมาะสม
4.สามารถใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อหรืออย่างเหมาะสม
- การนำเสนองาน
- การมอบหมายงานด้วยการสืบค้นข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประเมินจากรายงานและการนำเสนอด้วยสื่อทางเทคโนโลยี

 
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา 1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2. ด้านความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคลและความรับผิดชอบ 5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4
1 22101309 การจัดการสารสนเทศ
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
1 2.1-2.6,3.1,3.2 สอบกลางภาค 8 30%
2 2.1-2.8,3.1-3.4 สอบปลายภาค 17 30%
3 2.1-2.8,3.1-3.4,4.1,4.3,5.1,5.2,5.4 ผลงานและนำเสนอ ตลอดภาคการศึกษา 30%
4 1.2,1.3,1.5,1.7 การเข้าชั้นเรียนและการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน การประเมินพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรมและความรับผิดชอบ ตลอดภาคการศึกษา 10%
กิตติ ภักดีวัฒนะกุล. การออกแบบและพัฒนาคลังข้อมูล (Data Warehouse). บริษัทเคทีพี คอมพ์ แอนด์ คอนซัลท์, 2546. สุธี พงศาสกุลชัย.เว็บเทคโนโลยี (Web Technology).กรุงเทพฯ: เคทีพี คอมพ์ แอนด์ คอนซัลท์,2551.   อุเทน ทองทิพย์. ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับท้องถิ่น. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร,2555. Pang Ning Tam. Introduction to Data Mining. Perarson Education Indochaina, 2006.
-
-  เว็บไซด์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อในประมวลรายวิชา
- แบบประเมินผู้สอน
- การสังเกตการณ์ในการสอน
- ผลการสอบตามจุดประสงค์ของแต่ละหัวข้อ
- การทวนสอบผลการประเมินการเรียนรู้
-
- การทวนสอบจากการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่นที่ไม่ใช่ผู้สอน
- ปรับปรุงการเรียนการสอนตามผลการทวนสอบในข้อ 4
- เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน
- นำผลการเรียนของนักศึกษามาปรับปรุงประสิทธิภาพของรายวิชา